Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Приклади рішення за практичних завданьЗавдання 1

На підставі показників діяльності підприємства, наведених у таблиці 1.1, визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції.

 

Таблиця 1.1

Показники діяльності підприємства у плановому році

 

Номенклатура продукції Обсяг продукції Відпускна ціна, грн.
1. Деталь АМ – 16 11 000 119,50
2. Деталь АТ – 20 14 000 201,00
3. Агрегат А – 42 5 100 605,00

 

Вартість сировини і матеріалів замовника, що надійде в промислову переробку становитиме 15 тис. грн.

Передбачається виготовити напівфабрикати на суму 5 000 тис. грн, у тому числі для власного виробництва 4 600 тис. грн., решта для реалізації на сторону.

Витрати на доведення готової продукції до повної готовності становлять
5 тис. грн, витрати на капітальний ремонт обладнання – 80 тис. грн.

Допоміжний цех передбачає реалізувати продукції на 55 тис. грн.

Підприємство планує виготовити обладнання й інструмент для власних потреб і зарахувати їх до складу основних виробничих фондів, вартість яких складає 420 тис. грн.

Передбачається, що обсяг залишків незавершеного виробництва буде становити: на початок року 520 тис. грн, на кінець року – 550 тис. грн.

Залишки готової продукції на складі становитимуть: на початок року –
130 тис. грн., на кінець року – 140 тис. грн. Товари відвантажені, але неоплачені на початок року будуть дорівнювати 70 тис. грн, а на кінець року – 54 тис. грн.

Вартість матеріальних витрат на виробництво і сума амортизації має складати 55% товарної продукції.

 

Рішення

 

1. Обсяг готової продукції розраховуємо за формулою:

 

, (1.10)

 

де Ni – випуск продукції і-го виду в натуральних одиницях;

n – кількість видів продукції, що виготовляється на підприємстві;

Цi – ціна реалізації одиниці продукції.

 

Увага!

Якщо продукція виготовляється з сировини і матеріалів замовника, то їх вартість не включається в обсяг готової продукції.

Обсяг готової продукції за визначеною номенклатурою у плановому році буде становити:

1) деталь АМ – 16 119,5 х 11000 = 1314,5 (тис. грн.);

2) деталь АТ – 20 201,00 х 14000 = 2814 (тис. грн.);

3) агрегат А – 42 605,00 х 5100 = 3085,5 (тис. грн.).

Обсяг готової продукції дорівнює: 1314,5 + 2814 + 3085,5 – 15 = 7199 (тис. грн).

2. Обсяг товарної продукції дорівнює:

7 199 + (5000 – 4600) +(5 + 80) + 55 + 420 = 8132 (тис. грн).

3. Обсяг валової продукції розраховується за формулою 1.1 і дорівнює:

 

ВП = ТП + З н.в.к.р. – З н.в.п. = 8132 + 550 – 520 = 8162 (тис. грн) .

 

4. Залишки нереалізованої продукції становлять:

1) на початок року – 130 + 70 = 200 (тис. грн);

2) на кінець року – 140 + 54 = 194 (тис. грн).

 

5. Обсяг реалізованої продукції розраховується за формулою 1.5 і дорівнює:

 

РП = ТП + З нер. п.пр. – З нер.п.к.р. = 8132 + 200 – 194 = 8138 (тис. грн.).

 

6. Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань дорівнюють:

 

(тис. грн).

 

7. Обсяг чистої продукції розраховується за формулою 1.9 і дорівнює:

 

ЧП = ТП – (М +А) = 8132 – 4472,6 = 3659,4 (тис. грн).

 

Завдання 2

Річний обсяг товарної продукції підприємства становить 2 000 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва на кінець року зросли на 120 тис. грн, залишки нереалізованої продукції теж зросли на 50 тис. грн. Визначте обсяг валової і реалізованої продукції.

 

Рішення

 

1. Обсяг валової продукції розраховується за формулою 1.4 і дорівнює:

ВП = ТП з.н.в.к.р. = 2000 + 120 = 2120 (тис. грн).

 

Обсяг реалізованої продукції розраховується за формулою 1.8 і дорівнює:

РП = ТП з.нер.п.к.р. = 2000 – 50 = 1950 (тис. грн.).

 

Увага!

Якщо залишки незавершеного виробництва на кінець року зростають, це приводить до збільшення обсягу валової продукції.

Якщо залишки нереалізованої продукції на кінець року збільшуються, це приводить до зменшення обсягу реалізованої продукції.

 

Завдання 3

Річний обсяг товарної продукції підприємства становить 2 000 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва на кінець року зменшилися на 150 тис. грн, залишки нереалізованої продукції теж зменшилися на 56 тис. грн. Визначте обсяг валової і товарної продукції.

 

Рішення

 

1. Обсяг валової продукції розраховується за формулою і дорівнює:

 

ВП = ТП з.н.в.к.р. = 200 – 150 = 1850 (тис. грн).

 

2. Обсяг реалізованої продукції розраховується за формулою і дорівнює:

 

РП = ТП з.нер.п.к.р. = 2000 + 56 = 2056 (тис. грн.).

 

Увага!

Якщо залишки незавершеного виробництва на кінець року зменшуються, це приводить до зменшення обсягу валової продукції.

Якщо залишки нереалізованої продукції на кінець року зменшуються, це приводить до збільшення обсягу реалізованої продукції.

 

 

ЗаВДАННЯ для самостійного РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

 

Завдання 1

Підприємством за рік виготовлено готової продукції на 12520 тис. грн, виконано роботи промислового характеру на 48 тис. грн. Вартість напівфабрикатів власного виробництва становить 730 тис. грн, з них 88 % використовується для власних потреб, решта реалізується на сторону. Залишки незавершеного виробництва на кінець року зросли на 138 тис. грн. Залишки готової продукції на складі складали: на початок року – 21 тис. грн, на кінець року – 25 тис. грн; товари відвантажені, але не оплачені: на початок року – 12 тис. грн, на кінець року –
10 тис. грн.

Вартість матеріальних і прирівняних до них витрат, пов’язаних з виготовленням продукції – 7600 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції.

Відповідь: 12 655,6 тис.грн, 12 793,6 тис.грн, 12 653,6 тис.грн,

5 055,6 тис. грн.

 

Завдання 2

Підприємство за рік випустило готової продукції на суму
325 600 тис. грн. Роботи промислового характеру становили 4 100 тис. грн. Вартість напівфабрикатів власного виготовлення 23 500 тис. грн, з них 80 % використано у власному виробництві, решта реалізована. Залишки незавершеного виробництва зменшилися на кінець року на 200 тис. грн. Вартість матеріальних і прирівняних до них витрат становить 43 % вартості товарної продукції. Залишки нереалізованої продукції на кінець року зменшилися на 120 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції.

Відповідь: 334 400 тис. грн, 334 200 тис. грн, 334 520 тис. грн,

190 608 тис. грн.

 

Завдання 3

Підприємством виготовлено за рік готової продукції на 128 000 тис. грн, у тому числі вартість сировини і матеріалів замовника, які були використані для виготовлення продукції становила 300 тис. грн. Вартість напівфабрикатів власного виробництва, які реалізовані на сторону – 120 тис. грн, вартість капітального ремонту обладнання – 82 тис. грн.

Тарний цех реалізував свою продукцію на 98 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва становили: на початок року 420 тис. грн, на кінець року 400 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на початок року дорівнювали 83 тис. грн, на кінець року – 85 тис. грн. Матеріальні витрати на виробництво продукції становили 19 100 тис. грн, сума амортизаційних відрахувань за даний період – 4 300 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції.

Відповідь: 128000 тис.грн, 127980 тис.грн, 127998 тис.грн, 104 600 тис. рн.

 

Завдання 4

За планом підприємство повинно виготовити основної продукції на суму 51 800 тис. грн, товарів народного споживання на суму 4 420 тис. грн; продукція допоміжних цехів, яка реалізується на сторону становитиме
880 тис. грн. Передбачається виготовити напівфабрикати на суму
11 620 тис. грн, у тому числі для реалізації на сторону на суму 520 тис. грн, а решта буде використана у власному виробництві.

Незавершене виробництво на початок року складе 445 тис. грн, а на кінець року – 500 тис. грн.

Залишки нереалізованої продукції на початок року складуть 98 тис. грн, на кінець року – 95 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції.

Відповідь: 57 620 тис. грн, 57 675 тис. грн, 57 623 тис. грн.

 

Завдання 5

Показники діяльності підприємства у вересні поточного року наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Показники діяльності підприємства у вересні поточного року

 

№ з/п Номенклатура продукції Обсяг продукції, шт. Відпуск на ціни, грн
Деталі А14 5 200 72,50
Деталі А22 4 500 114,25
Деталі А 216 6 000 150,75

 

Передбачається виготовити напівфабрикатів на суму 540 тис. грн, у тому числі для реалізації на 100 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва зменшуються на кінець місяця на 60 тис. грн.

Визначте плановий обсяг валової продукції.

Відповідь: 1 835,6 тис. грн.

 

Завдання 6

Визначте плановий обсяг товарної, валової продукції машинобудівного заводу у першому кварталі поточного року.

Показники діяльності підприємства за планом у першому кварталі поточного року наведені у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Випуск продукції і її використання за планом першого кварталу

 

Цехи Випуск продукції, тис. грн в тому числі
реалізується на сторону передається в інші цехи
Ливарний 9 120 9 020
Ковальський 9 160 9 000
Механічний 9 320 9 100
Складальний 9 460 9 460

Незавершене виробництво на кінець кварталу зросте на 210 тис. грн.

Відповідь: 9 940 тис. грн, 10 150 тис. грн.

 

Завдання 7

У плановому році підприємство виготовить продукції на суму
740 тис. грн, частка якої піде на внутрішнє споживання в сумі 30 тис. грн. Крім того підприємство надасть послуги промислового характеру іншим підприємствам на суму 45 тис. грн, виконає капітальний ремонт обладнання на своєму підприємстві на 18 тис. грн. Передбачається виготовити напівфабрикати на 212 тис. грн, у тому числі для реалізації – 12 тис. грн.

Незавершене виробництво на кінець року зменшиться на 7 тис. грн, а залишки нереалізованої продукції зростуть на 6 тис. грн.

Визначте обсяг валової і реалізованої продукції.

Яким чином зміна залишків нереалізованої продукції на кінець періоду впливає на обсяг реалізованої продукції?

Відповідь: 778 тис. грн, 779 тис. грн.

 

Завдання 8

Показники діяльності агрегатного заводу за планом четвертого кварталу поточного року надані у таблиці 1.3.

 

Таблиця 1.3

Планові показники діяльності підприємства у четвертому кварталі поточного року

 

Показники Вироби
тип А17 тип А24 тип А27 тип А32
1. Випуск готової продукції, шт. 4 200 3 100 1 300 1 500
2. Гуртова ціна підприємства, грн
Очікуваний залишок незавершеного        
виробництва, тис. грн на початок кварталу на кінець кварталу        
3. Очікувана зміна залишків готової продукції на складі на кінець кварталу, тис. грн – 5 + 8 + 7 – 10

 

Визначте показники обсягу продукції на підприємстві.

Відповідь: готова продукція 1 330 тис. грн, товарна продукція 1 330 тис. грн, валова продукція 1 329 тис. грн, реалізована продукція 1 330 тис. грн.

Завдання 9

Планові показники агрегатного заводу надані у таблиці 1.4.

 

Таблиця 1.4

Показники діяльності агрегатного заводу у плановому році

 

Номенклатура продукції Річний випуск продукції Гуртова ціна підприємства, грн
Агрегат АМ – 32, шт. 14 900 1 400
Агрегат АВ – 13, шт. 18 200 2 200
Агрегат АД – 48, шт. 16 700 1 950
Агрегат АТ – 12, шт. 10 500 1 720
Інші види готової продукції, тис. грн 3 900  
Товари культурно-побутового призначення, тис. грн  
Вартість виконаних на сторону робіт промислового характеру, тис. грн   1 240    
Вартість капітального ремонту обладнання підприємства, тис. грн 1 350  
Вартість матеріалів замовника, що надійшли в промислову переробку, тис. грн  
Зміна залишків незавершеного виробництва на кінець року, тис. грн + 320  
Зміна залишків нереалізованої продукції на кінець року, тис. грн – 95  

 

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції.

Відповідь: 117 420 тис. грн, 117 740 тис. грн, 117 515 тис. грн.

Завдання 10

Підприємство "Спецавтоматика" за звітний рік має такі показники діяльності: обсяг основної продукції склав 152 000 тис. грн, послуги промислового характеру 2 800 тис. грн; вартість напівфабрикатів власного виробництва
15 400 тис. грн, 68 % цього обсягу напівфабрикатів використано для власних потреб, решта – реалізована.

Обсяг незавершеного виробництва на кінець року зріс на 920 тис. грн.

Залишки готової продукції на складі склали: на початок року – 820 тис. грн, на кінець року – 750 тис. грн. Матеріальні витрати виробництва й амортизаційні відрахування становлять 51 % товарної продукції.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції.

Відповідь: 159728 тис.грн, 160648 тис.грн, 159798 тис.грн, 78 266,7 тис.грн.

 

Завдання 11

Планові показники випуску основної продукції підприємством "Ракус" у поточному році наведені у таблиці 1.5.

 

Таблиця 1.5

Планові показники випуску основної продукції у поточному році

 

Номенклатура продукції Кількість продукції, шт. Відпускна ціна, грн.
1. Деталі АТ-52 123,75
2. Деталі АТ-12 135,05
3. Деталі АТ-73 206,15
4. Деталі АТ-15 97,25
5. Агрегати Б-4 307,00

 

Вартість сировини і матеріалів замовника, що надійдуть в промислову переробку складає 124 тис. грн.

Підприємство у поточному році виготовить напівфабрикатів на суму
1945 тис. грн, з яких 76 % буде використано для власного виробництва, решта реалізована. Роботи промислового характеру на замовлення інших підприємств складуть 43,8 тис. грн і для потреб підприємства – 16,2 тис. грн. Підприємство планує виготовити інструмент на суму 26,2 тис. грн, який буде включено до складу основних засобів підприємства.

Обсяг незавершеного виробництва зросте на кінець року на 136 тис. грн, залишки нереалізованої продукції зменшаться на кінець року на 52 тис. грн.

Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань має складати 53 % товарної продукції.

Визначте очікуваний обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції, охарактеризуйте їх сутність.

Відповідь: 10 453 тис. грн, 10 589 тис. грн, 10 505 тис. грн,

4 912,9 тис. грн.

 

Завдання 12

За четвертий квартал поточного року машинобудівний завод виготовив обладнання на 121 320 тис. грн. Комплектуючих обладнання виготовлено на 18 960 тис. грн. Протягом кварталу використано для комплектації готової продукції комплектуючих на 17 140 тис. грн, реалізовано їх на сторону на
1 820 тис. грн.

Ремонтний цех заводу виконав капітальний ремонт свого обладнання вартістю 73 тис. грн і ремонт обладнання інших підприємств на 32 тис. грн.

Поступило на рахунок підприємства від замовника за різання проволоки на стандартні розміри 0,9 тис. грн.

Залишки незавершеного виробництва склали: на початок кварталу
652,8 тис. грн, на кінець кварталу – 526,5 тис. грн.

Залишки нереалізованої продукції на кінець кварталу зросли на
49,5 тис. грн.

Визначте обсяги продукції. Яким чином зміна залишків: незавершеного виробництва на кінець періоду впливає на обсяг валової продукції за період; нереалізованої продукції на кінець періоду впливає на обсяг реалізованої продукції за період.

Відповідь: товарна продукція – 123 119,9 тис. грн, валова продукція – 123 119,6 тис. грн, реалізована продукція –123 196,4 тис. грн.

 

Завдання 13

Показники випуску і реалізації продукції заводом текстильного обладнання за звітний квартал наведені у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Показники випуску продукції у звітному кварталі

 

Продукція Обсяг виготовленої продукції, тис. грн у тому числі
Реалі-зовано, тис. грн використано в своєму виробництві, тис. грн зміна залишків готової продукції на складі на кінець року, тис. грн
Ткацький станок 1 460 1 460
Прядильна машина 1 182 1 100 + 82
Продукція тарного цеху – 16

 

Виконано капітальний ремонт свого обладнання вартістю 194 тис. грн.

Залишки незавершеного виробництва становлять: на початок року
280 тис. грн, на кінець року 300 тис. грн.

Товари відвантажені, але не оплачені становлять: на початок року
756 тис. грн, на кінець року – 629 тис. грн.

Матеріальні витрати на виробництво продукції і сума амортизаційних відрахувань за даний період становлять 49 % товарної продукції.

Визначте обсяги продукції і охарактеризуйте їх сутність.

Відповідь: товарна продукція – 2766 тис.грн, валова продукція –
2786 тис.грн, реалізована продукція – 2827 тис.грн, чиста продукція –
1 410 тис. грн.

 

Завдання 14

У плановому році передбачено виготовити продукції на 1 740 тис. грн. Частина продукції на суму 130 тис. грн піде на внутрішні потреби. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 25 тис. грн. Підприємство надасть послуги промислового характеру на 62 тис. грн і виготовить напівфабрикатів для реалізації та сторону на 22 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на кінець року зменшаться на 98 тис. грн.

Визначте обсяги продукції. Вкажіть, при яких обставинах обсяг товарної продукції буде співпадати з обсягом валової продукції.

Відповідь: товарна продукція – 1694 тис.грн, валова продукція –
1669 тис.грн, реалізована продукція – 1792 тис.грн.

 

Завдання 15

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції машинобудівного заводу за даними, наведеними у таблиці 1.7.

 

Таблиця 1.7

Показники діяльності підприємства у плановому році

 

Показники Річний випуск згідно з планом Ціна, грн
1. Випуск основної продукції за номенклатурою:    
1) токарні станки А-5 13 000 2 500
2) токарні станки А-6 11 960 8 900
3) токарні станки А-7 9 950 7 380
4) інша основна продукція, тис.грн 4 295  
2.Товари культурно-побутового призначення, тис. грн 2 000  
3. Вартість матеріалів замовника, що надійшли в промислову переробку, тис.грн  
4. Вартість капітального ремонту обладнання підприємства, тис. грн  
5. Зміна залишків незавершеного виробництва на кінець року, тис. грн + 300  
6. Зміна залишків нереалізованої продукції на кінець року, тис. грн + 150  
Продовження таблиці 1.7
7. Питома вага матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань від обсягу товарної продукції, %  

 

Відповідь: 218940 тис.грн, 219240 тис.грн, 218790 тис.грн,
118227,6 тис. грн.

 

Завдання 16

Визначте обсяг товарної, валової продукції за місяць на підставі даних машинобудівного заводу наведених у таблиці 1.8.

 

Таблиця 1.8

Показники діяльності машинобудівного заводу за поточний місяць

 

Цехи-виробники Цехи-споживачі продукції
Ливарний Ковальський Механічний Механоскладаль ний Кінцевої зборки Інструментальний Обсяг продукції для реалізації Зміна залишків незавершеного виробництва на кінець місяця
Ливарний         + 4
Ковальський           + 1
Механічний         – 25
Механоскладальний           + 30
Кінцевої зборки             – 15
Інструментальний     + 2

 

Відповідь: 805 тис. грн, 802 тис. грн.

Завдання 17

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції на підставі даних машинобудівного заводу наведених у таблиці 1.9.

 

 

Таблиця 1.9

Обсяг продукції за поточний рік

 

Цехи виробники Цехи-споживачі продукції Обсяг продукції для реалізації на сторону Залишки незавершеного виробництва
Ливарний Ковальський Механічний Складальний Ремонтно-механічний Інструментальний Всього на початок року на кінець року
Ливарний     1 140
Ковальський        
Механічний       4 500 4 620
Складальний               6 900
Ремонтно-механічний  
Інструментальний  

 

Залишки готової продукції на складі становлять: на початок року –
320 тис. грн, на кінець року – 260 тис. грн.

Відповідь: 7 255 тис. грн, 7 129 тис. грн, 7 315 тис. грн.

Завдання 18

Валова продукція у звітному році становить 69 000 тис. грн, за планом передбачається збільшення обсягу валової продукції на 6 %. Залишки незавершеного виробництва на початок планового року – 240 тис. грн, на кінець планового року – 256 тис. грн. Визначте обсяг товарної продукції у плановому році.

Відповідь: 73 124 тис. грн.

 

Завдання 19

Визначте обсяг товарної і валової продукції на підставі даних машинобудівного заводу наведених у таблиці 1.10.

Таблиця 1.10

Обсяг продукції машинобудівного заводу у поточному році

 

Цех Випуск продукції, тис. грн у тому числі
реалізується на сторону передається в інші цехи
Ливарний 125 300 40 000 15 300
Ковальський 160 130 16 130
Механічний 320 280 53 000 67 280
Складальний 560 000 560 000

 

Залишки незавершеного виробництва на кінець року зросли на 500 тис. грн.

Відповідь: 653 000 тис. грн, 653 500 тис. грн.

 

Завдання 20

Основні цехи меблевого комбінату виготовили продукції за звітний квартал на суму 34 000 тис. грн; виконали роботи промислового характеру на 360 тис. грн.

Електростанція комбінату виробила електроенергії на 32 000 тис. грн, на виробничі потреби комбінату було вжито електроенергії на 24 000 тис. грн, а решта електроенергії відпущена на потреби робочого селища.

Ремонтно-механічним цехом виконано робіт на замовлення інших підприємств на суму 890 тис. грн.

Залишки нереалізованої продукції на кінець кварталу зросли на 53
тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової і реалізованої продукції.

Відповідь: 43 250 тис. грн, 43 303 тис. грн, 43 197 тис. грн.

 

Завдання 21

Планом роботи підприємства передбачено випуск основної продукції на 8 260 тис. грн, виробництво напівфабрикатів заплановано в обсязі 400 тис. грн, з яких буде використано у власному виробництві на 253 тис. грн, решта реалізується. Заплановані послуги промислового характеру складатимуть
62 тис. грн. Передбачається виготовити інструменти власними силами, якій будуть зараховані до основних засобів підприємства, на суму 220 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва на кінець року зменшаться на
42 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на кінець року зростуть на
20 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції.

Відповідь: 8 689 тис. грн, 8 647 тис. грн, 8 669 тис. грн.

Завдання 22

Обсяг випуску основної продукції агрегатним заводом у поточному місяці наведено у таблиці 1.11.

 

Таблиця 1.11

Обсяг випуску продукції у поточному місяці

 

Продукція Обсяг випуску продукції, шт. Ціна, тис. грн
Агрегат АГ-12 5 100 8,1
Агрегат БМ-09 4 600 13,0
Агрегат ДМ-11 6 200 5,9

 

Виробництво напівфабрикатів складе 52 000 тис. грн, у тому числі напівфабрикати, призначені для реалізації складуть 890 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції зростуть на кінець року на 120 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової і реалізованої продукції.

Відповідь: 138 580 тис. грн, 138 580 тис. грн, 138 460 тис. грн.

 

Завдання 23

Річний випуск готової продукції за поточний рік склав 328 500 тис. грн; виконано капітальний ремонт обладнання на суму 482 тис. грн, реалізовано напівфабрикатів на 312 тис. грн. Залишки готової продукції на складі становили: на початок року 253 тис. грн, на кінець року – 213 тис. грн; товари відвантажені, але не оплачені склали: на початок року 136 тис. грн, на кінець року – 100 тис. грн.

За планом передбачено реалізувати продукції у поточному році на
329 000 тис. грн.

Визначте відсоток виконання планового Завдання реалізації продукції у поточному році.

Відповідь: 101,1%

 

Завдання 24

Визначте величину реалізованої продукції та відсоток її приросту у плановому році, якщо у звітному році обсяг реалізованої продукції склав
700 тис. грн.

У плановому році підприємство передбачає виготовити основної продукції на 740 тис. грн, вартість сировини і матеріалів замовника становитимуть
30 тис. грн. Будуть надані послуги промислового характеру на 45 тис. грн, виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на 12 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції зменшаться на кінець року на 17 тис. грн.

Відповідь: 784 тис. грн, 12%.

 

Завдання 25

Виробнича програма підприємства має такі дані: обсяг основної продукції становить 30 700 тис. грн; товари культурно-побутового призначення – 290 тис. грн; роботи промислового характеру і послуги, виконані на сторону –299 тис. грн, напівфабрикати для реалізації на сторону – 182 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва зменшаться на кінець року на 180 тис. грн; залишки нереалізованої продукції на кінець року теж зменшаться на 30 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції.

Відповідь: 31471 тис. грн, 31291 тис. грн, 31501 тис. грн.

 

Завдання 26

Показники діяльності підприємства "Спецмаш" за звітний рік наведені у таблиці 1.12.

Таблиця 1.12

Показники діяльності підприємства у звітному році

 

Показники Абсолютні величини
1. Річний обсяг виготовленої продукції, шт.
2. Відпускна ціна одиниці продукції, грн 12 000
3. Вартість сировини і матеріалів замовника, тис. грн
4. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва, тис. грн у тому числі для реалізації на сторону 1 500
5. Виробничі послуги іншим підприємствам, тис. грн
6. Матеріальні і прирівняні до них витрати, тис. грн 6 600
7. Залишки нереалізованої продукції, тис. грн: на початок року на кінець року  

 

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої та чистої продукції.

Відповідь: 9 300 тис. грн, 9 300 тис. грн, 9 200 тис. грн, 2 700 тис. грн.

 

Завдання 27

Підприємство "Корта" протягом року виготовило шліфувальних кругів
62 тис. одиниць продукції, ціна реалізації одиниці продукції – 50 грн. Протягом року виготовлено напівфабрикатів на 590 тис. грн, для власних потреб використано напівфабрикатів 410 тис. грн, решта реалізована. Надано послуг виробничого характеру на 400 тис. грн, для власних потреб споживалося 20 % послуг, решта на сторону.

Обсяг продукції, яка перебуває в незавершеному виробництві становила: на початок року – 400 тис. грн, а на кінець року – 320 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складі на початок року дорівнювали 500 тис. грн, а на кінець року – 420 тис. грн.

Під час виготовлення продукції стороннім замовникам підприємство використало давальницьку сировину та матеріали на суму 460 тис. грн.

Річна сума матеріальних та прирівняних до них витрат на підприємстві – 1 290 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої та чистої продукції.

Відповідь: 3 140 тис. грн, 3 060 тис. грн, 3 220 тис. грн, 1 850 тис. грн.

 

Завдання 28

На підставі техніко-економічних показників діяльності підприємства за планом та звітом визначте обсяг товарної, валової, реалізованої та чистої продукції; відсоток виконання планових завдань за цими показниками.

Техніко-економічні показники діяльності підприємства наведені у
таблиці 1.13.

 

Таблиця 1.13

Техніко-економічні показники діяльності підприємства

 

Показники Одиниці виміру Дані за планом Дані за звітом
1. Виробництво продукції в натуральному вимірі: 1) агрегат АТ-16 2) агрегат АМ-30 3) агрегат АТ-20 4) агрегат АН-13 од.        
2. Відпускна ціна одиниці продукції: 1) агрегат АТ-16 2) агрегат АМ-30 3) агрегат АТ-20 4) агрегат АН-13 грн     10 000 12 000 8 000 15 000     10 320 12 000 8 050 14 880
3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва іншим замовникам тис. грн
4. Послуги виробничого характеру іншим замовникам тис. грн
Залишки незавершеного виробництва на: тис. грн        
Продовження таблиці 1.13
1) початок року   1 200 1 400
2) кінець року   1 400  
5. Матеріальні й прирівняні до них витрати на виробництво річного обсягу продукції тис. грн 15 200 17 000
6. Вартість сировини й матеріалів замовника тис. грн
7. Залишки нереалізованої продукції на: 1) початок року 2) кінець року тис. грн        

Відповідь: 33260 тис.грн, 34827 тис.грн, 104,7%; 33460 тис. грн,

35027,2 тис. грн, 104,7 %; 33290 тис.грн, 34797,2 тис.грн, 104,5 %;

18060 тис. грн, 17827,2 тис. грн, 98,7 %.

Завдання 29

До асоціації входять шість агрегатних підприємств. Номенклатура і обсяг продукції у натуральних показниках, що виготовляється на підприємствах асоціації наведені у таблиці 1.14.

 

Таблиця 1.14

Випуск продукції на підприємствах

 

Продукція Випуск продукції підприємствами, одиниці
"Сатурн" "Ада" "Промінь" "Ера" "Руслан" "Ельфа"
Агрегат 6-12
Агрегат 4-07
Агрегат 5-13
Агрегат 7-10

 

Ціна виробів становить: агрегат 6-12 – 920 грн, агрегат 4-07 – 1 100 грн, агрегат 5-13 – 1 000 грн, агрегат 7-10 – 810 грн.

Підприємство "Промінь" надасть виробничі послуги іншим підприємствам, які входять до асоціації і своєму капітальному будівництву – на суму
390 тис. грн.

Підприємство "Ера" виконає роботу з доведення до повної готовності продукції у кількості 500 одиниць, вартість додаткового оброблення одиниці виробу становить 50 грн.

Підприємство "Ельфа" виконає роботи промислового характеру на суму
21 тис. грн.

Визначте обсяг товарної продукції по підприємствам асоціації.

Відповідь: 2600,2 тис. грн, 1200,6 тис. грн, 1832,2 тис. грн, 585,4 тис. грн, 1572 тис. грн, 1488,3 тис. грн.

 

Завдання 30

У звітному році підприємство "Райд" випустило 2 000 виробів А і 3 600 виробів Б. Відпускна ціна одного виробу становить відповідно 80 та 100 грн. Крім цього, підприємство виготовило комплектуючих виробів на 30 тис. грн, з них 70 % для сторонніх замовників.

Залишки нереалізованої продукції на складі виробника становили на початок звітного періоду 20 тис. грн, а на кінець періоду – 12 тис. грн. Планом обсяг реалізованої продукції передбачався в сумі 500 тис. грн.

Визначте обсяг реалізованої продукції у звітному періоді і відсоток виконання планового Завдання з реалізації продукції.

Відповідь: 549 тис. грн, 109,8%.

 

Завдання 31

Основна продукція виробничого підприємства "Олімпія" у поточному році становить 52 000 тис. грн, послуги промислового характеру – 4 800 тис. грн. Вартість напівфабрикатів власного виробництва дорівнює 5 400 тис. грн, з яких
69% використано у власному виробництві, решта реалізується. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року збільшиться на 3 900 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на кінець року зростуть на 200 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої та чистої продукції, якщо вартість матеріальних витрати і сума амортизаційних відрахувань становлять 60% товарної продукції.

Відповідь: 58474 тис. грн, 62374тис. грн, 58274 тис. грн, 23389,6 тис.грн.

 

Завдання 32

Текстильний комбінат за вересень поточного року мав такі показники виробничо-господарської діяльності.

Прядильним цехом виготовлено пряжі на 1 000 тис. грн, з якої пряжа на суму 900 тис. грн надійшла до ткацького цеху для виготовлення з неї відповідної кількості тканини, решта пряжі реалізована. Із загального обсягу виробленої не оздобленої тканини частина її вартістю 150 тис. грн реалізована як товарна продукція окремому замовникові. Решта продукції ткацького цеху передано в оздоблювальний цех для подальшого оброблення (оздоблення).

Оздоблювальний цех комбінату переробив тканини на суму 1 200 тис. грн, використавши запас минулого місяця. Вартість виготовленої оздоблювальним цехом продукції за звітний місяць – 1 500 тис. грн.

Електростанція текстильного комбінату виробила електроенергії на суму 120 тис. грн. Частину електроенергії вартістю 40 тис. грн. відпущено за межі комбінату іншим споживачам. Решту електроенергії використано на задоволення власних потреб комбінату.

Здійснений ремонтно-механічним цехом комбінату обсяг капітального ремонту власного технологічного устаткування становив 50 тис. грн.

Цех товарів широкого вжитку виготовив продукції на суму 200 тис. грн.

На підставі наведених вище техніко-економічних показників визначте обсяг товарної продукції за вересень поточного року на комбінаті.

Відповідь: 2040 тис. грн.

 

Завдання 33

У звітному році фірма "Ельфа" виготовила для двигунів вузли АТ-41 в кількості 2 000 одиниць і вузли АТ-09 – 3 000 одиниць.

Ціна реалізації вузла АТ-41 становить 1 800 грн, а вузла АТ-09 – 2 580 грн.

Вартість послуг промислового характеру, наданих іншим підприємствам – 375 тис. грн.

Залишки незавершеного виробництва на початок року – 350 тис. грн, а на кінець року – 270 тис. грн.

Поряд з основною продукцією вироблено тару для продажу на сторону на
30 тис. грн.

Залишки нереалізованої продукції на кінець року зросли на 25 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції.

Відповідь: 11745 тис.грн, 11665 тис.грн, 11720 тис.грн.

 

Завдання 34

Визначте прогнозовані обсяги товарної, валової і реалізованої продукції асоціації підприємств на підставі даних наведених у таблиці 1.15.

 

 

Таблиця 1.15

Показники діяльності підприємств асоціації

 

Вид продукції Ціна реалізації, грн Прогнозований випуск продукції
Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3
Кількість, од. Вартість, тис. грн Кількість, од. Вартість, тис. грн Кількість, од. Вартість, тис. грн
Випуск готових виробів: 1) гідравлічна машина МГВ-5 2) машина ГМС-50     7 200 15 600         Х Х     –     Х Х     –     Х Х
3) машина з пульсаром на 25 т ГРМ-2   19 400     Х     Х     Х
Товари господарського призначення: 1) молотки 2) плоскогубці     13,5 15,0     10 000 8 000     Х Х     15 000 10 000     Х Х     35 000 22 000     Х Х
Механічне оброблення литва замовника Х Х Х Х
Капітальний ремонт устаткування Х Х Х Х
Зміна залишків незавершеного Х Х + 350 Х – 300 Х + 250
виробництва на кінець року              
Залишки готової продукції на складах: 1) на початок року 2) кінець року     Х Х     Х Х         Х Х         Х Х    

 

Відповідь: підприємство 1 – 24105 тис.грн, 24455 тис.грн, 24225 тис.грн;

підприємство 2 – 11086,5 тис.грн, 10786,5 тис.грн, 11086,5 тис.грн;

підприємство 3 – 11842,5 тис. грн, 12092,5 тис. грн, 11672,5 тис. грн.

 

 

Завдання 35

Визначте обсяги товарної, валової, реалізованої і чистої продукції на підприємстві "Техпромкомплект" за роками прогнозного періоду на підставі даних наведених у таблиці 1.16.

 

Таблиця 1.16

Прогнозовані показники діяльності підприємства

 

Найменування видів продукції (послуг) Ціна за одиницю, грн Роки прогнозованого періоду
     
Основна продукція        
1) вальці, од. 8 600
2) каландри, од. 23 000
3) форматори-вулканізатори, од. 26 800
4) змішувачі пластичний мас, од. 34 000
5) черв’ячні машини, од. 15 400
6) прес-форми для шин, комплектів 4 000 4 200 5 300
Інше хімічне устаткування, тис. грн Х 15 600 17 100 18 400
Капітальний ремонт устаткування й транспортних засобів, тис. грн Х
Послуги своєму капітальному будівництву, тис. грн Х
Інструмент і приладдя виготовлене власними силами і зараховане до складу основних фондів, тис. грн Х
Інша продукція, тис. грн Х 1 260 1 450 16 000
Сировина і матеріали замовника, які використані для виробництва основної продукції, тис. грн Х
Залишки незавершеного виробництва, тис. грн: 1) на початок року 2) на кінець року   Х Х   7 500 7 000   7 000 7 600   7 600 7 500
Залишки нереалізованої продукції, тис. грн: 1) на початок року 2) на кінець року на Х Х
Продовження таблиці 1.16
Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань становлять від обсягу товарної продукції, % Х

 

Проаналізуйте, в яких випадках обсяг валової і реалізованої продукції дорівнює, є більшим або меншим обсягу товарної продукції.

Відповідь:перший рік – 30169 тис. грн, 29699 тис. грн, 30184 тис. грн.; другий рук – 35913 тис. грн, 36513 тис. грн, 35932 тис. грн.; третій рік –
40673,5 тис. грн, 40573,5 тис. грн, 40633,5 тис. грн.

 

Завдання 36

Визначте за роками обсяги продукції машинобудівного підприємства на підставі даних наведених у таблиці 1.17.

 

Таблиця 1.17

 

Показники діяльності машинобудівного підприємства за останні три роки

 

Показники Ціна за одиницю продукції,грн Перший рік Другий рік Третій рік
Автомобільні цистерни, од. 8 000
В’язальні машини, од.
Литво чавунне, т
Литво стальне, т
Товари культурно-побутового й господарського призначення, тис. грн Х
Напівфабрикати власного виробництва, тис. грн, у тому числі для реалізації на сторону, тис. грн Х   Х      
Роботи промислового характеру, тис. грн Х
Інструмент і приладдя, які виготовлені власними силами і зараховані до складу основних виробничих фондів підприємства, тис. грн Х
Продовження таблиці 1.17
Сировина і матеріали замовника, які використані для виробництва основної продукції, тис. грн Х
Зміна залишків незавершеного виробництва на кінець року, тис. грн Х + 30 – 50
Зміна залишків нереалізованої продукції на кінець року, тис. грн Х – 50 + 40

 

Вкажіть яким чином зміна залишків незавершеного виробництва на кінець року впливає на обсяг валової продукції, а зміна залишків нереалізованої продукції на обсяг реалізованої продукції.

Відповідь: перший рік – 2916 тис. грн, 2946 тис. грн, 2916 тис. грн.; другий рік – 3105,6 тис. грн, 3105,6 тис. грн, 3155,6 тис. грн.; третій рік – 3172,8 тис. грн, 3122,8 тис. грн, 3132,8 тис. грн.

 

Завдання 37

У плановому році підприємство передбачає виготовити основної продукції на суму 920 тис. грн. Сировина і матеріали замовника, які будуть використані для виробництва продукції, становлять 98 тис. грн. Підприємством будуть надані послуги промислового характеру на 149 тис. грн, виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на 53 тис. грн. Незавершене виробництво на кінець року зменшиться на 52 тис. грн, залишки нереалізованої продукції на кінець року зменшаться на 21 тис. грн.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої продукції. Вкажіть чинники, які впливають на зростання обсягу реалізованої продукції.

Відповідь: 1024тис. грн, 972 тис. грн, 1045 тис. грн.

Завдання 38

Планове завдання агрегатного заводу на поточний рік щодо випуску продукції наведене у таблиці 1.18.

 

Таблиця 1.18

Показники планового Завдання з випуску продукції

 

Номенклатура продукції Випуск продукції, од. Гуртова ціна за одиницю продукції, грн
Деталі АТ-17 1 730
Агрегат АБ-22 1 600 1 010
Вузли для обладнання 1 270

Планом передбачено виконати роботи промислового характеру на суму
410 тис. грн, реалізувати продукції допоміжних цехів на 215 тис. грн, виготовити напівфабрикатів 1 400 тис. грн, в тому числі для реалізації на сторону на 370 тис. грн.

Передбачено протягом року зменшити залишки нереалізованої продукції на 120 тис.грн, збільшити залишки незавершеного виробництва на 250,1 тис. грн.

У базовому році на підприємстві обсяг товарної продукції дорівнював
3 800 тис.грн, валової продукції – 4 500 тис.грн, реалізованої продукції –
4 050 тис. грн.

Визначте обсяги продукції підприємства у плановому році і динаміку їх зміни у порівнянні з показниками базового року.

Відповідь:4045,9тис. грн, 4296 тис. грн, 4165,9 тис. грн.; зростання на 6,5%, зменшення не 2,9%.

 

Завдання 39

У плановому році виробничою програмою машинобудівного заводу передбачено: виробництво основної продукції – 13 550 тис. грн, товари культурно-побутового призначення – 240 тис. грн.

Виконання робіт промислового характеру іншим підприємства буде дорівнювати 92 тис. грн, проведення капітального ремонту власного обладнання – 180 тис. грн, допоміжні цехи реалізують продукції на сторону на 98 тис. грн.

На кінець року зміна залишків становитиме: незавершене виробництво зросте на 200 тис. грн, нереалізована продукція зменшиться на 80 тис. грн.

Матеріальні і прирівняні до них витрати, які пов’язані з виготовленням продукції складатиме 47 % від обсягу товарної продукції.

Визначте обсяги продукції підприємства.

Відповідь: товарна продукція – 14160 тис.грн, валова продукція –
14360 тис.грн, реалізована продукція – 14240 тис.грн, чиста продукція –
75048 тис грн.

 

Завдання 40

Показники виробничої програми фабрики наведені у таблиці 1.19.

 

Таблиця 1.19

Показники виробничої програми фабрики поточного року

 

Номенклатура продукції Випуск продукції, од. Середня ціна реалізації одиниці продукції, грн
1. Чоловіче пальто 12 000
2. Жіноче пальто 18 000
3. Дитяче пальто 10 000

Капітальний ремонт обладнання на власному підприємстві передбачено здійснити на 310 тис. грн; продукція допоміжних цехів, яку буде реалізовано на сторону, становить 31 тис. грн.

Залишки готової продукції на складі становлять: на початок року
129 тис. грн, на кінець року 120 тис. грн. Товари відвантажені, але не оплачені дорівнюють на початок року 90 тис. грн, на кінець року 95 тис. грн.

Визначте обсяг реалізованої продукції. Вкажіть чинники, які впливають на обсяг реалізованої продукції.

Відповідь:26605 тис. грн.

 

Завдання 41

Завдання передбачені виробничою програмо підприємства «Ракус», наведені у таблиці 1.20.

 

Таблиця 1.20

Показники виробничої програми підприємства «Ракус»

 

Назва продукції Кількість продукції, шт. Відпускна ціна, грн
1. Деталі АТ-5 12 000 123,75
2. Деталі АТ-12 11 000 135,05
3. Деталі АТ-7 13 500 206,15
4. Деталі АТ-15 15 500 97,25
5. Агрегати Б-4 9 000 207,00

 

Вартість сировини і матеріалів замовника складатиме 124 тис. грн.

Підприємство у поточному році виготовить напівфабрикатів на суму
1 945 тис.грн, з яких 76 % буде використано для власного виробництва, решта буде реалізована. Роботи промислового характеру на замовлення інших підприємств складуть 43,8 тис.грн і для потреб підприємства – 16,2 тис.грн. Підприємство планує виготовити інструмент на суму 26,2 тис.грн, який буде включено до основних засобів підприємства.

Обсяг незавершеного виробництва зросте на кінець року на 136 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції зменшаться на кінець року на 52 тис. грн.

Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань має складати 53 % товарної продукції.

Визначте обсяги товарної, валової, реалізованої і чистої продукції. Охарактеризуйте сутність цих показників.

Відповідь: 10453,6. тис. грн, 10589,6 тис. грн, 10505,6 тис. грн,

4913,2 тис. грн.

 

 

Завдання 42

У плановому році обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах буде становити 5,5 млн.грн, в тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції – 1,2 млн.грн, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів – 0,5 млн.грн., амортизаційні відрахування – 0,3 млн. грн.

Визначте обсяг чистої продукції і охарактеризуйте фактори які впливають на її обсяг.

Відповідь: 3,5 млн.грн.

 

Завдання 43

Результати діяльності підприємства наведені у таблиці 1.21.

 

Таблиця 1.21

Показники діяльності підприємства

 

Показники Базовий період Звітній період
Товарна продукція, тис. грн, у тому числі: 1) матеріальні витрати; 2) сума амортизації

 

Визначте обсяг чистої продукції і динаміку зміни товарної і чистої продукції. Вкажіть фактори які вплинули на динаміку зміни чистої продукції.

Відповідь: 540 тис. грн, 521 тис. грн; обсяг товарної продукції зріс на 2,9%; обсяг чистої продукції зменшився на 3,5%.

Завдання 44

У плановому році підприємство повинно виготовити основної продукції на 1 200 тис. грн, у тому числі вартість сировини і матеріалів замовника, які будуть використані для виготовлення продукції 25 тис. грн. Крім цього, заплановано надати послуги промислового характеру на 32 тис. грн, а також виготовити напівфабрикати на суму 240 тис. грн, з яких буде використано у власному виробництві на суму 210 тис. грн, решту реалізують.

Незавершене виробництво на кінець року зменшиться у порівнянні з початком року на 30 тис. грн, залишки нереалізованої продукції на кінець року теж зменшаться в порівнянні з початком року на 27 тис. грн.

Відповідно до кошторису на виробництво і реалізацію продукції передбачені витрати:

1) сировину і основні матеріали (за мінусом повернених відходів) –
385 тис. грн;

2) допоміжні матеріали – 45 тис. грн;

3) куповані напівфабрикати – 17 тис. грн;

4) паливо і енергія на технологічні цілі – 22 тис. грн;

5) амортизація основних фондів – 25 тис. грн.;

6) основна і додаткова заробітна плата – 350 тис. грн;

7) відрахування на соціальні потреби – 130 тис. грн;

8) інші грошові витрати – 320 тис. грн;

9) питома вага матеріальних витрат у інших грошових витратах становить 20%.

Визначте обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції.

Відповідь: 1237 тис. грн, 1207 тис. грн, 1264 тис. грн, 679 тис. грн.

 

Завдання 45

На промисловому підприємстві у базовому періоді обсяг валової продукції склав 800 тис. грн, товарної продукції – 700 тис. грн, обсяг продукції надано у заставних цінах.

За планом обсяг валової продукції у поточному році повинен складати
840 тис. грн, товарної продукції – 738 тис. грн. Фактично за цей період було виготовлено валової продукції на 820 тис. грн., а товарної – на 750 тис. грн.

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 4291 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.112 с.