Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

Windows операциялық жүйесі» тақырыбы бойынша тест сұрақтары 

1. Windows – бұл:

A) Бумаларды және файлдарды басқару программалары

B) Қызметтік командаларды сақтау үшін жады аймағы

C) Графикті интерфейсті көп есепті операциялық жүйе

D) Қолданбалы программа

E) Супер-ЭЕМ үшін арналған ОЖ

2. Файлды сақтау үшін орындалатын команда

A) Пуск-файл

B) F5 пернесі

C) Контекстік меню-Сохранить как

D) Жүйелік меню-Сохранить

E) Файл-Сохранить как

3. Қосымша сандық пернетақта төмендегі пернемен қосылады:

A) Num Lock

B) Pause Break

C) Caps Lock

D) Print Screen

E) Scroll Lock

4. Файлдың жолы (маршруты) дегеніміз:

A) Файлдар кестесі

B) Файлдың орнын көрсететін бағынышты каталогтар тізбегі

C) Файлдың атрибуттар туралы мәліметтері

D) Файлдардың орналасқан кестесі

E) Файлдың жылжығаны туралы мәліметтері

5. Жұмыс үстелінде бума құру

A) Жүйелік меню-Бума құру командалары арқылы іске асады

B) Іске қосу-Программалар-Бума құру командалары арқылы іске асады

C) Жанама меню-Құру-Бума командалары арқылы іске асады

D) Файл-Құру-Бума командалары арқылы іске асады

E) Жанама меню-Құру-Жарлық командалары арқылы іске асады

6. Мәзірлер жолының жанындағы кішкене үшбұрыш таңбасы ... білдіреді.

A) Бұл жолды белсендіру мәтіннің сол және оң жақ шекарасын түзетуді

B) Бұл жолды белсендіру мәтіннің тек қана сол жақ шекарасын түзетуді

C) Бұл жолды белсендіру мәтіннің көшірмесін жасауды

D) Бұл жолдың ішінде тағы да бір қосымша мәзір бар екендігін

E) Бұл жолды белсендіру (активизация) экранға диалогтық терезені шығаруды

7. Корзина не үшін қолданылады?

A) Жойылған файлдарды уақытша сақтау

B) Файлды түзеу үшін

C) Файлды каталогқа көшіру үшін

D) Архивті файлдарды сақтау үшін

E) Компьютерлік вирусты сақтау үшін

8. Алмастыру буферіне графикалық элемент түрінде белсенді терезе құрамын толық қалай көшіріп алуға болады:

A) <Ctrl+X>

B) <Alt+Print Screen>

C) <Ctrl+V>

D) <Shift+F12>

E) <Ctrl+C>

9. Деректерді ауыспалы буферіне (буфер обмена) көшіру үшін пернелер үйлесімі қолданылады

A) Shift + Insert

B) Ctrl +Y

C) Ctrl + Z

D) Ctrl +C

E) Ctrl + Delete

10. Деректерді алмасу буферіне көшіру үшін пернелер үйлесімі қолданылады:

A) Ctrl+C

B) Shift+Insert

C) Ctrl+Y

D) Ctrl+Z

E) Ctrl+Delete

11. Каталог (папка) деген не?

A) мәтіндік құжат

B) қандай да бір программа

C) ат берілген файлдардың жиынтығы

D) дәптер сақталынатын портфель

E) кейбір мәнді сақтайтын программа сегменті

12. Бас менюді шақыру қалай орындалады

A) Жанама меню(Контексное меню) арқылы

B) Элементтер тақтасы (Панель элементов) арқылы

C) Басқару тақтасы (Панель управления) арқылы

D) Саймандар тақтасы (Панель инструментов) арқылы

E) Іске қосу (пуск) батырмасы арқылы

13. Сохранить как командасы қай жағдайда қолданылады?

A) Үнемі файлды сақтау керек болған жағдайда

B) Файлды жаңа атпен немесе басқа тасымалдауышта сақтау үшін

C) Кез-келген өзгертулер енгізгеннен кейін файлды өз атымен сақтау үшін

D) Файлды тұрақты жадыда сақтау үшін

E) Файлды жедел жадыда сақтау үшін

14. Ерекшеленген объектіні қиып алып, алмастыру буферіне орналастыру пернесі:

A) Alt+X

B) Delete+X

C) Ctrl+X

D) Ctrl+PgUp

E) Ctrl+Z

15. Жарлық дегеніміз не?

A) Windows-та буманы, программаны, құжатты бейнелейтін түсті сурет

B) Құрамында обьектіге жасалған сілтеме бар кішігірім файл

C) Қосымшалар мен құжаттар арасында берілгендерді аударатын жадының арнайы обылысы

D) Файл аты-құжаттың кеңейтілуі

E) Буманы,құжатты, программаны қамтитын контейнер

16. Белгіленген объектілер үшін қолданылатын Сілтеуіштің (Проводник) Түзету (Правка) менюінің командасын көрсетіңіз:

A) Папканы, файлды, таңбашаны құру

B) Папканы, файлды, таңбашаны ашу

C) Көшіру, белгілеу кірістіру, жою

D) Анықтаманы шақыру

E) Қайта атау

17. Windows-та қандай программа папкалар және файлдармен жұмыс жасауға мүмкіндік береді

A) Блокнот

B) Internet Explorer

C) Проводник (Сілтеуіш)

D) Қоржын

E) Калькулятор

18. Құжатты корзинаға (Recycle Bin) апармай жоюдың «Жылдам» орындау пернесі:

A) Del

B) Ctrl+Esc

C) Alt+F4

D) Shift+Del

E) Alt+Tab

19. Конфигурацияны өзгертуге, терезелердің түсін, каріптерді қосуға арналған программа қалай аталады

A) Анықтама (Справка)

B) Басқару панелі (панель управления)

C) Word

D) Сілтеуіш (Проводник)

E) Мой компьютер

20. Жұмыс столы – бұл:

A) Қосымшалар терезесінің аймағы

B) Уақытша тоқтап тұрған программаларды құрайтын аймақ

C) Құрылғыларды баптау программаларын құрайтын бума

D) Диалог терезесі

E) Кейбір объектілерді құрайтын және бума болып табылатын экран аймағы

21. Windows операциялық жүйесінде файлдың қай аты дұрыс жазылған?

A) ИДЗ.doc

B) Работа сделана!doc

C) ИДЗ.xls?

D) *ИДЗ.doc

E) Это реферат doc/?

22. Экранның жеке программалар орындалатын, мәліметтер түзететін төртбұрышты қоршаулы аумағы қалай аталады:

A) Белгіше

B) Терезе

C) Жарлық

D) Жұмыс столы

E) бума

23. Файлдар сақталады:

A) Шкафта

B) Торда

C) Папкада

D) Сілтемеде

E) Қоржында

24. Жұмыс столының безендіру түрін қалай өзгертуге болады?

A) Файл-Свойства

B) Контекстік менюде свойства командасын таңдау

C) Пуск – Настройка

D) Вид-Строка состояния

E) Вид – Свойства

25. Windows –дің стандарттық программасына мыналар жатады:

A) Блокнот, Калькулятор, Paintbrush, Word, Excel

B) Блокнот, Калькулятор, Paint, Word, Excel, WordPad

C) Блокнот, Калькулятор, Paint, WordPad

D) Блокнот, Калькулятор, Paintbrush, Excel, WordPad

E) Блокнот, Калькулятор, Paintbrush, Word

26. Windows ОЖ-нің жұмыс үстелінің негізгі элементтеріне жатады:

A) Анықтама жүйесі

B) Мәтіндік редакторлар

C) Командалық жол

D) Программалар мен құжаттар терезесі

E) Есеп панелі, Менің компьютер белгісі

27. OLE технологиясы дегеніміз:

A) Бірнеше файлдармен бір уақытта жұмыс істеу технологиясы

B) Бірнеше компьютерлермен бір уақытта жұмыс істеу технологиясы

C) Бір қосымшадан екіншісіне объекті енгізу және байланыстыру арқылы жұмыс істеу технологиясы

D) Алмасу буфері арқылы жұмыс істеу технологиясы

E) Бірнеше папкамен бір уақытта жұмыс істеу технологиясы

28. Алмастыру буферінің атқаратын қызметі:

A) Жаңа файлдар құру

B) Файлдарды сақтау

C) Жаңа бума құру

D) Объектілерді көшіру және тасымалдау

E) Мәтін үзіндісін өшіру

29. Файлдарды (бумаларды) басқа орынға жылжыту мақсатында буферге қиып алу үшін төмендегі әрекет орындалады. Буферге мәлімет алынбай қалатын нұсқаны көрсетіңіз:

A) Жылжытылатын файлды (буманы) белгілеп алып, батырмасын шерту

B) Жылжытылатын файлды (буманы) белгілеп алып, Правка-Копировать командасын орындау

C) Жылжытылатын файлды (буманы) белгілеп алып, Ctrl+X пернелерін басу

D) Жылжытылатын файлды (буманы) белгілеп алып, Правка -Вырезать командасын орындау

E) Жылжытылатын файлды (буманы) белгілеп алып, Ctrl+А пернелерін басу

30. Windows жүйесінің негізгі функцияларына жатпайды:

A) Қолданбалы программалардың жұмыс істеуін басқару

B) Вирус зақымдаған программаларды автоматты түрде жою

C) Файлдық жүйемен жұмыс істеуді қамтамасыз ету

D) Компьютердің барлық құлар-жабдықтарын басқару

E) Бір уақытта бірнеше программалармен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

31. Windows операциялық жүйесінің құрамындағы графикалық редакторды көрсетіңіз:

A) Calendar

B) Clock

C) Wordpad

D) Notepad

E) Paint

32. Windows-те қай режим файлдар жайлы ең толық ақпаратты береді:

A) Тізім /список/

B) Ұзақ белгішелер

C) Майда белгішелер

D) Папка

E) Кесте /таблица

33. Жұмыс столында буманы қалай құруға болады?

A) Панель задач – Папка

B) Пуск, папка, создать

C) Тышқанның оң жақ батырмасын басып, Создать-Папка командасын таңдау керек

D) Пуск, папка

E) Жұмыс столында тышқанның сол жақ батырмасын басып, содан соң Папка-Создать командасын таңдау керек

34. Windows ОЖ-де тышқанның оң жақ батырмасы келесі менюді шығарады

A) Сыртқы меню

B) Жанама

C) Ашылмайтын

D) Кірістірілген

E) Басты

35. Сілтеуіш (Проводник) терезесінің сол жақ бөлігіндегі «-» таңбасының мағынасы:

A) Сол жақ бөліктегі буманың әлі де ашылмаған ішкі каталогының бар екендігін көрсетеді

B) Сол жақ бөлік өзгеріссіз қалады

C) Сол жақ бөліктегі буманың толық ашылғанын көрсетеді

D) Оң жақ бөлік өзгеріссіз қалады

E) Оң жақ бөліктегі буманың толық ашылғанын көрсетеді

36. Белгілі бір объектімен тікелей қатынас жасауды іске асыратын командалық файл қалай аталады

A) Терезе

B) Жұмыс столы

C) Бума

D) Жарлық (ярлык)

E) Белгіше

 

Дұрыс жауаптар коды

 

Сұрақ нөмірі
Жауабы C E A B C D A B D A C E
Сұрақ нөмірі

Дұрыс жауаптар кодының жалғасы

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 4598 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.