Лекции.Орг
 

Категории:


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Розрахунок показників виробітку 

1. Середньорічний виробіток характеризує обсяг продукції, виробленої одним працівником (робітником) за рік і визначається за формулою 2.5:

 

, (2.5)

 

де – середньорічний виробіток одного працівника (робітника), грн;

П – обсяг продукції (валова, товарна, чиста), грн;

– середньооблікова чисельність працівників (робітників) за рік.

 

2. Середньоденний виробіток характеризує обсяг продукції, вироблений одним працівником (робітником) за день і визначається за формулою 2.6:

 

, (2.6)

 

де – середньоденний виробіток одного працівника (робітника), грн;

– середньорічний виробіток одного працівника (робітника), грн;

Д – кількість днів, відпрацьованих одним працівником (робітником) за рік (явочний фонд часу в днях).

Середньоденний виробіток може також визначатися ділення річного обсягу продукції на кількість відпрацьованим одним працівником (робітником) людино-днів ( х Д) за рік.

3. Середньогодинний виробіток одного працівника (робітника) характеризує обсяг продукції, вироблений одним працівником (робітником) за годину і визначається за формулою 2.7:

, (2.7)

 

де – середньогодинний виробіток одного працівника (робітника), грн;

– середньоденний виробіток одного працівника (робітника), грн;

t – середня тривалість зміни.

Середньогодинний виробіток може також визначатися ділення річного обсягу продукції на кількість відпрацьованих одним працівником (робітником) людино-днів ( х Д х t) за рік.

 

Приклад 8

У поточному році середня кількість робочих днів одного робітника склала 249 днів, середня тривалість робочої зміни – 7,8 години, річна середньооблікова чисельність – 800 чоловік. Річний обсяг товарної продукції становить
79 000тис. грн.

Визначте середньорічний, середньоденний, середньогодинний виробіток одного робітника.

 

Рішення

 

1. Середньорічний виробіток одного робітника дорівнює:

(грн).

2. Середньоденний виробіток одного робітника дорівнює:

(грн).

3. Середньогодинний виробіток одного робітника дорівнює:

(грн).

 

Приклад 9

Річний обсяг товарної продукції становить 80 000 тис. грн. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу у поточному році становить 990 чол., явочний фонд часу одного працівника за рік 252 дні.

Визначте середньоденний виробіток одного працівника.

 

Рішення

 

1. Середньоденний виробіток одного працівника дорівнює:

(грн).

Приклад 10

Річний обсяг чистої продукції становить 45 000 тис. грн. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу у поточному році становить
990 чол., явочний фонд часу одного працівника за рік 252 дні, середня тривалість робочої зміни – 7,9 годин.

Визначте середньогодинний виробіток одного працівника.

 

(грн).

 

Показники виробітку і трудомісткість є взаємооберненими, тож взаємозалежність темпів зміни виробітку та трудомісткості продукції можна кількісно виразити за допомогою формул 2.8, 2.9:

 

, (2.8); (2.9)

 

де – зміна виробітку продукції в розрахунку на одного працівника (робітника), %;

– зміна трудомісткості одиниці продукції, %.

 

Приклад 11

1. Визначте як зміниться виробіток робітника як що трудомісткість одиниці продукції зменшиться на 7%.

2. Визначте як зміниться трудомісткість одиниці продукції якщо виробіток робітника зросте на 7%.

 

Рішення

 

1. Якщо трудомісткість одиниці продукції зменшиться на 7%, то виробіток робітника зросте:

 

.

 

2. Якщо виробіток робітника зросте на 7%, то трудомісткість одиниці продукції зменшиться :

.

 

Методика визначення частки приросту обсягу виробництва продукції за рахунок підвищення продуктивності праці передбачає послідовне здійснення таких розрахунків:

1) абсолютного та відносного приросту продукції у звітному періоді;

2) абсолютного приросту обсягу продукції у розрахунку на 1% цього приросту;

3) абсолютного приросту обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці.

Абсолютний приріст обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці здійснюється за формулою 2.10.

 

(2.10)

 

 

де – абсолютний приріст обсягу продукції за розрахунок підвищення продуктивності праці;

ППф, ППб – фактична продуктивність праці та продуктивність праці за період, який є базою порівняння, грн / особу;

Чф – фактична чисельність персоналу.

Рівень відносного приросту обсягу продукції за розрахунок підвищення продуктивності праці здійснюється за формулою 2.11.

 

(2.11)

 

де – відносний приріст обсягу продукції за розрахунок підвищення продуктивності праці;

– приріст чисельності персоналу за період,%;

–приріст обсягу продукції за період, %.

 

Приклад 12

На підставі даних таблиці 2.4 визначте:

1) абсолютний і відносний приріст продукції у звітному році;

2) абсолютний приріст обсягу продукції у рахунку на 1% цього приросту;

3) абсолютний приріст обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці;

4) відносний приріст обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці.

 

Таблиця 2.4

Показники діяльності підприємства у базовому і звітному роках

 

Показники Базовий рік Звітний рік
1. Обсяг товарної продукції, грн. 2. Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. 11 500   12 600  

 

Рішення

 

1. Абсолютний приріст продукції у звітному році становить:

12 600 – 11 500 = 1 100 (тис.грн).

2. Відносний приріст продукції у звітному році дорівнює:

(1 100 : 11 500) х 100 = 9,6%.

3. Абсолютний приріст продукції у звітному році на 1% приросту дорівнює: 11000 : 9,6 = 1145,83 (грн).

4. Для визначення абсолютного приросту продукції у звітному році за рахунок підвищення продуктивності праці необхідно розрахувати показники продуктивності праці за базовий і звітний роки.

Середньорічний виробіток одного працівника дорівнює:

1) базовий рік 11 500 : 420 = 27,4 (тис.грн).

2) звітний рік 12 600 : 435 = 29,0 (тис.грн).

5. Абсолютний приріст продукції за рахунок підвищення продуктивності праці розраховується за формулою 2.10 і дорівнює:

(тис.грн).

6. Відносний приріст продукції промислово-виробничого персоналу у звітному році у порівнянні з базовим роком становить: .

7. Відносний приріст продукції за рахунок підвищення продуктивності праці розраховується за формулою 2.11 і дорівнює:

.

Підвищення продуктивності праці можливе під впливом дії окремих чинників(технічних, організаційних, структурних) визначається через сумарну економію чисельності виробничого персоналу.

Найбільш суттєвим зростання продуктивності праці на підприємстві є підвищення технічного рівня виробництва (механізації і автоматизації, зростання прогресивних технологій, модернізації обладнання тощо).

Економія робочої сили під впливом цього фактору обчислюється за формулою 2.12:

 

, (2.12)

 

де Етех.р. – економія робочої сили під впливом підвищення технічного рівня виробництва;

t1 t2 – трудомісткість виготовлення одиниці продукції відповідно до і після впровадження технічного заходу, нормо-годин;

Nпл – плановий обсяг випуску продукції, натуральні показника виміру;

Фпл – плановий річний фонд робочого часу одного працівника, год;

k – середній коефіцієнт виконання норми виробітку;

Кч – коефіцієнт часу, який визначається шляхом ділення кількості місяців дії заходу в плановому році на 12.

 

Приклад 13

Планом технічного переоснащення металообробного цеху передбачається з першого квітня поточного року ввести в дію нове устаткування більшої потужності, що дасть змогу зменшити технологічну трудомісткість на 0,2 години. Річний обсяг виготовлення деталей за планом 81 000 одиниць, плановий фонд часу роботи одного робітника на рік 1 830 годин, коефіцієнт виконання норми виробітку – 1,03.

Визначте ступінь впливу підвищення технічного рівня виробництва на продуктивність праці.

 

Рішення

 

Економія робочої сили під впливом технічного рівня виробництва на продуктивність праці розраховується за формулою 2.12 і буде дорівнювати:

 

(осіб).

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

 

Завдання 1

Складіть баланс робочого часу середньооблікового робітника за даними таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Баланс робочого часу одного робітника

 

Показники Базовий рік Плановий рік
1. Кількість календарних днів
2. Вихідні та святкові дні
3. Номінальний фонд робочого часу, днів    
4. Середнє число невиходів на роботу, днів (всього) з них:    
1) чергова відпустка
2)додаткова відпустка
3) відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами
4) через хворобу
5) невиходи, що дозволяються законом
6) з інших причин
5. Явочний робочий час, днів    
6. Середня тривалість робочої зміни 7,9 7,85
7.Ефективний фонд часу за рік, годин    

Відповідь: 1714,3 год.; 1695,6 год.

 

Завдання 2

Складіть баланс робочого часу середньооблікового робітника на плановий рік за даними таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Баланс робочого часу одного робітника

 

№ з/п Показники Звітний рік Плановий рік
1. Кількість календарних днів
2. Вихідні і святкові дні збільшуються на 2 дні
3. Номінальний фонд робочого часу, днів    
4. Невиходи на роботу, днів    
з них:    
Продовження таблиці 2.6
  1) чергові і додаткові відпустки збільшуються на 3 дні
  2) у зв’язку з непрацездатністю
  3) невиходи, що дозволяються законом на рівні
  4) невиходи з дозволу адміністрації на рівні
  5) з інших причин
5. Явочний фонд робочого часу, днів    
6. Середня тривалість робочого дня, годин 7,5 7,6
7. Ефективний фонд робочого часу на рік, годин    

Відповідь: 1575 год; 1611,2 год.

 

Завдання 3

Визначте чисельність основних робітників цеху.

Планова трудомісткість виробничої програми 86163 нормо-годин, ефективний фонд робочого часу за рік одного середньооблікового робітника – 1865 год., середній процент виконання норми виробітку за планом становить 110%.

Відповідь:42 чол.

 

Завдання 4

Визначте планову чисельність основних робітників.

Трудомісткість випуску продукції у звітному році становила 63800 нормо-годин, планом передбачено зменшити трудомісткість випуску продукції на 12%. Ефективний фонд робочого часу одного робітника на плановий рік передбачено – 1840 годин. Плановий процент виконання норм виробітку становить 102%.

Відповідь:30 чол.

 

Завдання 5

Визначте планову чисельність робітників цеху за професіями та загальну чисельність робітників цеху на підставі таких даних:

1) виробнича програма цеху складає 6 тис. штук виробів;

2) трудомісткість виконання окремих видів робіт на один виріб становить: токарні роботи – 10 нормо-годин; свердлильні роботи – 9 нормо-годин; фрезерні роботи – 8 нормо-годин; шліфувальні роботи – 6 нормо-годин; складальні роботи – 11 нормо-годин;

3) середній відсоток використання норми виробітку – 110%;

4) ефективний фонд робочого часу одного робітника на плановий рік становить 1780 год.;

5) чисельність допоміжних робітників становить 20% чисельності основних робітників.

Відповідь: 31 чол., 28 чол., 25 чол., 18 чол., 34 чол., 163 чол.

 

Завдання 6

Визначте чисельність основних робітників бригади на підставі наступних даних: річна виробнича програма – 10 000 виробів; трудомісткість одиниці виробу – 4 години.

Передбачається перевиконання норми виробітку у середньому на 10%. Кількість святкових і вихідних днів – 104; на одного робітника передбачаються у середньому на рік: щорічна відпустка – 26 днів, невиходи через хворобу – 5днів, інші невиходи – 4 дні. Середня тривалість зміни – 7,9 години.

Відповідь:20 чол.

 

Завдання 7

Визначте чисельність основних робітників цеху.

Плановий обсяг виготовлення виробу становить 14020 штук. Норма робочого часу на один виріб: технологічна операція, що виконується токарем
V розряду – 3 нормо-години, токарем VІ розряду – 2 нормо-години. Кількість неробочих днів у плановому році – 114, заплановані невиходи на одного середньооблікового робітника за рік – 41 день. Середня тривалість робочої зміни – 7,8 години. Середнє виконання норми виробітку – 112%.

Відповідь: 38 чол.

 

Завдання 8

Визначте необхідну чисельність робітників. У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства склала 1778000 нормо-години. Передбачається, що в наступному році у зв’язку з деякими ускладненнями виготовлення продукції її загальна трудомісткість має збільшитися на 11%. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становить у звітному році 1785 нормо-годин, має збільшитися на 4%, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 112% зросте на 3%.

Відповідь:924чол.

 

Завдання 9

Трудомісткість виробничої програми ливарного цеху 210000 нормо-годин, середній процент виконання норми виробітку – 105%, ефективний фонд часу одного робітника – 1790 годин. Внаслідок впровадження нових технологій середній процент виконання норми виробітку зросте на 8%. Визначте на скільки відсотків можна скоротити чисельність основних робітників на основі впровадження нових технологій.

Відповідь: 7,1%.

Завдання 10

Визначте облікову чисельність наладчиків обладнання. В цеху встановлено 90 одиниць обладнання, цех працює у дві зміни. Номінальний фонд часу – 257 днів, запланована кількість невиходів одним робітником за рік становить 34 дні. Норма обслуговування обладнання одним наладчиком дорівнює 10 одиницям обладнання.

Відповідь: 21 чол.

 

Завдання 11

Розрахуйте чисельність робітників, необхідних для виконання виробничої програми трудомісткістю 350000 нормо-годин. Номінальний фонд часу –
256 днів, невиходи на роботу становлять: у зв’язку із черговими відпустками –
24 дні; відпустками на навчання – 15 днів; по вагітності і пологах – 2 дні; через хворобу – 5 днів; виконання державних обов’язків – 1 день. Середні втрати часу у зв’язку із скороченням робочої зміни становлять: для підлітків – 0,05 год., для матерів, які годують немовлят – 0,15 год. Середній процент виконання норми виробітку – 110%.

Відповідь: 195 чол.

 

Завдання 12

Визначте чисельність робітників цеху. Планова трудомісткість складання виробу становить 0,8 нормо-годин, річна виробнича програма 500 тис. штук виробів. Кількість вихідних і святкових днів у поточному році – 111 днів; середнє число невиходів на одного робітника протягом року – 37 днів; середня тривалість робочої зміни – 7,9 годин; середній процент виконання норм виробітку – 112%. У цеху встановлено 86 одиниць обладнання, норма обслуговування обладнання одним наладчиком – 12 одиниць. Цех працює у дві зміни.

Відповідь: 225 чол.

 

Завдання 13

Результати діяльності взуттєвої фабрики на плановий рік надано у
таблиці 2.7.

 

Таблиця 2.7

Показники діяльності взуттєвої фабрики у плановому році

 

Цех пошиву Трудомісткість виробничої програми, нормо-годин Середній відсоток виконання норми виробітку, %
Дитячого взуття
Жіночого взуття
Чоловічого взуття

 

Явочна кількість робочих днів – 234, середня тривалість робочої зміни –
7,9 годин.

Визначити чисельність робітників по цехах і в цілому по підприємству.

Відповідь:90 чол., 101 чол., 87 чол., 278 чол.

 

Завдання 14

Підприємство у виробничому процесі використовує 240 верстатів-автоматів і працює у три зміни. Норма обслуговування одним наладчиком 16 верстатів-автоматів. Підприємство у поточному році працює 260 днів у, кількість невиходів на роботу одним робітником за рік – 32 дні.

Визначте чисельність наладчиків обладнання.

Відповідь:51 чол.

 

Завдання 15

Показники діяльності складального цеху підприємства наведені у
таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Показники діяльності складального цеху підприємства за звітній рік

 

Види продукції Трудомісткість одного виробу, нормо-годин Річний випуск, шт. Виконання норми виробітку, %
Верстат токарний 32,0
Верстат шліфувальний 46,0

 

Ефективний фонд часу одного робітника становить 1762 години.

Планом передбачається на підставі вдосконалення технологічних процесів трудомісткість складання кожного верстату знизиться на 10%; відсоток виконання норми виробітку зросте на 9%, річний випуск продукції та ефективний фонд часу одного робітника залишаться без змін.

Визначте на скільки відсотків зменшиться чисельність основних робітників у плановому році.

Відповідь: 16,7%.

 

Завдання 16

Планові показники діяльності машинобудівного підприємства наведені у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Показники діяльності машинобудівного підприємства у плановому році

 

Цех Трудомісткість виробничої програми, нормо-годин Середній відсоток виконання норми виробітку, %
Заготівельний
Механообробний
Складальний

 

Явочний фонд робочого часу одного робітника на рік становить 232 дні, середня тривалість робочої зміни – 8 годин.

Визначте чисельність основних робітників кожного цеху.

Відповідь: 61 чол., 130 чол., 67 чол.

 

Завдання 17

Показники діяльності підприємства за звітній рік наведені у таблиці 2.10.

 

Таблиця 2.10

Показники діяльності підприємства за звітній рік

 

Вид продукції Трудомісткість одиниці продукції, год. Обсяг продукції, шт.. Процент виконання норми виробітку
Міксер
Тостер

 

У наступному році планом передбачено: збільшити обсяг випуску продукції кожного виду на 10%; на підставі удосконалення технологічного процесу трудомісткість одиниці продукції кожного виду зменшити на 5%; відсоток виконання норм виробітку залишається без змін; номінальний фонд часу становитиме 255 днів, невиходи на роботу одного робітника на рік –
35 днів; середня тривалість робочої зміни – 7,9 годин, цех працює у дві зміни; у цеху встановлено 73 одиниці обладнання; норма обслуговування одним робітником – 20 одиниць обладнання.

Визначте чисельність робітників цеху у планованому році.

Відповідь: 71 чол., 9 чол., 80 чол.

Завдання 18

Показники діяльності швейної фабрики наведені у таблиці 2.11.

 

Таблиця 2.11

Показники діяльності швейної фабрики у звітному році

 

Вид продукції Середня трудомісткість одиниці продукції, нормо-годин Випуск продукції, одиниць
Жіноче пальто 20 000
Чоловіче пальто 15 000

 

У плановому році середня трудомісткість кожної одиниці продукції зменшилась на 8%, пошив жіночих пальто зросте на 5%; обсяг пошиву чоловічих пальто залишиться без змін. Середній процент виконання норми виробітку щодо пошиву жіночих та чоловічих пальто буде становити 102%. Протягом року кількість вихідних і святкових днів – 112, невиходи на роботу одного робітника – 36 днів.

Середня тривалість робочої зміни – 7,7 години.

Цех працює у дві зміни та має 160 одиниць обладнання, норма обслуговування обладнання одним наладчиком складатиме протягом року –
19 одиниць.

Визначте планову чисельність робітників цеху.

Відповідь:251 чол., 20 чол., 271 чол.

 

Завдання 19

Показники діяльності механічного цеху наведені у таблиці 2.12.

 

Таблиця 2.12

Показники діяльності механічного цеху

 

Вид продукції Трудомісткість одиниці виробу Випуск продукції
у минулому році, нормо-годин зменшення трудомісткості одиниці продукції у плановому році, % минулий рік, одиниць зростання обсягу продукції у плановому році, %
Деталі А-216 3,3 11 300
Деталі А-301 4,6 12 000

Передбачений у плановому році середній процент виконання норми виробітку становить 106%.

Протягом планового року кількість вихідних і святкових днів становить – 111, невиходи на роботи одного робітника – 36 днів. Середня тривалість робочої зміни – 7,9 годин. Цех працює у дві зміни, в цеху установлено 50 одиниць обладнання. Норма обслуговування обладнання одним робітником – 12.

Визначте планову чисельність робітників цеху.

Примітка: трудомісткість одиниці продукції розрахувати з точністю до 0,1.

Відповідь: 50 чол., 10 чол., 60 чол.

 

Завдання 20

Показники діяльності механічного цеху наведені у таблиці 2.13.

 

Таблиця 2.13

Показники діяльності механічного цеху

 

Види продукції Випуск продукції Норми виробітку, од. Планова трудомісткість одиниці виробу, нормо-годин
за минулий рік, шт. зростання обсягу продукції за планом, % минулий рік Плановий рік
Деталі А-216 11 000 3,3 3,2
Деталі А-301 12 000 5,5 6,0 4,5

 

Протягом року кількість вихідних і святкових днів становить – 113, невиходи на роботу одного робітника – 35 днів. Середня тривалість робочої зміни – 7,8 годин. Цех працює у дві зміни, в цеху встановлено 53 одиниць обладнання. Норма обслуговування обладнання одним робітником – 18.

Визначте планову чисельність робітників цеху.

Відповідь: 49чол., 7 чол., 56 чол.

 

Завдання 21

Показники діяльності підприємства наведені у таблиці 2.14.

Таблиця 2.14

Показники діяльності підприємства

 

Цех Трудомісткість виробничої програми, годин Середній процент виконання норми виробітку
Ливарний
Зварювальний

У плановому році трудомісткість виробничої програми залишиться без змін.

У звітному і плановому роках ефективний фонд часу одного робітника становить 1790 годин.

У плановому році внаслідок удосконалення технологій виготовлення продукції середній процент виконання норми виробітку зросте на 10%. Визначте, на скільки процентів буде зменшена чисельність робітників кожного цеху.

Відповідь: 9%, 8,6%.

 

Завдання 22

Показники діяльності фабрики музичних інструментів у плановому році наведені у таблиці 2.15.

 

Таблиця 2.15

Показники діяльності фабрики у плановому році

 

Професія робітника Норма обслуговування устаткування одним робітником, одиниць Кількість одиниць устаткування
Цех клавішних інструментів Цех струнних інструментів
1. Наладчик обладнання
2. Слюсар-ремонтник

 

Режим роботи цехів – однозмінний. Невиходи на роботу одного робітника становлять 10% від номінального фонду робочого часу.

Визначте чисельність допоміжних робітників.

Відповідь:17 чол.

 

Завдання 23

Показники діяльності верстатобудівного заводу, передбачені планом на поточний рік, наведені у таблиці 2.16.

 

Таблиця 2.16

Планові показники діяльності верстатобудівного заводу

 

Вид продукції Річний випуск, одиниць Трудомісткість одного верстату по цехах, нормо-годин
Заготівельний Механоскладальний
Верстат токарний 22,6 28,7
Верстат фрезерний 25,3 32,2

 

Середній відсоток виконання норми виробітку – 105%; кількість вихідних і святкових днів – 109; кількість невиходів на роботу в середньому на одного робітника з таких причин становить: чергові і довідкові відпустки – 26 днів, через хворобу – 3 дні, з інших причин – 2 дні; середня тривалість зміни 8 годин.

Визначте чисельність основних робітників.

Відповідь: 51 чол.

 

Завдання 24

У цеху три мостових крана. Кожний із них обслуговує крановик і стропальник. Цех працює у дві зміни. Номінальний фонд робочого часу становить 260 днів, явочний фонд робочого часу 232 дні. Визначте необхідну кількість крановиків і стропальників.

Відповідь:7 чол., 7 чол.

 

Завдання 25

Передбачені планом показники діяльності підприємства наведені у
таблиці 2.17.

 

Таблиця 2.17

Планові показники діяльності підприємства

 

Професія робітників Норма обслуговування устаткування, одиниць Кількість устаткування, що потребує обслуговування, одиниць
обробний цех складальний цех
Електрик
Слюсар-ремонтник

 

Обробний і складальний цехи мають двозмінний режим роботи. Номінальний фонд робочого часу становили 253 дні, явочний фонд робочого часу – 220 днів.

Визначте загальну чисельність електриків і слюсарів-ремонтників.

Відповідь: 32 чол., 40 чол.

 

Завдання 26

Передбачені планом показники діяльності підприємства наведені у
таблиці 2.18.

 

 

Таблиця 2.18

Планові показники діяльності підприємства

 

Цех Кількість встановленого обладнання, од. Норма обслуговування обладнання наладчиком, од. Невиходи на роботу одного робітника
Механічний 10 % від номінального фонду часу
Ливарний 15 % від номінального фонду часу

 

Режим роботи підприємства двозмінний.

Визначте загальну чисельність наладчиків обладнання.

Відповідь: 42 чол.

 

Завдання 27

Планова трудомісткість одного виробу дорівнює 0,8 нормо-годин, річний обсяг продукції становить 9000 тис. одиниць. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – 8 годин, номінальний фонд часу 258 днів. Втрати часу на плановані невиходи становлять 8 % номінального фонду часу. Середній відсоток виконання норми виробітку дорівнює 106 %.

Визначте планову чисельність основних робітників.

Відповідь: 358 чол.

 

Завдання 28

Виробничою програмою механічного цеху заплановано випуск 50тис. одиниць виробів. Норма часу на виробництво одиниці виробу 1 година 30 хвилин. При плануванні балансу робочого часу одного робітника за рік слід виходити з таких даних: 104 вихідних дні, 12 святкових днів, 28 днів чергові відпустки, 2 дні – находженням на лікарняному, 1день – інші невиходи з поважних причин. Тривалість зміни – 8 годин.

Визначте чисельність основних робітників механічного цеху.

Відповідь: 43 чол.

Завдання 29

На підприємстві встановлено 250 верстатів, планова норма обслуговування 22 верстати одним робітником, режим роботи підприємства – тризмінний. Номінальний фонд часу –257 днів, планові невиходи 26 днів.

Визначте чисельність робітників, які обслуговують верстати.

Відповідь: 38 чол.

Завдання 30

Визначте чисельність основних робітників і промислово-виробничого персоналу підприємства у плановому році на підставі даних наведених у
таблиці 2.19.

 

Таблиця 2.19

Показники діяльності підприємства

 

Показники Значення показників
1. Фактична трудомісткість виробничої програми, нормо-годин   480 000
2. Відсоток зменшення трудомісткості виробничої програми у плановому році, %  
3. Ефективний фонд робочого часу одного робітника у плановому році, год   1 790
4. Середній відсоток виконання норми виробітку у плановому році, %  
5. Частка основних робітників у загальній чисельності промислового персоналу, %  

Відповідь: 232 чол., 318чол.

 

Завдання 31

Визначте чисельність промислово-виробничого персоналу, необхідну для забезпечення обсягу виробництва у плановому році.

Чисельність промислово-виробничого персоналу у звітному році становила 995 осіб. Плановий темп зростання обсягу виробництва продукції передбачено у розмірі 106%. Зростання продуктивності праці у плановому році на 7,5% дасть можливість зменшити чисельність промислово-виробничого персоналу на 48 осіб.

Відповідь:1007 чол.

Завдання 32

Визначте на плановий рік необхідну чисельність промислово-виробничого персоналу.

У звітному році чисельність промислово-виробничого персоналу за його функціональними групами склала: керівники – 96 осіб, спеціалісти – 103 особи, службовці – 99 осіб, робітники – 895 осіб.

У звітному році обсяг випуску продукції дорівнював 14 000 тис.грн, у плановому році передбачається виготовлення продукції 14 885 тис. грн.

Зростання продуктивності праці у плановому році дасть змогу скоротити чисельність працівників на 52 особи.

Відповідь:1 216 чол.

Завдання 33

Планом підприємства на рік передбачені такі результати діяльності: обсяг товарної продукції складатиме 98 200 тис. грн, явочний фонд робочого часу одного робітника на рік – 233 дні, середня тривалість робочої зміни –
7,9 години, середньорічна чисельність виробничого персоналу – 1 020 чол.

Визначте середньорічний, середньоденний та середньогодинний виробіток одного працівника. Охарактеризуйте сутність цих показників і вкажіть тенденцію зміни.

Відповідь:96 274,51 грн, 413,20 грн, 52,30 грн.

 

Завдання 34

У поточному році на підприємстві середня кількість робочих днів одного працівника становить 246, середня тривалість робочої зміни – 7,95 години. За рік виготовлено товарної продукції на 78 500 тис. грн. Середньорічна чисельність виробничого персоналу – 1 050 чоловік, у тому числі робітників – 790 чоловік.

Визначте середньорічний, середньоденний, середньогодинний виробіток одного працівника і одного робітника.

Відповідь:7461,90 грн, 303,91 грн, 38,23 грн, 99367,09 грн, 403,93 грн,
50,81 грн.

 

Завдання 35

У плановому році підприємство передбачає виготовити товарної продукції на 12 110 тис. грн. Середньорічна чисельність виробничого персоналу складатиме 760 чоловік; номінальний фонд часу на рік – 256 днів; невиходи на одного працюючого протягом року будуть становити – 32 днів, середня тривалість робочої зміни – 7,9 години. У базовому році середньогодинний виробіток одного працюючого складав – 7,71 грн.

Визначте показники продуктивності праці одного працюючого у плановому році та відсоток зміни середньогодинного виробітку у плановому році у порівнянні з базовим.

Відповідь: 15934,21 грн, 71,13 грн, 9,00 грн, 16,7 %.

 

Завдання 36

Визначте, заплановане зростання продуктивності праці на підприємстві, якщо у минулому році було виготовлено продукції на суму 22 700 тис. грн, чисельність виробничого персоналу становила 2 000 осіб. Планом на поточний рік передбачено збільшити випуск товарної продукції на 5 %, а чисельність виробничого персоналу скоротити на 40 осіб.

Відповідь: 7%.

 

 

Завдання 37

Основна продукція у розрахунковому році становить 62 000 тис. грн, послуги промислового характеру – 1 950 тис. грн, напівфабрикати власного виробництва для реалізації на сторону – 250 тис. грн.

Число вихідних і святкових днів у поточному році – 112 днів, невиходи на одного робітника склали 32 дні, середня тривалість робочої зміни – 7,9 год. Середньооблікова чисельність робітників – 660 чоловік.

Визначте показники виробітку і охарактеризуйте їх сутність.

Відповідь: 97272,73 грн, 440,15 грн, 55,72 грн.

 

Завдання 38

Основна продукція у розрахунковому році становить 50 000 тис. грн, товари народного споживання – 1 200 тис. грн. Допоміжний цех реалізував продукції на 53 тис. грн, проведено капітальний ремонт обладнання на суму 199 тис. грн. Середньооблікова чисельність виробничого персоналу – 980 чол. Число вихідних і святкових днів у поточному році становить 110 днів, невиходи на одного працівника склали 33 дні, середня тривалість зміни 7,8 години.

Визначте показники виробітку, охарактеризуйте їх сутність.

Відповідь: 52502,04 грн, 236,50 грн, 30,32 грн.

 

Завдання 39

На підприємстві виготовлено готової продукції за рік на 128 000 тис. грн, у тому числі вартість сировини і матеріалів замовника, які були використані для виготовлення продукції, становила 300 тис. грн. Вартість напівфабрикатів власного виробництва, які реалізуються на сторону – 100 тис. грн.

Ефективний фонд робочого часу одного робітника на рік – 214 днів, середня тривалість робочої зміни – 8 годин. Середньооблікова чисельність робітників – 1 015 чоловік.

Визначте показники виробітку, вкажіть чинники зростання продуктивності праці.

Відповідь: 125911,33 грн, 588,37 грн, 73,55 грн.

Завдання 40

За рік на підприємстві виготовлено готової продукції на 130 000 тис. грн.

Вартість напівфабрикатів власного виробництва становить 240 тис. грн, в тому числі 70 % використано для власних потреб, решта реалізована. Вартість робіт промислового характеру – 150 тис. грн.

Число вихідних і святкових днів у поточному році становить 112 днів, невиходи на одного робітника склали 30 днів, середня тривалість зміни 8 годин. Середньооблікова чисельність робітників – 1 000 чоловік.

Визначте показники виробітку, вкажіть чинники зростання продуктивності праці.

Відповідь: 130222 грн, 583,96 грн, 73,00 грн.

 

Завдання 41

Обсяг продукції м’ясокомбінату і витрати часу на її виготовлення за звітний квартал поточного року наведені у таблиці 2.20.

 

Таблиця 2.20

Показники діяльності м’ясокомбінату за звітний квартал поточного року

 

Продукція Випуск продукції, т Оптова ціна за тону, тис. грн Відпрацьовано людино-годин
Ковбаса 3 460 79 580
Пельмені 1 042 63 562

 

Визначте:

1) прямі і зворотні показники рівня продуктивності праці по кожному виду продукції у натуральних одиницях виміру (з точністю до 0,1);

2) рівень продуктивності праці у вартісному вимірнику по кожному виду продукції і в цілому по м’ясокомбінату (з точністю до 0,01).

Відповідь: 435 кг; 16,4 кг; 23 людино-години на одну тону; 61 людино-години на одну тону; 1956,52 грн; 196,72 грн; 1175,08 грн.

Завдання 42

Визначте прямі і зворотні показники рівня продуктивності праці на підставі таких даних:

1) на цегельному заводі за місяць виготовлено 2,4 млн. штук цеглин; відпрацьовано за цей місяць 2500 людино-днів.

2) на взуттєвій фабриці виготовлено за місяць 1 520 тис. пар чоловічого взуття; загальні витрати працівників склали 600 тис. людино-годин.

3) обсяг вивозу деревини склав у звітному періоді 230 тис. м3, а загальні витрати часу 6 142 людино-дні.

Відповідь: виробіток за одиниць часу складає:960 штук цеглин за день; 2,5 пар за годину; 37,4 м3 за день; трудомісткість продукції становить: 1,04 людино-днів на 1 тис. штук; 394,4 людино-годин на 1 тис пар; 26,7 людино-днів на 1 тис. м3.

Завдання 43

На підставі даних підприємства, які наведені у таблиці 2.21, визначте показники продуктивності праці за планом і за фактичними результатами діяльності; відсоток виконання планового завдання з продуктивності праці (з точністю до 0,1).

 

Таблиця 2.21

Показники діяльності підприємства

 

Показники Планові показники Фактичні показники
1.Товарна продукція, тис. грн 1 320 1 323
2. Кількість працівників, осіб
з них робітників
3. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками: а) людино-днів 33 000 29 400
б) людино-годин 264 000 220 500
Розрахункові показники    
4. Кількість відпрацьованих днів одним робітником
5. Тривалість робочого дня, год. 7,5
6. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником
7. Середньорічний виробіток, грн    
а) одного працівника;    
б) одного робітника    
8. Середньоденний виробіток одного робітника, грн. (1 : 3а)    
9. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. (1 : 3б)    
10. Питома вага робітників у складі виробничого персоналу, %    

 

Відповідь:7415,73 грн, 7736,84 грн, 8800 грн, 9450 грн,40 грн, 45 грн, 5 грн, 6 грн; 104, 3 %, 107,4 %, 112,5 %, 120 %, 84,3 %, 81,9%.

 

Завдання 44

Результати діяльності цеху шиття пальто наведені у таблиці 2.22.

 

Таблиця 2.22

Показники діяльності підприємства щодо обсягу продукції, її трудомісткості у звітному році

 

Вид продукції Обсяг виготовленої продукції, шт. Середня трудомісткість продукції, нормо-годин
Жіноче пальто 21 000
Чоловіче пальто 17 000
Дитяче пальто 9 000

 

Планом передбачено, що у наступному році результаті удосконалення техніко-технологічної бази виробництва, середня трудомісткість одиниці продукції кожного виду продукції зменшиться на 10 %.

Передбачено зростання річного обсягу шиття жіночого пальто на 8 %, дитячого пальто на 3 %. Обсяг шиття чоловічого пальто залишиться без змін.

Середній відсоток виконання норми виробітку щодо шиття пальто за всією номенклатурою становитиме 102 %.

Протягом планового року кількість вихідних і святкових днів складатиме 112. На одного робітника у середньому на рік передбачаються невиходи: щорічна відпустка – 26 днів, через хворобу – 4 дні, з інших причин – 3 дні. Середня тривалість зміни становитиме 7,9 годин. Цех працюватиме у дві зміни, кількість обладнання становитиме 183 одиниці, норма обслуговування обладнання одним наладчиком передбачає 21 одиницю.

Середня ціна, за якою буде реалізуватися продукція у плановому році: жіноче пальто – 930 грн, чоловіче пальто – 865 грн, дитяче пальто – 405 грн.

Визначте планову чисельність робітників і показники виробітку одного робітника. Вкажіть шляхи зростання продуктивності праці.

Примітка: чисельність робітників розрахувати з точністю до цілих, показники виробітку з точністю до 0,01, коефіцієнт – до 0,001, всі інші показники – з точністю до 0,1.

Відповідь: 343 чол., 115311,22 грн, 524,14 грн, 66,35 грн.

 

Завдання 45

Планом цеха передбачено: трудомісткість виробу дорівнює 8 нормо-годин, річна програма випуску виробів – 60000 одиниць; ціна одного виробу 126,25 грн; ефективний фонд робочого часу одного робітника за рік становить 1 800 годин; запланований процент невиходів на роботу протягом року 12%, середній відсонок виконання норми виробітку – 103%; у цеху встановлено 20 одиниць обладнання, норма обслуговування становить10 одиниць одним допоміжним робітником; режим роботи трьохзміннй; тривалість зміни 8 годин.

Визначте показники виробітку одног робітника.

Відповідь:28477,44 грн, 126,57 грн, 15,82 грн.

 

Завдання 46

У минулому році обсяг товарної продукції на підприємстві склав
2 210 тис. грн, чисельність виробничого персоналу становила 700 осіб. У поточному році передбачено випуск товарної продукції збільшити на 6 % і скоротити чисельність виробничого персоналу на 5 %. Визначте запланований рівень зростання продуктивності праці у поточному році.

Відповідь:11,6 %.

Завдання 47

У звітному періоді на дільниці цеху випуск продукції склав 636 одиниць, середньооблікова чисельність працівників, які займалися виготовленням цієї продукції становила 147 осіб. У плановому періоді передбачається збільшити обсяг випуску продукції на 10 % і скоротити на 5 % чисельність працівників. Визначте виробіток одного робітника у плановому періоді і трудомісткість одиниці виробітку.

Примітка: всі показники розрахувати з точністю до цілих, трудомісткість одиниці виробу – з точністю до 0,1.

Відповідь:5 одиниць продукції; 0,2 год.

 

Завдання 48

1. Визначте як зміниться виробіток робітника якщо трудомісткість одиниці продукції зменшилася на 10 %.

2. Визначте як зміниться трудомісткість одиниці продукції якщо виробіток робітника зріс на 10 %.

Примітка: розрахувати виконати з точністю до 0,1.

Відповідь: зросте на 11,1%; зменшиться на 9,1%.

Завдання 49

Трудомісткість виробничої програми заводу становить 4 000 тис. нормо-годин. Використання виявлених резервів забезпечує зменшення трудомісткості виробничої програми 360 тис. нормо-годин.

Визначте відсоток зменшення трудомісткості виробничої програми і зростання виробітку.

Примітка: розрахувати з точністю до 0,1.

Відповідь:зменшення трудомісткості –9,0 %; зростання виробітку – 9,9 %.

 

Завдання 50

Середньогодинний виробіток робітника на підприємстві складає 12 виробів. Втілення нової технології дало змогу зменшити трудомісткість виробу на 20 %.

Визначте, яким чином це вплине на середньорічний виробіток робітника, чому буде дорівнювати його середньогодинний виробіток після втілення нової технології у виробництво.

Відповідь:зросте не 25 %; 15 вирпобів.

 

Завдання 51

У плановому періоді на підприємстві трудомісткість продукції зменшилася з 500 людино-годин до 400 людино-годин. Визначте відсоток зменшення трудомісткості виготовлення продукції і зростання рівня виробітку у результаті економії робочого часу на виготовлення продукції.

Відповідь:зменшення трудомісткості – 20,0 %; зростання виробітку – 25 %.

 

Завдання 52

У плановому періоді на підприємстві середньогодинний виробіток зріс на
12 %. Визначте на скільки відсотків зменшилася трудомісткість виготовлення продукції.

Відповідь: 10,7 %.

Завдання 53

Визначте зростання продуктивності праці на підприємстві, якщо трудомісткість одиниці продукції у базовому році була 48 годин, у поточному році передбачається на робочих місцях ввести нове обладнання, що зменшить трудомісткість одиниці продукції до 36 нормо-годин.

Відповідь: 39,3 %.

Завдання 54

1. Визначте як зміниться виробіток робітника якщо: трудомісткість одиниці виробу зменшиться на 9 %; трудомісткість одиниці вибору зросте на 5 %.

2. Визначте як зміниться трудомісткість одиниці виробу якщо: виробіток зросте на 10 %; виробіток зменшиться на 6 %.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Відповідь:1) зросте на 9,9 %, зменшиться на 4,8 %; 2) зменшиться на 9,1 %, зросте на 6,4 %.

 

Завдання 55

Трудомісткість одиниці продукції 20 хвилин, після удосконалення технології виготовлення продукції її трудомісткість становить 15 хвилин.

Визначте на скільки відсотків зменшиться трудомісткість одиниці продукції і зросте виробіток одного робітника.

Відповідь: 25%,33,3%.

Завдання 56

Показники діяльності малого підприємства «Ракурс» наведені у таблиці 2.23.

 

Таблиця 2.23

Показники діяльності малого підприємства

 

Показники Планові показники Показники за звітом
1. Обсяг виготовленої продукції, одиниць 2 050 2 250
2. Трудомісткість виробничої програми, людино-змін

 

Визначте фактичну зміну середньоденного виробітку одного робітника у поточному місяці та трудомісткість продукції.

Примітка: розрахунки виконувати з точністю до 0,1.

Відповідь: виробіток зросте на 4%; тудомісткість зменшиться на 3.8%.

 

Завдання 57

На підставі даних наведених у таблиці 2.24 визначте приріст обсягу виробництва за рахунок зростання продуктивності праці.

 

Таблиця 2.24

Показники діяльності підприємства

 

Показники Базовий рік Звітний рік
Товарної продукції, тис. грн 11 800 12 900
Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

Відповідь:64,5%.

 

Завдання 58

Показники діяльності підприємства наведені у таблиці 2.25.

 

Таблиця 2.25

Показники діяльності підприємства

 

Показники Підприємство “Промінь” Підприємство “Ревера”
За планом За звітом За планом За звітом
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн 10 800 11 920 9 600 10 800
2. Чисельність персоналу, осіб

 

Визначте на кожному підприємстві:

1) абсолютний і відносний приріст продукції у звітному році;

2) абсолютний приріст продукції у розрахунку на 1% цього приросту;

3) абсолютний приріст обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці;

4) відносний приріст обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці.

Відповідь:1) 1120,0 тис.грн; 1200 тис.грн; 10,4 %; 12,5%; 2) 107,7 тис.грн; 96,0 тис.грн; 3) 2,0 тис.грн; 2,8 тис.грн; 4) 2,3%; 2,3%; 5) 77,9 %; 81,6 %.

Завдання 59

Середньооблікова чисельність виробничого персоналу на підприємстві у звітному році складала 250 чоловік, випуск товарної продукції – 2 557 000 грн.

У плановому році обсяг товарної продукції повинен скласти 2 680 000 грн, а продуктивність праці – зрости на 6 %.

Визначте: рівень продуктивності праці з звітному і плановому роках; чисельність виробничого персоналу у плановому році.

Відповідь:10228 грн 10841,68 грн, 247 чол.

 

Завдання 60

У результаті удосконалення технології виготовлення продукції трудомісткість одиниці виробу зменшилася з 20 до 15 хвилин.

Визначте на скільки відсотків знизилася трудомісткість одиниці виробу та зріс рівень виробітку.

Відповідь: трудомісткість виробу зменьшимлася на 25%; виробіток зріс на 33.3 %

 

Завдання 61

Обсяг продукції підприємства у плановому періоді становить
3 680 тис. грн, що на 20 % більше, ніж у базовому періоді. Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становив 7 360 грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 24 чоловіка.

Визначте відсоток зростання продуктивності праці на підприємстві у плановому періоді, а також чисельність працюючих у плановому періоді.

Примітка: розрахунки виконувати з точністю до цілих.

Відповідь: 393 чол; 27 %.

 

Завдання 62

Обсяг продукції підприємства у базовому періоді становить 5 600 тис. грн, у плановому періоді передбачено зростання обсягу виробництва продукції на
12 %. Середньорічний виробіток одного працюючого у базовому періоді становив 8 тис. грн. За рахунок втілення досягнень науково-технічного та організаційного прогресу чисельність працюючих у плановому періоді зменшиться на 40 чоловік. Визначте рівень продуктивності праці у плановому періоді і відсоток її зростання.

Примітка: розрахунки виконувати з точністю до 0,1.

Відповідь: 9,5 тис.грн; 18,8 %.

Завдання 63

Показники діяльності підприємства наведені у таблиці 2.26.

 

Таблиця 2.26

Показники діяльності підприємства

Показники Звітний рік План на наступний рік
1. Обсяг виготовленої продукції, тис. грн. 6 561 6 720
2. Середньорічна чисельність робітників, чол.
3. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником
4. Середня тривалість робочої зміни, годин 7,9

 

Визначте рівень зміни показників виробітку у плановому році. Вкажіть чинники зростання продуктивності праці.

Відповідь:зросте на 6,8%, на 6,3%, на5%.

 

Завдання 64

Середньооблікова чисельність виробничого персоналу на підприємстві в звітному році склала 250 чоловік, випуск товарної продукції – 2 557 тис. грн. У розрахунковому році випуск товарної продукції заплановано в обсязі 2 680 тис. грн, а продуктивність праці підвищиться на 6 %. Визначте чисельність виробничого персоналу, очікувану в розрахунковому році.

Відповідь: 248 чол.

 

Завдання 65

На підставі результатів діяльності підприємства, наведених у таблиці 2.27 визначте у кожному періоді відсутні показники.

 

 

Таблиця 2.27

Показники діяльності підприємства

 

Показники Періоди
І півріччя ІІІ квартал Жовтень
Обсяг товарної продукції, тис. грн   1 600
Середньооблікова чисельність виробничого персоналу, чол.  
Середній виробіток одного працівника за період, грн 3 710  

Відповідь:3190,6 тис.грн; 1882,35 грн; 800 чол.

 

Завдання 66

На підставі результатів діяльності підприємства наведених у таблиці 2.28 визначте на яку суму зріс обсяг товарної продукції у ІІІ кварталі поточного року за рахунок зростання продуктивності праці.

 

Таблиця 2.28

Показники діяльності підприємства

 

Показники ІІ квартал поточного року ІІІ квартал поточного року
Товарна продукція, тис. грн 11 000 12 000
Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

 

Примітка: розрахунки виконайте з точністю до 0,1.

Відповідь: 451 тис.грн.

 

Завдання 67

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 4562 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. IV.[2] РОЗРАХУНОК ТРАЄКТОРІЇ РОЗВОРОТУ ВИНИЩУВАЧА З РОЗГОНОМ
 2. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства. Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів використовують систему показників
 3. Аналіз показників ділової активності
 4. Аналіз показників ефективності формування та використання коштів спеціального фонду бюджетної установи
 5. Аналіз показників рентабельності
 6. Аналіз показників фінансово-економічного стану та ефективності діяльності підприємства
 7. Аналіз показників фінансової стійкості
 8. Вибір і розрахунок потреби основних і допоміжних матеріалів
 9. Види та функції статистичних показників
 10. Визначення кількості і норми виробітку складської техніки
 11. Визначення основних фінансово – економічних показників діяльності підприємства
 12. Визначення розрахункових витрат і гідравлічний розрахунок мережі внутрішнього холодного водопостачання


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.134 с.