Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќомер рахунку, найменуванн€ банку та отримувача: ѕј“  Ѕ УѕриватбанкФ ѕоповненн€ карткового рахунку є 4405 8823 0497 5117
ћ≥н≥стерство науки ≥ осв≥ти ”крањни

’арк≥вський нац≥ональний педагог≥чний ун≥верситет ≥мен≥ √.—. —ковороди

≤нститут модерн≥зац≥њ зм≥сту осв≥ти

ƒепартамент осв≥ти ≥ науки ƒн≥пропетровськоњ облдержадм≥н≥страц≥њ

ƒн≥пропетровський обласний ≥нститут п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти

ќбласний комунальний заклад осв≥ти У ривор≥зька загальноосв≥тн€ санаторна школа-≥нтернат є 8 ≤-≤≤ ступен≥вФ

Ћист-запрошенн€

«апрошуЇмо ¬ас прийн€ти участь у робот≥ VI ¬сеукрањнськоњ науково-практичноњ конференц≥њ Уѕедагог≥ка здоровТ€Ф, €ка буде проводитис€ на баз≥ обласного комунального закладу осв≥ти У ривор≥зька загальноосв≥тн€ санаторна школа-≥нтернат є 8 ≤-≤≤ ступен≥вФ. ‘орма участ≥ в робот≥ конференц≥њ Ц очна та заочна.

ƒата проведенн€ конференц≥њ Ц 28-29 кв≥тн€ 2016 року.

 онференц≥€ присв€чена висв≥тленню теоретичних та практичних результат≥в досл≥джень щодо проблем вивченн€, збереженн€ та формуванн€ здоровТ€ д≥тей, учн≥вськоњ та студентськоњ молод≥.

ƒо участ≥ в робот≥ конференц≥њ запрошуютьс€ науковц≥, викладач≥ вищих навчальних заклад≥в, студенти, сп≥вшукач≥, асп≥ранти, докторанти, кер≥вники досл≥дно-експериментальних осв≥тн≥х заклад≥в з питань здоровТ€збереженн€, методисти, педагоги загальноосв≥тн≥х та спец≥ал≥зованих навчальних заклад≥в.

ќсновн≥ напр€ми роботи конференц≥њ:

Ј здоровТ€ людини €к медико-б≥олог≥чна, еколог≥чна, ф≥лософська, соц≥ально-економ≥чна, культуролог≥чна та психолого-педагог≥чна категор≥€;

Ј шл€хи ноосферного розвитку ”крањни та стан ф≥зичного, псих≥чного, духовного й соц≥ального здоровТ€ д≥тей, п≥дл≥тк≥в та молод≥;

Ј валеолог≥чна культура €к стратег≥€ здоровТ€збережувальноњ та екологобезпечноњ повед≥нки особистост≥ в навколишньому середовищ≥;

Ј методолого-теоретичн≥ основи педагог≥ки здоровТ€;

Ј сучасн≥ п≥дходи до створенн€ здоровТ€збережувального осв≥тнього середовища в навчальному заклад≥;

Ј ф≥зичне вихованн€, ф≥зична реаб≥л≥тац≥€ та рекреац≥€ у збереженн≥ здоровТ€;

Ј б≥оетика ≥ проблеми збереженн€ здоровТ€ людини;

Ј психолого-педагог≥чн≥ основи проф≥лактики шк≥дливих звичок та соц≥ально-небезпечних захворювань (токсикоман≥€, наркозалежн≥сть, алкогол≥зм, тютюнопал≥нн€, ≥нфекц≥њ, що передаютьс€ статевим шл€хом, ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒ);

Ј здоровТ€збережувальн≥ осв≥тн≥ технолог≥њ;

Ј психолого-педагог≥чн≥ засади формуванн€ здорового способу житт€;

Ј методика викладанн€ безпеки життЇд≥€льност≥, еколог≥чних та валеолог≥чних дисципл≥н;

Ј досв≥д д≥€льност≥ шк≥л, що вход€ть до ¬сеукрањнськоњ мереж≥ УЎкола спри€нн€ здоровТ€Ф та УЎкола сталого розвиткуФ;

Ј актуальн≥ проблеми корекц≥йноњ педагог≥ки та психолог≥њ;

Ј медико-психолого-педагог≥чний супров≥д сучасних ≥нклюзивних процес≥в у загальноосв≥тн≥х та вищих навчальних закладах.

«а вказаними напр€мами плануЇтьс€ робота трьох секц≥й Ц 1) загальн≥ питанн€ здоровТ€збереженн€ учасник≥в осв≥тнього процесу; 2) здоровТ€збережувальн≥ технолог≥њ; 3) актуальн≥ питанн€ корекц≥йноњ та ≥нклюзивноњ осв≥ти.

ѕ≥д час роботи конференц≥њ буде представлено досв≥д д≥€льност≥ колективу обласногокомунального закладу осв≥ти У ривор≥зька загальноосв≥тн€ санаторна школа-≥нтернат є 8 ≤-≤≤ ступен≥вФ з реал≥зац≥њ програми досл≥дно-експериментальноњ роботи всеукрањнського р≥вн€ впровадженн€ за темою У«доровТ€збережувальний прост≥р €к фактор розвитку соц≥ально активноњ особистост≥Ф.

«а матер≥алами конференц≥њ буде видано зб≥рку наукових праць. ћатер≥али дл€ опубл≥куванн€ можна подавати украњнською, рос≥йською або англ≥йською мовою.

¬имоги до оформленн€ статт≥: обс€г матер≥ал≥в, включно з≥ списком цитованоњ л≥тератури, повинен становити в≥д 3 до 10 повних стор≥нок формату ј4. ≈лектронна верс≥€ тексту готуЇтьс€ у текстовому редактор≥ Microsoft Word 6.0/7.0/97 (for Windows).  егль Ц Times New Roman; м≥жр€дковий ≥нтервал Ц 1,0; розм≥р шрифту - 14; пол€: верхнЇ ≥ нижнЇ Ц 20 мм, л≥ве Ц 30 мм, праве Ц 20 мм; вир≥внюванн€ - по ширин≥; абзацний в≥дступ Ц 0,95. —тор≥нки не нумеруютьс€. ѕереноси сл≥в не допускаютьс€. ѕо тексту використовувати однаков≥ лапки, а саме: УФ та апостроф: Т.

ѕри оформленн≥ рукопису у правому кут≥ першоњ стор≥нки ставитьс€ пр≥звище та ≥н≥ц≥али автора (автор≥в) ≥ повна назва закладу чи установи, нижче посередин≥ р€дка Ц заголовок статт≥ великими л≥терами. ћ≥ж назвою закладу та заголовком статт≥ - ≥нтервал 1,5.

”с≥ рисунки мають бути чорно-б≥лими ≥ подаютьс€ в формат≥ jpeg або tiff. ¬они посл≥довно нумеруютьс€ арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). ƒо кожного рисунку подаЇтьс€ короткий п≥дпис, а до таблиц≥ заголовок. Ќеобх≥дно уникати дублюванн€ граф≥чного матер≥алу ≥ довгих заголовк≥в таблиць. ‘отограф≥њ до друку не приймаютьс€.

¬≥дпов≥дн≥ посиланн€ на використан≥ джерела навод€тьс€ в квадратних дужках, наприклад [3, с. 7]. —писок використаних джерел п≥д назвою УЋ≥тератураФ подаЇтьс€ п≥сл€ тексту ≥ повинен не перевищувати б≥льше 5 джерел. —писок маЇ м≥стити лише роботи, що згадуютьс€ у статт≥, €к≥ розташовують в алфав≥тному пор€дку та оформл€ють за чинними вимогами.

ћатер≥ал дл€ публ≥кац≥њ маЇ бути ретельно перев≥рений на на€вн≥сть орфограф≥чних та стил≥стичних помилок ≥ повн≥стю в≥дредагований. ¬≥дпов≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть викладеноњ ≥нформац≥њ покладаЇтьс€ на автор≥в.

ћатер≥али дл€ участ≥ в конференц≥њ приймаютьс€ до 10 лютого 2016 року.

”часники конференц≥њ мають в≥дправити окремими файлами на електронну адресу наступн≥ матер≥али:

1) за€вку на участь у конференц≥њ (зразок додаЇтьс€);

2) статтю;

3) в≥дскановану чи сфотографовану електронну коп≥ю чеку про переказ плати за статтю.

ќрган≥зац≥йний внесок на видавнич≥ потреби складаЇ 35 грн. за одну стор≥нку тексту. ѕубл≥кац≥ю статт≥ можна оплатити у будь-€кому в≥дд≥ленн≥  Ѕ УѕриватбанкФ в ”крањн≥ через терм≥нал самообслуговуванн€ або касу, або через мережу ≤нтернет за допомогою ѕриват24. «найти найближчий до ¬ас терм≥нал самообслуговуванн€, можна тут: http://privatbank.ua/info/index1.stm?url=/info/bass/cityes.ssc.

Ќомер рахунку, найменуванн€ банку та отримувача: ѕј“  Ѕ УѕриватбанкФ ѕоповненн€ карткового рахунку є 4405 8823 0497 5117.

Ѕудь-ласка, над≥шл≥ть, електронний вар≥ант статт≥, скан- або фотокоп≥ю квитанц≥њ про оплату публ≥кац≥њ на e-mail: [email protected]. ќплата вважаЇтьс€ зарахованою в раз≥ отриманн€ ¬ами п≥дтверджувального листа.

”часники конференц≥њ отримають зб≥рку наукових праць при реЇстрац≥њ (першому автору гарантуЇтьс€ один прим≥рник). –озсилка зб≥рник≥в дл€ учасник≥в конференц≥њ у заочному формат≥ буде зд≥йснюватис€ через службу експрес-доставки УЌова поштаФ за рахунок автор≥в. ƒл€ отриманн€ зб≥рника вкаж≥ть найб≥льш зручне дл€ вас в≥дд≥ленн€ ц≥Їњ служби.

« питань конференц≥њ звертатись до: Ѕойчука ёр≥€ ƒмитровича, доктора педагог≥чних наук, професора, зав≥дувача кафедри здоровТ€ людини та корекц≥йноњ осв≥ти ’Ќѕ” ≥мен≥ √.—. —ковороди, контактний телефон: 068-6000-147; “ерещенко Ќатал≥њ ƒмитр≥вни, заступника директора з навчальноњ роботи ќ «ќ У ривор≥зька загальноосв≥тн€ санаторна школа-≥нтернат є 8 ≤ -≤≤ ступен≥вФ, контактний телефон: 067-177-63-24, телефон/факс закладу (0564)36-84-77.

–обота конференц≥њ розрахована на 2 дн≥: 1 день Ц реЇстрац≥€ учасник≥в конференц≥њ, пленарне зас≥данн€, св€тковий концерт з участю учн≥в ќ «ќ У ривор≥зька загальноосв≥тн€ санаторна школа-≥нтернат є8 ≤-≤≤ ступен≥вФ, екскурс≥€ закладом ≥з в≥дв≥дуванн€м медичного блоку та вињзна екскурс≥€ по м≥сту з в≥дв≥дуванн€м славетного ботан≥чного саду; в≥дкритий м≥крофон У” кол≥ друз≥вФ; 2 день Ц робота секц≥й за основними напр€мами роботи конференц≥њ. ѕ≥д час роботи секц≥й передбачено: виступи учасник≥в секц≥й, обговоренн€, демонстрац≥€ фрагмент≥в урок≥в, трен≥нг≥в, виховних заход≥в (≥з практики впровадженн€ превентивних та проф≥лактичних програм у загальноосв≥тньому заклад≥), д≥€льност≥ медичного блоку закладу (спортивн≥ тренажери, дихальна г≥мнастика, ф≥тотерап≥€, киснев≥ коктейл≥, аромо-≥онна та десенсиб≥л≥зуюча види терап≥њ, ф≥з≥отерапевтичн≥ процедури, зм≥цнювальний та л≥кувальний масаж, л≥кувальна ф≥зкультура, спелеотерап≥€ та лазерний душ). ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в роботи конференц≥њ.

ѕроживанн€ учасник≥в конференц≥њ - у комфортних к≥мнатах блочного типу спального корпусу закладу. —н≥данок, об≥д, вечер€ Ц у шк≥льн≥й њдальн≥. ѕри потреб≥ Ц можливе замовленн€ кафе. ќргком≥тет забезпечуЇ проживанн€ та харчуванн€ учасник≥в конференц≥њ. ¬арт≥сть проњзду та харчуванн€ оплачуЇтьс€ учасниками самост≥йно.

 

«апрошуЇмо до участ≥ в робот≥ конференц≥њ!

 

ѕросимо максимально розповсюдити ≥нформац≥йний лист серед зац≥кавлених ос≥б.

 

«разок за€вки на участь в конференц≥њ (надсилаЇтьс€ окремим файлом):

 

«јя¬ ј

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 308 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2253 - | 1979 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.