Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—труктура контрольноњ роботи
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” » ” –јѓЌ»

Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ УЋ№¬≤¬—№ ј ѕќЋ≤“≈’Ќ≤ јФ

≈ ќЌќћ≤„Ќ»… јЌјЋ≤«

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

до виконанн€ контрольноњ роботи

дл€ студент≥в напр€м≥в п≥дготовки 6.030503 Ућ≥жнародна економ≥каФ, 6.030504 У≈коном≥ка п≥дприЇмстваФ, 6.030507 УћаркетингФ, 6.030508 У‘≥нанси ≥ кредитФ

 

 

«атверджено

на зас≥данн≥ кафедри обл≥ку та анал≥зу

протокол є 8 в≥д24.02.2011 р.

 

Ћьв≥в Ц 2011

≈коном≥чний анал≥з: ћетодичн≥ рекомендац≥њ до виконанн€ конт≠роль≠ноњ роботи дл€ студент≥в напр€м≥в п≥дготовки 6.030503 Ућ≥жнародна економ≥каФ, 6.030504 У≈коном≥ка п≥дприЇмстваФ, 6.030507 УћаркетингФ, 6.030508 У‘≥нанси ≥ кредитФ / ”кл.: √.≤.  ≥ндрацька, «.ќ.  оваль, ё.≤.  улин€к. Ц Ћьв≥в: ¬и≠давництво Ќац≥онального ун≥верситету УЋьв≥вська пол≥техн≥каФ, 2011 Ц 37 с.

 

 

”кладач≥    ≥ндрацька √.≤., к.е.н., доц.,  оваль «.ќ., к.е.н., доц.,  улин€к ё.≤., асист.  
     
¬≥дпов≥дальний за випуск „убай ¬.ћ. к.е.н., доц.  
     
–ецензенти   ќльшанська ћ.¬., к.е.н., доц., ѕилипенко Ћ.ћ., к.е.н., доц..

 

 

«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

 урс "≈коном≥чний анал≥з" Ї складовою частиною циклу профес≥йно-ор≥Їнтованих дисципл≥н п≥дготовки бакалавра за напр€мами п≥дготовки 6.030503 Ућ≥жнародна економ≥каФ, 6.030504 У≈коном≥ка п≥дприЇмстваФ, 6.030507 УћаркетингФ, 6.030508 У‘≥нанси ≥ кредитФ. ѕредметом курсу Ї галузь знань про методолог≥чн≥ основи ≥ способи системного, комплексного ≥ взаЇмопов'€заного вивченн€ ф≥нансово-господарськоњ д≥€ль≠ност≥ п≥дприЇмств ≥з метою њњ об'Їктивноњ оц≥нки, забезпеченн€ необх≥дною ≥нформац≥Їю прийн€тт€ обгрунтованих управл≥нських р≥шень ≥ зд≥йсненн€ контролю та регулюванн€ економ≥чних процес≥в.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ призначен≥ дл€ студент≥в напр€м≥в п≥дготовки 6.030503 Ућ≥жнародна економ≥каФ, 6.030504 У≈коном≥ка п≥дприЇмстваФ, 6.030507 УћаркетингФ, 6.030508 У‘≥нанси ≥ кредитФ денноњ форми навчанн€, навчальним планом €кого пе≠редбачено виконанн€ контрольноњ роботи з курсу "≈коном≥чний анал≥з". ” контрольн≥й робот≥ маЇ бути досл≥джена господарська д≥€льн≥сть п≥дприЇмства за такими основними напр€мами: анал≥з необоротних актив≥в, анал≥з ефективност≥ використанн€ трудових та матер≥альних ресурс≥в, загальна оц≥нка ф≥нансового стану, анал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, л≥кв≥дност≥ та платоспроможност≥, д≥ловоњ активност≥ та прибутковост≥ його д≥€льност≥.

ƒжерелом ≥нформац≥њ дл€ виконанн€ контрольноњ роботи Ї основн≥ форми ф≥нансовоњ зв≥тност≥ конкретного п≥дприЇмства. ѕоданий перел≥к л≥тера≠тури даЇ змогу детальн≥ше опрацювати окрем≥ питанн€.

–езультати оц≥нки господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства подають у форм≥ анал≥тичноњ дов≥дки, структура €коњ в≥дпов≥даЇ напр€мам досл≥дженн€. ¬она маЇ м≥стити розрахунки показник≥в та анал≥тичн≥ таблиц≥, макети €ких наведен≥ в додатках до мето≠дичних рекомендац≥й, а також анал≥тичн≥ висновки до кожноњ з них.

 онтрольна робота складаЇтьс€ з титульного аркуша, зм≥сту, теоретичноњ та практичноњ частин, додатк≥в та списку використаноњ л≥тератури.

¬иконанн€ та захист контрольноњ роботи проводитьс€ прот€гом семестру ≥ Ї п≥дставою дл€ допуску до складанн€ семестрового контролю у форм≥ диференц≥йованого зал≥ку з курсу "≈коном≥чний анал≥з".

—“–” “”–ј  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»

“итульний аркуш м≥стить назву вищого навчального закладу ≥ кафедри, де виконана робота; дисципл≥ну, з €коњ робота виконуЇтьс€, номер вар≥анта, пр≥звище та ≥н≥ц≥али студента, групу, в≥домост≥ про кер≥вника.

«м≥ст подають п≥сл€ титульного аркуша. ¬≥н м≥стить назву та номери початкових стор≥нок вступу, питань ≥ завдань, висновк≥в, додатк≥в, списку використаних джерел.

¬ступ розкриваЇ мету ≥ основн≥ завданн€ контрольноњ роботи, характеризуЇ њњ структуру та джерела ≥нформац≥њ.

ќсновний текст контрольноњ роботи под≥л€Їтьс€ на теоретичну та практичну частину.

теоретичн≥й частин≥ в≥дпов≥дно до заданого питанн€ висв≥тлюють теоретичн≥ положенн€ та в≥дпов≥д≥ на тестов≥ завданн€ зг≥дно з вар≥антом. «агальний обс€г теоретичноњ частини не повинен перевищувати 20-30% обс€гу основноњ частини роботи.

практичн≥й частин≥ виконують розрахунки в≥дпов≥дно до заданого завданн€ на п≥дстав≥ з≥браноњ ≥нформац≥њ. Ќаб≥р документ≥в, €к≥ використовують п≥д час виконанн€ контрольноњ роботи, подають у додатку до нењ. ѕрактична частина повинна в≥дпов≥дно до завданн€ м≥стити розрахунки показник≥в, анал≥тичн≥ таблиц≥ та аргументован≥ висновки.

¬исновки м≥ст€ть основн≥ результати анал≥зу, зд≥йсненого у практичн≥й частин≥ контрольноњ роботи.

—писок використаних джерел розм≥щують за алфав≥том або у посл≥довност≥ згадуванн€ джерел у текст≥ за њхньою наскр≥зною нумерац≥Їю. ќформл€ють цей список в≥дпов≥дно до вимог стандарту.

додатках подають матер≥али, €к≥ використовувались п≥д час написанн€ основноњ частини контрольноњ роботи, зокрема ф≥нансову зв≥тн≥сть конкретного п≥дприЇмства.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 315 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2002 - | 1933 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.