Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕақылау сұрақтары
1. Power Point программасы қалай ≥ске қосылады?

2. Power Point программасының мүмк≥нд≥ктер≥ қандай?

3. Power Point программасының терезес≥ элементтер≥ қалай орналасқан?

4. ѕрезентаци€ құру тәс≥лдер≥ қандай?

5. јвтомазмұн шебер≥ қалай қолданылады?

6. ѕрезентаци€ құру деген≥м≥з не?

7. Ѕос презентаци€ қалай құрылады?

8. Ўаблон көмег≥мен презентаци€ құру қалай орындалады?

9. —лайд деген≥м≥з не?

10. јнимаци€ деген≥м≥з не? ќларды презентаци€ға қосу қалай жүзеге асады?

“апсырмалар

1. јвтомазмұн көмег≥мен Ђ∆екеї Ђ’абарлама/жарнамаї (Ћичное-объ€влени€/реклама) тақырыбында презентаци€ құрыңыз.

а) ќсы құрылған презентаци€ мәт≥ндер≥н Ђ—порт әлем≥не са€хатї атты секци€ жарнамасы болатындай ет≥п өзгерт≥ң≥з.

ә) —лайттар режимдер≥н қолданып құрылған презентаци€ны өңдеу жұмыстарын жүрг≥з≥ң≥з.

2. Ўаблондар ≥ш≥нен өз≥ң≥зге ұнаған үлг≥ден таңдап, тағы б≥р презентаци€ құрыңыз. —хемасын диаграмма мен мәт≥н болатындай ет≥п таңдаңыз.

а) Ђ–ейт≥нг≥л≥к бақылауї тақырыбын енг≥з≥п, өздер≥ң≥з оқитын пәндерд≥ таңдап, студенттерд≥ң бағаларымен толтырыңыз.

ә) ќсы слайдта студенттерд≥ң бақылау жұмысынан алған бағаларының диаграммасын көрсет≥ң≥з.

3. Ѕос презентаци€ құру тәс≥л≥мен Ђ омпьютер және б≥зї тақырыбындағы ба€ндамаңызды презентаци€ рет≥нде ұйымдастырыңыз.

а) ѕрезентаци€ құру барысында әртүрл≥ анимаци€лық эффект≥лерд≥ пайдаланып презентаци€ңызды жандандырыңыз.

 

Power Point программасын ≥ске қосу

Power Point программасы MS Office-т≥ң құрамындағы басқа программалар си€қты әрекеттег≥ тәс≥лдермен ≥ске қосылады. —олардың б≥р≥ программаны басты меню арқылы ≥ске қосу. ќл үш≥н ѕуск -> ѕрограммы -> Microsoft Power Point командалық қатарын орындаймыз. ѕрограмма ≥ске қосылғаннан кей≥н, презентаци€ құру тәс≥лдер≥н таңдау және презентаци€ны оқуға мүмк≥нд≥к берет≥н командалар т≥з≥м≥ бар сұхбат терезе шығады (суретте).

јвтомазмұн шебер≥ (ћастер автосодержани€) командасы таңдалынса, жаңа презентаци€ белг≥л≥ тақырыптарға сәйкес мәт≥н және безенд≥ру элементтер≥ енг≥з≥л≥п сақталған презентаци€лар т≥з≥м≥нен қажетт≥с≥н таңдап, салылы түрде сұрақтарға жауап бере отырып құрылады. Ѕұл кезде презентаци€ мазмұны автоматты түрде жасалады.

ѕрезентаци€ шаблоны (Ўаблон презентации) ѕрезентаци€ны бұрынан безенд≥ру элементтер≥ сақталып қойылған шаблон түр≥нде дайындауға мүмк≥нд≥к беред≥.

Ѕос презентаци€ (ѕустую презентацию) ешқашан безенд≥ру элементтер≥ пайдаланылмаған таза, бос презентаци€ құруға мүмк≥нд≥к беред≥.

ѕрезентаци€ны ашу (ќткрыть презентацию) бұрыннан құрылып, сақталып тұрған презентаци€ларды ашуға мүмк≥нд≥к беред≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 869 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1384 - | 1332 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.