Лекции.Орг
 

Категории:


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Стройовий огляд на машинахЗагрузка...

207. Для стройового огляду шикуються в розгорнутий стрій з
особовим складом попереду машин:

рота - машини в лінію, особовий склад - у двошеренговому
строю;

батальйон - машини та особовий склад - у лінію взводних або
ротних колон;

полк - машини та особовий склад - у лінію взводних або ротних
колон.

208. Стройовий огляд особового складу проводиться так само,
як і огляд у пішому порядку.

Перевірка наявності та стану озброєння, техніки, а також готов-
ності особового складу до дій на машинах проводиться в порядку, визна-
ченому начальником, який проводить огляд. Він також визначає порядок
проходження урочистим маршем на машинах.

209. Проходження урочистим маршем на машинах здійснюєть-
ся в ротних або батальйонних похідних колонах. Полк може проходити
двома і більше колонами.

Люки (шибки кабін) машин мають бути зачинені, крім люків
(шибок кабін) на машинах командирів рот, батальйонів і полків, огляд
яких проводиться, та на машинах командирів підрозділів, яким дозволя-
ється перебувати в них під час руху урочистим маршем.

З дозволу начальника, який проводить огляд, люки (шибки ка-
бін) можуть бути відчинені й на інших машинах.

Під час руху урочистим маршем у командирському люці маши-
ни (у правому передньому куті десантного відділення) стоять: на огляді
роти - командир роти, командири взводів і командири машин; на огляді
батальйону - командир батальйону, командири рот і взводів; на огляді
полку - командир полку, командири батальйонів і рот.

Під час руху на автомобілі командири підрозділів і частини
можуть знаходитися поруч з водієм машини.


210. Рух урочистим маршем починається за командою (сигна-
лом) "В колону - РУШ" (додаток 1 до цього Статуту) усіма машинами
одночасно в тому строю, в якому вони були на місці, або з перешикову-
вання за командою (сигналом) командирів, додержуючись під час руху
визначених дистанцій та інтервалів. Якщо дистанції між машинами були
не більше 10 метрів, то вони починають рух по черзі, набираючи встано-
влених дистанцій, а під час проходження двома та більше колонами - й
інтервалів.

За два-три лінійних до начальника, який проводить огляд, ко-
мандири, які знаходяться у командирському люці (у правому передньому
куті десантного відділення, кузові, у кабіні) машин, прикладають руку до
головного убору та повертають голову в бік начальника. Інші військово-
службовці діють, як викладено в статті 184 цього Статуту. У цьому ви-
падку автомати в положенні "на груди" підтримують лівою рукою за ло-
же та ствольну накладку. Після проходження перед начальником, який
проводить огляд, на дистанцію одного лінійного командири підрозділів і
частин опускають руку й повертають голову прямо, а інші військовослу-
жбовці приймають положення "вільно".

211. Бойовий Прапор частини перед проходженням урочистим
маршем встановлюється в розгорнутому вигляді у верхньому люці (у де-
сантному відділенні, кузові) машини командира частини. Прапороносець
та асистенти під час проходження урочистим маршем голови в бік нача-
льника не повертають. Асистенти, озброєні автоматами, повинні тримати
їх у положенні "на груди" і підтримувати лівою рукою за ложе Та стволь-
ну накладку.

Розділ VII

ПОЛОЖЕННЯ БОЙОВОГО ПРАПОРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ У СТРОЮ, ЙОГО ВИНЕСЕННЯ ТА ВІДНЕСЕННЯ

Загальні положення

212. Наказом по частині до Бойового Прапора призначаються
прапороносець і два асистенти із сержантів, прапорщиків або офіцерів,
переважно з числа нагороджених орденами і медалями та відмінників
бойової підготовки.

Крім того, для супроводу Бойового Прапора при винесенні його
до полку й віднесенні до місця зберігання наказом по частині признача-

 


ється прапороносний взвод. Під час руху прапороносного взводу до міс-
ця зберігання Бойового Прапора при ньому повинні бути прапороносець,
асистенти і сигналіст-барабйнщик.

Під час винесення та віднесення Бойового Прапора прапороно-
сець та асистенти повинні мати черезплічники (додаток 4 до цього Ста-
туту).

До частини Бойовий Прапор завжди виноситься розгорнутим.
Під час руху на значну відстань Бойовий Прапор переноситься (перево-
зиться) у чохлі.

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 254 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.