Лекции.Орг
 

Категории:


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

D. Нітрогеновмісна основа та вуглеводЕ. -------

226. Який з наведених препаратів використовують як лікарський засіб при

серцевій недостатності?

А. Пеніцилін

В. Анальгін

С. Тубазид

D. Нітрофурал(Фурацилін)

Е. Кордіамін

227. Якісною реакцією на α-амінокислоти є:

А. Нінгідринова реакція

В. Реакція декарбоксилування

С. Ксантопротеїнова реакція

D. Реакція дезамінування

Е. Біуретова реакція

228. Вкажіть сполуку, що належить до п′ятичленних гетероциклів з одним

гетероатомом:

А. Піримідин

В. Холін

С. Тіофен

D. Циклогексан

Е. Толуен

229. Які речовини входять до складу одного нуклеотиду?

А. Аміни, пентоза, фосфатна кислота

В. Амінок-та, пентоза, фосфатна к-та

С. Азотиста основа, гексоза, фосфатна кислота

D. Азотиста основа, пентоза, фосфатна кислота

Е. Азотиста основа, фосфатна кислота

230. До якої групи речовин відносяться нуклеїнові кислоти?

А. Білків

В. Ліпідів

С. Полінуклеотидів

D. Полісахаридів

Е. Дисахаридів

231. Склад речовини виражається формулою СН3-СО-СН2-СН3. Вона належить

до:

А. Кетонів

В. Алканів

С. Альдегідів

D. Аренів

Е. Карбонових кислот

232. Який з наведених лікарських препаратів використовують в медичній

практиці як високоефективний антитуберкульозний засіб?

А. Пеніцилін

В. Анальгін

С. Тубазид

D. Нітрофурал(Фурацилін)

Е. Кордіамін

233. Вкажіть пептидну групу:

А.-NH2

В.-COOH

С. -CO – NH -

D. -NO2

Е. – NH-

234. До складу природних білків входять:

А. α-амінокислоти

В. β-амінокислоти

С. γ-амінокислоти

D. δ-амінокислоти

Е. ε-амінокислоти

235. Вкажіть, який з лікарських препаратів є похідним піразолу?

А. Пеніцилін

В. Амідопірин

С. Тубазид

D. Нітрофурал(Фурацилін)

Е. Кордіамін

236. Який принцип поєднання азотистих основ лежить в основі реплікації ДНК?

А. Конденсація

В. Синтез

С. Репарація

D. Комплементарність

Е. Гідроліз

 

237. Яку валентність проявляє Карбон в органічних сполуках?

А. 0

В. 1

С. 2

D. 3

Е. 4

 

 

238. Назвіть речовину за поданою формулою:

 

А. β-гідроксимасляна кислота

В. Пропіонова кислота

С. α- гідроксимасляна кислота

D. Масляна кислота

Е. γ- гідроксимасляна кислота

239. Яка з реакцій є якісною на відкриття мурашиного альдегіду?

А. СН2ОН-(СНОН)4-СОН +Ag2О→СН2ОН-(СНОН)4-СООН +2Ag↓

В. 6СО2+6Н2О→С6Н12О6 +6О2

С. С6Н12О6 →2С2Н5ОН+2СО2

D. СН3СОН+Ag2О→ СН3СООН+ 2Ag↓

Е. НСОН+ Ag2О→НСООН+ 2Ag↓

240. Що являє собою триплет ДНК?

А. Послідовність трьох нуклеотидів

В. Азотиста основа

С. Нуклеотид

D. Молекула нуклеїнової кислоти

Е. Ген

241. Яка з вказаних реакцій є реакцією гідрогенізації:

А. СН2=СН-СООН+ С2Н5ОН→ СН2=СН-СОО-С2Н5+ Н2О

В. СН2=СН-СООН+РCl5→ СН2=СН-СОCl+НCl+РОСl3

С. СН2=СН-СООН+Н2→СН3-СН2-СООН

D. СН2=СН-СООН+NaOH→ СН2=СН-СООNa+ Н2О

Е. СН3СООН+ С2Н5ОН→СН3СООС2Н52О

242. Ксантопротеїнова реакція є реакцією на виявлення наявності в білках:

А. α-амінокислот

В. Пептидних зв′язків

С. Ароматичних амінокислот

D. Цистеїну

Е. Аланіну

243. Назвіть речовину склад якої виражається формулою НСОН:

А. Етаналь

В. Метаналь

С. Пропаналь

D. Метанова кислота

Е. Етанова кислота

244. Вкажіть назву ненасиченої карбонової кислоти:

А. Міристинова

В. Пальмітинова

С. Стеаринова

D. Арахідонова

Е. Капронова

 

245. Вкажіть загальну формулу спиртів:

А. СnH2n+1СООН

В. Х-R-Y

С. СnH2n+1СОН

D. СnH2n+1ОН

Е. Сn (H2О)m

 

246. За будовою білки поділяють на прості і складні. До складних білків належать

А. Протаміни

В. Гістони

С. Нуклеопротеїди

D. Альбуміни

Е. Глобуліни

247. Зазначте формулу речовини,що належить до класу альдегідів:

 

А. СН3-СН – СН- СН2-СН3 В. СН3-СН – СН-СН3

| | | |

ОН ОН ОН ОН

 

 

С. С6Н5-СООН D. СН3-СН2-СОН

 

 

Е. С2Н5-ОН

248. Назвіть речовину за поданою формулою:

А. Ацетооцтова кислота

В. Пропіонова кислота

С. Ацетон

D. Масляна кислота

Е. β- гідроксимасляна кислота

249. Якою з вказаних реакцій можна доказати ненасиченість органічної

сполуки?

А. СН2=СН-СООН+ С2Н5ОН→ СН2=СН-СОО-С2Н5+ Н2О

В. СН2=СН-СООН+РCl5→ СН2=СН-СОCl+НCl+РОСl3

С. СН2=СН-СН3+Br2→ BrСН2 - СНBr-СН3

D. СН2=СН-СООН+NaOH→ СН2=СН-СООNa+ Н2О

Е. СН3СООН+ С2Н5ОН→СН3СООС2Н52О

250. Яка з реакцій є якісною на відкриття альдегідів:

А. СН3СОН+2Сu(ОН)2→ СН3СООН+ Сu2О+2Н2О

В. СН3СОН+ Н2→С2Н5ОН

С. С2Н5ОН+ CuO→ СН3СОН+ Cu+ Н2О

D. СН3ОН+ CuО→ НСОН+ Cu+ Н2О

Е. СН2ОН-(СНОН)4-СОН +Н2→СН2ОН-(СНОН)4-СН2ОН

251. Виберіть сполуку, що не є структурним фрагментом РНК:

А.Цитозин

В.Тимін

С. Урацил

D. Гуанін

Е. Аденін

252. Яке з приведених рівнянь характеризує окиснення етилового спирту:

А. СН2=СН2+(Н2О+О)→ СН2ОН- СН2ОН

В. С2Н5ОН+ CuO→ СН3СОН+ Cu+ Н2О

С. С2Н5ОН+ С2Н5ОН→ С2Н5ОС2Н5+ Н2О

D. СН3СООН+ С2Н5ОН→СН3СООС2Н52О

Е. С2Н5ОН+ 3O2→2СО2+ 3Н2О

 

253. Позначте суфікс, яким за номенклатурою IUPAC позначається наявність

функціональної групи класу спиртів:

А. -ан В. -ен С. -олD. -аль Е. –он

254. Вкажіть склад одновалентного радикала фенілу:

А. С2Н5-

В. СН3-

С. С6Н5-

D. С3Н7-

Е. ----

255. Яка з наведених реакцій е реакцією горіння етилену?

А. 2С2Н6+7О2→4СО2+ 6Н2О

В. С2Н4+3О2→2СО2+ 2Н2О

С. СН2═СН2+(Н2О+О)→НО-СН2-СН2-ОН

D. СН4+2О2→СО2+ 2Н2О

Е. СН3-СОН+О→ СН3-СООН

256. Вкажіть загальну формулу аренів:

А. СnH2n+2

В. СnH2n

С. СnH2n-2

D. СnH2n-6

Е. СnHn

257. Який тип реакцій характерний для ненасичених вуглеводнів?

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 472 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.