Рекреаційне природокористування та охорона природи
Лекции.Орг

Поиск:


Рекреаційне природокористування та охорона природи
РЕКРЕАЦІЙНЕ І ТУРИСТИЧНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

План.

1. Рекреаційне і туристське природокористування. Функціональна модель і основні типи туристського природокористування.

2. Рекреаційне природокористування та охорона природи.

3. Рекреаційні загрузки на природні комплекси та методика їх визначення.

4. Нормування рекреаційних загрузок на міські та приміські ландшафти: основні аспекти.

5. Взаємодія туризму та навколишнього середовища.

6. Вплив туризму на природне та культурне середовище.

 

 

Рекреаційне і туристське природокористування. Функціональна модель і основні типи туристського природокористування.

Туристське природокористуванняможна визначити як область теорії і практики, пов'язану з пошуком оптимальних режимів використовування природних ресурсів в туристських цілях. При цьому функціональна модель туристського природокористування концентрується навкруги природного комплексу (мал. 1).

Природний комплексє центральною підсистемою функціональної моделі туристського природокористування. Стан природного комплексу вимірюється такими параметрами, як площа, місткість, навантаження (чол./га), і характеризується специфічними властивостями — стійкістю, аттрактивністю, надійністю. Особлива увага надається вивченню навантаження на природний комплекс з боку відпочиваючих і виробленню гранично допустимих норм рекреаційних навантажень для різних типів ландшафтів. Не менше важливо враховувати рівень і характер технологічних дій під час будівництва і в ході експлуатації туристських установ і маршрутів, параметри антропогенних побутових навантажень на природний комплекс з боку місцевого населення.

Дана територіальна система складається з наступних підсистем:

• Управління (керування) технологічною дією на природний комплекс з боку матеріальної бази туризму і рекреаційної інфраструктури

• управління рекреаційними діями на природний комплекс

• управління побутовими антропогенними діями на природний комплекс

• управління виробничими діями на природні комплекси і рекреаційні ресурси

Питання про встановлення територіальних типів природокористування розв'язується двома шляхами: а) через типологію земель рекреаційного призначення, б) шляхом розробки системи функціонального зонування територій.

Землі рекреаційного призначення — виділені в установленому порядку ділянки землі, призначені і використовуються для організованого масового відпочинку і туризму населення. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, перешкоджаюча використовуванню їх за цільовим призначенням.

Залежно від рівня рекреаційної спеціалізації можна виділити три основні типи рекреаційного землекористування:

1) території з високою інтенсивністю рекреації, де інші землекористувачі відсутні або мають другорядне значення (парки, пляжі та інші зони масового відпочинку);

2) території з середньою інтенсивністю рекреації, що виконують одночасно деякі екологічні і виробничі функції (приміські зелені насадження, протиерозійні ліси);

3) території з незначною питомою вагою рекреації.

Виділяються чотири основні типи природокористування, а в їх рамках -ряд функціональних зон:

1. Заповідне природокористування— доступно лише науковцям для експериментів і досліджень, студентам для практики, а широкій публіці тільки для короткочасних екскурсій:

особливо охоронна зона — функціональна зона, в межах якої забезпечуються умови для збереження природних комплексів і об'єктів, на території якій допускаються строго регульовані відвідини

заповідні зони — функціональні зони, в межах яких заборонена будь-яка господарська діяльність і рекреаційне використовування території

2. Рекреаційне природокористуванняосноване на розвинутій мережі заміських приміських парків для тривалого відпочинку і туризму, тобто передбачає помірну експлуатацію природних комплексів природного походження. Тут велике значення мають екскурсії і важливим чинником залишається пейзаж. В цій зоні дозволяється лежати на траві, ловити рибу, купатися, збирати гриби і ягоди. Тут розташовуються туристські бази, дачні селища, мережа туристських стежок і маршрутів:

зона (округ) санітарної охорони — природна територія, що особливо охороняється, зі встановленим відповідно до законодавства України режимом господарювання, мешкання, природокористування, забезпечує їм захист і збереження природних лікувальних комплексів і лікувально-оздоровчої місцевості з прилеглою до неї ділянками від забруднення передчасного виснаження

рекреаційна зона — функціональна зона, призначена для відпочинку

зона особистої території — зони специфічної індивідуальної поведінки. В туризмі до даних зон відносяться зональні простори: інтимне, особисте, соціальне, суспільне

зона відпочинку — спеціально організована територія для прийому великої кількості короткострокових відвідин (уїкенд), забезпечена транспортним зв'язком з великим містом, водопостачанням, каналізацією, підприємствами харчування, відпочинку і розваги

3. Руральне природокористуванняхарактеризується середньою і високою інтенсивністю ведення сільського господарства:

зона традиційного екстенсивного природокористування — функціональна зона, що виділяється в районах мешкання корінного населення, де допускаються традиційна господарська діяльність, кустарні і народні промисли, а також пов'язані з ними види користування природними ресурсами

зона господарського призначення — функціональна зона, в межах якої здійснюється господарська діяльність, необхідна для забезпечення функціонування рекреаційної території

4. Урбанізоване природокористування— міські парки і сквери для повсякденного користування:

зона обслуговування відвідувачів — функціональна зона, призначена для розміщення місць ночівлі, палаткових таборів і інших об'єктів туристського сервісу, культурного, побутового і інформаційного обслуговування відвідувачів

зона охорони культурно-побутових об'єктів — функціональна зона, в межах якої забезпечуються умови збереження історико-культурних об'єктів

зона пізнавального туризму — функціональна зона, призначена для організації екологічної освіти і ознайомлення з визначними об'єктами

 

 

Рекреаційне природокористування та охорона природи

Розвиток рекреації пов'язаний і в майбутньому ще більше буде пов'язано з використанням значного простору. Це «вторгнення» має як позитивні, так і негативні наслідки. З розвитком рекреації у ряді країн пробиває собі дорогу так звана ландшафтна архітектура,заснована на вивченні позитивної емоційно-естетичної дії ландшафтів на організм людини. З еволюцією міжнародного туризму країни прагнуть більш представницьке показати свої ландшафти і населені пункти.

Рекреаційне природокористування характеризується і серйозними негативними наслідкамидля природних комплексів. Рекреаційні ресурси мають певні запаси. Можна говорити про їх вичерпаність, яка теоретично визначається порогом навантаження на них, вище за яке ресурси або істотно міняються у бік меншої привабливості, або деградують. Надмірна експлуатація ресурсів часом приводить до їх знищення.

Таким чином, масовий туризм ставить практичну і наукову проблему ув'язки охорони природи з принципом загальнодоступності цінних природних комплексів. В науковому плані ця проблема виражається в першу чергу поняттям рекреаційної місткості природних комплексів.В практичному плані вона означає, що в основі рекреаційного планування, проектування і експлуатації природних комплексів повинні лежати науково обґрунтовані норми навантажень на середовище. Негативні наслідки для природних комплексів мають і суб'єктивні причини їх деградації. До них, зокрема, відноситься низька культура поведінки рекреантів.

У ряді рекреаційних ареалів відбувається втрата цінних для організації лікування і відпочинку властивостей і зменшення рекреаційної місткості унаслідок функціонування виробництв підвищеної шкідливості і інтенсивної роботи автотранспорту. За рекреаційною галуззю не закріплені межселенные території, а що належить їй недостатні, щоб забезпечити відтворювання і нормальне використовування всього комплексу рекреаційних ресурсів. Цінні території в даний час рідко резервуються для перспективного рекреаційного будівництва і часто займаються під житлову і промислову забудову.

Дуже серйозні наслідки для рекреації має також тенденція приморської орієнтації ряду галузей індустрії, працюючих на імпортній сировині або виробляють експортну продукцію. Територіальне зростання промислових зон і міст часто веде до знищення відомих місць відпочинку. Інтенсивна вирубка лісів, перевищуюча допустимі нормативи, також зменшує привабливість природних комплексів.

Поєднання рекреації з іншими видами господарської діяльності у ряді унікальних районів вимагає дотримання певних пропорцій з метою забезпечення максимально сприятливих умов для відпочинку. Рекреація - чинник, лімітуючий розміщення ряду виробництв з підвищеною шкідливістю.

 

Прикладною задачею рекреаційної географії є розробка основ рекреаційного природокористування, яке включало б вивчення структури, динаміки і прогнозу розвитку ландшафтів стосовно інтересів людей, які подорожують. В її компетенцію входять питання розумного освоєння, перетворення і охорони природи.

Загальна система природокористування охоплює три механізми охоронинавколишнього середовища:

1) адміністративно-правовий, який включає систему обмежень (норм, заборон, санкцій) природокористування;

2) планово-економічний — вибір оптимального варіанту з можливих варіантів багатоцільового природокористування;

3) механізм платного природокористування, в основі якого лежить принцип компенсації втрат при природокористуванні.

 

Технологія раціонального рекреаційного природокористування, має задачу охорони природно-територіальних комплексів, означає такі принципи і методи територіальної організації рекреаційних територій, при яких досягається максимальна відповідність рекреаційних ресурсів рекреаційним потребам.

Плідними методами регулювання рекреаційних навантажень виступають рекреаційне районування і зонування,при яких рекреаційне освоєння регулюється відповідно до прийнятого режиму окремих районів і зон. Для кожного району або зони приймається свій рівень інтенсивності рекреаційного використовування, який залежить від їх рекреаційної цінності, стійкості природного комплексу і ряду чинників неприродного характеру. До них відносяться, перш за все, специфіка тих або інших видів і форм рекреаційної діяльності, характер вимог, що пред'являються ними до природи, просторово-часові закономірності розподілу рекреантів у рекреаційних районах.

Ще складнішою проблемою є залежність між рівнем освоєнності і реакцією людей на цю освоєнність. Надмірна насиченість території устаткуванням і рекреантами змінює красу ландшафту, порушує необхідну рівновагу «природа — людина», що легко може привести рекреаційний район до самознищення.

У зв'язку зі всім сказаним вище надзвичайно важливим є проведення природоохороних заходів і багатоаспектної природоохоронної роботи.

Природоохоронна робота в туризмі — обов'язкова цілеспрямована діяльність туристсько-екскурсійних підприємств в області екологічного виховання, охорони об'єктів ландшафту, їх рекультивації і відновлень з використанням специфічних засобів і методів туризму і екскурсій.

По цілях проведення можна виділити три типи природоохоронних заходів:учбово-виховні, конструктивні і організаційні.

Учбово-виховні заходи — масово-роз'яснювальна і пропагандистська робота, виховання і придбання через туризм і екскурсії природоохоронних знань, навиків і умінь. В комплексі учбово-виховних заходів виділяються 4 види: інформаційні, учбові, виховні і пропагандистські.

Конструктивні заходи включають три підтипи, направлені на безпосередню охорону природи, її відновлення і розвиток ресурсної бази.

До організаційних заходів відносяться планування, управління, технологія, контроль, підготовка кадрів, формування активу, методика, науково-дослідна робота в області охорони природи.

Природоохоронну роботу в туризмі можна також класифікувати по суб'єкту; об'єкту (видам природних ресурсів, регіонам, конкретним об'єктам природи); тимчасовим показникам; ступені складності; матеріально-технічному, методичному і кадровому забезпеченню.

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.