Лекции.Орг


Поиск:
Стратегія й тактика виживання людства
Хто хоче — може.

Французька приказка


 


Контрольні запитання й завдання

1. Які причини поглиблення екологічної 4.
кризи в Україні?

2. Назвіть позитивні фактори, що
впливають на екологічну ситуацію в
нашій державі. 5.

3. Які основні складові національного
потенціалу для переходу держави до 6.
еколого-збалансованого розвитку?


Які стратегічні пріоритети збалан­сованого розвитку країни в еко­номічній, соціальній та екологічній сферах?

Сформулюйте критерії' і принципи еколого-збалансованого розвитку.

Назвіть основні сфери екологізації життєдіяльності.


Нові тенденції цивілізаційного розвитку

Сучасна людина має дедалі більше й більше можливостей оцінити складний взаємозв'язок усього живого на Землі. Вважати, що незнання служить вибаченням, можуть зараз лише ті, котрі навмисне хочуть залишатися невігласами, бо їм це вигідно. А невігластво, без сумніву, перше й головне джерело майже всіх наших нещасть.

Ф. Моует,

канадський письменник, натураліст


 


 

З

а роки після Ріо світ кардинально змінився. Події на міжнародній арені наприкінці XX ст. засвідчи­ли перехід людства до нової технологічної епохи. Суттєво поліпшилися міжнародні політичні відносини, що пов'язано, насамперед, з усуненням протистояння військових систем ко­лишнього СРСР і НАТО. Відмова від загрози застосування зброї масового знищення, загальна ядерна розрядка, встановлення партнерських стосунків між пострадянськими країнами й НАТО спричинили радикальні зміни глобального воєнно-стратегічного балансу.

Науково-технічні досягнення, рух національних економік до міжнародної інтеграції, посилення впливу транснаціональних корпорацій (ТНК) на економічний розвиток окремих країн, поступова втрата світовими державами традиційної економічної незалежності змусили заговорити про «глобалізацію» — нове загальноцивілізаційне явище. Активними домінантами сучасного процесу глобалізації є економічна, політична та інформаційна

387


Стратегія й тактика виживання людства


Стратегія й тактика виживання людства


 


його складові. Обов'язковими елементами політичної терміно­логії, поширення яких в офіційних документах, засобах масової інформації й лексиці політиків мало характер епідемії, стали сло­ва «глобальний» і «глобалізація».

Держави були змушені значно розширити межі регіоналізму своєї геополітики, практично перетворивши його на всеосяжний глобалізм. Відповідно системи національної безпеки почали дедалі глибше втягуватися в аналіз міжнародних процесів і пере­будовувати свої стратегії й структури для захисту національних інтересів від глобальних факторів не лише у сфері міждержавних контактів, а й у внутрішньодержавному житті.

Проблеми глобалізації, що зародилися в надрах соціосфери, були тільки одним боком «медалі», яку людство отримало за свою «конструктивну» діяльність на рідній планеті. Потужним резо­нансом на цю діяльність став відгук земної біосфери, котрий відчутно позначився на людському здоров'ї. Екологи нарешті серйозно зацікавили міжнародну спільноту, привернувши її увагу до глобальних тенденцій ще й у навколишньому природному середовищі, котрі становлять загрозу як збалансованому розвит­кові, так і взагалі існуванню земної цивілізації. Про значення, яке мають загальносвітові екологічні проблеми для всього людства, свідчить сама назва науково-аналітичного огляду Програми ООН із навколишнього середовища (ЮНЕП) — «Глобальна екологічна перспектива» (ГЕП-2000), де за результатами глобальної еко­логічної експертизи дано прогноз стану довкілля на початок XXI ст. і рекомендації щодо виживання міжнародної спільноти.

У цій праці наголошується на двох головних проблемах, що стоять перед людством на шляху до стійкого розвитку.

По-перше, склався великий дисбаланс виробництва й спожи­вання товарів і послуг, що створює загрозу для глобальної екоси­стеми Землі. Значна частина населення нашої планети, як і раніше, живе в злиднях. За прогнозом, триватиме поглиблення прірви між тими, хто користується благами економічного й технічного розвитку, й тими, кому ці блага недоступні. Такі по­лярні прояви багатства й бідності підривають стабільність суспільства в цілому й, відповідно, стійкість усього навколишньо­го природного середовища.

Процеси економічного зростання, що породжують безпрецедентний рівень добробуту й могутності багатої меншості, ведуть до ризиків і дисбалансів, які однаковою мірою загрожують і багатим, і бідним.

388


 


Така модель розвитку та споживання не є стійкою для багатих і не може бути повторена бідними. Приватна власність у багатьох відношеннях стає каменем спотикання на шляху до стійкого розвитку цивілізації.

М. Стронг,

генеральний секретар Конференції ООН

з питань довкілля й розвитку

(Ріо-де-Жанейро, 1992)

По-друге, постійно прискорюються зміни, які відбуваються у світі, причому раціональне природокористування відстає від соціально-економічного поступу. Темпи зростання населення й економічного розвитку випереджають екологічні досягнення, які забезпечуються новими технологіями й політикою. Процеси гло­балізації мають спрямовуватися не на посилення, а на усунення серйозних диспропорцій, які роз'єднують наш світ. Подолання цих диспропорцій і є тим єдиним шляхом, що приведе до збалан-сованішого розвитку людства.

Опитуванням серед 200 учених із 50 країн світу, яке проводи­лося в рамках ГЕП-2000, було визначено 36 найважливіших глобальних проблем, що чекають на людство в XXI ст. Вони є наслідками тих наявних тенденцій, на які не звертали достатньої уваги на політичному рівні. До найсерйозніших із цих проблем належать (у порядку зменшення пріоритетності): зміни клімату; дефіцит питної води; знелісення; спустелювання; забруднення прісних вод; низька якість управління природокористуванням; зменшення біорізноманітності; зростання й міграція населення; зміна соціальних цінностей; утилізація відходів; забруднення повітря. Доповідь «Глобальні виклики, глобальні можливості», опублікована ООН 13 серпня 2002 p., напередодні Саміту Тися­чоліття, як і доповідь Генерального секретаря ООН на Саміті «Здійснення Порядку денного XXI століття», містять детальний аналіз численних глобальних світових тенденцій у багатьох сфе­рах, розвиток яких міжнародному співтовариству потрібно стабілізувати або загальмувати, а деякі й спрямувати назад.

Глобалізація. Головним явищем у світовій економіці в 90-х ро­ках XX ст. була швидка глобалізація, особливо у формі інтенсив­них потоків товарів, послуг і фінансів унаслідок низки факторів, у тому числі політичних дій урядів, як колективних, так і індивідуальних, спрямованих на лібералізацію торгівлі й основ­них ринків, а також приватизації й дерегуляції економічної діяль­ності.

389


Стратегія й тактика виживання людства


Стратегія й тактика виживання людства


 


Через 10 років після Ріо на збалансований розвиток людства ще негативніше став упливати такий вагомий фактор, як ТНК, що їх природоохоронні й правозахисні організації справедливо називають головним джерелом світового зла. Простежується стійка тенденція збільшення фінансових засобів, якими оперують ТНК, за одночасного зменшення фінансового потенціалу, котрим володіють національні уряди та міжнародні фінансові інституції. Зменшення фінансового, а відповідно й політичного впливу національних урядів і міжнародних фінансових інституцій за одночасного посилення руйнівної ролі ТНК стосовно економік і культур країн, особливо тих, що розвиваються, здебільшого має надзвичайно тяжкі соціально-економічні наслідки.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Другою після глобалізації силою був швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх інтенсивне поширення в усьому світі. Приватні інвестиційні потоки, зростанню яких сприяло виникнення глобальних інформаційних мереж, зокрема Інтер-нету, визначали динаміку розвитку інформаційно-комунікацій­них секторів, виробництва та збільшення кількості додаткових робочих місць у країнах, що розвиваються, особливо в Східній Азії. Водночас посилилося відставання країн із перехідною еко­номікою й тих, що розвиваються, від сучасного рівня інфор­маційних і телекомунікаційних технологій, яке дістало назву «цифрового розриву».

Адаптація до нових умов. Більшість народів світу нічого не ви­грали від глобалізації та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Виникла необхідність в адаптації всіх держав до змін у міжнародному середовищі, метою якої було виживання в нових умовах. Протягом 90-х років і глобалізація, й інформаційно-комунікаційні технології продемонстрували як свої позитиви, так і негативи стосовно розвитку. Країни та підприємства, котрі спромоглися пристосуватися до нових обставин, почали про­цвітати, а ті, яким забракло технічних можливостей, відповідної інфраструктури та інституційного потенціалу, опинилися по інший бік бар'єра, що відмежував їх від решти світу.

Економічні процеси. На початку 90-х років у більшості країн спостерігалось економічне піднесення, хоча багато держав пере­живали економічні негаразди. У країнах із централізованою плановою економікою під час переходу до ринкових відносин швидко й істотно погіршились економічні й соціальні умови.

390


США пережили рекордний період експансії і були головним рушієм змін решти світової економіки. В Європі було створено зону з єдиною валютою. Японія ж не могла зупинити тривалого регресу. Дев'яності роки були не такі бурхливі, як 80-ті, хоча траплялися й суттєві винятки. Середні темпи зростання внутріш­нього валового продукту (ВВП) в усіх країнах, що розвиваються, збільшилися до 4,3 % порівняно з 2,7 % у 80-х роках, а в розвине­них країнах — досягли приблизно 2,3 %, що менше, ніж у 80-х ро­ках (3 %). Не всі країни мали вигоду. В Африці, хоч економічне піднесення й прискорилося, проте через високий приріст насе­лення нейтралізувалися позитивні результати, й розрив у життє­вому рівні між країнами Африки та іншими регіонами світу збільшився.

Трансформація економік. Розвал Радянського Союзу, руйну­вання світового соціалістичного табору, формування постра­дянського політичного простору спричинили появу багатьох держав, котрі міцно закріпилися на міжнародній арені як країни з перехідною економікою. Почався тривалий і болісний процес переходу від адміністративно-командних економік до ринкових. У 80-х роках темпи економічного піднесення в країнах із пере­хідною економікою підвищувалися щороку на 1,8 %, а в 90-х ро­ках — знижувалися в середньому на 2,5 % щорічно. Економічний спад у цих країн був особливо суттєвим у першій половині деся­тиліття, коли обсяг ВВП зменшився більш як на 50 %. У багатьох країнах різко зросли бідність і безробіття й значно зменшилося фінансування у сферах освіти, охорони здоров'я, пенсійного за­безпечення, громадського транспорту та інших соціальних служб.

Світова торгівля. Протягом 90-х років у міжнародній торгівлі відзначався прогрес, хоча на регіональних рівнях ситуація склада­лася по-різному. Глобальний експорт зростав зі швидкістю 6,4 % і в 2000 р. досяг 6,3 трильйона доларів США. Країни, що розви­ваються, стали вагомішими учасниками світової торгівлі, їхній експорт зростав на 9,6 % щороку. Через недоліки в політиці Ра­ди з економічної взаємодопомоги наприкінці 80-х років у сфері торговельних заходів у першій половині 90-х років значно обме­жився експорт із країн із перехідною економікою. Проте багато країн Східної Європи й Балтики переорієнтували свій експорт у Західну Європу й зробили вагомий внесок в їхнє економічне піднесення.

391


Стратегія й тактика виживання людства


Стратегія й тактика виживання людства


 


Сільське господарство. Зі зростанням населення світу збіль­шується потреба в продовольстві, тоді як виробництво продуктів харчування знижується, особливо в країнах, що розвиваються. Це створює довгострокову загрозу продовольчій безпеці, особливо в тих регіонах світу, де внаслідок спустелювання й надзвичайно інтенсивного використання сільськогосподарських угідь погір­шився стан грунтів. Можливості розширення площ сільськогос­подарських земель в Європі та Південно-Східній Азії обмежені, а Північна Африка та Західна Азія потерпають від дефіциту водних ресурсів, який спричинив зниження потенціалу розвитку сільського господарства.

Для збереження досягнутого рівня продуктивності та його підвищення було запроваджено раціональніші методи ведення сільського господарства, включаючи застосування засобів захисту грунтів і водних ресурсів за одночасного зниження трудозатрат для підготування землі, зменшення витрати палива та хімікатів. Інший серйозний успіх був пов'язаний із розвитком і застосуван­ням методів інтегрованого управління в боротьбі зі шкідниками, що сприяло інтенсифікації сільського господарства та мінімізації негативного впливу на довкілля. Зменшення використання пес­тицидів завдяки впровадженню культур, стійких проти шкідни­ків, методів культивації, інтегрованому управлінню в боротьбі зі шкідниками підвищило стійкість фермерських господарств та екологічних систем.

Проте внаслідок сільськогосподарської експансії для задово­лення потреби в харчових та інших продуктах, що зростає, змен­шилися площі лісів і лук, зникло багато болотних угідь, знизила­ся біорізноманітність і погіршились інші екологічні показники.

Енергетика. В 90-х роках споживання енергії в транспортному секторі зростало швидше, ніж в інших галузях економіки. Очікується, що це споживання збільшуватиметься зі швидкістю 1,5 % на рік у розвинених країнах і 3,6 % — у країнах, що розвиваються. Прогнозується також, що за період з 1997 по 2020 р. емісія діоксиду вуглецю в транспортному секторі збіль­шиться на 75 %, а в авіації зростатиме зі швидкістю 3 % на рік.

Демографічні зміни. Населення Землі в 2000 р. становило 6 млрд чоловік. Демографічні зміни по-різному вплинули на зба­лансований розвиток окремих країн і регіонів. Кількість населен­ня, його приріст і вікова структура, освітній рівень, показники здоров'я та економічні параметри позначалися на використанні

392

 


природних ресурсів так само, як і тендерні взаємовідносини й міграційні процеси. Для європейських країн та Японії характерне швидке старіння населення, що є наслідком низького рівня наро­джуваності, високого рівня пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та інших соціальних служб. За прогнозом, кількість населення Землі досягне 8 млрд у 2025 р. і 9,3 млрд у 2050 р. і згодом, імовірно, стабілізується між 10,5 та 11 млрд чоловік. Очікується, що в розвинених країнах кількість населення досяг­не піка в 2025 p., а потім через імовірне зниження народжуваності почне зменшуватися. Прогнозується також, що після 2025 р. зро­стання населення Землі відбуватиметься за рахунок країн, які розвиваються. Демографічні тенденції ставлять перед людством важке завдання на подальші 50 років. Адже потрібно докласти не­абияких зусиль, щоб задовольнити потреби в природних ресурсах додаткових 3 млрд людей, які з'являться.

Споживання. Загальне споживання людства й тиск, який воно справляє на природні ресурси та довкілля, залежать частково від кількості населення, але більшою мірою — від багатства й техно­логій. Частка споживання 15 % населення Землі, що проживає в країнах із високим доходом, становить 56 %, тоді як 40 % наибіднішого населення в країнах із низьким доходом отримують лише 11 % із загального споживчого балансу. З погляду ЮНЕП, необхідним довгостроковим завданням у контексті стійкого роз­витку є десятикратне скорочення споживання ресурсів розвине­ними країнами. Без цього неможливо вивільнити ресурси для за­доволення потреб країн, що розвиваються. За прогнозом, у разі збереження існуючих пропорцій виробництва й споживання в 2025 р. дві третини населення Землі відчуватиме дефіцит води.

Харчування. З 815 млн людей планети, які недоїдають, 777 млн проживають у регіонах, що розвиваються, 27 млн — у країнах із перехідною економікою й 11 млн — у індустріальних країнах. За недавнім прогнозом Продовольчої і сільськогоспо­дарської організації ООН (ФАО), глобальну мету — до 2015 р. скоротити кількість голодних удвоє — не буде досягнуто, якщо зберігатимуться сучасні тенденції.

Останнім десятиліттям глобальне виробництво продуктів хар­чування продовжувало збільшуватися швидше, ніж відбувалося зростання населення. В багатьох країнах цей процес супроводжу­вався зниженням цін і підвищенням споживчих якостей харчових продуктів. Це стало можливим завдяки розширенню площ

393


Стратегія й тактика виживання людства


Стратегія й тактика виживання людства


 


обробітку землі й зростанню продуктивності сільського господар­ства шляхом зрошування, поліпшення насіннєвої бази, засто­сування досконаліших методів обробітку грунту. Однак деякі сільськогосподарські прийоми спричинили погіршення стану довкілля.

Збільшення світових потреб у продовольстві пов'язане, насам­перед, зі зростанням населення Землі. Водночас відзначається та­кож тенденція збільшення споживання їжі: в країнах, що розви­ваються, потреби в харчуванні однієї людини збільшилися з 2100 до 2700 калорій, а в розвинених країнах — з 3000 до 3400 калорій.

Бідність. Протягом 90-х років темпи зубожіння (межа біднос­ті — 1 долар на день) у країнах, що розвиваються, знизилися з 29 % у 1990 р. до 23 % у 1998 р. Загальна кількість населення, що перебуває за межею бідності, дещо зменшилася — з 1,3 до 1,2 млрд чоловік. Водночас у деяких регіонах світу ще й досі не­має подібних позитивних зрушень. В Африці рівень смертності, бідності й голоду найвищий. Поєднання бідності зі швидким зро­станням населення, особливо в країнах, що розвиваються, спри­чиняє суттєву деградацію відновлюваних ресурсів, насамперед грунтів, лісів і води. Відновлювані ресурси, як і раніше, забезпе­чують засоби до існування майже третини населення світу, тому погіршення стану довкілля безпосередньо знижує рівень життя і зменшує перспективи поліпшення економічного становища насе­лення сільських районів.

Завдяки економічному піднесенню спостерігається значний прогрес у зменшенні рівня бідності в країнах Східної та Півден-но-Східної Азії і дещо менший — у Південній Азії і Латинській Америці. За найоптимістичнішими прогнозами Світового Банку, загальна кількість людей, прожитковий рівень яких менший, ніж 1 долар на день, може скоротитися до 750 млн чоловік до 2015 р.

Охорона здоров'я, дитяча й материнська смертність. У цих сферах, а також у зменшенні масштабів голоду, збільшенні до­ступності освіти, забезпеченні питною водою й підвищенні рівня санітарії було досягнуто певного прогресу. Однак принаймні 1,1 млрд людей позбавлені можливості споживати питну воду, безпечну для здоров'я, й близько 2,4 млрд людей проживають в антисанітарних умовах. Більш як 8 % дітей у країнах, що розви­ваються, все ще вмирають у віці до п'яти років, а в деяких найбідніших країнах одна дитина з п'яти не доживає до свого

394


першого дня народження. Поки що 113 млн дітей шкільного віку в країнах, що розвиваються, не вчаться, 60 % із них — це дівчата.

На здоров'я людей негативно впливає ціла низка небезпечних хімічних речовин, що проявляється в уроджених аномаліях і різних хворобах аж до раку. Так, унаслідок масового застосуван­ня пестицидів щорічно фіксується 3,5—5 млн випадків гострих отруєнь.

Протягом 90-х років загалом стан у сфері охорони здоров'я поліпшився. Тривалість життя збільшилась, а темпи дитячої смертності зменшуються. Значного прогресу досягнуто в ліквідації таких тяжких інфекційних хвороб, як поліомієліт. Од­нак поганий стан здоров'я населення продовжує становити голо­вну перешкоду розвиткові в багатьох країнах. Забруднена вода, недостатній рівень санітарії та гігієни є причинами захворювання багатьох людей і високої смертності у країнах, що розвиваються.

Вода. Через поширення зрошуваного землеробства й дедалі більші потреби промисловості й муніципальних господарств у воді збільшився тиск на водні ресурси в багатьох країнах. Голо­вною причиною катастрофічного зменшення світових запасів води є використання неефективних сільськогосподарських іригаційних систем, через які втрачається близько 60 % води, що застосовується для зрошення.

Збільшуються території, де відчувається дефіцит води, особли­во в Північній Африці та Західній Азії. Тут запаси підземних вод вичерпуються швидше, ніж вони можуть відновлюватися. Незва­жаючи на деякі позитивні зрушення в цій сфері, близько 1 млрд чоловік не має доступу до безпечної для здоров'я питної води.

За оцінками, в наступні два десятиліття для забезпечення їжею населення країн, що розвиваються, води витрачатиметься на 17 % більше, а загальне використання води зросте на 40 %. Очікується, що в XXI ст. третина країн у регіонах із дефіцитом води зіткнеться зі значним скороченням водних ресурсів. Забруд­нена вода й надалі залишатиметься причиною передчасної смерті 2,2 млн чоловік на рік. Для багатьох країн гострою проблемою є мінералізація води, а для деяких регіонів Азії — забруднення води арсеном.

Біорізноманітність. Дедалі швидше зменшення біологічної різноманітності на планеті продовжує викликати занепокоєння. Незважаючи на деякі позитиви — збільшення кількості й площ захищених територій, повсюдне швидке скорочення біорізно-

395


Стратегія й тактика виживання людства

манітності триває. За даними ЮНЕП, у 1996 р. під серйозною загрозою повного винищення опинилося 25 % із приблизно 4630 видів ссавців і 11 % із 9675 видів птахів. Понад ПО тис. видам загрожує вимирання, а більш як 800 видів уже безслідно зникли через утрату або деградацію середовища проживання. Біосфера може втратити ще близько 5000 інших видів, якщо не буде вжи­то заходів для відновлення чисельності їхніх популяцій.

Рибний промисел. Близько 50 % усього морського вилову риби повністю використовується, ще 25 % становлять обсяг перевило-ву й лише решта 25 % являє собою потенціал для поповнення рибних запасів. Наприклад, риболовецький флот Північного моря необхідно скоротити на 40 %, аби він відповідав рибним ре­сурсам. Загальні обсяги морського вилову на більшості основних акваторій рибного промислу в Атлантичному й частково в Тихо­му океанах досягли максимально можливих значень. Такий пере-вилов не лише гальмує економічне зростання, а й загрожує про­дуктовій безпеці, а також позбавляє засобів існування населення, що проживає на узбережжях і в невеликих острівних державах, що розвиваються.

Ліси. Знелісення стало загрозливим явищем. Протягом 90-х років було знищено 90 млн га лісу. Темпи втрати лісового покри­ву найвищі в Африці, де за вказаний період було винищено 7 % лісів. Утрата лісового покриву в таких масштабах становить серйозну загрозу біорізноманітності, оскільки в лісах мешкає дві третини наземних видів. Крім того, близько 9 % видів дерев у світі загрожує зникнення, що є потенційним ризиком втрати тієї вигоди, яку можна отримати від використання ботанічних ресурсів у медичних цілях. Міграції населення також часом при­зводять до знелісення та інших екологічних наслідків.

Триває швидке перетворення лісових масивів на території сільськогосподарського та іншого призначення. Темпи знелісен­ня на глобальному рівні оцінюються в 14,6 млн га на рік (пере­важно це стосується тропічних лісів).

Водночас у деяких країнах лісові площі збільшуються завдяки як природному приростові лісів на вивільнених із сільськогоспо­дарського використання землях, так і насадженню лісових план­тацій (5,2 млн га на рік). Так, площа лісів у Західній і Цент­ральній Європі після 60-х років збільшилася на 10 %, але майже 60 % лісів серйозно потерпає від забруднення, підкиснення, по­сухи та пожеж.

396


Стратегія й тактика виживання людства

Узбережні та морські екосистеми. Багато узбережних зон, зокрема естуарії, болота, мангрові ділянки, лагуни, території морських водоростей і коралові рифи, роблять основний внесок у морську біопродуктивність і відіграють вирішальну роль у за­хисті уразливих узбережних і морських екосистем від штормів. За оцінками, близько 27 % рифів було втрачено як унаслідок прямо­го антропогенного впливу, так і через зміни клімату. За прогно­зом, якщо в найближчі 30 років не буде вжито термінових заходів, то 32 % коралових рифів можуть утратити свої функціональні властивості.

Щоб задовольнити дедалі більшу потребу в морепродуктах, стрімко розвиваються морські господарства з вирощування аква-культур. Для збалансованого розвитку цієї сфери потрібні серйозні дослідження щодо її впливу на довкілля.

Зміни клімату. Наукові дослідження дали нові переконливі докази того, що глобальне потепління, яке відбувається протягом останніх 50 років, є наслідком людської діяльності. Вчені за­стерігають, що ймовірне руйнівне глобальне потепління в XXI ст. може супроводжуватися підняттям рівня Світового океану, зміною погодних умов, у тому числі виникненням таких широкомас­штабних явищ, як Ель Ніньо. Незважаючи на те, що необхідність скорочення використання викопного палива й зменшення викидів «парникових» газів для обмеження змін клімату є загаль­новизнаною, споживання цього виду палива зростає, з чим знач­ною мірою пов'язане збільшення викидів «парникових» газів, особливо транспортними засобами. За період 1992—1999 pp. спо­живання енергії у світі збільшилося на 10 %. У розвинених країнах споживання енергії на душу населення залишається най­вищим, незважаючи на вжиті заходи з енергозбереження, впрова­дження чистіших технологій, а в деяких випадках і обмеження. Глобальна емісія вуглецю за період з 1965 по 1998 р. подвоїлася, досягши зростання в середньому на 2,1 % за рік. Рекордний рівень глобальних викидів СО2 (23,900 млн т) було зафіксовано в 1996 р. У 1999 р. в розвинених країнах річне споживання енергії на душу населення в середньому було еквівалентне 6,4 т нафти. Це в 10 разів перевищує показники країн, що розвиваються.

Стихійні лиха — посухи, повені, зсуви, землетруси, вивержен­ня вулканів — спричиняють великі людські втрати, завдають еко­номічних збитків і становлять серйозну перешкоду розвиткові суспільства, яке незахищене від них. Деякі зі стихійних лих при-

397


 


Стратегія й тактика виживання людства

звели до економічних потрясінь. В Індонезії, Еквадорі та інших країнах унаслідок спустошливої дії на їхні сільські господарства такого суворого природного явища, як Ель Ніньо, в 1997— ] 998 pp. вибухнула фінансова криза. Нераціональна експлуатація земельних ресурсів може стати причиною частих і потужних стихійних лих, таких як повені, а непродумане планування посе­лень і відсутність запобіжних заходів можуть збільшити масшта­би шкоди від природних явищ.

Шляхи виживання людства

У технологічного суспільства є два шляхи розвитку. Першийчекати, поки катастрофічні невдачі не зроблять очевидними недоліки системи, її викривлення й самообмани. Другийувести соціальний контроль і баланс, щоб виправити вади системи ще до того, як настане катастрофа.

М. Ганді,

видатний індійський філософ і політик

н;

'а початку XXI сторіччя, коли людство пережи--ває надзвичайно складний період загрозливого розростання глобальної екологічної кризи й необхідно дбати про її нейтралізацію та ліквідацію, переходити до нової політики природокористування й нової філософії життя, найважливішими завданнями мають стати:

• безумовне здійснення конверсії свідомості й моралі (екологіч­
ної конверсії) в планетарному масштабі;

• на базі цього — здійснення контролю за зростанням народона­
селення (насамперед — у країнах, що розвиваються);

• збереження біорізноманітності, відновлення природних ресур­
сів там, де це можливо, розширення заповідних територій до
оптимального рівня;

• реалізація ресурсозберігаючих програм самоконтролю й само­
обмеження як окремими особами, так і колективами людей,
націями, державами й, зрештою, людською спільнотою;

• впровадження нових ресурсозберігаючих технологій і техноло­
гій виробництва енергії, промислових і продовольчих товарів,

398


Стратегія й тактика виживання людства

які завдають найменшої шкоди довкіллю (тобто таких, що виробляють найменшу кількість відходів і забруднень);

• розроблення та ефективне впровадження нових технологій пе­
реробки відходів (особливо синтетичних — поліетиленів,
пластмас, поліхлорвінілів, поверхнево-активних речовин тощо)
із доведенням ККД до 100 %.

Ці завдання мають вирішуватися на основі плідної кооперації з довкіллям, гармонізації стосунків із природою, що дасть змогу забезпечити стійкий, збалансований розвиток цивілізації у XXI столітті. Для цього необхідно дотримуватися таких правил:

• у кожному конкретному регіоні використовувати такі ресурси й
у такій кількості, щоб відбувалося поступове відновлення їх
завдяки природним процесам;

• управління стабільністю природних процесів має орієнтувати­
ся не на окремий елемент довкілля чи окремий процес, а на всі
елементи й процеси, оскільки вони нерозривно пов'язані;

• економічні фактори не мають домінувати над екологічними —
потрібен розумний баланс;

• слід завбачати віддалені наслідки негативних впливів на приро­
ду й запобігати їм.

Підставою для будь-яких природоперетворювальних дій має слугувати науково обґрунтований прогноз. Виконання цієї вимоги обов'язкове, незалежно від масштабу заходіврегіональних, континентальних чи планетарних. Цю вимогу ми називаємо екологічним імперативом. На нього зобов'язані зважати не лише ті, чия діяльність має господарський характер, а й політичні діячі, від яких залежить спосіб розв'язання міжнародних проблем.

М. М. Моисеев

Упроваджувати нові технології, реалізовувати нові програми треба поступово, обережно, з урахуванням уже допущених поми­лок і можливостей їх виправлення з використанням світового

досвіду.

Нове суспільство зобов'язане приймати далекосяжні рішення, що забезпечують довгострокову сталість розвитку.

У найближчі 20—30 років на людство очікують величезні труд­нощі, та є надія, що вони будуть подолані: вже робляться перші спроби запобігти розростанню екологічної кризи, з'являється перший позитивний досвід реалізації нової екологічної політики, дедалі більше країн переводять проблему охорони природи, збе-

399


 


Стратегія й тактика виживання людства


Стратегія й тактика виживання людства


 


реження біосфери до рангу найпріоритетніших, актуальних, таких, що потребують вирішення. Приклад цього — сплеск при­родоохоронної активності в усьому світі за останні 20 років — від вражаючих доповідей Римського клубу й доленосних міжнарод­них екологічних форумів до вироблення десятків локальних, регіональних і міжнародних програм збереження й відновлення природних ресурсів, ландшафтів, територій та акваторій, розвит­ку екологічного виховання та освіти, поява численних екологіч­них матеріалів у засобах масової інформації, виникнення сотень «зелених» рухів та організацій у всіх куточках світу.

З 1990 р. в багатьох країнах світу (з 1991 р. — в Україні) ухва­люються нові закони про охорону навколишнього природного середовища, жорсткішає контроль за дотриманням природоохо­ронного законодавства.

♦ У результаті в усьому світі дедалі ширше впроваджуються
ефективні маловідходні технології, оборотне водопостачання,
розвиваються альтернативні види енергетики (насамперед вітро­
ва, геліо- та біоенергетика в США, Великій Британії, Німеччині,
Нідерландах, Італії, Швеції, Японії, Китаї).

♦ Чимдалі більше людей переходять на користування невели­
кими, економічними автомобілями, на спорудження житлових
будинків нових конструкцій (зі значно меншими витратами теп­
ла, з обігріванням за допомогою сонячних колекторів тощо).

♦ У Нігерії, Китаї, Австралії, Центральній Америці, інших
країнах і регіонах останніми роками завдяки зусиллям «зелених»
висаджено сотні мільйонів паркових і лісових дерев. У десятки
разів чистішими стали води Рейну, Одеру, Ельби, в них відроди­
лася риба.

♦ В Японії розроблені й упроваджуються нові стандарти
здоров'я та найжорсткіші в світі вимоги до якості води. Тим, хто
потерпів від забруднень, обов'язково виплачуються належні
компенсації.

♦ У Великій Британії діє система повторних екологічних екс­
пертиз, аналізується динаміка забруднень будь-якими об'єктами,
що дає змогу практично цілком уникати помилок під час таких
експертиз.

♦ Екологічна політика Швеції зорієнтована на розвиток
тільки екологічно чистих виробничо-технологічних процесів та
обладнання (автомобільний концерн «Вольво» ще в 1990 р. роз-

400


робив прекрасний варіант нового екологічно чистого автомобіля XXI сторіччя).

♦ У Франції виникло нове соціальне поняття «якість життя»: замість соціально-економічних показників рівня життя (вони дуже приблизно визначались обсягами валового національного продукту на душу населення) введено новий узагальнювальний індекс, за допомогою якого враховуються густота населення на 1 км2, розміщення й ступінь екологічної небезпеки промислових та аграрних комплексів, забезпеченість природними ресурсами, а також стан довкілля.

Отже, новий підхід сучасної екополітики до проблеми збе­реження біосфери й стабільного розвитку нашого суспільства, новий погляд на біосферу базуються на принципах сучасної й майбутньої людської діяльності: етичних та еколого-еконо-мічних.

ЯКІ1'' '■'■■' ::'"' ' ~': ШВВВИНЯВІ^^^І

Відомий німецький філософ та еколог Е. Калленбах пропо­нує низку етичних правил поводження людини на Землі. Запам'ятаймо їх.

• Люби й шануй Землю, яка благословляє життя й управляє
ним.

• Вважай кожний твій день на Землі священним і святкуй
зміну пір року.

• Не вважай себе вищим за інші живі істоти й не поводься
так, щоб вони зникали.

• Будь вдячним тваринам і рослинам за їжу, яку вони тобі
дають.

• Обмежуй кількість своїх нащадків, бо велике число людей -
обтяжливе для Землі.

• Не занапащай і не забруднюй багатств Землі зброєю війни.

• Не ганяйся за прибутками від багатств Землі, а намагайся
відновлювати її виснажені сили.

• Не приховуй від себе й від інших наслідків твоєї діяльності
на Землі.

• Не обкрадай майбутніх поколінь, виснажуючи й забрудню­
ючи Землю.

• Споживай дари Землі помірно, бо всі її мешканці мають
однакове право на її багатства.

401


Стратегія й тактика виживання людства


Стратегія й тактика виживання людства


 


В узагальненому вигляді етичні й еколого-економічні принци­пи подано відомим американським ученим-екологом Д. Чирасом (1992). Він вирізнив три основних етичних принципи:

• людство має обмежені.запаси природних ресурсів, які необ­
хідно розподіляти між усіма живими істотами планети («не все
тільки для нас»);

• людство — частинка Природи й суб'єкт, на який поширюють­
ся всі її Закони. Ми не маємо права ґвалтувати Природу й
нехтувати її Законами, бо це згубить цивілізацію;

• людство не повинне керувати Природою, воно має навчитися
співпрацювати та існувати в гармонії з нею.

Ми додамо ще один принцип: людина — також частинка Кос­мосу, могутні сипи якого постійно впливають на її здоров 'я, психіку й поведінку. Нам необхідно вивчати процеси й закони розвитку космічних систем і враховувати їх у своїх стосунках із навко­лишнім світом. Найближчим часом особливу увагу слід звернути на стан близького Космосу (10—30 тис. км від поверхні планети), який для Землі не менше важить, ніж атмосфера чи гідросфера, але набагато вразливіший. У зв'язку з освоєнням космічного про­стору людиною забруднення близького Космосу набуло загрозли­вих масштабів: у межах екосфери вже «літає» близько 3 тис. т предметів штучного походження, уламків супутників, космічних ракет і кораблів, що в 150 тис. разів перевершує масу метеорит­них тіл; у першій половині XXI ст. маса космічного сміття може збільшитися до 4—5 тис. т, а це вже — реальна загроза середови­щу та існуванню людства через появу електромагнітних аномалій.

Головні еколого-економічні принципи:

консервація, збереження ресурсів та енергії, розумне самообме­
ження в усіх сферах життєдіяльності;

рециклічність, тобто максимально можливе багаторазове вико­
ристання матеріалів у виробництві;

відновлення ресурсів;

контроль рівня забруднень усіх типів, його стабілізація та зни­
ження, впровадження нових технологій в енергетиці, промисло­
вості, сільському господарстві, на транспорті, вповільнення
темпів зростання населення.

Перебудова мислення, переоцінка цінностей — важливі, але надзвичайно складні завдання людства, оскільки їх вирішення пов'язане з руйнуванням міфів, усталених уявлень, доктрин і навіть деяких релігійних настанов, що протягом тривалого часу

402


вкорінювались у свідомість людей. Як зазначив А. Печчеї, нова людина мусить знищити в собі насамперед такі риси характеру, як жорстокість, жадібність, заздрість, ненависть і невігластво.

У регулюванні характеру та рівня психологічних реакцій насе­лення на ті чи інші екологічні процеси й ситуації провідна роль належить учителям, викладачам вищих закладів освіти, журна­лістам, письменникам, ученим-публіцистам, служителям церкви, діячам мистецтва, засобам масової інформації. В екологізації свідомості людства важливу роль відіграли такі видатні особис­тості, як Дж. Даррелл, Г. Торо, Б. Коммонер, А. Швейцер, P. Kap-сон, Ж.-І. Кусто, Л. Олдо, Д. Медоуз, Дж. Адамсон, А. Гор, А. Чехов, К. Паустовський, Ч. Айтматов, Л. Леонов, О. Яблоков, М. Моисеев, М. Реймерс, В. Данилов-Данільян, К. Лосев, В. Рас-путін, Л. Адамович, А. Платонов, О. Гончар, С. Плачинда, Ю. Щербак, В. Поліщук і багато інших.

На завершення слід зазначити, що шлях, яким прийшли до свого благополуччя розвинені країни, неприйнятний для людства в цілому, бо не гарантує екологічної й соціальної безпеки плане­ти в соціально несправедливому світі. Досвід останнього деся­тиліття засвідчив, що кожна країна повинна мати свою стратегію еколого-збалансованого розвитку, свій шлях збереження й від­творення природи рідного краю з урахуванням природних, гео­графічних, історичних, соціально-економічних аспектів.

Сучасні шляхи розвитку ведуть до нестабільності, поглиблен­ня кризи. Настав час гармонізувати життєдіяльність суспільства на таких принципах:

• зміна філософії життя людини, суспільства, в основу якої мають
бути покладені культурні й духовні традиції, настанови на збе­
реження соціально-екологічної цілісності середовища існування;

• визнання людини, родини, етносу, суспільства, нації, держави
вищою цивілізаційною цінністю;

• всебічний розвиток освіти, особливо екологічної, як рушійної
сили цивілізаційного розвитку;

• визнання стабільності суспільства, соціумів, поселень метою
гармонізації життєдіяльності людства;

• екологічне оздоровлення природних об'єктів, ландшафтів як
середовища існування й домінанти життя, зменшення техно­
генного навантаження на них;

• спрямування технологічних та інноваційних змін на підтриман­
ня стабільності й динамічної рівноваги довкілля й розвитку.


Список рекомендованої літератури


Список рекомендованої літератури


 


 

1. Агроэкология / Под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. — М., 2000.

2. Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология. — 2-е изд. — М., 2001.

3. Аіексеенко В. А. Экологическая геохимия. — М., 2000.

4. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. —
М., 1978.

5. Бишвський Г. О., Бутченко Л. /., Навроцький В. М. Основи екології: Те­
орія та практикум. — К., 2002.

6. Бишвський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної еко­
логії. — 2-ге вид. — К., 1995.

7. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С, Костіков І. Ю. Основи екологічних
знань. — К., 2000.

8. Воронков Н. А. Экология: общая, социальная, прикладная. — М., 1999.

9. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія. — К., 2001.

 

10. Геоэкология / В. А. Боков, А. В. Ена, В. Г. Ена и др. — Симферополь,
1996.

11. Глухое В. В., Лисочкина Т. В., Некрасова Т. П. Экономические основы
экологии. — СПб., 1995.

12. Гор А. Земля у рівновазі: Екологія і людський дух. — К., 2001.

13. Homo sapiens против Homo technocraticus / Сост. 3. Т. Братко,
И. Ю. Харченко. - К., 1981.

14. Григорьев А. А. Экологические уроки прошлого и современности. —
М., 1991.

15. Губский Ю. И., Долго-Сабуров В. Б., Храпак В. В. Химические катаст­
рофы и экология. — К., 1993.

16. Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчи­
вое развитие. — М., 2000.

17. Дідух Я. П. Популяційна екологія. — К., 1998.

18. Дорогунцов С. I., Коценко К. Ф., Аблова О. К. Екологія. — К., 1999.

19. Емельянов И. Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчи­
вости и эволюции экосистем. — К., 1999.

404


 

20. Закон України про екологічну експертизу. — К., 1995.

21. Закон України про охорону навколишнього природного середови­
ща. - К., 1991.

22. Коммонер Б. Замыкающийся круг. — Л., 1974.

23. Крисаченко В. С. Екологічна культура. — К., 1996.

24. Куценко A. U., Писаренко В. И. Охрана окружающей среды в сельском
хозяйстве. — К., 1991.

25. Мельник Л. Г. Экологическая экономика. — Сумы, 2001.

26. Моисеев Н. И. Судьба цивилизации: Путь разума. — М., 1998.

27. Національна доповідь про стан навколишнього природного середови­
ща в Україні у 2000 році. — К., 2001.

28. Одум Ю. Экология: В 2 т. — М., 1986.

29. Основні напрями державної політики України в галузі охорони
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення еко­
логічної безпеки. — К., 1999.

30. Охрана окружающей среды / А. М. Владимирович, Ю. И. Ляхин,
Л. Т. Матвеев и др. — Л., 1991.

31. Петров К. М. Общая экология: Взаимодействие общества и приро­
ды. — 2-е изд. — СПб., 1998.

32. Печчеи А. Человеческие качества. — М., 1984.

33. Реймерс Н. Ф. Надежды на выживание человечества: Концептуальная
экология. — М., 1997.

34. Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы, гипоте­
зы). — М., 1994.

35. Риклефс Р. Основы обшей экологии. — М., 1979.

36. Степановских А. С. Экология. — М., 2001.

37. Ситник К. М., Брайон А. В., Гордецкий А. В. Биосфера. Экология. Ох­
рана природы: Справ. — К., 1987.

38. Уайнер Дж. Экология человека. — М., 1979.

39. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. — М., 1980.

40. Урсул А. Д. Концепция выживания и устойчивого развития цивилиза­
ции. - М, 1993.

41. Хижняк М. I., Нагорна А. М. Здоров'я людини та екологія. — К., 1995.

42. Шевчук В., Білявський Г., Саталкін Ю. та ін. Ноосферогенез і гар­
монійний розвиток. — К., 2002.

43. Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Білявський Г. О. та ін. Гармонія
життєвих сил Дніпра: Еколого-духовні нариси. — К., 2002.

44. Экология города / Под ред. Ф. В. Стольберга. — К., 2000.

0-U87


ЗМІСТ

Найважливіші етапи світового екологічного руху.................. З

РОЗДІЛ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ В НАУЦІ ПРО ДОВКІЛЛЯ.................... 5

Глава 1 Людство в навколишньому середовищі..................................... 6

§ 1.1. Еволюція взаємин людини й природи....................................... 6

§ 1.2. Основні фактори деградації довкілля...................................... 10

§ 1.3. Екологічні катастрофи........................................................... 24

§ 1.4. Духовна криза.......................................................................... 32

§ 1.5. Нова філософія життя............................................................ 38

§ 1.6. Сучасна екологія.................................................................... 44

Глава 2 Біоекологія................................................................. 53

§ 2.1. Загальне уявлення про біосферу.......................................... 53

§ 2.2. Походження й еволюція біосфери.......................................... 57

§ 2.3. Функціонування біосфери.................................................... 66

§ 2.4. Біогеоценози — елементарні одиниці біосфери.................. 80

§ 2.5. Види, популяції та середовище................................................ 91

§ 2.6. Основні екологічні закони.................................................... 99

§ 2.7. Ноосфера............................................................................... 101

§ 2.8. Біорізноманітність і її збереження......................................... III

Глава 3 Геоекологія................................................................ 127

§ 3.1. Деякі риси екологічної системи «Земля»........................... 127

§ 3.2. Атмосфера............................................................................... 130

§ 3.3. Гідросфера.............................................................................. 148

§ 3.4. Літосфера................................................................................. 161

Глава 4 Техноекологія..................................................................................... 176

§4.1. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю.176

§ 4.2. Енергетика............................................................................... 190

§ 4.3. Промисловість........................................................................ 213

§ 4.4. Сільське господарство............................................................ 221

§ 4.5. Транспорт.............................................................................. 225

§ 4.6. Військова діяльність.............................................................. 228

§ 4.7. Наукова діяльність............................................................ 237

Глава 5

Соціоекологія.................................................................................. 254

§ 5.1. Правила й закони соціоекології............................................. 254

§ 5.2. Екологічна освіта.................................................................... 256


§ 5.3. Економіка природокористування.......................................... 260

§ 5.4. Правові засади природокористування............................... 267

§ 5.5. Культура й релігія................................................................ 281

§ 5.6. Урбоекологія........................................................................ 286

Глава 6 Екологія людини...................................................................... 291

§ 6.1. Здоров'я людини як інтегральний показник її

багатовимірної екологічної ніші............................................ 291

§ 6.2. Здоров'я та його критерії...................................................... 294

§ 6.3. Реакції організму людини на вплив факторів середовища 296

§ 6.4. Вплив абіотичних факторів на здоров'я людини................... 299

§ 6.5. Вплив біотичних факторів на здоров'я людини..................... 304

§ 6.6. Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини...307

РОЗДІЛ II ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ.......................................... 327

Глава 7 Природно-соціальні особливості України................................. 328

§ 7.1. Загальні відомості про природні умови............................. 328

§ 7.2. Традиції природокористування........................................... 335

§ 7.3. Причини розвитку екологічної кризи................................... 339

§ 7.4. Джерела забруднення довкілля........................................... 341

§ 7.5. Основні наслідки екологічної кризи..................................... 353

Глава 8 Екологічний стан окремих регіонів України.............................. 359

§ 8.1. Загальна характеристика........................................................ 359

§ 8.2. Екологічні проблеми найбільших річок, Чорного

й Азовського морів................................................................ 366

§ 8.3. Донецько-Придніпровський регіон..................................... 371

§ 8.4. Українське Полісся................................................................ 372

§ 8.5. Українські Карпати............................................................. 374

Глава 9 Наслідки екологічних катастроф................................................. 376

§ 9.1. Природні екологічні катастрофи........................................ 376

§ 9.2. Антропогенні екологічні катастрофи.................................. 378

§ 9.3. Аварія на Чорнобильській АЕС............................................. 379

Глава 10 Національний шлях до еколого-збалансованого

розвитку........................................................................................... 382

§ 10.1. Головні підсумки XX століття............................................ 382

§ 10.2. Програма переходу України до збалансованого розвитку.384

Стратегія й тактика виживання людства.................................. 387

Нові тенденції цивілізаційного розвитку........................................... 387

Шляхи виживання людства.............................................................. 398

Список рекомендованої літератури................................................. 404


406


 


 


Навчальне видання


 


 


Білявський Георгій Олексійович

Фурдуй Ростислав Сергійович

Костіков Ігор Юрійович


 


 


ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ


 


 


Художній редактор О. Г. Григір

Технічний редактор Л. І. Швець

Коректори А. І. Бараз, П. Л. Пироженко

Комп'ютерна верстка Н. В. Громової


Підп. до друку 11.0S.05. Формат 60 к 84 '/|6 Папір офс. № 1. Гарнітура Тайме. Офсетний друк. Ум. друк. арк. 23,72. Ум. фарбовідб. 24.18. Обл.-вид. арк. 25,83. Вид. № 4220. Зам № 10-05.

Видавництво «Либідь», 01004 Київ, вул. Пушкінська, 32 Свідоцтво про державну реєстрацію № 404 від 06.04.2001

Віддруковано і готових діапозитивів на ВПК «Глибус», 79010, Львів, Кравчука, 6/3.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1176 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

1428 - | 1208 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.