Суть і функції податків. Елементи системи оподаткування
Лекции.Орг

Поиск:


Суть і функції податків. Елементи системи оподаткування
 

Податки – складна фінансова категорія, яка здійснює вплив на економічні явища та процеси в суспільстві.

Характеристику податків необхідно давати у таких аспектах:

- за економічною суттю податки характеризуютьфінансові відносини між державою і платниками податків з примусового відчуження частини новоствореної вартості з метою формування централізованих фондів грошових ресурсів;

- за формою прояву податки відображають реальну суму грошових коштів, які мобілізуються державою. Формами їх прояву є податок, плата, відрахування, збір;

- з організаційно-правової сторониподатки виступають, як обов’язкові платежі, що сплачуються юридичними та фізичними особами до бюджету чи державних цільових фондів в порядку та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Податкам властиві певні риси: обов’язковість платежу, розподіл доходу при сплаті податку, індивідуальна безоплатність та регулярність справляння (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Характерні особливості податку

 

Таким чином, податки – це обов’язкові платежі, які законодавчо встановлюються державою, сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі розподілу і перерозподілу частини вартості ВВП й акумулюються в централізованих грошових фондах для фіннсового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.

Суть податків, як фінансової категорії, проявляється в їх функціях:

Функції податків

 

 

Рис. 6.2. Функції податку

1. Фіскальна функція забезпечує формування доходної частини бюджету. З огляду на цю функцію, податки повинні відповідати таким вимогам:

Þстабільності (визначаються гарантії того, що передбачені законом податкові надходження будуть отримані у повному обсязі);

Þпостійності (податки повинні рівномірно надходити протягом бюджетного року у чітко встановлені терміни);

Þрівномірності розподілу податків у територіальному розрізі (всі ланки бюджетної системи повинні забезпечуватись достатніми доходами).

2. Регулююча функція – полягає у впливі податків на різні сторони діяльності платника. Змінюючи пропорції функціонування ресурсів в економіці, оподаткування суттєво впливає на процеси виробництва, нагромадження капіталу, інвестування, платоспроможний попит і пропозицію. Використання податків як фінансового регулятора повинно враховувати наступні фактори:

Þфіскальної достатності - показує, як податки впливають на величину доходів бюджету;

Þекономічної ефективності - показує, як податки впливають на економічний розвиток підприємств;

Þ

 
 

соціальної справедливості - показує, як податки можуть виступати інструментом соціального регулювання.

Þвизначення об’єкта оподаткування

Þвизначення джерел сплати податку

Þвстановлення ставок податків

Þвстановлення терміну сплати податку

Þнадання податкових пільг

Þвстановлення штрафних санкцій за порушення

податкового законодавства

У складі регулюючої функції податків розглядається і стимулююча функція, через неї держава впливає на процес відтворення, стимулюючи його активність, посилюючи нагромадження капіталу, розширюючи платоспроможний попит населення, створюючи додаткові стимули для ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, підтримуючи рівень зайнятості.

3. Контрольна функція розкривається у тому, що податки є сигналізатором якісних і кількісних пропорцій, які складаються в соціально-економічному житті суспільства в результаті розподілу і перерозподілу ВВП. Це створює можливості для використання податків як засобів контролю.

Зміст категорії податку розкривається у його елементах (рис. 6.3):

Рис. 6.3. Елементи системи оподаткування

 

Серед елементів називають також порядок сплати, податковий звіт, податковий період, звітний період. Види податкових ставок і методи їх встановлення наведені відповідно на рис. 6.4. і рис. 6.5.

Рис. 6.4. Види податкових ставок

Рис. 6.5. Методи встановлення податкових ставок

 

Податки можна класифікувати за такими основними ознаками:

1. В залежності від бюджетного устрою держави податки поділяють на:

- податки, що сплачуються до державного бюджету;

- податки, що сплачуються до місцевих бюджетів;

- змішані податки;

- податки і збори, що формують державні цільові фонди

2. В залежності від способу стягнення:

- прямі податки - стягуються з доходу (прибутку);

- непрямі - включаються у ціну товару і перекладаються на споживача.

3. Залежно від рівня державних структур, які їх встановлюють:

- загальнодержавні податки - встановлюються вищими органами державної влади;

- місцеві податки - встановлюються місцевими органами самоврядування.

4. За економічним змістом об’єкта оподаткування:

- податки на доходи - стягують з доходів юридичних та фізичних осіб. Об’єктом оподаткування виступають прибуток суб’єктів господарювання та сукупний оподатковуваний дохід фізичної особи;

- податки на споживання - існують у формі непрямих податків і справляються у процесі споживання товарів, робіт, послуг;

- майнові податки - справляються внаслідок наявності конкретного виду майна, що знаходиться в приватній, колективній чи державній власності (податок з власників транспортних засобів, податок на нерухомість);

- ресурсні платежі - стягуються при використанні природних ресурсів (водних, лісових тощо).

5. За повнотою прав їх використання:

- закріплені податки, які на тривалий період повністю чи частково закріплені як дохідне джерело конкретного бюджету;

- регулюючі податки, які надходять до різних бюджетів.

Крім цього, поділ податків можна проводити за:

- суб’єктами сплати (податки з фізичних, юридичних осіб та змішані);

- за періодичністю сплати (регулярні та разові податки);

- за методами встановлення ставок (пропорційні, прогресивні, регресивні, тверді, відсоткові);

- за джерелом сплати (податки, що сплачуються з доходу, прибутку, заробітної плати; ті, що відносяться на валові витрати);

- за способом справляння (кадастрові податки; ті, що справляються за декларацією; утримуються з джерела виплати).

 

6.3. Податкова система і податкова політика України

Податкова система – сукупність встановлених у країні податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів, механізмів і способів їх розрахунку й сплати, а також суб’єктів податкової служби, які забезпечують їх адміністрування і надходження до відповідних фондів. Податкова система ґрунтується на певних наукових засадах (рис. 6.6)

Рис. 6.6. Наукові основи побудови податкової системи

Принципи побудови і призначення системи оподаткування є визначені у Законі України “Про систему оподаткування” (рис. 6.7.).

Рис. 6.7. Принципи побудови податкової системи України

Податкова політика – це діяльність держави у сфері запровадження, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів до централізованих фондів грошових ресурсів держави. Формуючи свою податкову політику, держава шляхом збільшення або скорочення суми податкових надходжень, зміни форм оподаткування та податкових ставок, податкових пільг для окремих галузей, територій, груп населення може сприяти зростанню або спаду господарської активності, створенню сприятливої кон’юнктури, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізації збалансованої соціальної політики. Важливою є така податкова політика, яка дає змогу оптимально поєднувати інтереси держави і платників.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 693 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.