Лекции.Орг


Поиск:
Напрямки та резерви зниження рівня витрат на вироб­ництво продукції
Фактори поділяють: 1. Зависимые от деятельности предприятия (внутренние факторы): Объем производства продукции (работ, услуг); Ассортимент продукции, которая выпускается; Скорость продажи готовой продукции; Уровень производительности труда работников; Обеспеченность собственными оборот­ными активами. 2. Независимые от деятельности предприятия (внешние факторы): Темпы инфляции в стране; Изменение видов и ставок налоговых платежей, которые входят в состав валовых затрат РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 1. уменьшение затрат живого труда на единицу продукции 2. Улучшение использования основных производственных фондов 3. Рациональное использование сырья, материалов, топлива, энергии и сокращение затрат на единицу изделия без снижения качества продукции; 4. Сокращение убытка от брака и ликвидация непроизводительных затрат; 5. Сокращение затрат по продаже продукции; 6. Внедрение новейших методик организации труда в аппарате управления производством; 7. Строгий учет и контроль над расходами на предприятии.

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Продажа (реализация) - Отгрузка (передача) продукции (товара), а также подписание сторонами документов о выполненных работах, предоставленных услугах;

Выручка от реализации – 1)Средства в виде денежного эквивалента стоимости продукции, основного или вспомогательного производства; 2) Через оптовые или розничные цены, которые отражают стоимость продук­ции. Значение реализации -1) Предприятие-производитель полученными деньгами за товары и услуги покрывает затраты на производство и оборот, то есть имеет возмож­ность постоянно авансировать средства в производствен­ный процесс и получать прибыль; 2) Предприятие-производитель использует средства от реализации продукции и услуг для поддержания процесса воспроиз­водства и возобновления финансовых ресурсов. Структура виручки: 1) Себестоимость продукции: а) материальные затраты на производство; б) трудовые затраты; в) непроизводственные. 2) Накопление: а) прибыль; б) НДС; в) акциз;

10. ФАКТОРИ РОСТУ ВИРУЧКИ ВІД ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ: обсяг продажу, рівень ціни, якість і асор­тимент продукції (робіт, послуг).

ПЛАНУВАННЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПЛАНУВАННЯ

Реалізація (продаж) – Виручка від реалізаціїЗначення виручки –. Плановий обсяг виручки від реалізації продукції (Врп): Р = ОП + Т + ОК,

де: ОТП – обсяг товарної продукції на рік (квартал, місяць), за планом підприємства; ЗП і ЗК – перехідні залишки нереалізованої та реалізованої неоплаченої продукції відповідно на початок і кінець планового періоду. Методи розрахунку планового обсягу виручки від реалі­зації про­дукції (робіт, послуг): метод поасортиментного (прямого) розрахунку і метод укрупненого розрахунку 1) Поасортиментного: виручка від реаліз.кожної номенклатури вирорбів: В=Р( кіл-ть ре-х виробів )хЦ( ціна ре-ї кожного виробу ) - простой за технікою, наглядный, точный, но трудоемкий. 2) Метод укрупненного расчета: Объем выручки планируют без расчетов по каждому виду продукции, а в целом по всей продукции. Виручкою відшкодовуються витрати і перенесена частина вартості основних фондів. Залишок виручки є валовим доходом.

12. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. СИСТЕМА ЦІН. Система цін (СЦ) – взаємозв’язані і взаємозал.види цін, які фор­м. на єдиній методолог. основі під впливом ек. законів, що ств. єдину систему цін в ек-ці України. Стратегія ціноутворення: вибір методів і методик ціноутворення. Задача цінової стратегії: завоювати ринок, забезпе­чити вижи­вання, максимізацію прибутку, завоювати лідерство за показниками ринкової діяльності та якості товару. Етапи встановлення ціни: 1) визначення мети цінової політики, 2) аналіз попиту і пропозиції, 3) оцінка витрат, 4) вивчення можливостей і цін конкурентів, 5) вибір методу ціноутворення, 6) прийняття кінцевого рішення про рівень ціни. Параметри системи цін: 1) Склад ціни - перелік найменувань структурних елементів ціни; 2) Структура ціни -% співвідн. елементів ціни 3) Рівень ціни -абсолютний кількісний вираз ціни в грошах 4) Динаміка ціни - зміна рівня ціни впродовж певного періоду часу; 5) Масштаб ціни -вираз ціни в грошових одиницях. Роздрібна ціна складається із: С, П, АЗ, ПДВ, торгова знижка для регульованих цін, або торгова надбавка для вільних (ринкових) цін. Існують фіксовані, регульовані, вільні ціни. 1) Фіксовані вст..державою на товари, що монопольно виготов.чи надаються д-ю (газ, енергія). 2) Регульовані – регулюв-ням рівня рентабельності товарів першої необ-ті (хліб) (1.визн. С, 2. +П, 3. +А, 4. Визн.рег.відпускна Ц з ПДВ, 5. визн. Т.знижка, 6. Визн.регульов.роздр.Ц з ТЗ). 3) Вільні: самостійно під-вом чи на договір.основі з урах.попиту і проп.на ринку товарів (в С вкл.. витрати, П-довільно,в водиться АЗ і ПДВ - це вільна відпускна Ц, на яку довільно нарах.торгова надбавка і встан. вільна роздрібна ціна)

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 307 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

1509 - | 1280 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.