Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥ксуванн€ цив≥льного процесу
‘≥ксуванн€ цив≥льного процесу - це оф≥ц≥йна д≥€льн≥сть суду по посл≥довному в≥дображенню ходу судового розгл€ду, закр≥п≠ленню процесуальних д≥й, вчинених учасниками судового проце≠су, €ка в≥дпов≥дно до закону зд≥йснюЇтьс€ за допомогою звукоза≠писувального техн≥чного засобу, веденн€ журналу судового зас≥≠данн€ та складенн€ в≥дпов≥дних протокол≥в.

ƒетальне ф≥ксуванн€ цив≥льного судочинства Ї одн≥Їю з гаран≠т≥й захисту прав, свобод та ≥нтерес≥в ос≥б, оск≥льки законн≥сть ≥ обірунтован≥сть судових р≥шень оц≥нюЇтьс€ вищесто€щими ≥нстан≠ц≥€ми з урахуванн€м зм≥сту заф≥ксованого. ¬оно повинне прово≠дитис€ повно ≥ ч≥тко, а також у т≥й посл≥довност≥, в €к≥й вчин€лис€ процесуальн≥ д≥њ.

‘≥ксуванн€ цив≥льного процесу в≥дбуваЇтьс€ у трьох взаЇмо≠пов'€заних формах: за допомогою техн≥чних засоб≥в, шл€хом ве≠денн€ журналу судового зас≥данн€ та складанн€ протокол≥в про окрем≥ процесуальн≥ д≥њ.

¬≥дпов≥дно до ст. 129  онституц≥њ ”крањни одн≥Їю з основних засад судочинства Ї його повне ф≥ксуванн€ техн≥чними засобами.

÷е конституц≥йне положенн€ знайшло своЇ в≥дображенн€ у ст. 197 ÷ѕ  ”крањни та ≤нструкц≥њ про пор€док ф≥ксуванн€ судо≠вого процесу техн≥чними засобами в загальних судах ”крањни, за≠твердженоњ наказом ƒержавноњ судовоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни.

‘≥ксуванн€ судового процесу техн≥чн≥ш≥њ засобами - це тех≠н≥чний запис судового зас≥данн€ за допомогою апаратно-програм≠них засоб≥в ≥ прилад≥в, що пол€гаЇ у створенн≥ його звукового за≠пису на в≥дпов≥дному нос≥њ (магн≥тному диску, диску дл€ лазерних систем зчитуванн€ тощо).

ѕ≥д час судового розгл€ду справи обов'€зково повинно в≥дбува≠тис€ повне ф≥ксуванн€ судового зас≥данн€ за допомогою звукоза≠писувального техн≥чного засобу, €ке зд≥йснюЇ секретар судового зас≥данн€ або за розпор€дженн€м головуючого ≥нший прац≥вник апарату суду.

“ехн≥чне ф≥ксуванн€ судового процесу починаЇтьс€ з моменту в≥дкритт€ судового зас≥данн€.

” раз≥ необх≥дност≥ особа, €ка зд≥йснюЇ ф≥ксуванн€, може звер≠нутис€ до суду з проханн€м зобов'€зати учасник≥в зас≥данн€ гово≠рити голосн≥ше.

ѕрим≥рники фонограм записуютьс€ у вигл€д≥ арх≥вноњ (переда≠Їтьс€ арх≥вар≥усу) та робочоњ (збер≥гаЇтьс€ разом ≥з справою) коп≥й на окрем≥ компакт-диски. Ќа ц≥ диски записуютьс€ вс≥ фонограми судових зас≥дань у справ≥.

Ќа вимогу особи, €ка бере участь у справ≥, або за ≥н≥ц≥ативою суду зд≥йснюЇтьс€ повне або часткове в≥дтворенн€ техн≥чного за≠пису судового зас≥данн€. ƒл€ ознайомленн€ учасник≥в процесу по≠винна використовуватись лише робоча коп≥€ фонограми.

«а клопотанн€м особи, €ка бере участь у справ≥, може бути за плату зд≥йснено повне або часткове роздрукуванн€ техн≥чного за≠пису судового зас≥данн€ за розпор€дженн€м головуючого. “ак≥ особи також мають право отримати коп≥ю ≥нформац≥њ з нос≥€, на €кий зд≥йснювавс€ техн≥чний запис цив≥льного процесу.  оп≥њ фо≠нограми створюЇ арх≥вар≥ус.

Ќос≥й ≥нформац≥њ, на €кий зд≥йснювавс€ техн≥чний запис судо≠вого зас≥данн€ (робоча коп≥€), Ї додатком до журналу судового за≠с≥данн€ ≥ п≥сл€ зак≥нченн€ судового зас≥данн€ приЇднуЇтьс€ до ма≠тер≥ал≥в справи.

245јрх≥вн≥ коп≥њ знищуютьс€ разом ≥з справою п≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну њњ збер≥ганн€.

ќдночасно з проведенн€м ф≥ксуванн€ судового розгл€ду техн≥ч≠ними засобами секретар судового зас≥данн€ веде журнал такого зас≥данн€.

∆урнал судового зас≥данн€ - це основний процесуальний до≠кумент, в €кому в≥дображаютьс€ вс≥ процесуальн≥ д≥њ учасник≥в судового зас≥данн€.

¬≥дпов≥дно до ст. 198 ÷ѕ  ”крањни у ньому зазначаютьс€:

1) р≥к, м≥с€ць, число ≥ м≥сце судового зас≥данн€;

2) найменуванн€ суду, €кий розгл€даЇ справу, пр≥звище та ≥н≥ц≥≠али судд≥, секретар€ судового зас≥данн€;

3) справа, що розгл€даЇтьс€, ≥мена (найменуванн€) стор≥н та ≥нших ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥;

4) пор€дковий номер вчиненн€ процесуальноњ д≥њ;

5) назва процесуальноњ д≥њ;

6) час вчиненн€ процесуальноњ д≥њ;

7) ≥нш≥ в≥домост≥, визначен≥ ÷ѕ  ”крањни.

∆урнал судового зас≥данн€ п≥дписуЇтьс€ секретарем судового зас≥данн€ нев≥дкладно п≥сл€ судового зас≥данн€ ≥ приЇднуЇтьс€ до справи.

ѕравильн≥сть ≥ повнота проведенн€ техн≥чного запису та веденн€ журналу судового зас≥данн€ забезпечуЇтьс€ наданн€м особам, €к≥ беруть участь у справ≥, права ознайомленн€ з ними ≥ поданн€ до суду письмових зауважень щодо неповноти або неправильност≥ њх запису прот€гом семи дн≥в з дн€ проголошенн€ р≥шенн€ у справ≥.

√оловуючий розгл€даЇ так≥ зауваженн€ не п≥зн≥ше п'€ти дн≥в з дн€ њх поданн€, про що постановл€Ї в≥дпов≥дну ухвалу, €ка не п≥дл€гаЇ оскарженню в апел€ц≥йному пор€дку окремо в≥д р≥шенн€ суду.

” раз≥ пропуску строку поданн€ зауважень щодо техн≥чного за≠пису чи журналу судового зас≥данн€ ≥ в≥дсутност≥ п≥дстав дл€ його поновленн€ суд залишаЇ њх без розгл€ду.

ѕ≥д час вчиненн€ окремоњ процесуальноњ д≥њ поза судовим зас≥≠данн€м оформлюЇтьс€ протокол. ѕри його складанн≥ можуть ви≠користовуватис€ техн≥чн≥ засоби.

ѕротокол - це процесуальний документ, в €кому в≥добража≠Їтьс€ пор€док вчиненн€ окремоњ процесуальноњ д≥њ поза судовим зас≥данн€м.

ѕротоколом ф≥ксуЇтьс€ вчиненн€ процесуальних д≥й щодо за-

безпеченн€ доказ≥в, наприклад, допит св≥дк≥в, витребуванн€ та (або) огл€д доказ≥в (ч. 5 ст. 135 ÷ѕ  ”крањни); щодо огл€ду в ≥нших ви≠падках речових та письмових доказ≥в, €к≥ не можна доставити до суду, за њх м≥сцезнаходженн€м (ч. 4 ст. 140 ÷ѕ  ”крањни) тощо. ¬≥дпов≥дно до ст. 200 ÷ѕ  ”крањни в≥н повинен м≥стити:

1) р≥к, м≥с€ць, число ≥ м≥сце вчиненн€ процесуальноњ д≥њ;

2) час початку вчиненн€ процесуальноњ д≥њ;

3) найменуванн€ суду, €кий розгл€даЇ справу, пр≥звище та ≥н≥ц≥≠али судд≥, секретар€ судового зас≥данн€;

4) справа, що розгл€даЇтьс€, ≥мена (найменуванн€) стор≥н та ≥нших ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥;

5) в≥домост≥ про €вку ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, експерт≥в, спец≥ал≥ст≥в, перекладач≥в, св≥дк≥в;

6) в≥домост≥ про роз'€сненн€ сторонам та ≥ншим особам, €к≥ бе≠руть участь у справ≥, њх процесуальних прав та обов'€зк≥в;

7) ус≥ розпор€дженн€ головуючого та постановлен≥ ухвали;

8) за€ви ≥ клопотанн€ стор≥н та ≥нших ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥;

9) основний зм≥ст по€снень стор≥н, трет≥х ос≥б, њх представник≥в та ≥нших ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, а також показанн€ св≥дк≥в, усне роз'€сненн€ експертами своњх висновк≥в ≥ в≥дпов≥дей на постав≠лен≥ њм додатков≥ питанн€; консультац≥й та висновк≥в спец≥ал≥ст≥в;

10) докази, а в раз≥ €кщо докази не додаютьс€ до справи,- но≠мер, дата та зм≥ст письмових доказ≥в, опис доказ≥в;

11) час зак≥нченн€ вчиненн€ процесуальноњ д≥њ;

12) ≥нш≥ в≥домост≥, визначен≥ ÷ѕ  ”крањни.

ѕротокол про вчиненн€ окремоњ процесуальноњ д≥њ п≥дписуЇтьс€ вс≥ма особами, €к≥ беруть в н≥й участь. ¬они мають право робити зауваженн€ з його приводу.

ѕротокол повинен бути оформлений не п≥зн≥ше наступного дн€ п≥сл€ вчиненн€ окремоњ процесуальноњ д≥њ ≥ приЇднаний до справи. ƒо нього додаютьс€ ус≥ складен≥ або зв≥рен≥ п≥д час даноњ процесу≠альноњ д≥њ плани, кресленн€, коп≥њ документ≥в, а також зроблен≥ фо≠тозн≥мки, в≥деозаписи ≥ т. п.

ѕротоколи оголошуютьс€ в судовому зас≥данн≥ та надаютьс€ ƒл€ ознайомленн€ особам, €к≥ беруть участь у справ≥, а в необх≥д≠них випадках - також експертам, спец≥ал≥стам ≥ св≥дкам. ќсоби, €к≥ беруть участь у справ≥, можуть давати щодо протокол≥в своњ по€с≠ненн€ (ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 187 ÷ѕ  ”крањни).

247ѕроте сл≥д мати на уваз≥, що в≥дпов≥дно до п. 2-1 розд≥лу XI ÷ѕ  ”крањни Ђѕрик≥нцев≥ та перех≥дн≥ положенн€ї до 1 с≥чн€ 2008 р. повне ф≥ксуванн€ судового зас≥данн€ за допомогою звукозапи≠сувального техн≥чного засобу зд≥йснюЇтьс€ судом т≥льки за вимогою особи, €ка бере участь у справ≥, або за ≥н≥ц≥ативою суду.

¬ ус≥х ≥нших випадках х≥д судового зас≥данн€ ф≥ксуЇтьс€ у про≠токол≥ судового зас≥данн€, у €кому зазначаютьс€:

1) р≥к, м≥с€ць, число ≥ м≥сце проведенн€ судового зас≥данн€;

2) час початку судового зас≥данн€;

3) найменуванн€ суду, €кий розгл€даЇ справу, пр≥звище та ≥н≥ц≥≠али судд≥ (судд≥в), секретар€ судового зас≥данн€;

4) справа, що розгл€даЇтьс€, ≥мена (найменуванн€) стор≥н та ≥нших ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥;

5) в≥домост≥ про присутн≥сть ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, експерт≥в, спец≥ал≥ст≥в, перекладач≥в, св≥дк≥в або про њх в≥дсутн≥сть, причини в≥дсутност≥ та про врученн€ њм судових пов≥сток;

6) в≥домост≥ про роз'€сненн€ сторонам та ≥ншим особам, €к≥ бе≠руть участь у справ≥, њхн≥х процесуальних прав та обов'€зк≥в;

7) ус≥ розпор€дженн€ головуючого та ухвали, постановлен≥ без виходу до нарадчоњ к≥мнати, а також в≥домост≥ про проголошенн€ ухвал, постановлених у нарадч≥й к≥мнат≥;

8) основний зм≥ст за€в ≥ клопотань стор≥н та ≥нших ос≥б, €к≥ бе≠руть участь у справ≥, та ходу њх обговоренн€;

9) основний зм≥ст по€снень ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, а також показанн€ св≥дк≥в, усн≥ роз'€сненн€ та доповненн€ експер≠тами своњх висновк≥в; усн≥ роз'€сненн€ спец≥ал≥ст≥в;

10) подан≥ в судовому зас≥данн≥ докази, х≥д досл≥дженн€ доказ≥в, а у раз≥, €кщо докази не додаютьс€ до справи,- номер, дата та зм≥ст письмових доказ≥в, а також ознаки ≥ властивост≥ речових доказ≥в;

11) зм≥ст судових дебат≥в;

12) в≥домост≥ про проголошенн€ р≥шенн€, ухвали за результа≠тами розгл€ду справи та роз'€сненн€ особам, €к≥ беруть участь у справ≥, зм≥сту р≥шенн€, ухвали, пор€дку ≥ строку њх оскарженн€, а також права та строк на ознайомленн€ з протоколом судового зас≥данн€, поданн€ на нього зауважень;

13) час зак≥нченн€ судового зас≥данн€ у справ≥.

ѕротокол складаЇтьс€ секретарем судового зас≥данн€, €кий маЇ в≥дображати вс≥ ≥стотн≥ моменти розгл€ду справи в т≥й посл≥≠довност≥, в €к≥й вони мали м≥сце в судовому зас≥данн≥.

ѕротокол повинен бути оформлений та п≥дписаний головуючим ≥ секретарем судового зас≥данн€ не п≥зн≥ше трьох дн≥в з дн€ зак≥н≠ченн€ судового зас≥данн€. ” раз≥ необх≥дност≥ строк дл€ оформленн€ та п≥дписанн€ протоколу може бути продовжено головуючим, але не б≥льше н≥ж на дес€ть дн≥в п≥сл€ зак≥нченн€ судового зас≥данн€.

ќсоби, €к≥ беруть участь у справ≥, мають право знайомитис€ з протоколом судового зас≥данн€. ¬с≥х цих ос≥б обов'€зково потр≥б≠но пов≥домити про його п≥дписанн€, оск≥льки прот€гом трьох дн≥в п≥сл€ такого пов≥домленн€ або п≥сл€ зак≥нченн€ строку на п≥дпи≠санн€ протоколу вони мають право подавати своњ письмов≥ заува≠женн€ щодо неповноти або неправильност≥ протоколу. ” раз≥ про≠пуску строку поданн€ зауважень ≥ в≥дсутност≥ п≥дстав дл€ його по≠новленн€ суд залишаЇ њх без розгл€ду.

√оловуючий розгл€даЇ зауваженн€ до протоколу не п≥зн≥ше п'€ти дн≥в з дн€ њх надходженн€ до суду ≥ в раз≥ згоди з ними по≠св≥дчуЇ њх правильн≥сть. ” раз≥ незгоди головуючого ≥з поданими зауваженн€ми вони розгл€даютьс€ судом з пов≥домленн€м ос≥б, €к≥ брали участь у справ≥, про час ≥ м≥сце проведенн€ судового за≠с≥данн€. –озгл€нувши зауваженн€, суд постановл€Ї ухвалу, €кою посв≥дчуЇ правильн≥сть зауважень або в≥дхил€Ї њх.

«ауваженн€ приЇднуютьс€ до матер≥ал≥в справи, в тому числ≥, €кщо њх не було розгл€нуто у зв'€зку з вибутт€м головуючого.

«аочний розгл€д справи

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 546 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1239 - | 1229 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.