Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќомер рахунку, найменуванн€ банку та отримувача: ѕј“  Ѕ УѕриватбанкФ ѕоповненн€ карткового рахунку є 4405 8823 0497 5117
ћ≥н≥стерство науки ≥ осв≥ти ”крањни

’арк≥вський нац≥ональний педагог≥чний ун≥верситет ≥мен≥ √. —. —ковороди

Ќавчально-науковий ≥нститут педагог≥ки та психолог≥њ

 афедра здоровТ€ людини та корекц≥йноњ осв≥ти

≤нформац≥йне пов≥домленн€

7 кв≥тн€ 2014 року кафедра здоровТ€ людини та корекц≥йноњ осв≥ти ’арк≥вського нац≥онального педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ √.—. —ковороди плануЇ провести ≤V ¬сеукрањнську заочну науково-практичну конференц≥ю з м≥жнародною участю Уѕедагог≥ка здоровТ€Ф, €ка буде присв€чена 210-р≥ччю з дн€ заснуванн€ ’Ќѕ” ≥мен≥ √.—. —ковороди. ќсновна мета конференц≥њ - висв≥тленн€ результат≥в психолого-педагог≥чних досл≥джень щодо збереженн€ та формуванн€ здоровТ€ д≥тей, учн≥вськоњ та студентськоњ молод≥ в умовах навчального закладу.

ƒо участ≥ в робот≥ конференц≥њ запрошуютьс€ науковц≥, викладач≥ вищих навчальних заклад≥в, студенти, сп≥вшукач≥, асп≥ранти, докторанти, вчител≥ загальноосв≥тн≥х та спец≥ал≥зованих навчальних заклад≥в.

ќргком≥тет приймаЇ матер≥али за такими напр€мами:

Ј здоровТ€ людини €к ф≥лософська, медико-б≥олог≥чна, еколог≥чна, соц≥ально-економ≥чна, культуролог≥чна та психолого-педагог≥чна категор≥€;

Ј стан ф≥зичного, псих≥чного, духовного й соц≥ального здоровТ€ д≥тей, п≥дл≥тк≥в та молод≥ в ”крањн≥;

Ј еколого-валеолог≥чна культура €к стратег≥€ здоровТ€збережувальноњ та екологобезпечноњ повед≥нки особистост≥ в навколишньому середовищ≥;

Ј методолого-теоретичн≥ основи педагог≥ки здоровТ€;

Ј сучасн≥ п≥дходи до створенн€ здоровТ€збережувального осв≥тнього середовища в навчальному заклад≥;

Ј ф≥зичне вихованн€, ф≥зична реаб≥л≥тац≥€ та рекреац≥€ у збереженн≥ здоровТ€;

Ј еко- та б≥оетика ≥ проблеми збереженн€ здоровТ€ людини;

Ј психолого-педагог≥чн≥ основи проф≥лактики шк≥дливих звичок та соц≥ально-небезпечних захворювань (токсикоман≥€, наркозалежн≥сть, алкогол≥зм, тютюнопал≥нн€, ≤ѕ—Ў, туберкульоз, ¬≤Ћ-≥нфекц≥€ та —Ќ≤ƒ);

Ј здоровТ€збережувальн≥ осв≥тн≥ технолог≥њ;

Ј психолого-педагог≥чн≥ засади формуванн€ здорового способу житт€;

Ј методика викладанн€ безпеки життЇд≥€льност≥, еколог≥чних та валеолог≥чних дисципл≥н;

Ј досв≥д д≥€льност≥ шк≥л, що вход€ть до ¬сеукрањнськоњ мереж≥ УЎкола спри€нн€ здоровТ€Ф та УЎкола сталого розвиткуФ;

Ј актуальн≥ проблеми корекц≥йноњ педагог≥ки та психолог≥њ;

Ј медико-психолого-педагог≥чний супров≥д сучасних ≥нклюзивних процес≥в у загальноосв≥тн≥х навчальних закладах.

ћатер≥али дл€ опубл≥куванн€ можна подавати украњнською, рос≥йською або англ≥йською мовою.

ќбс€г матер≥ал≥в, включно з≥ списком цитованоњ л≥тератури, повинен становити в≥д 2 до 10 повних стор≥нок формату ј4. ≈лектронна верс≥€ тексту готуЇтьс€ у текстовому редактор≥ Microsoft Word 6.0/7.0/97 (for Windows).  егль Ц Times New Roman; м≥жр€дковий ≥нтервал Ц 1,0; розм≥р шрифту - 14; пол€: верхнЇ ≥ нижнЇ Ц 20 мм, л≥ве Ц 30 мм, праве Ц 20 мм; вир≥внюванн€ - по ширин≥; абзацний в≥дступ Ц 0,95. —тор≥нки не нумеруютьс€. ѕереноси сл≥в не допускаютьс€. ѕо тексту використовувати однаков≥ лапки, а саме: УФ та апостроф: Т.

ѕри оформленн≥ рукопису у правому кут≥ першоњ стор≥нки ставитьс€ пр≥звище та ≥н≥ц≥али автора (автор≥в) ≥ повна назва закладу чи установи, нижче посередин≥ р€дка Ц заголовок статт≥ великими л≥терами. ћ≥ж назвою закладу та заголовком статт≥ - ≥нтервал 1,5.

”с≥ рисунки мають бути чорно-б≥лими ≥ подаютьс€ в формат≥ jpeg або tiff. ¬они посл≥довно нумеруютьс€ арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). ƒо кожного рисунку подаЇтьс€ короткий п≥дпис, а до таблиц≥ заголовок. Ќеобх≥дно уникати дублюванн€ граф≥чного матер≥алу ≥ довгих заголовк≥в таблиць. ‘отограф≥њ до друку не приймаютьс€.

¬≥дпов≥дн≥ посиланн€ на використан≥ джерела навод€тьс€ в квадратних дужках, наприклад [3, с. 7]. —писок використаних джерел п≥д назвою УЋ≥тератураФ подаЇтьс€ п≥сл€ тексту ≥ повинен не перевищувати б≥льше 5 джерел. —писок маЇ м≥стити лише роботи, що згадуютьс€ у статт≥, €к≥ розташовують в алфав≥тному пор€дку та оформл€ють за загально прийн€тими вимогами.

ћатер≥ал дл€ публ≥кац≥њ маЇ бути ретельно перев≥рений на на€вн≥сть орфограф≥чних та стил≥стичних помилок ≥ повн≥стю в≥дредагований. ¬≥дпов≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть викладеноњ ≥нформац≥њ покладаЇтьс€ на автор≥в.

Ќа окрем≥й стор≥нц≥ додаЇтьс€ дов≥дка про автора: пр≥звища, ≥мТ€ та по-батьков≥, вчене званн€ та ступ≥нь, м≥сце роботи та посада (без скорочень), контактний телефон та електронна скринька.

ѕершому автору гарантуЇтьс€ один прим≥рник опубл≥кованого зб≥рника матер≥ал≥в конференц≥њ. ѕросимо ч≥тко вказати адресу ≥ зазначенн€м поштового ≥ндексу дл€ пересиланн€ зб≥рника простою бандероллю.

ќрган≥зац≥йний внесок на видавнич≥ потреби складаЇ 25 грн. за одну стор≥нку тексту. ѕубл≥кац≥ю статт≥ можна оплатити у будь-€кому в≥дд≥ленн≥  Ѕ УѕриватбанкФ в ”крањн≥ через терм≥нал самообслуговуванн€ або касу, або через мережу ≤нтернет за допомогою ѕриват24. «найти найближчий до ¬ас терм≥нал самообслуговуванн€, можна тут: http://privatbank.ua/info/index1.stm?url=/info/bass/cityes.ssc

Ќомер рахунку, найменуванн€ банку та отримувача: ѕј“  Ѕ УѕриватбанкФ ѕоповненн€ карткового рахунку є 4405 8823 0497 5117.

Ѕудь-ласка, над≥шл≥ть, скан- або фотокоп≥ю квитанц≥њ про оплату публ≥кац≥њ на електронну адресу [email protected]. ќплата вважаЇтьс€ зарахованою в раз≥ отриманн€ ¬ами п≥дтверджувального листа.

ѕрийом матер≥ал≥в Ц до 20 грудн€ 2013 року.

≈лектронний вар≥ант матер≥ал≥в надсилаЇтьс€ на e-mail: [email protected]

ћатер≥али дл€ участ≥ в конференц≥њ та кошти гот≥вкою приймаютьс€ на кафедр≥ здоровТ€ людини та корекц≥йноњ осв≥ти ’Ќѕ” ≥мен≥ √.—. —ковороди (м. ’арк≥в, вул. Ѕлюхера, 2, ауд. 222-Ѕ, телефон 68-42-34).

ѕросимо, при можливост≥, максимально повно розповсюдити ≥нформац≥йний лист серед зац≥кавлених ос≥б.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 334 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2270 - | 2080 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.