Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—итуаци€лық есеп 10
—итуаци€лық есеп 1.

 

—томатологи€лық көмек алған медицина университет≥н≥ң студент≥нде 3 айдан кей≥н — гепатит≥ көр≥н≥с берд≥. — гепатит≥н≥ң бер≥лу жолдарын б≥лгенд≥ктен және — гепатит≥ жұғуына басқа қау≥п факторлары болмағандықтан, студент өз≥н≥ң стоматологи€ емханасында көмек алу барысында зарарға ұшырағанын аңғарды.

—тудент емхананың бас дәр≥гер≥нен қалыптасқан жағдай бойынша мәселен≥ шешуге көмектесу≥н өт≥нд≥. “≥с кариес≥н емдеуге байланысты медициналық көмек алу барысында жұққан ≥ндетт≥ ешқашан дәлелдей алмайтынын ескерт≥п, бас дәр≥гер т≥пт≥ студентпен сөйлескен де жоқ.

Ђ’алық денсаулығы және денсаулықсақтау жүйес≥ туралыї  одекст≥ң қай ережес≥ бұзылған?

 

 

—итуаци€лық есеп 2.

 

Қала ауруханаларының б≥р≥н≥ң реанимаци€ бөл≥мшес≥не жол апатынан кей≥н ауыр жағдайда жас ж≥г≥т түст≥. Өм≥рл≥к көрсет≥л≥мдер бойынша оған әртүрл≥ донордан алынған қан және қан компоненттер≥ б≥рнеше қайталап құйылды. Ќауқастың жағдайы көп ұзамай жақсарды, б≥раз уақыттан соң қан реципиент≥ рет≥нде ол ј»¬-ке, ¬ және — гепатит≥не тест≥ленд≥. ј»¬-т≥ нақтылайтын тест иммуноблотингпен қоса, барлық тест нәтижелер≥ оң болды. Ёпид.тексеру барысында қан донорларының барлығын табу және қайталап тексеру мүмк≥н болмады, соған қарамастан тексеру жүрг≥зген комисси€ жас ж≥г≥т ј»¬ инфекци€сымен, ¬ және — вирусты гепатиттер≥мен жол апатына дей≥н жыныстық қатынас арқылы ауырған деген қорытынды шығарды.

Ђ’алық денсаулығы және денсаулықсақтау жүйес≥ туралыї  одекст≥ң қай ережес≥ бұзылған?

 

—итуаци€лық есеп 3.

 

∆оспарлы түрде гистерэктоми€ отасын жасау үш≥н әйел адам стационарға жатқызылды. ќта асқыныусыз өтт≥, 4 күннен соң науқас стационардан шығарылды. 17 тәул≥ктен соң науқас соңғы күндер≥ пайда болған кес≥лген жара аумағындағы шаншып ауру шағымдарына байланысты стационарға қайта жатқызылды. ’ирург фасци€ға дей≥н ашып, жараны өңдед≥. Ѕактериологи€лық себу кез≥нде бөл≥нд≥ден Staph. аureus. анықталды.

Ђ’алық денсаулығы және денсаулықсақтау жүйес≥ туралыї  одекст≥ң қай ережес≥ бұзылған?

 

 

—итуаци€лық есеп 4.

Ќауқасқа ј ауруханасындажамбас-ортанж≥л≥к буынын ауыстыру-эндопротездеу отасы жасалынған. 4 тәул≥ктен соң ол аурханадан шығарылды. ќтадан кей≥н 9-шы тәул≥кте кес≥лген орнынан ≥р≥ңд≥ жара ағуына байланысты Ѕ ауруханасына түст≥.

 

Ђ’алық денсаулығы және денсаулықсақтау жүйес≥ туралыї  одекст≥ң қай ережес≥ бұзылған?

 

—итуаци€лық есеп 5.

22 €нвар€ женщину прооперировали по поводу миомы матки (провели гистерэктомию). 1 феврал€ у женщины по€вились боли в тазу, подн€лась температура до 38,4. 2 феврал€ обследование (магнитно-€дерный резонанс) вы€вило абсцесс глубоких тканей таза. 2 феврал€ хирург вскрыл рану и дренировал абсцесс (инфицированную гематому). ѕри бак-посеве отдел€емого обнаружены Pseudomonas aeruginosa

22- қаңтарда жатыр обыры (миомасы) бойынша әйелге ота (гистерэктоми€) жасалынды.1-ақпанда әйелд≥ң қызуы 38,4о — көтер≥л≥п, к≥ш≥ құрсақ аумағында ауру сез≥м≥ пайда болды. 2- ақпанда тексеру (магнитт≥к-€дролық резонанс) барысында к≥ш≥ құрсақ ≥шкер≥ т≥ндер≥н≥ң абсцесс≥ анықталды. 2- ақпанда хирург жараны ашып абсцесске (инфицирленген гематома) дренаж қойды. Ѕөл≥нд≥н≥ң бактериологи€лық себ≥нд≥с≥нен Pseudomonas aeruginosa анықталды.

 

Ђ’алық денсаулығы және денсаулықсақтау жүйес≥ туралыї  одекст≥ң қай бабы бұзылған?

 

—итуаци€лық есеп 6

 

ѕерифери€лық түрде орталық катетор қойылған пациент ј стационарынан Ѕ стационарына ауыстырылады. ќл жерде оның катетерының орнын емдеп таңып қо€ды. “аңба ауыстарған бес≥нш≥ күн≥ науқастың температурасы жоғарылап қанында грам негативт≥ бактери€ Ц Acinetobacter baumanii анықталады. Ѕұлар топырақ пен суда кездесет≥н әдетте ауруханалардың реанимаци€ және интенсивт≥ терапи€ бөл≥мшелер≥нде иммунитет≥ төмен ауруларға орнығатын бактери€лар.

 

 одекст≥ң қандай принциптер≥ мен ережелер≥ бұзылды?

 

 

—итуаци€лық есеп 7.

 

80 жастағы науқасқа ауруханаға түскенде (–»“Ѕ) ≥шк≥ кататер қо€ды. Ѕ≥р аптадан соң оны басқа бөл≥мшеге ауыстырған кезде, науқастың жағдайы нашарлап қан қысымы түс≥п кетед≥. ќған ек≥ мәрте қан құйылып негативт≥ стафилококк болып табылатын микрококк пен коагулазоны бөл≥п алады. јнтибиотикт≥к терапи€ мен басқа да шараларға қарамастан 7 тәул≥ктен кей≥н науқас қайтыс болады.

 

 одекст≥ң қандай принциптер≥ мен ережелер≥ бұзылды?

 

 

—итуаци€лық есеп 8.

 

73 жастағы науқас 10 маусымда жүрек айнуына, ≥ш≥н≥ң ауруына, ыстығы көтер≥лу≥не байланысты ауруханаға түсед≥. 10 маусымда қанын тексергенде бәр≥ ойдағыдай болып шығады.  омпьютерл≥к томографи€ жасалып, панкреатит деген бастапқы диагноз қойылады. —осын науқасқа система қойылады. Ќауқас ыстығы көтер≥ле беред≥, осыған байланысты 13 маусымда оған катетор қойылып, қосымша ем жүрг≥з≥лед≥. ќсылай науқастың ыстығы түс≥п 30 маусымда катеторды алып тастайды.

1ш≥лдеде температура39 градусқа дей≥н көтер≥л≥п кетед≥. ∆үрек айнуы тоқтамайды. Қанында эпидермалдық және коагулазолық тер≥с стафилококк байқалады. ≈ң күшт≥ антибиотик тағайындалады. 4 ш≥лдеде науқастың ыстығы түс≥п, ол 11 ш≥лдеде ауруханадан шығарылады.

 

 одекст≥ң қандай принциптер≥ мен ережелер≥ бұзылды?

—итуаци€лық есеп 9.

Ёндометри€ раг≥ диагнозы бар 45 жастағы әйел жедел ота жасау үш≥н ауруханаға түсед≥.јуруханаға түскеннен кей≥н ек≥нш≥ күн≥ шеткер≥ орналасқан орталық катетор қо€ды. Үш≥нш≥ күн≥ ота жасайды. ќтадан кей≥нг≥ жарасы құрғақ, эритема белг≥лер≥ байқалмайды. ‘оли кататер≥ арқылы алынған зәр≥, сарғылт түст≥. јуруханаға түскен төрт≥нш≥ күн≥нен бастап оған антибиотик беру тоқтатылады. Ѕес≥нш≥ күн≥ дефекаци€сы дербес, таңбасы құрғақ күй≥нде болады. —ондықтан одан кататерд≥ алып тастайды. ќдан кей≥н науқастың ≥ш≥ шаншып ауыра беред≥. јлтыншы күн≥ ыстығы 38,8ге көтер≥лед≥. ѕальпаци€ кез≥нде оның ≥ш≥н≥ң сол жақ, төменг≥ аумағы ауыра беред≥. ∆ет≥нш≥ күн≥ ыстығы 39ға көтер≥лед≥. ≈к≥ рет қан алады.  омпьютерл≥к томографи€ ≥ш≥н≥ң сол жақ төменг≥ аумағында ≥р≥ң бар екенд≥г≥н анықтайды. ≤р≥ң үлг≥с≥н зертханаға ж≥бер≥п антибиотик беруд≥ қайта жалғастырады. “оғызыншы күн≥ температурасы қалпына келед≥. Қанынан ек≥ мәрте энтерококк пен Bacteroides fragilis анықталыды, дренаж қойылады. ≤ш≥ ауырғаны басылғаннан кей≥н дренажды алып тастайды. Қайталап  “ жасағанда ≥р≥ң кеткенд≥г≥ анықталып, науқас ауруханадан шығарылады.

 одекст≥ң қандай принциптер≥ мен ережелер≥ бұзылды?

—итуаци€лық есеп 10.

 

50 жастағы науқас асқазан раг≥н≥ң асқынған күй≥ндег≥ аурудың терминалдық күй≥нде антибиотикт≥к терапи€ мен паллиативт≥к көмек үш≥н ауруханаға түсед≥. ќған ≥шк≥веналық кататер мен ‘оли зәр катеторын қо€ды, сондай ақ мұрнына қаптама қо€ды. “өрт≥нш≥ күн≥ ‘оли кататер≥ әл≥ сол орнында тұрады, ыстығы 38ге көтер≥л≥п науқастың мазасы кетед≥. Ѕес≥нш≥ күн≥ науқастың тыныс алуы қиындайды. –ентген түс≥р≥л≥м≥нде оның сол жақ өкпес≥н≥ң түб≥нде инфильтрат анықталады. јлтыншы күн≥ зәр талдамасы дайын болып зәр≥нде ≈.coli. бар екен≥ белг≥л≥ болады. ∆ет≥нш≥ күн≥ пневмони€ құбылыстары байқалады. ќн б≥р≥нш≥ күн≥ науқас қайтыс болады.

 

 одекст≥ң қандай принциптер≥ мен ережелер≥ бұзылды?

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1254 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

2020 - | 1989 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.