Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«ахист авторських ≥ сум≥жних прав
«ахист особистих немайнових ≥ майнових прав суб'Їкт≥в авторського права або сум≥жних прав зд≥йснюЇтьс€ у пор€дку, встановленому крим≥нальним, адм≥н≥стративним та цив≥льним законодавством.

«аконом передбачен≥ випадки, що дають п≥дстави дл€ судового захисту авторського права ≥ сум≥жних прав:

а) вчиненн€ будь-€кою особою д≥й, €к≥ порушують особист≥ немайнов≥ права суб'Їкт≥в авторського права ≥ сум≥жних прав;

б) п≥ратство у сфер≥ авторського права ≥ сум≥жних прав - опубл≥куванн€, в≥дтворенн€, ввезенн€ на митну територ≥ю ”крањни, вивезенн€ з митноњ територ≥њ ”крањни ≥ розповсюдженн€ контрактних прим≥рник≥в твор≥в (у тому числ≥ комп'ютерних програм ≥ баз даних), фонограм, в≥деограм ≥ програм орган≥зац≥й мовленн€;

в) плаг≥ат - оприлюдненн€ (опубл≥куванн€) повн≥стю або частково чужого твору п≥д ≥менем особи, €ка не Ї автором цього твору.

ѕлаг≥ат - один ≥з найпоширен≥ших вид≥в порушенн€ авторського права. ¬≥дом≥ випадки €к повного, так ≥ часткового запозиченн€ л≥тературних твор≥в. “ак, €кийсь ЌогтЇв ще у 1885 р. опубл≥кував п≥д своњм пр≥звищем у журнал≥ "∆изнь" пов≥сть ќ.—.ѕушк≥на "ѕ≥кова дама". –ад€нський поет ∆. п≥д своњм пр≥звищем опубл≥кував у журнал≥ "ќкт€брь" в≥рш ј.јхматовоњ "ѕеред весной бывают дни такие".

¬≥д плаг≥ату треба в≥др≥зн€ти запозиченн€ творчого характеру. ƒо них належать використанн€ в≥домих образ≥в, сюжет≥в, наприклад, тема "пам'€тника" у √орац≥€, √.ƒ.ƒержав≥на, ќ.—. ѕушк≥на; казки "«олотий ключик або ѕригоди Ѕурат≥но" ќлекс≥€ “олстого ≥ "„ар≥вник ≥з —марагдового м≥ста" ¬.¬олкова написан≥ за мотивами твор≥в  . оллод≥ "ѕригоди ѕ≥нокк≥о, ≥стор≥€ мар≥онетки" та ‘.Ѕаума "ћудрець ≥з крањни ќз"; сюжетна сп≥взвучн≥сть €понського художнього ф≥льму "—≥м самурањв" ≥ американського бойовика " „удова с≥мка" тощо;

г) ввезенн€ на митну територ≥ю ”крањни без дозволу ос≥б, €к≥ мають авторське право ≥ сум≥жн≥ права, прим≥рник≥в твор≥в (у тому числ≥ комп'ютерних програм; баз даних), фонограм, в≥деограм, програм мовленн€, та ≥нш≥ випадки.

ѕри порушенн≥ будь-€кою особою авторського права або сум≥жних прав потерп≥лий маЇ право:

- вимагати визнанн€ та поновленн€ своњх прав;

- звертатис€ з позовом про припиненн€ д≥й, що порушують авторське право та сум≥жн≥ права чи створюють загрозу њх порушенн€;

- подавати позови про в≥дшкодуванн€ збитк≥в, включаючи упущену вигоду, або ст€гненн€ доходу, отриманого порушником внасл≥док порушенн€ ним авторського права ≥ сум≥жних прав, або виплату компенсац≥й;

- подавати позови про в≥дшкодуванн€ моральноњ (немайновоњ) шкоди;

- вимагати припиненн€ п≥дготовчих д≥й до порушенн€ авторського права або сум≥жних прав (наприклад, призупиненн€ митних процедур, €кщо Ї п≥дозра, що можуть бути пропущен≥ на митну територ≥ю ”крањни контрафактн≥ прим≥рники твор≥в, фонограм, в≥деограм);

- вимагати публ≥кац≥њ у засобах масовоњ ≥нформац≥њ даних про допущен≥ порушенн€ авторського права або сум≥жних прав та ≥н.

—уд може зобов'€зати особу, €ка порушила авторське право, зам≥сть в≥дшкодуванн€ збитк≥в або ст€гненн€ доходу сплатити потерп≥лому компенсац≥ю у розм≥р≥ в≥д 10 до 50 000 м≥н≥мальних зароб≥тних плат (ст. 52 «акову ”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права").

ѕраво на захист авторського права маЇ не лише автор, а й особа, €к≥й автор передав повн≥стю або частково своњ майнов≥ права на п≥дстав≥ авторського договору.

ѕраво на захист належить будь-€кому субТЇкту авторських або сум≥жних прав, у тому числ≥ спадкоЇмц€м та правонаступникам автора, виконавц€, виробника фонограм або в≥деограм та орган≥зац≥њ мовленн€. ќсобисте немайнове право автора на недоторканн≥сть твору може захищатис€ також особою, €ка спец≥ально уповноважена на це автором на випадок своЇњ смерт≥, або ≥ншою за≥нтересованою особою. ѕравовласник може реал≥зувати своЇ право на захист самост≥йно, а може дл€ представництва своњх ≥нтерес≥в у суд≥ звернутис€ за допомогою до в≥дпов≥дноњ орган≥зац≥њ, €к≥й в≥н передав майнов≥ права в колективне управл≥нн€.

ѕ≥дставою дл€ зверненн€ особи до суду за захистом прав ≥нтелектуальноњ власност≥ Ї порушенн€ виключних авторських або сум≥жних прав, њх невизнанн€ або оспорюванн€. «алежно в≥д п≥дстави особа обираЇ в≥дпов≥дний спос≥б захисту цив≥льних прав з тих, що передбачен≥ ст. 16 ÷ , ст. 52 «акону.

ѕорушенн€м авторських та сум≥жних прав у загальному вигл€д≥ Ї невиконанн€ особою обовТ€зку, що складаЇ зм≥ст абсолютного або в≥дносного правов≥дношенн€ м≥ж субТЇктом авторського або сум≥жних прав та ≥ншими особами. ќбовТ€зком в абсолютному правов≥дношенн≥, де зобовТ€заною Ї будь-€ка особа, Ї утриманн€ в≥д використанн€ обТЇкта без дозволу правовласника та д≥й, що можуть зашкодити його чест≥ та репутац≥њ. Ќевиконанн€ цього обовТ€зку порушуЇ виключне майнове чи немайнове право абсолютного характеру. ѕорушенн€ виключного майнового права маЇ м≥сце у випадку використанн€ обТЇкта охорони без дозволу правовласника. ѕод≥бн≥ д≥њ «акон називаЇ п≥ратством у сфер≥ авторського права ≥ сум≥жних прав, €ким Ї опубл≥куванн€, в≥дтворенн€, ввезенн€ на митну територ≥ю ”крањни, вивезенн€ з митноњ територ≥њ ”крањни, розповсюдженн€ контрафактних прим≥рник≥в твор≥в, фонограм, в≥деограм ≥ програм орган≥зац≥й мовленн€. “ерм≥ном Ђконтрафактнийї позначаЇтьс€ прим≥рник, €кий був виготовлений, опубл≥кований або розповсюджений з порушенн€м виключних прав, тобто

без згоди на ц≥ д≥њ правовласника.

 

 

ќсобист≥ немайнов≥ права можуть бути порушен≥ використанн€м обТЇкта без зазначенн€ ≥мен≥ (найменуванн€) правовласника; шл€хом забороненого правовласником розкритт€ його псевдон≥му, розкритт€ д≥йсного ≥мен≥ автора чи виконавц€, коли вони бажали залишитис€ нев≥домими; вчиненн€м д≥й, що спотворюють тв≥р, його виконанн€, внос€ть недозволен≥ зм≥ни або порушують вимоги щодо належноњ €кост≥ запису виконанн€. «акон окремо вказуЇ на порушенн€ права авторства - плаг≥ат, €ке пол€гаЇ в оприлюдненн≥ (опубл≥куванн≥) повн≥стю або частково, чужого твору п≥д ≥менем особи, €ка не Ї автором цього твору, тобто по сут≥ Ї привласненн€м авторства ≥ншою особою.

ѕорушенн€ обовТ€зку у в≥дносному правов≥дношенн≥ пол€гаЇ у невиконанн≥ умов договору м≥ж субТЇктом прав та користувачем його ≥нтелектуальноњ власност≥ щодо способу використанн€, його обс€гу або територ≥њ розповсюдженн€ прим≥рник≥в, пор€дку, строку та розм≥ру виплати винагороди та ≥н.

—убТЇкти авторського та сум≥жних прав вправ≥ захищати своњ ≥нтереси в судовому пор€дку не т≥льки тод≥, коли њх права вже було порушено, а й у раз≥ ≥снуванн€ реальноњ загрози њх порушенн€ у майбутньому. ¬чиненн€ будь-€кою особою д≥й, що створюють таку загрозу, «акон визнаЇ порушенн€м прав, €ке даЇ п≥дстави дл€ судового захисту. «окрема, таку загрозу можуть створювати д≥њ щодо виготовленн€, розповсюдженн€, ввезенн€ в ”крањну з метою розповсюдженн€ ≥ застосуванн€ засоб≥в дл€ св≥домого обходу техн≥чних засоб≥в захисту авторського права або сум≥жних прав (наприклад, незаконне виготовленн€ або п≥дробка ≥ використанн€ п≥дроблених контрольних марок дл€ маркуванн€ контрафактних прим≥рник≥в ауд≥ов≥зуальних твор≥в чи фонограм). ѕ≥дробленн€, зм≥на чи вилученн€ ≥нформац≥њ про управл≥нн€ правами без дозволу правовласник≥в чи особи, €ка зд≥йснюЇ таке управл≥нн€, також створюЇ загрозу неправом≥рного використанн€ обТЇкт≥в, а тому визнаЇтьс€ порушенн€м у сфер≥ авторського права та сум≥жних прав ≥ даЇ п≥дстави дл€ застосуванн€ заход≥в судового захисту.

«вертаючись до суду, правовласник залежно в≥д характеру порушенн€, завданих ним шк≥дливих насл≥дк≥в та можливостей њх усуненн€ може застосувати один чи дек≥лька з наступних способ≥в захисту авторських та сум≥жних прав. ќсоба вправ≥ вимагати:

- визнанн€ своњх прав та њх поновленн€;

- заборони та припиненн€ д≥й, що порушують авторське право або сум≥жн≥ права чи створюють загрозу њх порушенн€;

- в≥дшкодуванн€ моральноњ (немайновоњ) шкоди;

- в≥дшкодуванн€ збитк≥в (матер≥альноњ шкоди), включаючи упущену вигоду, або ст€гненн€ доходу, отриманого порушником внасл≥док порушенн€ ним авторського права або сум≥жних прав, або виплату компенсац≥й;

- публ≥кац≥њ у засобах масовоњ ≥нформац≥њ даних про допущен≥ порушенн€ авторського права або сум≥жних прав та судов≥ р≥шенн€ щодо цих порушень;

- вилученн€ та передач≥ йому вс≥х контрафактних прим≥рник≥в твор≥в, фонограм, в≥деограм чи програм мовленн€, а також засоб≥в обходу техн≥чних засоб≥в захисту, матер≥ал≥в ≥ обладнанн€, за допомогою €ких в≥дтворювалис€ контрафактн≥ прим≥рники (кл≥ше, матриц≥, форми, ориг≥нали, магн≥тн≥ стр≥чки, фотонегативи);

- припиненн€ п≥дготовчих д≥й до порушенн€ авторського права або сум≥жних прав, у тому числ≥ призупиненн€ митних процедур, €кщо Ї п≥дозра, що можуть бути пропущен≥ на митну територ≥ю ”крањни чи з њњ митноњ територ≥њ контрафактн≥ прим≥рники твор≥в, фонограм, в≥деограм, засоби обходу техн≥чних засоб≥в захисту, у пор€дку, передбаченому ћитним кодексом ”крањни.

¬иди порушень авторського права та сум≥жних прав. «аконом передбачено випадки, що дають п≥дстави дл€ судового захисту авторського права та сум≥жних прав:

1) в≥дтворенн€, розповсюдженн€ та ≥нше використанн€, а також ввезенн€ в ”крањну прим≥рник≥в твор≥в, фонограм, програм мовленн€ без дозволу автор≥в та ос≥б, €к≥ мають сум≥жн≥ права;

2) виготовленн€ ≥ розповсюдженн€ з порушенн€м авторського права та сум≥жних прав (контрафактних твор≥в) прим≥рник≥в твор≥в, фонограм;

3) ввезенн€ на територ≥ю ”крањни прим≥рник≥в твор≥в ≥ фонограм, що охорон€ютьс€ на територ≥њ ”крањни, ≥з держави, в €к≥й ц≥ твори ≥ фонограми не охорон€лис€ або перестали охорон€тис€.

ќтже, за вказан≥ д≥њ особи, €к≥ мають авторське право та сум≥жн≥ права, можуть вимагати в≥д порушника в≥дшкодуванн€ збитк≥в, завданих ним у результат≥ порушенн€ авторського права та сум≥жних прав, включаючи упущену вигоду, вилученн€ та спр€муванн€ на њх користь прибутк≥в порушника, одержаних ним у результат≥ порушенн€ авторського права та сум≥жних прав, зам≥сть в≥дшкодуванн€ збитк≥в; також порушник авторського права та сум≥жних прав зобов'€заний в≥дшкодувати особам, €к≥ мають авторське право та сум≥жн≥ права, моральну шкоду.

 р≥м в≥дшкодуванн€ збитк≥в, ст€гненн€ прибутк≥в, суд, арб≥тражний суд за порушенн€ авторського права або сум≥жних прав ст€гуЇ штраф у розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в в≥д суми, присудженоњ судом на користь позивача.

—уб'Їкти авторського права ≥ сум≥жних прав можуть вимагати в≥д порушника в≥дшкодуванн€ моральноњ шкоди в розм≥р≥, €кий визначаЇтьс€ судом.

—пособи цив≥льно-правового захисту. ¬ раз≥ використанн€ чужого твору без договору з суб'Їктом авторського права або сум≥жних прав, недодержанн€ умов використанн€ твор≥в та об'Їкт≥в сум≥жних прав, порушенн€ особистих ≥ майнових прав особи, €к≥ мають авторське право та сум≥жн≥ права, можуть подати позов до суду, арб≥тражного суду, третейського суду про поновленн€ порушених прав шл€хом внесенн€ в≥дпов≥дних виправлень, публ≥кац≥й у прес≥ про допущене порушенн€ або ≥ншим способом.

якщо буде достатньо даних про порушенн€ авторського права та сум≥жних прав, суд, арб≥тражний суд мають право ухвалити р≥шенн€ про заборону випуску твору, фонограми, виконанн€ постановки, передач≥ в еф≥р ≥ по проводах, про припиненн€ њх розповсюдженн€, про вилученн€, конф≥скац≥ю вс≥х прим≥рник≥в твору або фонограми.

—уд, арб≥тражний суд можуть ухвалити р≥шенн€ про знищенн€ або в≥дчуженн€ вс≥х прим≥рник≥в твору або фонограми, щодо €ких встановлено, що вони були виготовлен≥ або розповсюджен≥ з порушенн€м виключних прав суб'Їкт≥в авторського права та сум≥жних прав. «а р≥шенн€м суду знищеними можуть бути ус≥ кл≥ше, матриц≥, форми, ориг≥нали, магн≥тн≥ стр≥чки, фотонегативи та ≥нш≥ предмети, за допомогою €ких в≥дтворюютьс€ прим≥рники твору, фонограми, програми мовленн€, а також матер≥али ≥ обладнанн€, що використовуютьс€ дл€ њх в≥дтворенн€.

” питанн€х захисту прав автор≥в важливу роль в≥д≥граЇ спе≠ц≥альний орган виконавчоњ влади - установа у сфер≥ ≥нтелекту≠альноњ власност≥, що обумовлено њњ функц≥€ми в держав≥. ќкр≥м того, що вона забезпечуЇ державну пол≥тику у сфер≥ охорони авторського права ≥ сум≥жних прав, установа у сфер≥ ≥нтелекту≠альноњ власност≥ реал≥зуЇ мон≥торинг застосуванн€ ≥ додержанн€ нац≥онального законодавства та м≥жнародних договор≥в, зд≥й≠снюЇ посередництво у переговорах ≥ при розві€занн≥ конфл≥к≠т≥в м≥ж орган≥зац≥€ми колективного управл≥нн€ ≥ субіЇктами авторського права, орган≥зовуЇ розробку норматив≥в ≥ таблиць розм≥ру м≥н≥мальноњ винагороди та њњ розпод≥лу м≥ж авторами, орган≥зовуЇ публ≥кац≥ю оф≥ц≥йного бюлетен€ з питань охорони авторського права ≥ сум≥жних прав тощо.

 

«аконом передбачен≥ випадки, що дають п≥дстави дл€ судо≠вого захисту авторського права ≥ сум≥жних прав:

а) вчиненн€ будь-€кою особою д≥й, €к≥ порушують особист≥ немайнов≥ права субіЇкт≥в авторського права ≥ сум≥жних прав;

б) п≥ратство у сфер≥ авторського права ≥ сум≥жних прав - опубл≥куванн€, в≥дтворенн€, ввезенн€ на митну територ≥ю ”крањни, вивезенн€ з митноњ територ≥њ ”крањни ≥ розповсюдженн€ контрак≠тних прим≥рник≥в твор≥в (у тому числ≥ компіютерних програм ≥ баз даних), фонограм, в≥деограм ≥ програм орган≥зац≥й мовленн€;

в) плаг≥ат - оприлюдненн€ (опубл≥куванн€) повн≥стю або частково чужого твору п≥д ≥менем особи, €ка не Ї автором цього твору;

г) ввезенн€ на митну територ≥ю ”крањни без дозволу ос≥б, €к≥ мають авторське право ≥ сум≥жн≥ права, прим≥рник≥в твор≥в (у тому числ≥ компіютерних програм; баз даних), фонограм, в≥деог≠рам, програм мовленн€, та ≥нш≥ випадки.

” раз≥ порушенн€ авторського права ≥ сум≥жних прав потерп≥≠лий в установленому пор€дку може звернутис€ до суду та ≥нших орган≥в в≥дпов≥дно до њх компетенц≥њ. ѕотерп≥лий маЇ право:

- вимагати визнанн€ та поновленн€ своњх прав;

- звертатис€ до суду з позовом про поновленн€ порушених прав або припиненн€ д≥й, що порушують авторське право та сум≥жн≥ права чи створюють загрозу њх порушенн€;

- подавати позови про в≥дшкодуванн€ моральноњ (немайновоњ) шкоди;

- подавати позови про в≥дшкодуванн€ збитк≥в, включаючи упущену вигоду, або ст€гненн€ доходу, отриманого порушником внасл≥док порушенн€ ним авторського права ≥ (або) сум≥жних прав, або виплату компенсац≥й;

- вимагати припиненн€ п≥дготовчих д≥й до порушенн€ ав≠торського права ≥ (або) сум≥жних прав, призупиненн€ митних про≠цедур, €кщо Ї п≥дозра, що можуть бути пропущен≥ на митну тери≠тор≥ю ”крањни чи з њњ митноњ територ≥њ контрафактн≥ прим≥рники твор≥в, фонограм, в≥деограм, засоби обходу техн≥чних засоб≥в за≠хисту, в пор€дку, передбаченому ћитним кодексом ”крањни;

- вимагати, в тому числ≥ у судовому пор€дку, публ≥кац≥њ в засобах масовоњ ≥нформац≥њ даних про допущен≥ порушенн€ ав≠торського права ≥ (або) сум≥жних прав та судов≥ р≥шенн€ щодо цих порушень;

- вимагати вжити ≥нших передбачених законодавством за≠ ход≥в, пові€заних ≥з захистом авторського права ≥ сум≥жних прав.

—уд маЇ право постановити р≥шенн€ чи ухвалу про:

- в≥дшкодуванн€ моральноњ (немайновоњ) шкоди, завданоњ по≠рушенн€м авторського права ≥ (або) сум≥жних прав, з визначен≠н€м розм≥ру в≥дшкодуванн€;

- в≥дшкодуванн€ збитк≥в, завданих порушенн€м авторського права ≥ (або) сум≥жних прав;

- ст€гненн€ ≥з порушника авторського права ≥ (або) сум≥жних прав доходу, отриманого внасл≥док порушенн€;

- виплату компенсац≥њ, що визначаЇтьс€ судом, у розм≥р≥ в≥д 10 до 50 тис. м≥н≥мальних зароб≥тних плат, зам≥сть в≥дшкодуван≠н€ збитк≥в або ст€гненн€ доходу;

- вимагати в≥д ≥нших ос≥б, €к≥ порушують авторське право ≥ (або) сум≥жн≥ права позивача, ≥нформац≥ю про трет≥х ос≥б, зад≥€них у виробництв≥ та розповсюдженн≥ контрактних прим≥рник≥в твор≥в та обіЇкт≥в сум≥жних прав, засоб≥в обходу техн≥чних за≠соб≥в та про канали розповсюдженн€.

—уд чи арб≥тражний суд може також постановити р≥шенн€ про знищенн€ або в≥дчуженн€ вс≥х прим≥рник≥в твору або фонограми, визнаних контрафактними. “аке ж р≥шенн€ може бути прийн€то щодо ус≥х кл≥ше, матриць, форм, ориг≥нал≥в, магн≥тних стр≥чок, фотонегатив≥в та ≥нших предмет≥в, за допомогою €ких в≥дтворюютьс€ прим≥рники твору, фонограми, програми мовленн€, а також матер≥ал≥в ≥ обладнанн€, що використовуютьс€ дл€ 'њх в≥дтворенн€.

” раз≥ порушенн€ авторського права ≥ сум≥жних прав потерп≥л≥ мають право вимагати:

Ч в≥дшкодуванн€ збитк≥в, завданих порушенн€м, у тому числ≥ втраченоњ вигоди;

Ч вилученн€ та спр€муванн€ на њх користь прибутк≥в порушника, одержаних ним у результат≥ порушенн€ авторського права ≥ сум≥жних прав, зам≥сть в≥дшкодуванн€ збитк≥в;

Ч зам≥сть в≥дшкодуванн€ збитк≥в чи ст€гненн€ прибутк≥в потерп≥л≥ можуть вимагати виплати компенсац≥њ в розм≥р≥ в≥д 10 до 50 000 м≥н≥мальних розм≥р≥в зароб≥тноњ плати. ќстаточну суму визначаЇ суд.

 р≥м зазначених санкц≥й суд чи арб≥тражний суд за порушенн€ авторського права або сум≥жних прав ст€гуЇ з порушника штраф в розм≥р≥ 10 % в≥д суми, присудженоњ судом на користь позивача.

ѕотерп≥л≥ мають також право вимагати в≥дшкодуванн€ моральноњ шкоди в розм≥р≥, що визначаЇтьс€ судом.

≤снують дв≥ форми захисту авторського права, а саме Ч юрисдикц≥йна та неюрисдикц≥йна.

ёрисдикц≥йна форма захисту Ч це д≥€льн≥сть уповноважених державних орган≥в по захисту порушених чи оспорюваних суб'Їктивних авторських прав. ѓњ суть виражаЇтьс€ в тому, що особа, права та законн≥ ≥нтереси €коњ порушен≥ неправом≥рними д≥€ми, звертаЇтьс€ за захистом до державного органу, що уповноважений зд≥йснити в≥дпов≥дн≥ заходи дл€ в≥дновленн€ порушеного права ≥ зупиненн€ правопорушенн€. ¬ рамках юрисдикц≥йного захисту вид≥л€ють також загальний та спец≥альний пор€док захисту порушених прав. «а загальним правилом захист авторських прав зд≥йснюЇтьс€ в судовому пор€дку. ќсновна маса цив≥льно-правових спор≥в з питань авторського права розгл€даЇтьс€ судами. —пец≥альним пор€дком захисту авторських прав треба визнати адм≥н≥стративний пор€док њх захисту, в≥н застосовуЇтьс€ у вигл€д≥ вин€тку з загального правила в адм≥н≥стративному пор€дку, тобто способом захисту Ї скарга у в≥дпов≥дний державний орган подана особою, права та законн≥ ≥нтереси €коњ порушен≥.

Ќеюрисдикц≥йна форма захисту Ч передбачаЇ д≥њ юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б ≥з захисту своњх авторських прав на тв≥р, €к≥ зд≥йснюютьс€ ними самост≥йно без звертань в державн≥ або ≥нш≥ компетентн≥ органи. ѕри цьому маютьс€ на уваз≥ лише законн≥ способи захисту, наприклад спов≥щенн€ порушника про ≥снуванн€ авторських прав ≥ пропозиц≥ю вир≥шити сп≥р шл€хом переговор≥в.

¬иб≥р форми захисту прав (юрисдикц≥йна чи не юрисдикц≥йна) та конкретного способу захисту з урахуванн€м ус≥х обставин справи залежать €к в≥д зм≥сту суб'Їктивного права, що п≥дл€гаЇ захисту, так ≥ в≥д ступен€ небезпеки такого порушенн€.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1410 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1341 - | 1276 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.