Виберіть правильну відповідь. 1. Промислова революція це:
Лекции.Орг

Поиск:


Виберіть правильну відповідь. 1. Промислова революція це:
1. Промислова революція це:

а) перехід від привласнювального господарства до відтворювального;

б) ліквідація цехової системи організації виробництва;

в) перехід від ручної праці до механізованої та нова організація виробництва.

2. Промислова революція в Англії почалася:

а) в суконному виробництві; в) в текстильній промисловості;

б) в важкій промисловості; г) на транспорті.

3. До соціально-економічних наслідків промислової революції відносяться:

а) зростання чисельності міського населення;

б) загострення проблеми збуту продукції;

в) виникнення перших форм робітничого руху;

г) посилення міграційних процесів;

д) усі перелічені фактори.

4. Імміграційні процеси оказали значний вплив на промислову революцію в:

а) Англії; б) Франції; в) Німеччині; г) США.

5. Особливістю промислової революції в США є:

а) переселенський характер;

б) низькі темпи приросту населення;

в) значна кількість картелів;

г) ранній перехід до парової енергії.

6. Формулювання принципу трудової теорії вартості, що пов’язує вартість товару з трудом, потраченим на добування золота і срібла належить:

а) Вільяму Петті; б) Давиду Рікардо; в) Адаму Сміту.

7. Додана вартість за К. Марксом створюється:

а) сумісно працею, капіталом, землею;

б) несплаченою додатковою працею найманих працивників;

в) постійним капіталом.

8. Ідеї про «природний порядок», «економічну людину», про роль економічної свободи і приватної власності як умови її існування розвивали:

а) схоласти; б) меркантилісти; в) представники класичної школи.

9. «Чистий продукт», згідно вчення фізіократів, це:

а) додаткова вартість, що одержують шляхом експлуатації найманих робітників;

б) збільшення споживчих вартостей за рахунок родючості грунту та продуктивності худоби;

в) позитивне сальдо торговельного балансу.

10. Одна з перших спроб подати у схематичному вигляді процес капіталістичного відтворення відображена в:

а) «Економічній таблиці» Ф. Кене; в) «Багатстві народів» А. Сміта.

б) Багатстві народів» А. Сміта.

11. Невидима рука» А. Сміта це:

а) діяльність невідворотних економічних законів;

б) керівна роль держави у економічній сфері;

в) божественне приречення людської діяльності.

12. Розвиваючи теорію вартості, А. Сміт:

а) чітко додержується теорії трудової вартості;

б) є прихильником теорії корисності;

в) дає різні трактування вартості товару для «раннього і примітивного стану суспільства», де немає найманої праці і для суспільства, де є наймана праця.

13. Досліджуючи проблему вартості товару, Д. Рікардо вважає, що вартість визначається:

а) суспільною продуктивністю праці, коли визначальними є найгірші умови виробництва;

б) продуктивністю праці при середніх умовах виробництва;

в) індивідуальними витратами праці.

14. У своїй теорії доходів Д. Рікардо вважає, що:

а) заробітна плата і прибуток можуть одночасно зростати пропорційно внеску кожного фактору виробництва – праці і капіталу;

б) заробітна плата і прибуток можуть змінюватися тільки у протилежних напрямках.

15. Автором теорії «трьох факторів виробництва» є:

а) Томас Роберт Мальту; б) Жан Батист Сей; в) Джон Стюарт Міль.

16. Ринок завжди знаходиться у стані рівноваги, тому що люди виносять товари на ринок для того, щоб відразу зароблені гроші витратити на придбання інших товарів. Це суть:

а) тотожності Сея;

б) теорії реалізації Т.Р. Мальтуса;

в) теорії регулювання сукупного попиту Д. М. Кейнса.

17. Сутність «закону народонаселення» Т. Мальтуса полягає в тому, що:

а) в країні, де зростають доходи і капітали, постійне зростання попиту на робочі руки стимулює швидке зростання населення;

б) населення подвоюється кожні 25 років і зростає у геометричній прогресії, тоді як засоби існування зростають в арифметичній прогресії.

18. Для того, щоб реалізувати частину вартості продукту, яка перевищує заробітну плату і прибуток, необхідні «треті особи» – непродуктивні верстви населення: земельні власники, духовенство, армія і інш. Це теорія реалізації:

а) Т. Р. Мальтуса; б) С. Сісмонді; в) Д.С. Міля.

19. Захист принципу «виховального протекціонізму» характерний для поглядів:

а) Адама Сміта; б) Давида Рікардо; в) Фрідріха Ліста.

21. Основними засобами досягнення цілей побудови суспільства рівності і справедливості соціалісти-утопісти вважали:

а) вільну конкуренцію, ринковий механізм ціноутворення, невтручання держави в економіку;

б) суспільну власність, планомірне регулювання економіки, зрівняльний розподіл доходів.

Список літератури

1. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т. 3. Время мира. – М. : Прогресс, 1992.

2. Всемирная история экономической мысли. Т. 2. – М. : Мысль, 1988.

3. История экономики : учебник / ред. О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин. – М. : ИНФРА-М, 2000. – Гл. 5.

4. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших дней ; пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2001.

5. Лановик Б. Економічна історія України і світу / Б. Лановик, З. Матисякевич, Р. Матейко. – К., 2001. - Книга 1. – Ч. ІІІ. – Розд.2.

6. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. – К. : Центр навч. літ-ри, 2009. – Гл.2, 3, 4, 5.

7. Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения / Антология экономической классики: в 2-х т.: Пер. с англ. – М. : Эконов, 1993. – Т. 2.

8. Маркс К. Капитал. ТТ. І–ІІІ / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. ТТ. 23–25.

9. Миль Дж. С. Основы политэкономии и некоторые аспекты их приложения к социальной философии: в 3-х т. Пер. С англ.. – М. : Прогресс, 1980. – Т. 1.

10. Рикардо Д. Начала политэкономии и налогового обложения / Антология экономической классики: в 2-х т.: Пер. с англ. – М. : Эконов, 1993. – Т. 1.

11. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов / Антология экономической классики: в 2-х т.: Пер. с англ. – М. : Эконов, 1993. – Т. 1.

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 261 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.