Лекции.Орг
 

Категории:


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Формули для виконання практичних завдань з теми і приклади їх розв’язанняЗагрузка...

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) за рік певної номенклатури і асортименту та якості за умови якнайповнішого використання устаткування і виробничих площ, застосування прогресивної технології та організації виробництва.

Потужність підприємства вимірюється як правило у натуральних показниках, в яких планується та обліковується виробництво продукції. У багатономенклатурному виробництві виробнича потужність визначається у вартісному виразі. На підприємствах окремих галузей (цукрова, молочна, хлібобулочна, тощо) потужність характеризується кількістю переробленої сировини.

Виробнича потужність визначається періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва. Розраховують вхідну (на початок року), вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність.

 

Приклад 1

Виробнича потужність ткацької фабрики на початок поточного року становила 1500 тис. м тканини. З 1 квітня поточного року передбачається ввести в експлуатацію потужність, яка становить 360 тис. м тканини, а в серпні передбачається вивести з експлуатації потужність, яка дорівнює

180 тис. м тканини.

Визначте:

1) вхідну виробничу потужність фабрики;

2) вихідну виробничу потужність фабрики;

3) середньорічну виробничу потужність фабрики.

 

Рішення

 

1. Вхідна виробнича потужність підприємства (цеху дільниці) – це потужність на початок року.

На ткацькій фабриці вхідна виробнича потужність дорівнює 1500 тис. м тканини.

2. Вихідна виробнича потужність підприємства (цеха, дільниці) розраховується за формулою:

 

(7.1)

де Пвих – вихідна виробнича потужність підприємства (на кінець року), натуральні показники;

Пвх – виробнича потужність, яка введена протягом року, натуральні показники;

Пвиб – виробнича потужність, яка виведена з експлуатації протягом року, натуральні показники.

Вихідна виробнича потужність ткацької фабрики дорівнює:

 

1500 + 360 – 180 = 1680 (тис.м).

 

3. Середньорічна виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) розраховується за формулою:

 

(7.2)

 

де Пср– середньорічна виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці), натуральні показники;

Пвх – вхідна виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці), натуральні показники;

Пвв – виробнича потужність введена у поточному році, натуральні показники;

Пвив – виробнича потужність виведена у поточному році, натуральні показники;

– кількість повних місяців до кінця року відповідно з моменту вводу ( ) і виведення ( ) виробничої потужності протягом року, натуральні показники;

Середньорічна потужність ткацької фабрики дорівнює:

 

.

 

Виробнича потужність провідного підрозділу підприємства визначається, як правило, за однією з формул:

 

(7.3)

 

(7.4)

 

де – потужність і-го виробничого підрозділу підприємства;

– річний фонд часу роботи устаткування;

– кількість устаткування, що береться для розрахунку;

– продуктивність устаткування за одну годину його роботи у натуральних одиницях виміру;

– трудомісткість виготовлення одиниці продукції (переробки сировини, надання послуги).

Річний фонд часу роботи устаткування розраховується за формулою:

 

(7.5)

 

де Т – річний фонд часу роботи устаткування;

Дк – число календарних днів у періоді;

В,С – число вихідних і святкових днів у періоді;

Nз – кількість змін роботи устаткування;

Tз – тривалість зміни, годин;

kвт – коефіцієнт втрат робочого часу устаткування.

 

Приклад 2

Визначте потужність ткацької фабрики. Середньорічна кількість ткацьких верстатів становить 250 одиниць. Кількість вихідних і святкових днів протягом року 112 днів, підприємство має двозмінний режим роботи, тривалість зміни – 8 годин. Регламентовані простої устаткування становлять 8% від режимного фонду часу роботи устаткування. Продуктивність ткацького верстату за годину дорівнює 6 м тканини.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до цілих.

 

Рішення

 

Розрахунок виробничої потужності ткацької фабрики виконаємо, застосовуючи формулу 7.3:

 

, (7.3)

 

Розрахуємо річний фонд часу роботи устаткування за формулою 7.5:

 

 

Виробнича потужність ткацької фабрики становить:

.

Приклад 3

Визначте виробничу потужність дільниці механічного цеху.

На токарній ділянці механічного цеху працює 35 токарних верстатів, річний фонд часу роботи верстатів становить 3650 годин. Трудомісткість обробки однієї деталі на одному токарному верстаті – 0,4 години.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до цілих.

 

Рішення

 

Виробничу потужність дільниці механічного цеху розрахуємо, застосовуючи формулу 7.4.

Виробнича потужність ділянці механічного цеху становить:

 

.

 

Увага! При визначенні виробничої потужності підприємства може застосовуватися середньорічна кількість устаткування. Середньорічна кількість устаткування розраховується аналогічно середньорічної вартості основних фондів і середньорічної виробничої потужності підприємства.

Виробнича потужність складального цеху (дільниці) розраховується за формулою:

 

(7.6)

 

де – потужність складального цеху (дільниці);

– корисна площа цеху (дільниці);

– кількість робочих днів у розрахунковому періоді;

– виробнича площа необхідна для складання одиниці продукції;

– тривалість складання одиниці продукції, днів.

 

Приклад 4

Визначте виробничу потужність складальної дільниці машинобудівного підприємства за наступними даними: корисна площа складальної дільниці становить 240 м2, площа для складання одного виробу дорівнює 10 м2; тривалість складання одного виробу – 15 днів; режимний фонд часу роботи дільниці –
256 днів.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до цілих.

 

Рішення

 

Потужність складальної дільниці розраховуємо за формулою 7.6.

Виробнича потужність складальної дільниці дорівнює:

 

 

При визначенні виробничої потужності підприємства (цеху, дільниці) необхідно враховувати суміжність виробничої потужності певних виробничих ланок і потужності ведучої ланки.

Ведучими є ті цехи, дільниці, в яких виконуються головні і найбільш трудомісткі технологічні процеси основного виробництва.

Ступінь відповідностей потужностей різних підрозділів підприємства визначається порівнянням коефіцієнтів суміжності, які розраховуються як співвідношення потужностей певних підрозділів і потужності провідного підрозділу. Необхідно звернути увагу на рівень суміжності окремих груп обладнання з пропускною здатністю ведучої групи обладнання. Невідповідність пропускної здатності між групами обладнання необхідно своєчасно усувати.

Коефіціент суміжності певної ланки виробництва у відповіднсті до ведучої ланки розраховується за формулою:

 

(7.7)

 

де – коефіціент суміжності певної ланки виробництва;

– потужність певної ланки виробництва;

– потужність ведучої ланки виробництва.

 

Коефіціент суміжності повинен прагнути до одиниці. Якщо коефіцієнт суміжності більше за одиницю, то має місце надлишок потужності, якщо коефіцієнт суміжності менше за одиницю, то має місце недостатність потужності («вузьке місце»). Невідповідність потужностей між певними ланками виробництва необхідно своєчасно усувати.

Приклад 5

На підставі даних, наведених у таблиці 7.1 визначте коефіцієнт суміжності потужностей обладнання дільниці механікооборотного цеха.

 

 

Таблиця 7.1

Показники діяльності дільниці механікооборотного цеху

 

Групи діючих верстатів дільниці Річна потужність верстатів, одиниці оброблених виробів Розрахунок коефіцієнта суміжності потужності верстатів Висновки щодо рівня суміжності потужностей
1. Револьверні верстати 202250:200500=1,009 Незначний надлишок виробничої потужності
2. Стругальні верстати 200500:200500=1,000 Потужності співпадають
3. Токарні верстати (ведуча технологічна операція) - -
4. Шліфувальні верстати 180000:200500=0,898 Недостатність потужності («вузьке місце»)

 

Основним показником, який характеризує рівень використання виробничої потужності підприємства є коефіцієнт використання поточної виробничої потужності.

Коефіцієнт використання поточної виробничої потужності розраховується як співвідношення досягнутого обсягу випуску продукції та фактичної виробничої потужності підприємства. Цей показник повинен прагнути до 1.

 

Приклад 6

Визначте рівень використання виробничої потужності підприємств на підставі наведених даних у таблиці 7.2.

 

Таблиця 7.2

Показники діяльності підприємств

 

Показники Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3
1. Виробнича потужність,одиниць
2. Фактичний випуск продукції, одиниць

Примітка: рівень використання виробничої потужності розрахувати з точністю до 0,001.

 

Рішення

 

Рівень використання виробничої потужності становить:

1) підприємство 1 = ;

2) підприємство 2 = ;

3) підприємство 3 = .

Ліпше використовується виробнича потужність на підприємстві 2, рівень її використання становить 95,8%.

 

 

Завдання для самостійного РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

 

Завдання 1

На початок року виробнича потужність підприємства становила 4 000 одиниць продукції. У березні поточного року ввели в експлуатацію потужність на 200 одиниць продукції, з 1 липня на 120 одиниць продукції.

З 1 квітня вивели з експлуатації потужність на 240 одиниць продукції, у серпні на 90 одиниць продукції.

Визначте вхідну, вихідну і середньорічну потужність підприємства.

Відповідь: 4000 одиниць продукції; 3990 одиниць продукції; 4000 одиниць продукції.

 

Завдання 2

У поточному календарному році вихідні і святкові дні становлять 108, підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни 8-годин. Заплановані витрати часу на ремонт та налагодження обладнання становлять 10 % режимного фонду часу.

Визначте фонд робочого часу роботи обладнання протягом року.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: 3700,8 годин.

 

Завдання 3

Визначте виробничу потужність механічної дільниці цеху. На дільниці задіяно 15 верстатів, трудомісткість одиниці продукції – 0,2 години. Протягом року дільниця працює 254 дні у дві зміни, середня тривалість зміни 7,8 годин. Витрати часу на ремонт верстатів протягом року становлять 8% режимного фонду часу.

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до 0,1.

Відповідь: 297 180 виробів.

 

Завдання 4

Ткацька фабрика працює у дві зміни, тривалість зміни – 8 годин. Кількість ткацьких верстатів на початок року становили – 600 одиниць. З 1 квітня введено в експлуатацію 50 верстатів, а 1 серпня виведено з експлуатації 40 верстатів. Число робочих днів у поточному році – 260, плановий процент простоїв верстату у зв’язку з їх ремонтом – 6% режимного фонду часу, продуктивність одного верстата – 5 м2 тканини за годину, річний план випуску продукції – 11 500 тис. м2.

Визначте виробничу потужність фабрики та коефіцієнт її використання.

Примітка: коефіцієнт використання виробничої потужності розрахувати з точністю до 0,001, всі інші показники з точністю до цілих.

Відповідь:12140550 квадратних метрів; 0,947.

Завдання 5

Визначте виробничу потужність пекарні та фактичний річний обсяг продукції.

Пекарня має чотири печі. Середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг становить 36 хвилин. Пекарня працює протягом року без зупинки на вихідні і святкові дні, тривалість робочої зміни 8 годин, режим роботи тризмінний. Простої печей на ремонт передбачені у розмірі 10% режимного фонду часу. Вага сировини, що завантажується в одну піч за один раз 120 кг. Запланований відсоток використання виробничої потужності пекарні становить 0,86.

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до 0,1.

Відповідь: 6307,2 т, 5424,2 т.

 

Завдання 6

На підставі даних підприємства визначте виробничу потужність цеху і коефіцієнт її використання. Охарактеризуйте сутність коефіцієнта використання виробничої потужності і напрям його зміни.

Середньорічна кількість верстатів становить 58 одиниць, годинна продуктивність верстату – 12 виробів, річний ефективний фонд часу роботи верстату – 3975 годин. Фактичний випуск продукції за рік – 2650 тис. виробів.

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до цілих.

Відповідь: 2766600 виробів, 96 %.

 

Завдання 7

Визначте вхідну, вихідну і середньорічну потужність механічного цеху та передбачений коефіцієнт її використання. Охарактеризуйте види виробничої потужності.

Виробнича потужність механічного цеху на початок року становила 100тис. комплектів виробів. З першого серпня виведено обладнання з експлуатації потужністю 5000 комплектів виробів, в серпні в експлуатацію введено нове обладнання потужністю 12000 комплектів виробів. Плановий випуск продукції передбачено в обсязі 101,0 тис. комплектів.

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до цілих.

Відповідь:100 000 комплектів виробів; 107 000 комплектів виробів;
101917 комплектів виробів; 99%.

 

Завдання 8

У металообробному цеху промислового підприємства «Новатор» діє 100 однотипних верстатів. З 1 вересня розрахункового року встановлено ще 30 верстатів, а з 1 липня виведено з експлуатації 8 одиниць устаткування. На підприємстві двозмінний режим роботи за тривалості зміни – 8 годин. Кількість робочих днів на рік – 250. Регламентована величина простоїв устаткування, спричинених його ремонтом і профілактичним обслуговуванням, становлять 7 % режимного фонду часу. Продуктивність одного верстата в середньому дорівнює 5 деталей на годину. Запланований обсяг випуску виробів протягом року – 1 720 000 деталей.

Визначте величину виробничої потужності металообробного цеху.

Розрахуйте очікуваний коефіцієнт використання виробничої потужності. Охарактеризуйте шляхи кращого використання виробничої потужності.

Примітка: коефіцієнт використання виробничої потужності розрахуйте з точністю до 0,001, всі інші показники з точністю до цілих.

Відповідь: 1971600 виробів; 0,872.

 

Завдання 9

Меблева фабрика придбала нову технологічну лінію для виготовлення м’яких куточків. Тривалість виготовлення одного виробу на технологічній лінії становить 8 годин. Технологічна лінія має бути введена в експлуатацію на початку IV кварталу розрахункового року з 76 робочими днями. Режим роботи лінії – двозмінний, за тривалістю зміни 8 годин. Очікується, що до кінця розрахункового року буде вироблено 125 м’яких куточків.

Визначте величину виробничої потужності технологічної лінії у IV кварталі розрахункового року; коефіцієнт використання виробничої потужності нової технологічної лінії. Надайте сутнісну характеристику виробничої потужності, вкажіть які фактори впливають на її обсяг.

Примітка: коефіцієнт використання виробничої потужності розрахуйте з точністю до 0,001, всі інші показники з точністю до цілих.

Відповідь: 152 м’яких куточків; 0,822.

 

Завдання 10

Визначте виробничу потужність підприємства на початок кожного року розрахункового періоду, середньорічну її величину і річний випуск продукції на основі даних, наведених у таблиці 7.3.

 

Таблиця 7.3

Дані для обчислення виробничої потужності підприємства й випуску продукції

 

Показник Базовий рік Розрахунковий рік
1-й 2-й 3-й
Виробнича потужність на початок року, тис. одиниць 600,00 Х Х Х
Приріст виробничої потужності завдяки організаційно-технічним доходам, тис. одиниць 20,00 40,00 50,00 150,00
Вибуття виробничих потужностей, тис. одиниць 10,00 20,00 30,00 20,00
Коефіцієнт для перерахунку абсолютного введення і вибуття виробничої потужності в середньорічну величину 0,40 0,45 0,50 0,40
Коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності 0,75 0,78 0,80 0,85

 

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до цілих.

Відповідь: виробнича потужність на початок року – 610 тис. одиниць продукції; 630 тис. одиниць продукції; 650 тис. одиниць продукції; 780 тис. одиниць продукції; середньорічна виробнича потужність – 604 тис. одиниць продукції; 619 тис. одиниць продукції; 640 тис. одиниць продукції; 702 тис. одиниць продукції; річний випуск продукції: 453 тис. одиниць продукції;
483 тис. одиниць продукції; 512 тис. одиниць продукції; 597 тис. одиниць продукції.

 

Завдання 11

На дільниці встановлено 24 штампувальних автомати, які мають продуктивність 20 ударів за хвилину. За один удар штампується одночасно 5 деталей. Протягом року вихідні і святкові дні становлять 108 днів, підприємство має двозмінний режим роботи, середня тривалість зміни – 7,9 годин. Втрати робочого часу на ремонт обладнання – 6 %, а на заміну штампів – 7 % річного режимного фонду часу.

Визначте виробничу потужність дільниці. Вкажіть шляхи зростання виробничої потужності підприємства.

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до цілих.

Відповідь: 515088 тис. виробів.

 

Завдання 12

Ткацька фабрика «Ярославна» оснащена ткацькими верстатами, кількість яких на початок поточного року становила 500 штук. З 1 квітня поточного року передбачається встановити 80 нових верстатів, у серпні цього ж року вивести з експлуатації 30 верстатів. Фабрика працює у дві зміни, тривалість зміни 8 годин. Число вихідних і святкових днів протягом року дорівнює 105. Тривалість регламентованих простоїв ткацьких верстатів у ремонтах становить 6 % від річного режимного фонду часу. У поточному році передбачається виготовити 14 000 тис. м тканини. Продуктивність одного ткацького верстата становить 7 м тканини за годину.

Визначте виробничу потужність ткацької фабрики «Ярославна» і рівень її використання. Вкажіть чинники поліпшення використання виробничої потужності.

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до 0,1.

Відповідь: 15055 тис.м; 93,0%.

 

Завдання 13

Загальна площа цеху складає 832 м2; площа, яка необхідна для складання одного виробу дорівнює 104 м2; тривалість складання одного виробу – 48 годин. Протягом року цех працює 254 дня, у дві зміни, тривалість зміни 8 годин. Виробнича програма на рік – 640 виробів.

Визначте виробничу потужність цеху і коефіцієнт її використання. Зробіть висновок щодо використання виробничої потужності цеху.

Примітка: виробничу потужність цеху розрахуйте з точністю до цілих, коефіцієнт її використання до 0,001.

Відповідь: 677 виробів; 0,945.

Завдання 14

Ткацька фабрика працює у три зміни, середня тривалість робочої зміни 7,9 години. Кількість вихідних і святкових днів протягом року становить 110 днів. Тривалість регламентованих простоїв у ремонтах становлять: механічні ткацькі верстати 7 %, автоматизовані ткацькі верстати – 4 %.

Рух ткацьких верстатів протягом року наведено у таблиці 7.4.

 

Таблиця 7.4

Рух ткацьких верстатів протягом року

 

Вид верстатів Кількість на початок року, одиниць Рух обладнання за планом, одиниць/місяць
I квартал II квартал III квартал IV квартал
установка демонтаж установка демонтаж установка демонтаж установка демонтаж
Механічні ткацькі верстати 1 260 - 120/ 02. - 150/ 04. - 180/ 06. - 200/ 09.
Автомати-зовані ткацькі верстати 110/ з 01.03. - 150/ з 01.05. - 200/ з 01.08. - 250/ з 01.10. -

 

Продуктивність одиниці верстату за години: 5 м тканини на механічних станках; 9 м тканини на автоматичних верстатах. Коефіцієнт використання виробничої потужності становить 0,85.

Визначте виробничу потужність фабрики і плановий обсяг випуску продукції; питому вагу обсягу продукції, що виготовляється за допомогою механічних і автоматизованих засобів праці.

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до цілих.

Відповідь: 72222 тис. м; 61389 тис.м; 36%; 64%.

 

Завдання 15

Визначте виробничу потужність дільниці механічного цеху та річну кількість деталей, оброблених на цій дільниці.

На дільниці встановлено і працює 25 верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі 0,25 годин. Дільниця працює у дві зміни, тривалість зміни – 8 годин.

Кількість неробочих днів у розрахунковому році становить 112 днів. Регламентовані простої верстатів дорівнюють 7% режимного фонду часу їх роботи. Очікуваний коефіцієнт використання виробничої потужності дільниці становить 0,855.

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до цілих.

Відповідь: 376500 одиниць; 321908 одиниць.

 

Завдання 16

Визначте виробничу потужність за видами верстатів цеху і коефіцієнт суміжності, якщо ведуче обладнання – токарні верстати. Зробіть висновок щодо суміжності потужності верстатів цеху.

Забезпеченість цеху верстатами та їх рух протягом року наведені в
таблиці 7.5.

 

Таблиця 7.5

Забезпеченість цеху верстатами, їх рух протягом року

 

Види верстатів Наявність на початок року, одиниць Передбачене введення в експлуатацію протягом року Передбачене виведення з експлуатацію протягом року
кількість термін кількість термін
1. Револьверні верстати 01.04 лютий
2. Токарні верстати березень 01.03
3. Шліфувальні верстати 01.06 квітень
4. Інші види верстатів 01.09 вересень

 

Норма часу обробки одного виробу становить: револьверний верстат –
1,5 нормо-годин; токарний верстат – 1,1 нормо-годин; шліфувальний верстат – 0,809 нормо-годин, інші верстати – 2,14 нормо-години.

Кількість вихідних та святкових днів дорівнює 110, підприємство працює у дві зміни , тривалість зміни 8 годин. Регламентовані простої всіх видів верстатів становлять 8% режимного фонду часу.

Примітка: коефіцієнти визначте з точністю до 0,001, всі інші показники з точністю до цілих.

Відповідь: 140149 одиниць; 180875 одиниць; 180972 одиниці; 180683 одиниці; 0,775; 1,000; 0,999.

 

Завдання 17

Визначте виробничу потужність за видами верстатів цеху і коефіцієнт суміжності, якщо ведуче обладнання револьверні верстати. Зробіть висновок щодо супутності потужності верстатів цеху.

В цеху нараховується чотири групи верстатів: револьверні – 16 одиниць, стругальні – 12 одиниць, шліфувальні – 8 одиниць, токарні – 10 одиниць.

Режим роботи устаткування двозмінний, тривалість зміни 8 годин. Регламентовані простої устаткування складають 6% від режимного фонду часу, число робочих днів становить 253 на рік. Норма часу на обробку одиниці виробу в кожній групі верстатів дорівнює відповідно 1,0; 0,75; 0,5; 0,66 години.

Примітка: розрахунки коефіцієнтів суміжності виконайте з точністю до 0,001, всі інші показники з точністю до цілих.

Відповідь: 60880 одиниць; 60880 одиниць; 60880 одиниць; 57652 одиниці; 1,000; 1,000; 0,947.

 

Завдання 18

Визначте виробничу потужність механічного цеху за видами верстатів і коефіцієнт суміжності якщо ведуче обладнання – токарні верстати; потужність металообробного та складального цехів машинобудівного заводу «Прогрес», рівень її використання.

Зробіть висновок щодо використання виробничої потужності цими цехами і вкажіть шляхи її раціонального використання.

Дані щодо наявності верстатів на початок поточного року і їх передбачає- мого руху протягом року наведені у таблиці 7.6.

 

Таблиця 7.6

Забезпеченість механічного та металообробного цехів верстатами, їх рух протягом року

 

Види верстатів Наявність на початок року, одиниць Передбачене введення в експлуатацію протягом року Передбачене виведення з експлуатацію протягом року
кількість термін кількість термін
Механічний цех: 1. Револьверні верстати, од       01.04     лютий
2. Токарні верстати, од березень 01.03
3. Шліфувальні верстати, од 01.06 квітень
Металообробний цех: однотипні верстати, од 01.08 липень

Норма часу обробки одного виробу становить: револьверний верстат –
1,5 нормо-годин; токарний верстат – 1,1 нормо-годин; шліфувальний верстат –
0,7 нормо-годин. Продуктивність одного верстату в металообробному цеху в середньому дорівнює 6 деталей за годину.

Кількість вихідних та святкових днів протягом року становить 110. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни 8 годин. Регламентовані простої всіх видів устаткування, спричинені його ремонтом і профілактичним обслуговуванням, становлять 8% режимного фонду часу.

Запланований обсяг продукції на поточний рік у металообробному цеху – 1800600 виробів, у складальному цеху – 15160 виробів.

Корисна площа складального цеху становить 403 м2 , зайнята під один вибір площа дорівнює 4,2 м2 , тривалість складання одного виробу – 24 години.

Примітка: абсолютні показники розрахувати з точністю до цілих, відносні показники з точністю до 0,001.

Відповідь: потужність механічного цеху за видами верстатів –
140149 одиниць; 180875 одиниць; 209151 одиниць; коефіцієнт суміжності 0,775;1,156; потужність металообробного цеху – 2274924 одиниць; потужність складального цеху – 15009 одиниць; коефіцієнт використання виробничої потужності – 0,791; 1,010.

 


ТЕМА 8. ВИТРАТИ НА ПРОДУКЦІЮ

 

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 1104 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I. Формулировка задачи и характеристики СМО
 2. III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ. до виконання курсової роботи
 3. III. Повідомлення теми і завдань уроку та мотивація навчальної діяльності учнів
 4. III. СТРУКТУРА ТА ХРАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
 5. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять
 6. IV.3. СПОСОБИ ВИКОНАННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ
 7. IV.8. ВИКОНАННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ У ЗИМОВИХ УМОВАХ
 8. V. Матеріали для підготовки до практичних занять
 9. VII. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці. Спрямованість у майбутнє, постановка завдань професійного й осо-бистісного самовизначення відображається на всьому процесі психічно­го розвитку
 10. Амортизационные отчисления. Понятия «амортизация», «амортизационные отчисления»или «амортизационный фонд» можно сформулировать как постоянно накапливаемый в стоимостном денежном
 11. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходженні практик
 12. Аналіз рівня виконання зобов’язань за строками поставок


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.031 с.