Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘ункц≥њ ≥ канали висловлюванн€ громадськоњ думки
«асоби, форми впливу громадськоњ думки на сусп≥ль≠не житт€ р≥зноман≥тн≥ (в≥д вербального схваленн€ чи не≠схваленн€ факт≥в, под≥й, процес≥в, що в≥дбуваютьс€ у сусп≥льств≥, до пр€мого наказу щодо них) ≥ реал≥зуютьс€ в њњ функц≥€х, €к≥ ви€вл€ютьс€ у двох взаЇмопов'€заних вим≥рах Ч горизонтальному та вертикальному.

 

√оризонтальний вим≥р громадськоњ думки. ¬≥н ви≠€вл€Їтьс€ в урегулюванн≥ р≥зноман≥тних стосунк≥в м≥ж ≥ндив≥дами в соц≥альних сп≥льнотах. …ого функц≥њ, €к≥ ≥сторично передували розвитку громадськоњ думки, за≠безпечили еволюц≥ю людськоњ цив≥л≥зац≥њ. ƒо них нале≠жать так≥:

а) оц≥нна функц≥€. ѕов'€зана вона з оц≥нним наван≠таженн€м суджень про сусп≥льн≥ €вища, под≥њ, процеси. ¬ажлив≥сть њњ пол€гаЇ в тому, що д≥€льн≥сть людини у будь-€к≥й сфер≥ супроводжуЇтьс€ певними оц≥нками су≠сп≥льних проблем, свого м≥сц€ в сусп≥льств≥, €к≥ в≥дпо≠в≥дно впливають на њњ мотивац≥ю та повед≥нку;

б) критична функц≥€. ¬она пол€гаЇ у в≥дображенн≥ громадською думкою найактуальн≥ших проблем сусп≥≠льства, ставленн€ до них р≥зних верств населенн€;

в) д≥агностична функц≥€. ¬и€вл€Їтьс€ ц€ функц≥€ у розп≥знаванн≥ громадською думкою сусп≥льних под≥й, €вищ, процес≥в, ефективност≥ роботи соц≥альних ≥нсти≠туц≥й ≥ владних структур;

г) нормативна функц≥€. ѕол€гаЇ вона у здатност≥ громадськоњ думки разом з ≥ншими соц≥альними ≥нсти≠туц≥€ми брати участь у нормотворчих процесах: вироб≠л€ти, обновл€ти, зм≥нювати, концентрувати в соб≥ соц≥≠альн≥, пол≥тичн≥, культурн≥, повед≥нков≥ норми, демон≠струючи њх кожному новому покол≥нню;

і) виховна функц≥€. —утн≥сть њњ ви€вл€Їтьс€ у вихов≠ному вплив≥ на людину, в актуал≥зац≥њ процесу соц≥ал≥≠зац≥њ особистост≥, важливим компонентом €кого Ї вона, в ≥нтеграц≥њ в соц≥альне житт€, формуванн≥ особист≥сних €костей ≥ндив≥д≥в.

 

¬ертикальний вим≥р громадськоњ думки. ¬≥н перед≠бачаЇ розгл€д функц≥й громадськоњ думки €к соц≥альноњ ≥нституц≥њ, найпом≥тн≥шими серед €ких Ї:

а) експресивна функц≥€. ѕол€гаЇ вона в тому, що громадська думка завжди виражаЇ певну позиц≥ю щодо сусп≥льних под≥й, €вищ, процес≥в, д≥й владних струк≠тур, оц≥нюЇ ≥ контролюЇ д≥њ влади в ус≥х сферах сусп≥ль≠но-пол≥тичного бутт€;

б) консультативна функц≥€. ÷€ функц≥€ реал≥зуЇ се≠бе у рекомендац≥€х органам влади щодо вир≥шенн€ р≥з≠номан≥тних сусп≥льних проблем. ѕри цьому передбача≠Їтьс€, що влада справд≥ потребуЇ таких порад, зац≥кав≠лена в њх анал≥з≥ та реал≥зац≥њ;

в) функц≥€ тиску на владу. ¬она пос≥даЇ пром≥жне м≥сце м≥ж директивною ≥ консультативною функц≥€ми. —уть њњ в тому, що громадськ≥сть засобами м≥тинг≥в, де≠монстрац≥й, страйк≥в чинить тиск на органи управл≥нн€ ≥ спонукаЇ њх до прийн€тт€ певних р≥шень;

г) директивна функц≥€. ¬она ви€вл€Ї себе у вироб≠ленн≥ громадськ≥стю р≥шенн€ щодо конкретних проб≠лем сусп≥льства, €к≥ мають ≥мперативний, обов'€зковий характер. ѕрикладом реал≥зац≥њ директивноњ функц≥њ Ї референдуми, вибори орган≥в влади тощо.

–еал≥зуютьс€ вертикальн≥ функц≥њ €вно ≥ латентно (приховано), стосуючись загалом залученн€ громадсь≠кост≥ до взаЇмод≥њ з владними структурами та њњ участ≥ у виробленн≥, прийн€тт≥, виконанн≥ управл≥нських р≥≠шень щодо соц≥альних проблем сусп≥льства. ≈фектив≠н≥сть цих функц≥й, максимальне використанн€ њх потен≠ц≥алу залежать в≥д демократичност≥ сусп≥льства, меха≠н≥зм≥в взаЇмод≥њ суб'Їкт≥в влади ≥ суб'Їкт≥в громадськоњ думки, особливостей електоральноњ повед≥нки, автори≠тету громадськоњ думки тощо.

 

ќсобливост≥ механ≥зм≥в взаЇмод≥њ громадськоњ думки з органами влади, соц≥альними ≥нституц≥€ми, пол≥тич≠ними структурами тощо залежать в≥д канал≥в њњ вислов≠люванн€, €к≥ под≥л€ють на:

а) опосередкован≥ канали висловлюванн€ громад≠ськоњ думки. —пециф≥ка њх пол€гаЇ в тому, що громадсь≠ка думка висловлюЇтьс€ не пр€мо, а п≥сл€ певноњ Ђобробкиї з використанн€м пром≥жноњ ф≥гури (ре≠трансл€тора), €кою найчаст≥ше Ї засоби масовоњ ≥н≠формац≥њ (преса, рад≥о, телебаченн€, ≤нтернет), а та≠кож сфера осв≥ти тощо. њм властиве навмисне чи нена≠вмисне втручанн€ у зм≥ст громадськоњ думки, певне коригуванн€ њњ. Ќенавмисне коригуванн€ в≥дбуваЇть≠с€ внасл≥док впливу на оприлюдненн€ громадськоњ ду≠мки, специф≥ки функц≥онуванн€ певних засоб≥в масовоњ комун≥кац≥њ, ф≥гури ретрансл€тора. ј оприлюдне≠на громадська думка може бути €к об'Їктивною, так ≥ необ'Їктивною, €к репрезентативною, так ≥ нерепрезентативною;

б) пр€м≥ канали висловлюванн€ громадськоњ дум≠ки. ¬она забезпечують можлив≥сть висловлюванн€ громадськоњ думки пр€мо, безпосередньо, без пром≥ж≠них ланок. …детьс€ про висловлюванн€ њњ за допомо≠гою пр€мих контакт≥в населенн€ з управл≥нськими структурами (листи, зверненн€ до соц≥альних ≥нсти≠тут≥в, орган≥в влади, р≥зноман≥тн≥ збори, м≥тинги, де≠монстрац≥њ, страйки тощо). √ромадська думка, реал≥≠зована за допомогою цих канал≥в, Ї об'Їктивн≥шою, але недостатньо репрезентативною. як засв≥дчують до≠сл≥дженн€, найактивн≥ше йдуть на контакт з прац≥в≠никами орган≥в управл≥нн€, звертаютьс€ у р≥зноман≥т≠н≥ соц≥альн≥ ≥нституц≥њ, пишуть листи до владних стру≠ктур особи середнього ≥ похилого в≥ку, а оприлюднен≥ на м≥тингах, зборах думки далеко не завжди под≥л€Ї все населенн€. “а оск≥льки ц€ громадська думка не де≠формована, не зазнала стороннього впливу, њњ усп≥шно можна використовувати в д≥агностичних ≥ прогнос≠тичних ц≥л€х щодо сусп≥льних под≥й, тенденц≥й роз≠витку певних пол≥тичних та соц≥ально-економ≥чних процес≥в;

в) спец≥ал≥зован≥ канали висловлюванн€ громад≠ськоњ думки. ÷е досл≥дженн€ громадськоњ думки ≥з за≠стосуванн€м соц≥олог≥чних метод≥в. «а правильного методичного та орган≥зац≥йного њх забезпеченн€ вони Ї над≥йними джерелами громадськоњ думки, оск≥льки забезпечують об'Їктивн≥сть, репрезентативн≥сть отри≠маноњ ≥нформац≥њ. «астосуванн€ њх даЇ змогу досл≥дити громадську думку в динам≥ц≥ завд€ки повторним опиту≠ванн€м населенн€ з тих самих проблем; зробити пор≥в≠н€льний анал≥з громадськоњ думки р≥зних прошарк≥в населенн€ (за статевими, в≥ковими, рег≥ональними оз≠наками тощо) з певних проблем; ви€вити певн≥ тенден≠ц≥њ њњ функц≥онуванн€. “ому опитуванн€ громадськоњ думки широко використовують у пол≥тичн≥й сфер≥, со≠ц≥альному управл≥нн≥, еколог≥чних, маркетингових досл≥дженн€х тощо. Ќайц≥нн≥шими Ї в≥домост≥ щодо громадськоњ думки, здобут≥ за допомогою мон≥торингових досл≥джень.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 527 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1499 - | 1497 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.