Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М

Нормування оборотних коштівЗагрузка...

Залежно від принципів організації оборотні кошти поділяються на нормовані і ненормовані. Класифікація оборотних коштів за охоплення нормування наведена на рис.6.3.

Нормування оборотних коштів – це процес визначення мінімального розміру оборотних коштів, необхідних для забезпечення безперервного нормального функціонування виробництва.

Необхідність розподілу оборотних коштів на нормовані й ненормовані випливає з економічної доцільності досягнення найліпших результатів за найменших витрат. Установлення нормативів за окремими елементами оборотних коштів уможливлює забезпечення безперервної діяльності підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків готової продукції на складі.

 
 

 

 


Рис. 6.3. Класифікація оборотних коштів за охопленням нормуванням

 

Метод прямого розрахунку нормування оборотних фондів є основним.

 

 
 

 


Рис. 6.4. Порядок розрахунку нормативу оборотних коштів при застосуванні методу прямого розрахунку

 


Рис. 6.5. Визначення нормативу оборотних коштів у матеріальних запасах

Середньодобова потреба у сировині, матеріалах і купованих напівфабрикатах (Од) визначається за кошторисом витрат на виробництво IV-го кварталу планового року, без урахування повернених відходів, діленням їх суми на 90 днів.

 

 

 

 


Рис. 6.6. Розрахунок норми запасу матеріальних ресурсів у днях

 

Розрахунок нормативу з матеріальних ресурсів розглянемо на прикладі 1.

Приклад 1

Визначте норматив з матеріальних ресурсів на підставі результатів діяльності підприємства які наведені у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2

Розрахунок нормативу з сировини і матеріалів

 

Види сиро-вини і мате-ріалів Потреба у матеріальних ресурсах за кошторисом витрат IV кварталу планового року, тис. грн Одноденні витрати матеріальних ресурсів, тис. грн. (гр.2:90) Норми оборотних коштів, днів Потреби в оборотних коштах, тис. грн (гр.3×гр.9)
Транспортний запас Підготовчий запас Технологічний запас Поточний запас Страховий запас Ра-зом
А 13,5
Б
В 9,2

 

Норматив з сировини і матеріалів становить: 297+108+230=635 (тис.грн).

Незавершене виробництво – один з найважливіших напрямків авансування оборотних коштів. Його питома вага в промисловості перевищує 20% загальної суми оборотних коштів. Обсяг незавершеного виробництва залежить від типу виробництва, тривалості виробничого циклу; розподілу витрат протягом виробничого циклу; одноденних витрат на виробництво товарної продукції за виробничою собівартістю.

 

 


Рис. 6.7. Визначення нормативу оборотних коштів у незавершеному виробництві

Коефіцієнт зростання витрат характеризує рівень готовності продукції у незавершеному виробництві. Обчислення коефіцієнта зростання витрат залежить від розподілу витрат протягом виробничого циклу.

За рівномірного розподілу витрат коефіцієнт зростання витрат обчислюється за формулою 6.3:

 

, (6.3)

 

де k– коефіцієнт зростання витрат;

А – витрати, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу;

Б – наступні витрати, які включаються у собівартість продукції.

 

До одноразових витрат належать витрати сировини, матеріалів, які надходять до виробництва із самого початку виробничого циклу.

До наступних витрат відносять всі інші витрати, що поступово зростають (заробітна плата, амортизаційні відрахування тощо.)

Приклад 2

За кошторисом витрат IV кварталу планового року виробнича собівартість товарної продукції дорівнює 488250 грн. Витрати на продукцію в перший день виробничого циклу – 91750 грн. Протягом решти днів витрати розподіляються рівномірно. Тривалість виробничого циклу – 60 днів.

Розрахуйте норматив оборотних коштів з незавершеного виробництва.

 

 

Рішення

 

1. Випуск продукції за добу за виробничою собівартістю становить:

488250:90 = 5425 (грн).

2. Наступні витрати, які включаються у собівартість продукції, дорівнюють: 488250 – 91750 = 396500 (грн).

3. Коефіцієнт зростання витрат становить:

 

.

 

4. Норматив оборотних коштів з незавершеного виробництва дорівнює:

 

5425 × 0,594 × 60 = 193,3 (тис. грн).

 

 
 

 


Рис. 6.8. Визначення нормативу оборотних коштів у готовій продукції

Норма запасу готової продукції складається з кількості днів, які необхідні для підготовки продукції до реалізації (комплектація, пакетування, фасування, відвантаження споживачам тощо), а також оформлення банківських платіжних документів.

Приклад 3

За кошторисом витрат IV кварталу планового року виробнича собівартість товарної продукції дорівнює 488250 грн. Норма запасу готової продукції на складі становить 5 днів.

Розрахуйте норматив оборотних коштів з готової продукції.

 

Рішення

 

1. Виробнича собівартість одноденного випуску продукції:

 

488250:90 = 5425 (грн).

 

2. Норматив оборотних коштів з готової продукції:

 

5425 × 5= 27125 грн = 27,1 (тис. грн).

 

Норматив оборотних коштів являє собою суму нормативів оборотних коштів за всіма елементами нормованих оборотних коштів.

Норматив оборотних коштів розраховується на початок і кінець року.

Зміна нормативу оборотних коштів визначається як різниця між нормативом оборотних коштів на кінець періоду і нормативом оборотних коштів на початок періоду.

Якщо зміна нормативу оборотних коштів є:

1) числом від’ємним – має місце зменшення суми оборотних коштів на підприємстві;

2) числом додатним – має місце зростання суми оборотних коштів на підприємстві (необхідно визначте джерела фінансування приросту нормативу оборотних коштів).

 

Приклад 4

На підставі даних наведених у таблиці 6.3 визначте норматив оборотних коштів та його зміну на кінець року.

 

Таблиця 6.3

Нормативи оборотних коштів за їх елементами

 

Елементи оборотних коштів Підприємство «Омега» Підприємство «Алма»
Норматив оборотних коштів, тис. грн Зміна нормативу оборот-них коштів, (+,-), тис. грн Норматив оборотних коштів, тис. грн Зміна нормативу оборот-них коштів, (+,-), тис. грн
На початок планового року На кінець планового року На початок планового року На кінець планового року
1. Сировина і матеріали -15 +15
2. Паливо +2 -
3. Тара - +1
4. Малоцінні і швидкозношувальні предмети +2 -
5. Запасні частини -1 -2
6. Незавершене виробництво 115,6 107,6 -8 107,6 +2,6
7. Витрати майбутніх періодів +3 +2
8. Готова продукція на складі 29,1 27,1 -2 29,1 27,1 -2

 

Рішення

 

Норматив оборотних коштів на підприємстві «Омега» дорівнює:

1) на початок року – 650+82+15+26+36+115,6+25+29,1=978,7 (тис.грн);

2) на кінець року – 635+84+15+28+35+107,6+28+27,1=959,7(тис.грн).

 

Норматив оборотних коштів на підприємстві «Алма» дорівнює:

1) на початок року – 620+70+15+26+30+105+30+29,1=925,1(тис.грн);

2) на кінець року – 635+70+16+26+28+107,6+32+27,1=941,7 (тис.грн).

 

Зміна нормативу оборотних коштів становить:

1) підприємство «Омега» – 959,7-978,7=-19(тис.грн);

2) підприємство «Амега» – 941,7-925,1=16,6 (тис.грн).

 

На підприємстві «Омега» норматив оборотних коштів на кінець року зменшився на 19 тис.грн, на підприємстві «Алма» норматив оборотних коштів на кінець року зріс на 16,6 (тис.грн).

Методика визначення та сутнісна характеристика показників використання оборотних коштів наведені на рис. 6.9.

 

Рис. 6.9. Показники ефективності використання оборотних коштів

Приклад 5

На підприємстві залишки оборотних коштів становили: на початок року – 160 тис. грн, на перше квітня – 155 тис. грн, на перше липня – 160 тис. грн, на перше жовтня – 145 тис. грн, і на кінець року – 164 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції за рік – 1200 тис. грн, прибуток від реалізації продукції –120 тис. грн.

Визначте середньорічні залишки оборотних коштів і показники ефективності їх використання.

Рішення

 

1. Середньорічні залишки оборотних коштів розраховуються за середньою хронологічною і дорівнюють:

= 155,5(тис грн).

2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів становить:

.

3. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів становить:

 

 

4. Тривалість одного обороту оборотних коштів дорівнює:

(днів) або (днів).

5. Рентабельність оборотних коштів дорівнює:

.

Показники використання оборотних коштів можна визначити не тільки для всієї їх суми, а й окремо як для нормованої, так і для ненормованої їх частини, а також для окремих елементів оборотних коштів.

У разі потреби такі показники можна розрахувати за різні періоди (рік, квартал, місяць).

Порівнюючи показники обороту оборотних коштів за два суміжних періоди можна визначити зміну обігових коштів, спричинених прискоренням або уповільненням їх обертання.

Вивільнення оборотних коштів – це зменшення потреби в оборотних коштах, яке обумовлено прискоренням їх оборотності при збереженні або підвищенні попереднього рівня реалізації продукції.

Поліпшення використання оборотних коштів веде до їх вивільнення. Це вивільнення може бути абсолютним і відносним.

Абсолютне вивільнення (або додаткове залучення) відображає безпосереднє зменшення потреби (або її зростання) в оборотних коштах за поточний період.

 

, . (6.10)

 

де ΔОка – абсолютне вивільнення (додаткове залучення) оборотних коштів;

ОКр – середні залишки оборотних коштів у розрахунковому періоді;

ОКб - середні залишки оборотних коштів у базовому періоді.

 

Відносне вивільнення (залучення) оборотних коштів розраховується за формулою:

 

, (6.11)

 

де ΔОКв – відносне вивільнення оборотних коштів (або додаткове їх залучення);

РПр.п – обсяг реалізованої продукції у розрахунковому періоді;

Д – дні періоду (360, 90, 30);

ΔТр.п – зміна тривалості одного обороту оборотних коштів у розрахунковому періоді.

Відносне вивільнення оборотних коштів (або додаткове їх залучення) характеризує їх зменшення, стабільність або їх зростання при зміні обсягів реалізації продукції.

 

Приклад 6

На підставі показників діяльності підприємства, наведених у таблиці 6.4 визначте абсолютне і відносне вивільнення (залучення) оборотних коштів у розрахунковому році.

Таблиця 6.4

Показники діяльності підприємства

 

Показники Звітний рік Розрахунковий рік
план факт відхилення від плану (+,–)
1. Обсяг реалізованої продукції, тис. грн +540
Продовження таблиці 6.4
2. Середні залишки оборотних коштів, тис. грн +20
3. Одноденний обсяг реалізованої продукції, тис. грн 14,0 15,5 +1,5
4. Тривалість одного обороту оборотних коштів, дні 56,8 50,6 47,3 -3,3
5. Коефіцієнт оборотності, кількість оборотів 6,3 7,1 7,6 +0,5

 

Рішення

 

1. Абсолютне вивільнення (залучення) оборотних коштів за період визначається за формулою 6.10.

= 805–795=+10(тис.грн).

За фактичними даними розрахункового року у порівнянні з базовим роком має місце залучення оборотних коштів на суму 10 тис.грн, хоча планом розрахункового року було передбачене абсолютне вивільнення оборотних коштів на суму 9 тис.грн (784–795).

2. Відносне вивільнення оборотних коштів за період визначається за формулою 6.11.

 

.

 

Відносне вивільнення оборотних коштів за планом розрахункового року у порівнянні з базовим роком:

15,5×(50,6 – 56,8) = 15,5×(– 6,2) = – 96,1 (тис. грн).

Відносне вивільнення оборотних коштів за фактичними показниками розрахункового року у порівнянні з базовим роком:

17 × (47,3 – 56,8) = 17 × (– 9,5) = – 161,5 (тис. грн).

Відносне вивільнення оборотних коштів за фактичними показниками розрахункового року у порівнянні з планом:

17 × (47,3 – 50,6) = 17 × (– 3,3) = – 56,1 (тис. грн).

Ефективне використання оборотних коштів є одним із важливих завдань підприємства і забезпечується це прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.

У складі оборотних коштів значну питому вагу займають матеріальні ресурси.

Основні показники ефективності використання матеріальних ресурсів наведені на рис. 6.10.

 

Рис. 6.10. Основні показники ефективності використання матеріальних ресурсів

 

Завдання 7

На підставі показників діяльності підприємства, наведених у таблиці 6.5, визначте показники ефективності використання матеріальних ресурсів.

 

Таблиця 6.5

Показники діяльності підприємства

 

Показники Базовий період Розрахунковий період Абсолютне відхилення (+,-)
1. Обсяг продукції у порівняних цінах (без ПДВ), млн грн 128,9 172,9 +44
2. Собівартість продукції, млн грн +30
3. Матеріальні витрати на виробництво продукції, млн грн 77,4 100,3 +22,9
4. Матеріаломісткість продукції, грн (стр.3:стр.1) 0,6 0,58 -0,02
5. Матеріаловіддача продукції, грн (стр.1:стр.3) 1,67 1,72 +0,05
6. Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, % (стр.3:стр.2)×100 71,7 72,7 +1

 

 

ЗаВДАННЯ для самостійного РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

 

Завдання 1

Визначте у загальному обсязі обортних коштів питому вагу оборотних фондів і фондів обігу на підставі даних наведених у таблиці 6.6.

Таблиця 6.6

Обсяг обортних коштів за їх елементами

 

Елементний склад оборотних коштів Підприємство «Алма» Підприємство «Сатурн»
1. Сировина, основні і допоміжні матеріали
2. Купівельні напівфабрикати
3. Готова продукція на складі
4. Паливо
5. Тара
6. Запасні частини
7. Грошові кошти на
Продовження таблиці 6.6
рахунках підприємства    
8. Малоцінні та швидкозношувальні предмети
9. Незавершене виробництво
10. Напівфабрикати власного виробництва
11. Витрати майбутніх періодів
12. Дебіторська заборгованість
13. Готівка в касі підприємства
14. Разом оборотні кошти

 

Примітка: структуру оборотних коштів розрахувати з точністю до 0,1.

Відповідь: підприємство «Алма» - 79,8%; 20,2%; підприємство «Сатурн»- 80,8%; 19,2%.

Завдання 2

Обсяг обортних коштів підприємства за їх елементами наведено в
таблиці 6.7.

 

Таблиця 6.7

Обсяг оборотних коштів підприємства за їх елементами у звітному році

 

Елементний склад оборотних коштів На початок року, тис грн На кінець року, тис грн
Виробничі запаси 25 886 27 903
Незавершене виробництво 6 500 6 400
Напівфабрикати власного виробництва 4 345 4 221
Витрати майбутніх періодів 2 240 2 210
Готової продукції на складі
Продукція відвантажена споживачам і знаходиться у дорозі 1 530 1 200
Грошові кошти на рахунках підприємства 3 000 3 100
Дебіторська заборгованість

Визначте питому вагу оборотних фондів, фондів обігу у загальній вартості оборотних коштів на початок і на кінець року.

Примітка: структуру оборотних коштів розрахувати з точністю до 0,1.

Відповідь: на початок року – 86,2%; 13,8%; на кінець року – 87,1%; 12,9%.

 

Завдання 3

Визначте у загальному обсязі оборотних фондів питому вагу виробничих запасів та оборотних фондів, які знаходяться у процесі виробництва, проаналізуйте структуру оборотних фондів на підставі даних підприємств наведених у таблиці 6.8.

 

Таблиця 6.8

Оборотні фонди підприємства за їх елементами

 

Елементний склад оборотних фондів Машинобудівний завод Фабрика дитячих іграшок, тис грн
1. Сировина, основні і допоміжні матеріали
2. Купівельні напівфабрикати
3. Паливо
4. Тара
5. Запасні частини
6. Малоцінні і швидкозношувальні предмети
7. Незавершене виробництво -
8. Напівфабрикати власного виробництва
9. Витрати майбутніх періодів
10. Разом оборотні фонди

 

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: машинобудівний завод -44,6%; 55,4%; фабрика дитячих іграшок – 72,3%; 27,7%.

 

 

Завдання 4

На підставі даних підприємства, наведених у таблиці 6.9, визначте у загальному обсязі обортних фондів питому вагу виробничих запасів та оборотних фондів, які знаходяться у процесі виробництва. Надайте сутнісну характеристику оборотним фондам.

 

Таблиця 6.9

Оборотні фонди підприємства

 

Елементний склад обортних фондів Вартість оборотних фондів, тис.грн
1. Сировина, основні і допоміжні матеріали
2. Купівельні напівфабрикати
3. Паливо
4. Тара
5. Запасні частини
6. Малоцінні і швидкозношувальні предмети
7. Незавершене виробництво
8. Напівфабрикати власного виробництва
9. Витрати майбутніх періодів
10. Разом оборотні фонди

 

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: 58,3%; 41,7%.

 

Завдання 5

На підставі даних підприємства наведених у таблиці 6.10 визначте питому вагу оборотних фондів і фондів обігу, у загальному обсязі оборотних коштів. Надайте сутнісну характеристику оборотним коштам.

Таблиця 6.10

Оборотні кошти підприємства

 

Елементний склад обортних фондів Вартість оборотних фондів, тис.грн
1. Сировина, основні і допоміжні матеріали
2. Купівельні напівфабрикати
3. Паливо
4. Тара
5. Запасні частини
6. Малоцінні і швидкозношувальні предмети
7. Незавершене виробництво
8. Витрати майбутніх періодів
9. Готова продукція на складі
10. Готівкові кошти на рахунках і в касі
11. Дебіторська заборгованість
12. Усього оборотні кошти

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: 92,6%; 7,4%.

 

Завдання 6

На підставі даних підприємства визначте норматив з сировини і матеріалів, охарактеризуйте його сутність.

Кошторисом підприємства передбачено, що витрати на сировину і матеріали у IV кварталі поточного року складатимуть 2700тис.грн. Норма запасу сировини матеріалів становить 17 днів.

Відповідь: 510 тис.грн.

 

Завдання 7

Визначте норматив з основних матеріалів за їх видами та загальний норматив з основних матеріалів на кінець поточного року на підставі даних, наведених у таблиці 6.11.

 

Таблиця 6.11

Показники діяльності підприємства у поточному кварталі

 

Види основних матеріалі Норма розходу на один виріб, кг Ціна за одну тону, грн Норма запасу в днях
Агрегат АТ-15 Агрегат АТ-20
Сталь 10,0
Чавун 5,5 5,0
Кольорові метали 2,0 1,5

 

Обсяг продукції за квартал становить: «Агрегат АТ-15» – 1000 одиниць, «Агрегат АТ-20» – 920 одиниць.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь:1841,0 грн, 78,3 грн, 49,0 грн, 1968,3 грн.

 

Завдання 8

Чиста вага виробу АТ-17, виготовленого із металу, 25кг, норма витрати металу на одиницю продукції становить 27кг, передбачається виготовити протягом кварталу 5000 одиниць цієї продукції. Норма запаса металу становить 33 дні. Договірна ціна за 1 тону металу становить 4950 грн.

Визначте норматив матеріальних ресурсів і рівень використання металу. Який відсоток металу потрапляє у відходи? Вкажіть шляхи раціонального використання матеріальних ресурсів.

Відповідь: 245025 тис.грн; 92,6%; 7,4%.

Завдання 9

Визначте норматив запасів з основного матеріалу.

Інтервал поставки матеріалу на підприємство дорівнює 30 днів. Страховий запас становить 50% поточного запасу.

Транспортний запас часу – 3 дні, час на розвантаження і складування –
2 дні.

Підготовка матеріалу до використання у виробничому процесі триває 2 дні.

Середньодобові витрати матеріалу протягом року становить 18 т, а договірна ціна за 1 т матеріалу – 4780 грн.

Відповідь: 4474 тис.грн.

 

Завдання 10

Визначте норматив запасу підприємства у стальному прокаті.

Річна потреба підприємства у стальному прокаті становить 1300т, потреба у стальному прокаті у IV кварталі дорівнює 30% від річної потреби. Поточний запас прокату 10 днів, норма страхового запасу 50% від поточного, транспортний запас – 4 дні, час на приймання і складування – 2 дні, технологічний запас – 1 день.

Ціна однієї тони прокату – 30 тис.грн.

Як зміниться норматив запасу стального прокату, якщо тривалість поточного буде зменшена? Як зміниться норматив запасу стального прокату, якщо середньодобова потреба у ньому зросте при існуючих умовах поставки.

Відповідь:2860 тис.грн.

 

Завдання 11

Визначте коефіцієнт наростання витрат.

1. Первісні витрати, які пов’язані з виготовленням продукції, на початок виробничого циклу становлять 22 тис.грн. решта витрат на виготовлення продукції – 10 тис.грн.

Дані щодо виготовлення продукції на підприємстві наведені в таблиці 6.12.

 

Таблиця 6.12

Показники щодо виготовлення продукції

 

Дні виробничого циклу Щоденні витрати, грн
Перший
Другий
Третій
Четвертий
П’ятий
Шостий
Сьомий
Восьмий

Примітка: коефіцієнт наростання витрат розрахувати з точність до 0,001.

Відповідь: 0,844; 0,660

 

Завдання 12

Визначте норматив з незавершеного виробництва.

Витрати на валову продукцію за виробничою собівартістю у четвертому кварталі поточного року склали 2737 тис.грн, тривалість виробничого циклу 63 дні, коефіцієнт наростання витрат – 0,521.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь:997,8 тис.грн.

 

Завдання 13

Визначте норматив оборотних з незавершеного виробництва, якщо протягом кварталу буде виготовлено 1000 одиниць виробів, виробнича собівартості кожного – 486 грн. Тривалість циклу виготовлення виробів – 69 днів, на початку виробничого циклу затрачається 11200 грн. Витрати наростають рівномірно.

Примітка: коефіцієнт наростання витрат розрахувати з точністю до 0,001, всі інші показники з точністю до 0,1.

Відповідь: 190,8 тис.грн.

 

Завдання 14

Визначте норматив оборотних коштів з незавершеного виробництва, якщо протягом кварталу буде виготовлено 260 виробів, виробнича собівартість виробу – 1200 грн, тривалість виробничого циклу становить 61 день, первісні витрати на початок виробничого циклу складають 2000 тис. грн. Витрати наростають рівномірно.

Примітка: коефіцієнт наростання витрат розрахувати з точністю до 0,001, всі інші показники з точністю до 0,1.

Відповідь: 107,4 тис.грн.

 

Завдання 15

У четвертому кварталі поточного року обсяг виготовленої продукції за виробничою собівартістю на агрегатному заводі становить: агрегати Д-16 –
1512 тис.грн, агрегати Д-20 – 2484 тис.грн, агрегати Д-25 – 3042 тис.грн. Середні витрати часу на комплектування партій продукції становить 3 дні, оформлення і представлення в банк платіжних документів – 1 день.

Визначте норматив з готової продукції.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь:312,8 тис.грн.

 

 

Завдання 16

Витрати часу на комплектування партії готової продукції для відвантаження споживачам – 4 дні, час оформлення розрахункових документів – 1 день. Випуск готової продукції у четвертому кварталі поточного року становить 5200 тис.грн.

Визначте норматив з готової продукції.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: 289 тис.грн.

 

Завдання 17

Кошторисом підприємства у четвертому кварталі планового року передбачені витрати на сировину і матеріали, купівельні напівфабрикати на суму 4364 тис.грн; виробнича собівартість виготовленої продукції за цей період складатиме 5605 тис.грн. Норма запасу в днях становитиме: сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати – 25 днів, готова продукція на складі – 4 дні. Тривалість виробничого циклу – 62 дні, коефіцієнт наростання витрат – 0,650.

Норматив оборотних коштів за іншими елементами дорівнює 350 тис.грн.

Визначте норматив оборотних коштів на підприємстві.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: 4322,4 тис.грн.

 

Завдання 18

Визначте зміну нормативу оборотних коштів на підприємстві за рік, на підставі даних наведених в таблиці 6.13. Вкажіть чинники, які впливають на зміну нормативу оборотних коштів.

Таблиця 6.13

Норматив оборотних коштів

 

Елементни нормативних обортних коштів Норматив на початок року, тис.грн Норматив на кінець року, тис.грн Зміна норматив оборотних коштів (+,-), тис.грн.
1. Сировина і матеріали    
2. Паливо  
3. Тара  
4. Запасні частини  
5. Малоцінні і швидкозношувальні предмети  
6. Незавершене виробництво    
7. Напівфабрикати власного виробництва  
8. Витрати майбутніх періодів  
9. Готова продукція на складі    
10. Норматив оборотних коштів      

За кошторисом потреба у сировині і матеріалах на IV квартал складає
4500 тис.грн, норма оборотних коштів стосовно сировини і матеріалів на кінець року становить: транспортний запас – 2 дні, технологічний запас – 3 дні, поточний запас – 15 днів, страховий запас – 7 днів.

Виробництво валової продукції з виробничою собівартістю протягом кварталу становить 4680 тис.грн, тривалість виробничого циклу – 62 дні. Первісні витрати, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу виготовлення продукції становлять 24 тис. грн, наступні витрати, які включаються до собівартості продукції, – 4656 тис.грн.

Норма запасу готової продукції на складі становить 6 днів.

Примітка: розрахунок коефіцієнта наростання витрат виконайте з точністю до 0,001, всі інші розрахунки – з точністю до 0,1.

Відповідь: – 152,3 тис.грн.

 

Завдання 19

Визначте зміну нормативу оборотних коштів на підприємстві за рік на підставі даних наведених у таблиці 6.14. Охарактеризуйте сутність нормативу оборотних коштів, вкажіть джерела фінансування приросту нормативу оборотних коштів.

 

Таблиця 6.14

Норматив оборотних коштів

 

Елементни нормативних обортних коштів Норматив на початок року, тис.грн Норматив на кінець року, тис.грн Зміна норматив оборотних коштів (+,-), тис.грн.
1. Сировина і матеріали    
2. Паливо  
3. Тара  
4. Запасні частини  
5. Малоцінні і швидкозношувальні предмети  
6. Незавершене виробництво    
7. Напівфабрикати власного виробництва  
8. Витрати майбутніх періодів  
9. Готова продукція на складі  
10. Норматив оборотних коштів    

 

Потреба у сировині і матеріалах на квартал складає 5500 тис.грн, норма запасу сировини і матеріалів на кінець року становить 20 днів. Випуск продукції за квартал за виробничою собівартістю – 4680 тис.грн, тривалість виробничого циклу виготовлення продукції становлить 70 днів. Первісні витрати дорівнюють 124 тис.грн, решта витрат на виготовлення продукції 4556 тис.грн.

Примітка: розрахунок коефіцієнта наростання витрат виконайте з точністю до 0,001, всі інші розрахунки – з точністю до 0,1.

Відповідь:– 16,7 тис.грн.

Завдання 20

На підставі даних наведених у таблиці 6.15 визначте показники ефективності використання оборотних коштів. Охарактеризуйте їх сутність і вкажіть доцільний напрям їх зміни. Доведіть на якому підприємстві більш ефективно використовуються оборотні кошти.

 

Таблиця 6.15

Показники Підприємство «Алма» Підприємство «Сатурн» Підприємство «Надія»
1. Фактичний обсяг реалізованої продукції у поточному році, тис.грн
2.Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн
3. Прибуток від реалізації продукції у поточному роц, тис.грн

 

Примітка: показники ефективності оборотних коштів розрахувати з точністю: коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту оборотних коштів – до 0,1, коефіцієнт завантаження і прибутковості – до 0,01.

Відповідь: наведена в таблиці 6.16.

 

Таблиця 6.16

Показники ефективності використання оборотних коштів

 

Показники Підприємство «Алма» Підприємство «Сатурн» Підприємство «Надія»
1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 10,5 10,8 9,8
Продовження таблиці 6.16
2. Коефіцієнт завантаження коштів, грн. 0,10 0,09 0,10
3. Коефіцієнт прибутковості оборотних коштів, грн 0,66 0,69 0,76
4. Тривалість одного обороту оборотних коштів, дні 34,3 33,3 36,7

 

Завдання 21

Визначте показники використання оборотних коштів на підставі даних, наведених у таблиці 6.17. Вкажіть доцільний напрям зміни цих показників. Доведіть на якому підприємстві більш ефективно використовуються оборотні кошти.

 

Таблиця 6.17

Показники діяльності підприємства за звітний рік

 

Підприємства Облік реалізованої продукції, тис.грн Середні залишки оборотних коштів, тис.грн Прибуток від реалізації продукції, тис.грн
Завод залізобетонних виробів
Комбінат керамічних виробів
Цегельний завод
Завод «Будпластмас»
Фабрика дитячих іграшок

 

Примітка: показники ефективності оборотних коштів розрахуйте з точністю: коефіцієнт оборотності і тривалість одного обороту – до 0,1; коефіцієнт завантаження і прибутковості – до 0,01.

Відповідь:наведена у таблиці 6.18.

 

 

Таблиця 6.18

Показники ефективності використання оборотних коштів

 

Підприємства Коефіцієнт оборотності оборотних коштів Коефіцієнт завантаження коштів, грн Тривалість одного обороту оборотних коштів, дні Прибутковість оборотних коштів, грн
Завод залізобетонних виробі 5,9 0,17 61,0 0,68
Комбінат керамічних виробів 7,8 0,13 46,2 0,72
Цегельний завод 9,4 0,11 38,3 0,61
Завод «Будпластмас» 10,4 0,10 34,6 0,75
Фабрика дитячих іграшок 9,7 0,10 37,1 0,73

 

Завдання 22

Визначте суму абсолютного вивільнення (залучення) оборотних коштів у плановому році.

За звітними даними у минулому році обсяг реалізованої продукції становив 5000 тис.грн, середньорічні залишки оборотних коштів – 1000 тис.грн.

У плановому році тривалість обороту оборотних коштів буде скорочена на 6 днів, а обсяг реалізованої продукції залишиться без змін.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: 83,3 тис.грн.

 

Завдання 23

За даними роботи підприємства, які наведені у таблиці 6.19, розрахуйте показники ефективності використання оборотних коштів у звітному році. Доведіть чи має місце відносне вивільнення оборотних коштів у звітному році у порівнянні з базовим роком?

Таблиця 6.19

Показники діяльності підприємства

 

Показники Базовий рік Звітний рік
1. Фактичний обсяг -
Продовження таблиці 6.14
реалізації, тис.грн    
2. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн -
3. Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн -
4. Тривалість одного обороту оборотних коштів, дні -

 

Примітка: показники ефективності оборотних коштів розрахувати з точністю: коефіцієнт оборотності оборотних коштів – до 0,1; коефіцієнти завантаження і прибутковості – до 0,01; тривалість одного обороту оборотних коштів – до цілих.

Відповідь: 9,2; 0,11 грн; 0,85 грн; 39 днів; відносне вивільнення оборотних коштів у звітному році становить 99,9 тис.грн.

 

Завдання 24

Протягом звітного року підприємство виготовило і реалізувало продукції на суму 950 тис. грн, середньорічний залишок оборотних коштів склав
210 тис. грн. У розрахунковому році обсяг реалізованої продукції планується скоротити в зв’язку зі зменшенням попиту на 10 %, а тривалість обороту за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів скоротиться на 18 днів. Розрахуйте показники оборотності в розрахунковому і звітному періодах.

Охарактеризуйте сутність цих показників, доведіть у якому періоді більш ефективно використовувалися оборотні кошти .

Примітка: розрахуйте коефіцієнт оборотності оборотних коштів з точністю до 0,1, коефіцієнт завантаження оборотних коштів з точністю до 0,01, вартість оборотних коштів у розрахунковому році з точністю до цілих.

Відповідь: звітний рік – 4,5; 0,22 грн; 80 днів; розрахунковий рік – 62 дні; 5,8; 0,17 грн.

 

Завдання 25

За наведеними даними у таблиці 6.20 визначте можливі показники ефективності використання оборотних коштів протягом кварталу, вкажіть доцільний напрям зміни цих показників і доведіть яке підприємство більш ефективно використовувало оборотні кошти.

 

 

Таблиця 6.20

Показники діяльності підприємства

 

Показники Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3 Підприємство 4 Підприємство 5  
 
Обсяг реалізованої продукції за квартал, тис. грн 3 200 3 100 3 160 3 300 3 280  
Середні залишки оборотних коштів за квартал, тис. грн  
Отриманий прибуток від реалізації продукції тис. грн  

 

Примітка: розрахуйте коефіцієнт оборотності оборотних коштів, тривалість одного обороту оборотних коштів, їх рівень рентабельності – до 0,1, коефіцієнт завантаження оборотних коштів з точністю - до 0,01.

Відповідь: наведена в таблиці 6.21.

 

Таблиця 6.21

Показники ефективності використання оборотних коштів

 

Показники Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3 Підприємство 4 Підприємство 5  
 
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 4,0 3,9 4,1 4,1 4,0  
Коефіцієнт завантаження коштів, грн. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  
Тривалість одного обороту оборотних коштів, дні 22,5 23,1 22,0 22,0 22,5  
Рентабельність оборотних коштів, % 50,0 51,9 51,3 50,6 48,8  

Завдання 26

Підприємство має такі результати діяльності за звітний квартал: обсяг реалізованої продукції дорівнює 2 000 тис. грн; залишки оборотних коштів складали на 01.01 – 200 тис. грн, 01.02 – 250 тис. грн, 01.03 – 230 тис. грн, 01.04 – 160 тис. грн.

Визначте показники ефективності використання оборотних коштів, вкажіть шляхи підвищення їх використання.

Примітка: коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту оборотних коштів розрахувати з точністю до 0,1, коефіцієнт завантаження оборотних коштів – з точністю до 0,01.

Відповідь: 9,1; 0,11 грн; 9,9 дні.

 

Завдання 27

Результати діяльності підприємства за рік наведені в таблиці 6.22.

 

Таблиця 6.22

Показники діяльності підприємства

 

Показники За планом За звітом
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 2 500 2 570
Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. грн

 

Визначте розмір вивільнення (залучення) оборотних коштів у звітному році.

Примітка: тривалість одного обороту оборотних коштів розрахуйте з точністю до цілих, всі інші показники з точністю до 0,1.

Відповідь: 85,2 тис.грн.

 

Завдання 28

У першому кварталі поточного року підприємство реалізувало продукції на 4000 тис. грн, середні залишки оборотних коштів за перший квартал дорівнювали 480 тис. грн. У другому кварталі поточного року обсяг реалізованої продукції збільшився на 15 %, а тривалість одного обороту оборотних коштів скоротилася на два дні.

Визначте:

1) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту у першому кварталі;

2) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їх обсяг у другому кварталі;

3) абсолютне вивільнення оборотних коштів у другому кварталі.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: 1) 8,3; 10,8 дні; 2) 10,2; 449,8 тис.грн; 3) 30,2 тис.грн.

 

Завдання 29

На підставі звітних даних за рік та планових варіантів підвищення ефективності використання оборотних коштів визначте відсутні показники у таблиці 6.23. Виберіть кращий плановий варіант використання оборотних коштів, доведіть свою думку.

 

Таблиця 6.23

Показники діяльності підприємства

 

Показники Звітний рік Планові варіанти
І ІІ ІІІ
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 14 411   14 400 18 000
Середні залишки оборотних коштів, тис. грн  
Тривалість одного обороту оборотних коштів, днів  
Зміна тривалості одного обороту оборотних коштів, дні Х      
Відносне вивільнення (залучення) оборотних коштів, тис.грн Х      

 

Примітка: розрахунки виконати з точністю до цілих.

Відповідь:

варіант І: 18000 тис.грн; 2 дні; – 100 тис.грн;

варіант ІІ: 320 тис.грн; 2 дні; – 80 тис.грн;

варіант ІІІ: 11 днів, + 1 день; +50 тис.грн.

 

Завдання 30

Показники діяльності підприємства наведені у таблиці 6.24.

 

Таблиця 6.24

Показники діяльності підприємства

 

Показники Минулий рік Звітний рік
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 7 600
Кількість днів періоду
Середні залишки оборотних коштів, тис. грн  
Тривалість одного обороту, днів    
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів    

Вартість оборотних коштів у звітному році становить на:

початок І кварталу: - 260 тис.грн;

початок ІІ кварталу – 300 тис.грн;

початок ІІІ кварталу – 290 тис.грн;

початок ІV кварталу – 330 тис.грн;

кінець ІV кварталу – 280 тис.грн.

Визначте відсутні показники у таблиці 6.24. Зробіть висновки щодо вивільнення оборотних коштів у звітному році.

Примітка: коефіцієнт завантаження оборотних коштів розрахувати з точністю до 0,01, всі інші показники – з точністю 0,1.

Відповідь: середні залишки оборотних коштів у звітному році становить – 297,5 тис.грн; тривалість одного обороту оборотних коштів – 13,3 дні; 11,8 дні; коефіцієнт оборотності оборотних коштів – 27,1, 30,5; абсолютне залучення оборотних коштів у звітному році складає 17,5 тис.грн; відносне вивільнення оборотних коштів дорівнює 37,8 тис.грн.

 

Завдання 31

У звітному році середні залишки оборотних коштів склали 100 тис.грн. Тривалість одного обороту оборотних коштів – 35 днів. У наступному році обсяг продукції, що реалізується збільшиться на 5 %.

Визначте на скільки днів скоротиться час одного обороту за тією ж величиною середнього залишку оборотних коштів.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до цілих.

Відповідь: на 2дні.

 

Завдання 32

У звітному році підприємством було реалізовано продукції на суму
1 500 тис. грн за наявності середньорічної суми оборотних коштів 300 тис. грн.

Наступного року обсяг реалізованої продукції передбачається збільшити на 8 %. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів має зрости на 20 %.

Визначте для наступного за звітним роком потребу підприємства в оборотних коштах і можливе вивільнення цих коштів завдяки плановому прискоренню їхньої оборотності.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до цілих.

Відповідь: 270 тис.грн; абсолютне вивільнення оборотних коштів
30 тис.грн; відносне вивільнення оборотних коштів 45 тис.грн.

 

Завдання 33

Обсяг реалізованої продукції на підприємстві в базовому році становив 4 750 тис. грн за середньорічного розміру оборотних коштів 940 тис. грн. Визначте зміну обсягу реалізованої продукції в розрахунковому році, якщо середній розмір оборотних коштів зросте на 10 %, а кількість оборотів збільшиться на 6%.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: зросте на 180,3 тис.грн.

 

Завдання 34

У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на 110тис.грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року складали 20 тис.грн, на кінець року – 17,5 тис.грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс в порівнянні з плановим рівнем на 3,2%. Середньорічні залишки нормованих оборотних коштів заплановані в розмірі 2 тис.грн, а фактично склали 1,7 тис.грн.

Визначити абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: абсолютне вивільнення оборотних коштів 0,3 тис.грн; відносне вивільнення оборотних коштів 0,4 тис.грн.

 

Завдання 35

На підставі даних, наведених у таблиці 6.25, визначте показники використання матеріальних ресурсів, доведіть на якому підприємстві більш ефективно використовують матеріальні ресурси, вкажіть шляхи їх раціонального використання.

 

Таблиця 6.25

Показники діяльності підприємства

 

Показники Підприємство «Алма» Підприємство «Сатурн» Підприємство «Надія»
1.Обсяг продукції у порівняних цінах, тис.грн
2. Собівартість продукції, тис.грн
3.Матеріальні витрати на виробництво, тис.грн

 

Примітка: показники матеріаломісткості і матеріаловіддачі продукції розрахувати з точністю до 0,01, питому вагу матеріальних витрат у собівартості продукції – до 0,1.

Відповідь:наведена в таблиці 6.26.

Таблиця 6.26

Показники використання матеріальних ресурсів

 

Показники Підприємство «Алма» Підприємство «Сатурн» Підприємство «Надія»
1.Матеріаломісткість,грн 0,43 0,42 0,43
2.Матеріаловіддача продукції, грн 2,32 2,38 2,34
3.Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, % 56,1 72,0 64,8

 


ТЕМА 7. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 1239 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. А) з наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особам з метою покриття їх поточних потреб
 2. Аналіз активів підприємства. Аналіз оборотних активів
 3. Аналіз використання основних та оборотних фондів підприємства
 4. Аналіз оборотності та ефективності використання коштів
 5. Аналіз показників ефективності формування та використання коштів спеціального фонду бюджетної установи
 6. Аналіз формування та використання коштів Державної інспекції сільського господарства в Київській області за 2013 рік
 7. Визначення потреби в оборотних засобах
 8. Визначення сукупного нормативу оборотних засобів підприємства
 9. ГІГІЄНІЧНЕ НОРМУВАННЯ УМОВ ПРАЦІ
 10. Дія вібрації на людину, гігієнічне нормування, методи контролю параметрів вібрації
 11. Економічна сутність, зміст та призначення коштів спеціального фонду бюджетної установи
 12. Загальна характеристика й нормування


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.109 с.