Лекции.Орг
 

Категории:


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Фінансовий результат діяльності підприємства 

У результаті функціонування промислового підприємства, як і іншого суб’єкта підприємницької діяльності за певний період часу, утворюється кінцевий фінансовий результат. Фінансовий результатвизначається шляхом співставлення отриманих за цей період доходівта здійснених витрат.

Фінансовий результатможе існувати у вигляді одного з двох протилежних показників: прибутку або збитку.

Метою здійснення будь-якого бізнесу в ринковій економіці є отримання прибутку, тобто позитивного фінансового результату. Якщо на кінець фінансового періоду підприємство отримало збиток – це може призвести до фінансової скрути, падіння ліквідності, скорочення виробництва або навідь поставити підприємство під загрозу банкрутства.

Згідно з П(С)БОЗ «Звітність про фінансові результати», прибуток – це сума на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Залежно від формування та розподілу розрізняють декілька видів прибутку.

Визначення кінцевого фінансового результату здійснюється у такій послідовності:

1) розрахунок валового прибтку (збитку);

2) розрахунок фінансового результату від операційної діяльності;

3) розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності;

4) розрахунок фінансового результату від надзвичайної діяльності;

5) розрахунок чистого прибутку (збитку).

 

1. Валовий прибтк (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (робіт, послуг) і виробничою собівартістю реалізованої продукції (робіт, послуг).

Розрахунок валового прибтку (збитоку) наведено на рис 9.2.

 

 

           
 
  Валовий прибтк (збиток) (ВП)
 
Чистий доход від реалізації продукції (робіт, послуг) (ЧД)
 
Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) (ПС/В)


= –

 

Рис.9.2. Розрахунок валового прибутку (збитку).

 

Увага! Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається шляхом вирахування із валового доходу (виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) відповідних подактивів, зборів тощо. Тобто, чистий дохід підприємства визначається шляхом зменшення доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на величину непрямих податків та зборів, а також інших відрахувань з доходу.

Визначення суми чистого доходу підприємства здійснюється за
формулою 9.1.

 

ЧД = ВД – ПДВ – Аз – Ін, (9.1)

 

де ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг);

ВД – валовий дохід (виручка від реалізації);

ПДВ – податок на додану вартість;

Аз – акцизний збір (якщо має місце);

Ін – інші відрахування (якщо мають місце).

 

Приклад 1

Виручка від реалізації продукції, у тому числі ПДВ, становить 6000 тис.грн, виробнича собівартість реалізованої продукції 3800 тис. грн.

Визначте валовий прибуток підприємства.

 

Рішення

 

1. Структура валового доходу підприємства показана на рис.9.2.

 

Чистий дохід (ЧД) – 100% Податок на додану вартість (ПДВ) –20%
Валовий дохід (ВД) – 120 %

 

Рис. 9.2. Структура валового доходу підприємства

 

Примітка: відповідно до діючого законодавства ставка податка на додану вартість дорівнює 20%.

Виходячі зі стуктури валового доходу, визначаємо сумму податку на додану вартість

ПДВ = (9.2)

 

Сума ПДВ на підприємстві дорівнює:

2. Чистий дохід підприємства розраховується за формулою 9.1 і дорівнює:

ЧД = ВД – ПДВ = 6000 – 1000 = 5000 (тис.грн).

3. Валовий прибуток підприємства дорівнює: 5000 – 3800 = 1200 (тис.грн).

 

2. Фінансовий результат від операційної діяльностівизначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається за формулою 9.3.

 

ФРод = ВП (з) + ІОД – АВ – ВЗ – ІОВ, (9.3)

 

де ФРод – фінансовий результат (прибуток, збиток) від операційної діяльності;

ВП(з) – валовий прибуток;

ІОД – інші операційні доходи;

АВ – адміністративні витрати;

ВЗ – витрати на збуд;

ІОВ – інші операційні витрати.

 

До іншого операційного доходупідприємства включають: дохід від операційної аренди активів; дохід від операційних курсових різниць; дохід від реалізації оборотних активіи (крім фінансових інвестицій); одержані штрафм, неустойки; дохід від списання кредиторської заборгованості тощо.

До адміністративних витратвідносять загальногосподарські витрати, пов’язані і з управлінням та обслуговуванням підприємства.

Витрати на збут– це витрати підприємства, пов’язані з реалізаією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

До інших операціних витрат відносять: відрахувння на створення резерву сумнівни боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості; визнані економічні санкції; витрати на купівлю – продаж іноземної валюти; витрати на дослідження і розробки; втитрати від знецінення запасів; нестача і витрати від псування цінностей, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт,послуг).

Приклад 2

Використовуючи суму валового прибутку, розраховану у прикладі 1 і наступну інформацію: дохід від операційної аренди будівлі становить 162 тис. грн; дохід від реалізації оборотних активів – 93 тис. грн; одержані штрафи – 15 тис. грн; адміністративні витрати становлять 516 тис. грн; витрати на збут продукції дорівнюють 212 тис. грн; списання дебіторської заборгованості – 50 тис. грн; вирати на наукові дослідження – 85 тис. грн.

Визначте фінансовий результат від операційної діяльності підприємства.

 

Рішення

 

Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства розраховується за формулою 9.3 і дорівнює:

ФРод = ВП (з) + ІОД – АВ – ВЗ – ІОВ = 1200 + (162 + 93 + 15) – 516 – 212 –
– (50 + 85) = 607 (тис.грн).

Від операційної діяльності підприємствао має прибуток у сумі 607 тис.грн.

3. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування наведено на рис 9.4.

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (ФРз.д) = Фінансовий результату від операційної діяльності (ФРо.д) +   – Фінансовий результату від участі в капіталі (ФРінд.д) +   – Фінансовий результату від операційної діяльності (ФРф.д.)

 

Рис. 9.4. Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування

Увага! До складу фінансових результатів від участі в капіталі зараховують дохід (збитки), отримані від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.

До складу доходів від фінансової діяльності відносять діведенти, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій.

Фінансові витрати включають витрати на сплату відсотків за користування кредитом.

Приклад 3

Використовуючи суму прибутку від операційної діяльності, розраховану у прикладі 2 і наступну інформацію: прибуток від інвестиційної діяльності становить 120 тис.грн, сплата відсотків за користування кредитом складає
80 тис.грн.

Визначте фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.

 

Рішення

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування розраховується за формулою і дорівнює:

ФРз.д = ФРо.д ФРінд.д. ФРф.д. = 607+ 120 – 80 = 647 (тис.грн).

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між сумою прибутку від звичайної діяльності до оподаткування і сумою податку на прибуток.

Приклад 4

Визначте прибуток від звичайної діяльності, використовуючи показники приклада 3 і виходячи з того, що ставка податку на прибуток становить 19%.

 

Рішення

 

1. Сума податку на прибуток дорівнює: 647 х 0,19 = 122,9 (тис.грн).

2. Сума прибутку від звичайної діяльності становить:

647 – 122,9 = 524,1 (тис.грн).

 

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного (збитку) та податків з надзвичайного прибутку.

 

ЧП = ФРз.д. НД (з) – ПНП (9.4)

 

де ЧП – чистий прибуток;

ФРз.д. – фінансовий результат від звичайної діяльності;

НП(з) – прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності;

НПН – податок на надзвичайний прибуток.

 

Приклад 5

Ситуація 1. Використовуючи розрахунки прикладу 4, визначте чистий прибуток підприємства, якщо на підприємстві відсутня надзвичайна діяльність.

У цьому випадку чистий прибуток буде дорівнювати сумі прибутку від звичайної діяльності і становить 524,1 тис.грн.

Ситуація 2. Прибуток від звичайної діяльності становить 542,1 тис.грн. Збитки від пожежі споруди склали 32 тис.грн.

Визначте суму чистого прибутку.

 

Рішення

 

1. Чистий прибуток розраховується за формулою 9.4 і дорівнює:

ЧП = ФРз.д. – НД (з) = 542,1 – 32 = 492,1 (тис.грн).

Ситуація 3. Прибуток від звичайної діяльності становить 542,1 тис.грн. Збитки від пожежі споруди склали 32 тис.грн, страхові відшкодування склали
37 тис.грн. Ставка податку на прибуток 19%.

Визначте суму чистого прибутку.

 

Рішення

 

1. Прибуток від надзвичайної діяльності: 37 – 32 = 5 (тис.грн).

2. Сума податку на прибуток від надзвичайної діяльності:

5 х 0,19 = 0,95 (тис.грн).

3. Сума чистого прибутку: 524,1 – 32 + 36 – 0,95 = 527,15 (тис.грн).

 

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 5873 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. B) Выемка, образующаяся в результате разработки грунта
 2. D) Оценке результативности труда и трудового поведения
 3. III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 4. III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. Проректор по учебной работе
 5. III. Обработка и анализ полученных результатов
 6. III. Повідомлення теми і завдань уроку та мотивація навчальної діяльності учнів
 7. III. Проблема психічного розвитку дитини. Розвиток змісту, структури і механізмів свідомості.Перш за все це проявляється в зміні особливостей мисленнєвої діяльності дитини: до­шкільники відображають
 8. IV Обсуждение результатов и некоторые выводы
 9. IV. Психологія дошкільного дитинства. Спілкування в цьому віці стає формою організації предметної діяльності
 10. IV. Результаты контрольных испытаний
 11. IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования
 12. IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьба с ними


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.