Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕринципи сучасноњ орган≥зац≥њ ф≥нанс≥в п≥дприЇмств
ќснови орган≥зац≥њ ф≥нанс≥в п≥дприЇмств

‘ункц≥онуванн€ ф≥нанс≥в п≥дприЇмств зд≥йснюЇтьс€ не автоматично, а за допомогою ц≥леспр€мованоњ њх орган≥зац≥њ.

ѕ≥д орган≥зац≥Їю ф≥нанс≥в п≥дприЇмств розум≥ють форми, методи, способи формуванн€ та використанн€ ресурс≥в, контроль за њх кругооб≥гом дл€ дос€гненн€ економ≥чних ц≥лей зг≥дно з чинним законодавством.

¬ основу орган≥зац≥њ ф≥нанс≥в п≥дприЇмств покладено комерц≥йний розрахунок, €кий базуЇтьс€ на принципах:

Х саморегулюванн€;

Х самоокупност≥;

Х самоф≥нансуванн€.

 омерц≥йний розрахунок пол€гаЇ в пост≥йному пор≥внюванн≥ витрат та результат≥в д≥€льност≥.  омерц≥йний розрахунок передбачаЇ справжню ф≥нансову незалежн≥сть п≥дприЇмств, тобто право самост≥йно вир≥шувати, що ≥ €к виробл€ти, кому реал≥зовувати продукц≥ю, €к розпод≥лити виручку в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, €к розпор€дитись прибутком, €к≥ ф≥нансов≥ ресурси формувати та €к њх використовувати. ѕовна самост≥йн≥сть п≥дприЇмств не означаЇ, однак, в≥дсутност≥ будь-€ких правил њх повед≥нки. ÷≥ правила розроблено та законодавчо закр≥плено у в≥дпов≥дних нормативних актах, тобто п≥дприЇмства приймають р≥шенн€ самост≥йно, але в рамках чинного законодавства.

ƒержава не втручаЇтьс€ в самост≥йн≥сть прийн€тт€ р≥шень п≥дприЇмств ≥з приводу ф≥нансовоњ д≥€льност≥, але впливаЇ на в≥дносини господарюючих суб'Їкт≥в за допомогою економ≥чних метод≥в (податковоњ, амортизац≥йноњ, валютноњ пол≥тики).

¬ умовах переходу до ринкових в≥дносин ≥ отриманн€ п≥дприЇмствами повноњ самост≥йност≥ майже у вс≥х галуз€х п≥дприЇмництва принципи орган≥зац≥њ ф≥нанс≥в п≥дприЇмств повинн≥ забезпечувати прийн€тт€ ефективних стратег≥чних ≥ тактичних ф≥нансових р≥шень. Ќа њх основ≥ розробл€Їтьс€ ф≥нансова пол≥тика п≥дприЇмства, тобто формуванн€ власного ≥ залученого кап≥тал≥в, актив≥в, способ≥в зб≥льшенн€ майна ≥ об'Їкт≥в продажу, формуванн€ ≥ використанн€ прибутку, оптим≥зац≥њ грошових поток≥в.

ѕри розробц≥ ф≥нансовоњ стратег≥њ п≥дприЇмства вчен≥ та практики рекомендують враховувати так≥ стратег≥чн≥ ц≥л≥:

Х максим≥зац≥€ прибутку п≥дприЇмства;

Х оптим≥зац≥€ структури кап≥талу;

Х дос€гненн€ прозорост≥ ф≥нансово-економ≥чного стану п≥дприЇмства;

Х забезпеченн€ ≥нвестиц≥йноњ привабливост≥ п≥дприЇмства;

Х створенн€ ефективного ф≥нансового механ≥зму;

Х використанн€ ринкових способ≥в залученн€ додаткових ф≥нансових ресурс≥в.

–еал≥зац≥€ ф≥нансовоњ пол≥тики та стратег≥чних завдань п≥дприЇмства за допомогою ф≥нансового механ≥зму базуЇтьс€ на певних принципах, адекватних сучасним умовам господарюванн€.

ѕринципи сучасноњ орган≥зац≥њ ф≥нанс≥в п≥дприЇмств

1. ѕринцип плановост≥ Ч забезпечуЇ в≥дпов≥дн≥сть обс€гу продажу ≥ витрат, ≥нвестиц≥й потребам ринку.

2. ‘≥нансове сп≥вв≥дношенн€ терм≥н≥в Ч забезпечуЇ м≥н≥мальну р≥зницю в час≥ м≥ж отриманн€м ≥ використанн€м кошт≥в, що особливо важливо в умовах ≥нфл€ц≥њ ≥ зм≥ни курс≥в валют. ѕри цьому п≥д використанн€м кошт≥в розум≥Їтьс€ ≥ можлив≥сть њх збереженн€ в≥д знец≥ненн€ при розм≥щенн≥ в швидко-л≥кв≥дн≥ активи (ц≥нн≥ папери, депозити тощо).

3. √нучк≥сть (маневруванн€) Ч забезпечуЇ можлив≥сть маневру у випадку недоотриманн€ планових обс€г≥в продажу, перевищенн€ планових витрат ≥з поточноњ чи ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥.

4. ћ≥н≥м≥зац≥€ ф≥нансових витрат Ч ф≥нансуванн€ ф≥нансових ≥нвестиц≥й та ≥нших витрат маЇ забезпечуватись "найдешевшим" способом.

5. –ац≥ональн≥сть Ч вкладенн€ кап≥талу в ≥нвестиц≥њ повинно мати достатньо високу ефективн≥сть ≥ забезпечити м≥н≥мальн≥ ризики.

6. ‘≥нансова ст≥йк≥сть Ч забезпеченн€ ф≥нансовоњ незалежност≥, тобто дотриманн€ критичноњ меж≥ частки власного кап≥талу в загальн≥й його величин≥ (0,5) ≥ платоспроможн≥сть п≥дприЇмства, тобто його здатн≥сть погасити своњ короткостроков≥ зобов'€занн€.

” пер≥од розвитку ринковоњ економ≥ки в сучасних умовах в ”крањн≥ ц≥ принципи доповнюютьс€ ≥ншими принципами перех≥дного пер≥оду, а саме:

7. «ац≥кавлен≥сть в результатах д≥€льност≥ п≥дприЇмства Ч означаЇ, що форми, системи та розм≥р оплати прац≥, стимулююч≥, компенсац≥йн≥ виплати та ≥нш≥ види доход≥в самост≥йно встановлюютьс€ господарюючим суб'Їктом.

8. ћатер≥альна в≥дпов≥дальн≥сть Ч означаЇ, що за порушенн€ догов≥рних, кредитних, податкових зобов'€зань п≥дприЇмство несе матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть у вигл€д≥ штраф≥в, пен≥, неустойки; застосуванн€ цього принципу залежить в≥д правового пол€, в €кому функц≥онуЇ п≥дприЇмство, €ке в сучасних умовах в ”крањн≥ збалансоване не за вс≥ма нормативними та законодавчими актами та Ї досить недосконалим.

9. «д≥йсненн€ контролю за ф≥нансово-господарською д≥€льн≥стю Ч передбачаЇ розвиток внутр≥шнього та зовн≥шнього варт≥сного контролю; в ”крањн≥ достатнього розвитку набув зовн≥шн≥й контроль за виконанн€м податкових зобов'€зань та використанн€м державних кошт≥в, а ≥нш≥ види ф≥нансового контролю потребують розвитку та удосконаленн€.

10. —творенн€ достатн≥х ф≥нансових резерв≥в Ч забезпечуЇ захищен≥сть п≥дприЇмства в умовах недосконалого ринку, ≥нфл€ц≥њ, нерозвинутого правового пол€, ф≥нансових та ≥нших страхових ризик≥в; з розвитком держави, п≥дприЇмства та ринкових в≥дносин, системи ф≥нансового менеджменту та пол≥пшенн€ економ≥чного стану в крањн≥ значенн€ цього принципу буде поступово знижуватись.

«вичайно, реал≥зац≥€ цих принцип≥в маЇ зд≥йснюватись при розробц≥ ф≥нансовоњ пол≥тики ≥ орган≥зац≥њ системи управл≥нн€ ф≥нансами конкретного п≥дприЇмства.

Ќа орган≥зац≥ю ф≥нанс≥в п≥дприЇмств впливають:

Х сфера д≥€льност≥ (матер≥альне виробництво, невиробнича сфера);

Х галузева п≥дпор€дкован≥сть (промислов≥сть, транспорт, буд≥вництво, с≥льське господарство, торг≥вл€ тощо);

Х види (напр€мки) д≥€льност≥ (експорт, ≥мпорт);

Х орган≥зац≥йно-правова форма п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ (про€вл€Їтьс€ у процес≥ формуванн€ кап≥талу (статутного фонду), розпод≥лу прибутку, утворенн€ грошових фонд≥в, внутр≥шньов≥домчого розпод≥лу засоб≥в, у взаЇмов≥дносинах ≥з бюджетом тощо).

” ринков≥й економ≥ц≥ основною формою господарюванн€ Ї акц≥онерне товариство. –озр≥зн€ють товариства закритого та в≥дкритого тип≥в.

јкц≥онерне товариство закритого типу засновуЇ обмежена к≥льк≥сть акц≥онер≥в. ѕри цьому будь-€кий член товариства не може продати свого паю без згоди ≥нших акц≥онер≥в, €к≥ мають переважне право на придбанн€ цього паю.

јкц≥онерне товариство в≥дкритого типу ор≥Їнтовано на б≥льшу к≥льк≥сть акц≥онер≥в через встановленн€ в≥дкритоњ передплати на акц≥њ. ѕри цьому акц≥онер маЇ право на власний розсуд продавати, дарувати чи заставл€ти своњ акц≥њ.

ќсобливо поширеною орган≥зац≥йно-правовою формою Ї товариство з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю.  ожен з учасник≥в такого товариства вносить визначений пай у статутний фонд ≥ зг≥дно з ним одержуЇ частку в доходах та майн≥ товариства. Ќадал≥ в≥дпов≥дальн≥сть учасника товариства обмежуЇтьс€ його паЇм або внеском. „лени товариства за зобов'€занн€ми товариства не в≥дпов≥дають. “овариство в≥дпов≥даЇ за своњми боргами т≥льки майном, €ке Ї в його актив≥. ћайно формуЇтьс€ за рахунок внеск≥в учасник≥в, доход≥в, одержаних в≥д п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, та ≥нших законних джерел. “овариство з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю Ї юридичною особою, маЇ св≥й статут. ” статут≥ визначено пор€док розпод≥лу прибутку й ту його частину, €ку розпод≥л€ють м≥ж членами в≥дпов≥дно до њхн≥х внеск≥в.

Ќа орган≥зац≥ю ф≥нанс≥в п≥дприЇмств впливають також галузев≥ особливост≥, специф≥ка виробництва, р≥вень його техн≥чного забезпеченн€ та р≥вень технолог≥чних процес≥в, склад ≥ структура виробничих витрат, вплив природно кл≥матичних фактор≥в на виробництво.

“ак, у с≥льськогосподарському виробництв≥, г≥рничодобувн≥й промисловост≥, кап≥тальному буд≥вництв≥ д≥€ природних та кл≥матичних фактор≥в зумовлюЇ особливост≥ розпод≥лу прибутку, необх≥дн≥сть формуванн€ ф≥нансових ресурс≥в дл€ протид≥њ ризику, забезпеченн€ страхового захисту засоб≥в виробництва та результат≥в прац≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 415 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2042 - | 1854 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.