Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќформленн€ контрольноњ роботи
 

“екст контрольноњ роботи роздруковують за допомогою принтера на одн≥й сторон≥ аркуша б≥лого паперу формату ј4 (210х297 мм) через п≥втора м≥жр€дкових ≥нтервали з використанн€м шрифт≥в текстового редактора Word розм≥ру 14. ќбс€г основного тексту контрольноњ роботи маЇ становити 25-30 аркуш≥в, оформлених в≥дпов≥дно до державного стандарту.

“екст контрольноњ роботи необх≥дно друкувати, залишаючи пол€ та≠ких розм≥р≥в: л≥ве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнЇ - 20 мм, нижнЇ - 20 мм.

“екст основноњ частини контрольноњ роботи под≥л€ють на розд≥ли. «аголовки структурних частин проекту "зм≥ст", "вступ", "розд≥л", "висновки", "список використаних джерел", "додатки" друкують великими жир≠ними л≥терами си≠ме≠трично до тексту. «аголовки п≥дрозд≥л≥в друкують малень≠кими л≥терами (кр≥м першоњ великоњ) з абзацного п≥дступу.  рапку в к≥нц≥ заголовка не ставл€ть.  ожну структурну частину контрольноњ роботи сл≥д починати з новоњ стор≥нки. Ќумерац≥ю стор≥нок, розд≥л≥в, п≥дрозд≥л≥в, ри≠сун≠к≥в, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака є. ѕершою стор≥н≠кою контрольноњ роботи Ї титульний аркуш, €кий включають до загальноњ нумерац≥њ стор≥нок. Ќа титульному аркуш≥ номер стор≥нки не став≠л€ть, на наступних стор≥нках номер проставл€ють у правому верхньому кут≥ стор≥нки без крапки в к≥нц≥.

≤люстрац≥њ (рисунки, схеми тощо) ≥ таблиц≥ необх≥дно подавати в контрольн≥й робот≥ безпосередньо п≥сл€ тексту, де вони згадан≥ вперше, або на наступ≠н≥й стор≥нц≥. ≤люстрац≥њ позначають словом "–ис." ≥ нумерують по≠сл≥≠дов≠≠но в межах розд≥лу, за виключенн€м ≥люстрац≥й, поданих у додатках. Ќо≠мер ≥люстрац≥њ повинен складатис€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера ≥люстра≠ц≥њ, м≥ж €кими ставитьс€ крапка, наприклад: –ис. 1.2.

“аблиц≥ нумерують посл≥довно (за вин€тком таблиць, поданих у додатках) в межах розд≥лу. ¬ правому верхньому кут≥ над в≥дпов≥дним заголовком таблиц≥ розм≥щують напис "“аблиц€" ≥з зазначенн€м њњ номера. Ќомер таблиц≥ повинен складатис€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера таб≠ли≠ц≥, м≥ж €кими ставитьс€ крапка, наприклад: “аблиц€ 1.2. ѕри перенос≥ части≠ни таблиц≥ на ≥нший аркуш слово "“аблиц€" ≥ номер њњ вказують один раз справа над першою частиною таблиц≥, над ≥ншими частинами пишуть слова "ѕродовженн€ табл." ≥ вказують номер таблиц≥.

‘ормули в контрольн≥й робот≥ (€кщо њх б≥льше одноњ) нумерують у межах розд≥лу. Ќомер формули складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера формули в розд≥л≥, м≥ж €кими ставл€ть крапку. Ќомери формул пишуть б≥л€ правого пол€ аркуша на р≥вн≥ в≥дпов≥дноњ формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розд≥лу).

ѕри написанн≥ контрольноњ роботи студент повинен давати посиланн€ на джерела, матер≥али або окрем≥ результати з €ких навод€тьс€ в проект≥. ѕо≠си≠лан≠н€ на джерела сл≥д зазначати пор€дковим номером за перел≥ком посилань, вид≥леним двома квадратними дужками, наприклад, "... у пос≥бнику [1]''. ѕо≠си≠ланн€ на формули вказують пор€дковим номером формули в дужках, наприклад "... у формул≥ (2.1)''. Ќа вс≥ таблиц≥ повинн≥ бути поси≠лан≠н€ в тек≠ст≥, при цьому слово "таблиц€" в текст≥ пишуть скорочено, наприклад: "...у табл.1.2''. ” повторних посиланн€х на таблиц≥ та ≥люстрац≥њ треба вказувати ско≠рочено слово "дивись", наприклад: "див. табл.1.3".

” списку використаноњ л≥тератури джерела можна розм≥щувати в списку одним ≥з таких способ≥в: в пор€дку посилань у текст≥ (найб≥льш зручний дл€ користуванн€) або в алфав≥тному пор€дку пр≥звищ перших автор≥в або заго≠лов≠к≥в. ¬≥домост≥ про джерела, €к≥ включен≥ до списку, необх≥дно давати зг≥д≠но з вимогами державного стандарту.

ƒодатки оформлюють €к продовженн€ контрольноњ роботи у вигл€д≥ окремоњ частини, розм≥щуючи њх у пор€дку по€ви посилань у текст≥. ƒодаток повинен мати заголовок, надрукований угор≥ малими л≥терами з першоњ великоњ, симетричний в≥дносно тексту стор≥нки. ѕосередин≥ р€дка над заголовком малими л≥терами з першоњ великоњ друкуЇтьс€ слово "ƒодаток ____'' ≥ велика л≥тера украњнськоњ абетки, що позначаЇ додаток. ѕри оформленн≥ додатк≥в окремою частиною друкують великими жирними л≥терами слово "додатки".

 

ƒодаток ј

ƒинам≥ка, склад ≥ структура необоротних актив≥в ____________________________

(назва п≥дприЇмства)

Ќеоборотн≥ активи Ќа початок зв≥тного пер≥оду Ќа к≥нець зв≥тного пер≥оду ¬≥дхиленн€ (+, Ц)
варт≥сть, тис. грн. структура, % варт≥сть, тис. грн. структура, % вартост≥, тис. грн. структури, %
Ќематер≥альн≥ активи            
Ќезавершене буд≥вництво            
ќсновн≥ засоби            
ƒовгостроков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ:            
- €к≥ обл≥ковуютьс€ методом участ≥ в кап≥тал≥ ≥нших п≥дприЇмств            
- ≥нш≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ            
ƒовгострокова деб≥торська заборгован≥сть            
¬≥дстрочен≥ податков≥ активи            
≤нш≥ необоротн≥ активи            
–азом            

 

 

ƒодаток Ѕ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 292 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1986 - | 1891 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.