Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

ДОДАТОК 17. Зразок відгуку наукового керівника на дипломну / магістерську роботуВІДГУК наукового керівника на магістерську роботу на тему “Моделювання прийменникових зв’язків у синтаксичній структурі англійського речення”, представлену до захисту студенткою кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" Карамишевою Роксоланою Дамірівною Дипломна робота присвячена дослідженню і моделюванню синтаксичних структур англійського речення, які містять прийменникові зв’язки. Оскільки прийменник належить до найуживаніших граматичних класів англійської мови і відіграє в синтаксичній структурі речення роль одного з основних організаторів відношень і підпорядкувань, то дослідження його функціонування в реченні та формалізація його відношень є дуже важливою. Це і зумовлює актуальність теми. Студентка опрацювала велику кількість теоретичного матеріалу, який дозволив висвітлити різноманітні підходи до досліджуваного об’єкта. Дипломна робота структурована у відповідності до мети та конкретних завдань дослідження. У основних розділах чітко і послідовно описуються етапи роботи. Коректне застосування наукових методів дослідження, зокрема моделювання, забезпечило виконання поставлених у роботі завдань. Прикладним аспектом диплому є комп’ютерна програма пошуку прийменникових словосполучень в тексті з додатковими вікнами-підказками для їх перекладу. Теоретична цінність роботи ґрунтується на глибокому і багатосторонньому вивченні теми. Дане дослідження також має практичну цінність для вивчення прийменників, а програму можна застосовувати і як додатковий модуль до автоматичних перекладачів. Тематика магістерської роботи відповідає одному з основних напрямків наукових досліджень, що ведуться на кафедрі прикладної лінгвістики. Теоретичне значення та вагомість практичних результатів підтверджуються тим, що робота пройшла апробацію на конференціях: Міжнародна науково-технічна конференція "Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2006"; Перша міжнародна конференція молодих науковців "Комп’ютерні науки та інженерія 2006"; 64-а студентська науково-технічна конференція інституту ІКНІ НУ "Львівська політехніка". Студентка володіє науковим стилем викладу матеріалу.   к.філол.н., доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету "Львівська політехніка" Н.І. Андрейчук  

ДОДАТОК 18. Зразок зовнішньої рецензії на дипломну /

Магістерську роботу

РЕЦЕНЗІЯ на магістерську роботу на тему “Моделювання прийменникових зв’язків у синтаксичній структурі англійського речення”, представлену до захисту студенткою відділення прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" Карамишевою Роксоланою Дамірівною Вивчення функціональних та структурних особливостей прийменникових конструкцій є особливо важливим для англійської мови, де відношення між словами в реченні, а зокрема і відмінкові відношення, відображаються саме за допомогою прийменників. Об’єктом вивчення студентка обрала синтаксичні структури англійського речення, які містять прийменникові зв’язки. Актуальність темивизначається необхідністю формалізованого опису синтаксичних структур, зокрема прийменникових синтаксичних структур сучасної англійської мови (з урахуванням їхніх структурних та функціональних характеристик), для застосування отриманих формальних моделей в програмах, які автоматизовано/автоматично опрацьовують мовні дані. Студентка правильно підібрала принципи побудови формальних моделей, а достатній об’єм вибірки забезпечив об’єктивність зроблених висновків. Робота відзначається строгою та логічною послідовністю виконання поставлених завдань, що відображено у чітко структурованих розділах роботи, які поетапно відображають хід роботи студентки. Цінним компонентом дослідження є комп’ютерна програма пошуку прийменникових конструкцій у тексті, з додатковим модулем підказок для їх перекладу, яка може стати у пригоді при вивченні і дослідженні прийменників. Важливим є те, що робота пройшла апробацію на 3-х науково-технічних конференціях, дві з яких мають статус міжнародних. Проте деякі моменти в роботі потребують деякого уточнення. Цікаво було б провести окреме дослідження семантичних особливостей використання прийменників. Однак наведене вище зауваження не має концептуального характеру і не применшує ваги дослідження.   доктор філологічних наук, проф. кафедри іноземних мов для природничих і гуманітарних факультетів Львівського національного університету ім. Івана Франка Кусько К.Я.  
Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 5724 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I. КУЛЬТУРА - ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 2. VIII. ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 3. В не впливає на роботу серця
 4. Використання методів наукового пізнання
 5. Використовуючи матеріал Букваря, схарактеризуйте роботу над граматичним ладом дитячого мовлення
 6. Вимоги до особистості класного керівника сучасної школи
 7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. Оформлення курсової роботи повинно бути згідно діючому Стандарту установи СТУ 1:2009.Відхилення від вимог цього стандарту відзначаються у відгуку керівника і
 8. Вимоги до сучасного класного керівника
 9. Висновками завершується змістовна частина роботи. У них слід послідовно у стрункій логічній формі підсумувати проведену роботу, викласти її основні положення і результати
 10. ВИСНОВОК КАФЕДРИ ПРО ДИПЛОМНУ РОБОТУ
 11. Витрати на поїздку керівника групи
 12. Відзив керівника дипломної роботи


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.