Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬≥дстроченн€, розстроченн€ ≥ зменшенн€ розм≥ру судових витрат, зв≥льненн€ в≥д њх оплати. ѕоверненн€ судових витрат
¬≥дпов≥дно до ч. 1 ст. 82 ÷ѕ  ”крањни суд, враховуючи майно≠вий стан сторони, може своЇю ухвалою в≥дстрочити або розстро≠чити сплату судового збору та витрат на ≥нформац≥йно-техн≥чне забезпеченн€ розгл€ду справи на визначений строк, але не б≥льше €к до ухваленн€ судового р≥шенн€ у справ≥.

якщо у встановлений судом строк судов≥ витрати не будуть оплачен≥, за€ва в≥дпов≥дно до ст. 207 ÷ѕ  ”крањни залишаЇтьс€ без розгл€ду, або витрати ст€гуютьс€ за судовим р≥шенн€м у спра≠в≥, коли оплата судових витрат була в≥дстрочена або розстрочена до ухваленн€ цього р≥шенн€.

 р≥м того, враховуючи майновий стан сторони, суд може змен≠шити розм≥р належних до оплати судових витрат, пов'€заних ≥з розгл€дом справи, або зв≥льнити в≥д њх оплати.

” раз≥ поданн€ позовноњ за€ви п≥сл€ поданн€ за€ви про забезпе≠ченн€ доказ≥в або про забезпеченн€ позову розм≥р судового збору зменшуЇтьс€ на розм≥р судового збору, сплаченого за в≥дпов≥дну за€ву про забезпеченн€ доказ≥в або про забезпеченн€ позову. ÷е ж правило застосовуЇтьс€ у раз≥ пред'€вленн€ позову п≥сл€ в≥дмови у видач≥ судового наказу (ст. 99 ÷ѕ  ”крањни).

 р≥м того, ст. 4 ƒекрету  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни передбачаЇ перел≥к ос≥б, €к≥ зв≥льн€ютьс€ в≥д сплати державного мита. “акими особами, наприклад, Ї:

- позивач≥ - роб≥тники та службовц≥ - за позовами про ст€гнен≠н€ зароб≥тноњ плати й за ≥ншими вимогами, що випливають з тру≠дових правов≥дносин;

- позивач≥ - за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на в≥дкритт€, винах≥д, винаходи, корисн≥ модел≥, промислов≥ зразки, топограф≥њ ≥нтегральних м≥кросхем, сорти рос≠лин та рац≥онал≥заторськ≥ пропозиц≥њ;

- громад€ни - з апел€ц≥йних скарг ≥ скарг на р≥шенн€, що на≠брали законноњ сили, у справах про роз≥рванн€ шлюбу;

- позивач≥ - за позовами про в≥дшкодуванн€ збитк≥в, запод≥€них кал≥цтвом або ≥ншим ушкодженн€м здоров'€, а також смертю го≠дувальника;

- позивач≥ - за позовами про ст€гненн€ ал≥мент≥в та ≥н.

167 —плачена сума судового збору може бути повернута за ухва≠лою суду у випадку:

1) зменшенн€ розм≥ру позовних вимог або внесенн€ судового збору у б≥льшому розм≥р≥, н≥ж це встановлено законом;

2) поверненн€ за€ви або скарги;

3) в≥дмови у в≥дкритт≥ провадженн€ у справ≥;

4) залишенн€ за€ви або скарги без розгл€ду;

5) закритт€ провадженн€ у справ≥ (ч. 1 ст. 83 ÷ѕ  ”крањни).

¬≥дпов≥дно до ч. 2 ст. 83 ÷ѕ  ”крањни сплачена сума кошт≥в на оплату витрат на ≥нформац≥йно-техн≥чне забезпеченн€ розгл€ду справи повертаЇтьс€ за ухвалою суду у раз≥:

1) внесенн€ кошт≥в у б≥льшому розм≥р≥, н≥ж це встановлено за≠конодавством;

2) поверненн€ за€ви або скарги;

3) в≥дмови у в≥дкритт≥ провадженн€ у справ≥;

4) закритт€ провадженн€ у справ≥ у зв'€зку з тим, що справа не п≥дл€гаЇ розгл€ду у пор€дку цив≥льного судочинства;

5) залишенн€ за€ви без розгл€ду у випадках, коли:

- за€ву подано особою, €ка не маЇ цив≥льноњ процесуальноњ д≥Їздатност≥;

- за€ву в≥д ≥мен≥ за≥нтересованоњ особи подано особою, €ка не маЇ повноважень на веденн€ справи;

- провадженн€ у справ≥ в≥дкрито за за€вою, поданою без додер≠жанн€ вимог, викладених у статт€х 119, 120 ÷ѕ  ”крањни, та не було сплачено судовий зб≥р ≥ позивач не усунув цих недол≥к≥в у встановлений судом строк.

І 5. –озпод≥л судових витрат

÷ив≥льне процесуальне законодавство (статт≥ 88, 89 ÷ѕ  ”кра≠њни) встановлюЇ правила розпод≥лу судових витрат залежно в≥д того, на користь позивача чи в≥дпов≥дача ухвалено р≥шенн€ у справ≥.

“ак, сторон≥, на користь €коњ ухвалено р≥шенн€, суд присуджуЇ з другоњ сторони понесен≥ нею та документально п≥дтверджен≥ судов≥ витрати. якщо позов задоволена частково, судов≥ витрати присуд≠жуютьс€ позивачев≥ пропорц≥йно до розм≥ру задоволених позов≠них вимог, а в≥дпов≥дачев≥ - пропорц≥йно до т≥Їњ частини позовних вимог, у задоволенн≥ €коњ позивачев≥ в≥дмовлено.

” випадку, €кщо сторону, на користь €коњ ухвалено р≥шенн€, зв≥льнено в≥д оплати судових витрат, з другоњ сторони ст€гуютьс€ судов≥ витрати на користь ос≥б, що њх понесли, пропорц≥йно до за≠доволеноњ чи в≥дхиленоњ частини вимог. ” раз≥, коли обидв≥ сторо≠ни зв≥льнен≥ в≥д оплати судових витрат, вони компенсуютьс€ за рахунок держави у пор€дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

якщо позивача, на користь €кого ухвалено р≥шенн€, зв≥льнено в≥д сплати судового збору, в≥н ст€гуЇтьс€ з в≥дпов≥дача в дох≥д дер≠жави пропорц≥йно до задоволеноњ частини вимог.

раз≥ залишенн€ позову без задоволенн€, закритт€ провад≠женн€ у справ≥ або залишенн€ без розгл€ду позову позивача, зв≥ль≠неного в≥д оплати судових витрат, судов≥ витрати, понесен≥ в≥д≠пов≥дачем, компенсуютьс€ за рахунок держави.

якщо суд апел€ц≥йноњ або касац≥йноњ ≤нстанц≥њ, не передаючи справи на нов≥ш розгл€д, зм≥нюЇ р≥шенн€ або ухвалюЇ нове, в≥н по≠винен зм≥нити розпод≥л судових витрат (ст. 88 ÷ѕ  ”крањни).

¬≥дпов≥дно до ст. 89 ÷ѕ  ”крањни у раз≥ в≥дмови позивача в≥д по≠зову понесен≥ ним витрати в≥дпов≥дачем не в≥дшкодовуютьс€, а ви≠трати в≥дпов≥дача за його за€вою ст€гуютьс€ з позивача. ќднак €кщо позивач не п≥дтримуЇ своњх вимог унасл≥док задоволенн€ њх в≥дпов≥≠дачем п≥сл€ пред'€вленн€ позову, суд за за€вою позивача присуджуЇ ст€гненн€ вс≥х понесених ним у справ≥ витрат з в≥дпов≥дача.

якщо сторони п≥д час укладенн€ мировоњ угоди не передбачили пор€дку розпод≥лу судових витрат, кожна сторона у справ≥ несе половину судових витрат.

¬ ≥нших випадках закритт€ провадженн€ у справ≥, а також у раз≥ залишенн€ за€ви без розгл€ду в≥дпов≥дач маЇ право за€вити вимоги про компенсац≥ю понесених ним витрат, пов'€заних ≥з роз≠гл€дом справи, внасл≥док необгрунтованих д≥й позивача.

ѕрактичне завданн€

—удд€, вир≥шуючи питанн€ про в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥, ви€вив нев≥дпов≥дн≥сть вказаноњ ц≥ни сп≥рного майна його д≥йсн≥й вартост≥. як в цьому випадку маЇ д≥€ти судд€?

—писок рекомендованоњ л≥тератури

1. Ѕородин ћ. ћ.,  ройтор ¬. ј. —удебные и арбитражные расходы.- X.: Ѕизнес-»нформ, 1997.- 121 с.

2.  артнська “. ¬. —клад судових витрат за новим ÷ив≥льним процесуаль≠ним кодексом ”крањни // ћолодь у юридичн≥й науц≥.- ’мельницький: ¬ид-во ’””ѕ, 2005.- „. 3: ѕубл≥чно-правов≥ науки.- ѕ≥дтом II.- —. 30-35.

√лава 17 «ј’ќƒ» ѕ–ќ÷≈—”јЋ№Ќќ√ќ ѕ–»ћ”—”

І 1. ѕон€тт€ заход≥в процесуального примусу

÷ив≥льне процесуальне законодавство м≥стить низку норм, €к≥ мають забезпечувальний характер ≥ встановлюють певн≥ санкц≥њ.

ѕитанн€ цив≥льно-процесуальних санкц≥й, не зважаючи важливе практичне значенн€, не отримало свого однозначного вир≥шенн€ в науков≥й ≥ навчальн≥й л≥тератур≥. “радиц≥йно вважалось, що санкц≥њ -це встановлен≥ в нормах цив≥льного процесуального права насл≥дки, €к≥ настають за њх недодержанн€ та порушенн€1. ¬они под≥л€лись на заходи захисту ≥ заходи в≥дпов≥дальност≥2. “аке розум≥нн€ цив≥льно-процесуальних санкц≥й було широким, оск≥льки п≥д нього п≥дпадали вс≥ негативн≥ дл€ учасник≥в процесу заходи, €к≥ м≥г застосувати суд. ¬иход€чи з цього, до санкц≥й цив≥льного процесу в≥дносили €вища, що мають р≥зну правову природу: процесуальн≥ штрафи, попере≠дженн€, видаленн€ ≥з зали судового зас≥данн€, залишенн€ позовноњ за€ви без руху, в≥дмову в≥д прийн€тт€ позовноњ за€ви, примусовий прив≥д, ст€гненн€ судових витрат тощо3.

” ÷ѕ  ”крањни 2004 р. законодавець в≥д≥йшов в≥д концепц≥њ на€вност≥ цив≥льноњ процесуальноњ в≥дпов≥дальност≥ €к особливого виду юридичноњ в≥дпов≥дальност≥, що була реал≥зована в попере≠дньому ÷ѕ  ”крањни 1963 р. „инний ÷ѕ  ”крањни закр≥плюЇ в своњх нормах лише заходи процесуального примусу, €к≥ не встано≠влюють додаткових обов'€зк≥в ос≥б. «аходи ж в≥дпов≥дальност≥, що передбачають покладенн€ на правопорушника нового обов'€зку (наприклад, в≥дшкодувати збитки, сплатити штраф, в≥дбути адм≥≠н≥стративний арешт), повн≥стю винесен≥ за меж≥ норм цив≥льного процесуального законодавства. ¬они встановлюютьс€ цив≥льним, адм≥н≥стративним, крим≥нальним законодавством, а також норма≠тивними актами про статус окремих суб'Їкт≥в цив≥льних процесу≠альних правов≥дносин, що передбачають њх дисципл≥нарну в≥дпо-

' ƒив.: јлексеев —. —. ќбща€ теори€ социалистического права.- —верд≠ловск, 1964.-—. 194.

2 ƒив.: Ўтефан ћ. …. —анкц≥њ цив≥льного процесуального права // ¬≥сник јѕрЌ ”крањни.- 2003.- є 2 (««)-« (34).- —. 483.

ƒив.: Ўтефан ћ. …. ÷ив≥льний процес: ѕ≥дручник.-  .: 1н ёре, 1997.-—. 230-231.

171в≥дальн≥сть («акони ”крањни Ђѕро статус судд≥вї, Ђѕро прокура≠туруї, Ђѕро адвокатуруї тощо). “ак, €кщо в д≥€х чи безд≥€льност≥ особи, €ка не виконуЇ процесуальн≥ обов'€зки, присутн≥ ознаки адм≥н≥стративного правопорушенн€ (наприклад, неп≥дкоренн€ роз≠пор€дженню головуючого), суд одночасно ≥з застосуванн€м захо≠д≥в процесуального примусу вир≥шуЇ питанн€ про прит€гненн€ такоњ особи до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥. Ќа€вн≥сть в д≥≠€нн€х порушника ознак злочину зобов'€зуЇ суд пов≥домити про цей злочин в≥дпов≥дн≥ правоохоронн≥ органи або порушити крим≥≠нальну справу. ѕро невиконанн€ процесуальних обов'€зк≥в особами, дл€ €ких участь у процес≥ Ї службовою (посадовою) або профес≥й≠ною д≥€льн≥стю, €кщо таке невиконанн€ пов'€зане з порушенн€м в≥дпов≥дноњ профес≥йноњ етики, суд може пов≥домити орган, упов≠новажений прит€гати таких ос≥б до дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥.

ћетою застосуванн€ цив≥льно-процесуальних заход≥в примусу Ї припиненн€ порушень процесуальних норм та забезпеченн€ ви≠конанн€ окремими учасниками цив≥льного процесу своњх процесу≠альних обов'€зк≥в.

Ќа в≥дм≥ну в≥д ÷ѕ  ”крањни 1963 р., в €кому норми щодо заход≥в процесуального примусу м≥стились в р≥зних розд≥лах, а, отже, в≥д≠носились до р≥зних правових ≥нститут≥в, в ÷ѕ  ”крањни 2004 р. так≥ норми з≥бран≥ в одн≥й глав≥ (гл. 9 розд≥лу ≤). “аким чином, можна вести мову про ≥снуванн€ окремого ≥нституту цив≥льного процесу≠ального права - ≥нституту заход≥в процесуального примусу.

¬≥дпов≥дно до ст. 90 ÷ѕ  ”крањни заходами процесуального примусу Ї встановлен≥ ÷ѕ  ”крањни процесуальн≥ д≥њ, що застосо≠вуютьс€ судом до ос≥б, €к≥ порушують встановлен≥ в суд≥ правила або протиправне перешкоджають зд≥йсненню цив≥льного судочинства.

ƒо заход≥в процесуального примусу законодавець в≥дносить (ч. 1 ст. 91 ÷ѕ  ” крањни):

1) попередженн€;

2) видаленн€ ≥з залу судового зас≥данн€;

3) тимчасове вилученн€ доказ≥в дл€ досл≥дженн€ судом;

4) прив≥д св≥дка.

ќск≥льки примусов≥ заходи, що можуть бути застосован≥ до учасник≥в процесу, повинн≥ бути ч≥тко прописаними в закон≥, вка≠заний њх перел≥к Ї вичерпним ≥ не п≥дл€гаЇ розширеному тлума≠ченню. ќднак законодавець може його розширити, вн≥сши у вста≠новленому пор€дку в≥дпов≥дн≥ зм≥ни до ÷ѕ  ”крањни.

«алежно в≥д спр€мованост≥ заходи процесуального примусу можна под≥лити на дв≥ групи.

1) т≥, €к≥ застосовуютьс€ до порушник≥в пор€дку в зал≥ судового зас≥данн€ (попередженн€ ≥ видаленн€ ≥з залу судового зас≥данн€);

2) т≥, що забезпечують процес доказуванн€ (тимчасове вилу≠ченн€ доказ≥в дл€ досл≥дженн€ судом ≥ прив≥д св≥дка).

«аходи процесуального примусу Ї реакц≥Їю суду на порушенн€, €к≥ допустили учасники процесу ≥ €к≥ заважають подальшому роз≠гл€ду справи. —уд застосовуЇ так≥ заходи негайно п≥сл€ вчиненн€ особою порушенн€ шл€хом постановлени€ в≥дпов≥дноњ ухвали. ”хвала про застосуванн€ заход≥в процесуального примусу не впли≠ваЇ на рух справи, а тому не може бути оскаржена в апел€ц≥йному пор€дку окремо в≥д р≥шенн€ суду.

¬ажливою гарант≥Їю недопущенн€ судд≥вського свав≥лл€ Ї ч. 2 ст. 91 ÷ѕ  ”крањни, в €к≥й вказуЇтьс€, що до одн≥Їњ особи не може бути застосовано к≥лька заход≥в процесуального примусу за одне й те саме правопорушенн€. ƒана норма детал≥зуЇ конституц≥йне по≠ложенн€ про те, що н≥хто не може бути дв≥ч≥ прит€гнений до юри≠дичноњ в≥дпов≥дальност≥ одного виду за одне й те саме правопору≠шенн€ (ст. 61  онституц≥њ ”крањни).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 616 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1410 - | 1253 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.