Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«аходи запоб≥ганн€ перевтом≥ прац≥вник≥в на виробництв≥
 

¬иробнича втома €к насл≥док впливу на орган≥зм прац≥вника трудових навантажень ≥ умов виробничого середовища, з одного бо≠ку, в≥д≥граЇ захисну роль, а з другого Ч стимулюЇ в≥дновлювальн≥ процеси ≥ п≥двищенн€ працездатност≥. “ому заходи по боротьб≥ з втомою н≥ в €кому раз≥ не мають метою л≥кв≥дувати це ф≥з≥олог≥чне €вище. ¬они спр€мовуютьс€ на:

Х в≥ддаленн€ розвитку втоми в час≥;

Х недопущенн€ глибоких стад≥й втоми ≥ перевтоми прац≥вник≥в;

Х прискоренн€ в≥дновленн€ сил ≥ працездатност≥.

Ѕоротьба з втомою в першу чергу зводитьс€ до покращанн€ сан≥≠тарно-г≥г≥Їн≥чних умов виробничого середовища. „исленн≥ досл≥д≠женн€ св≥дчать, що л≥кв≥дац≥€ загазованост≥, забрудненн€ пов≥тр€, нормал≥зац≥€ м≥крокл≥мату, шуму, в≥брац≥њ, рац≥ональне осв≥тленн€, впровадженн€ принцип≥в естетики п≥двищують працездатн≥сть лю≠дини нав≥ть у тих випадках, коли характер роботи не зм≥нюЇтьс€. “ак, при температур≥ пов≥тр€ в межах 26... «ќ ∞— працездатн≥сть зменшуЇтьс€ наполовину пор≥вн€но з њњ р≥внем при оптимальних умовах (18∞—). ¬ умовах п≥двищеного шуму (80... 90дЅ) прац≥вник затрачаЇ в середньому на 20% б≥льше ф≥зичних ≥ нервово-псих≥чних зусиль дл€ збереженн€ р≥вн€ вироб≥тку, дос€гнутого в умовах нор≠мального шуму (нижче 70 дЅ).

«ниженню втоми, в тому числ≥ зоровоњ, спри€Ї в≥дпов≥дне при≠родне ≥ штучне осв≥тленн€. ¬плив його ви€вл€Їтьс€ через посиленн€ обм≥ну речовин в орган≥зм≥, пол≥пшенн€ роботи орган≥в диханн€ ≥ газообм≥ну, п≥двищенн€ загального тонусу та активност≥ людини.

—туп≥нь втоми значною м≥рою залежить в≥д робочоњ пози прац≥в≠ника. ¬имушена незручна поза обмежуЇ можлив≥сть виконанн€ ра≠ц≥ональних прийом≥в роботи, що призводить до зб≥льшенн€ енерго≠затрат, швидкоњ втоми та захворювань нервово-м'€зового апарату.

¬ажливе значенн€ маЇ рац≥онал≥зац≥€ трудових процес≥в. ¬она включаЇ механ≥зац≥ю ≥ автоматизац≥ю трудом≥стких роб≥т ≥ вдоско≠наленн€ трудових рух≥в.

ќсобливу роль в п≥дтриманн≥ працездатност≥ ≥ запоб≥ганн≥ втом≥ прац≥вник≥в в≥д≥граЇ ритм роботи, €кий п≥двищуЇ ст≥йк≥сть робочого динам≥чного стереотипу. ѕорушенн€ ритму в робот≥ викликаЇ на≠пруженн€ нервовоњ системи в зв'€зку з необх≥дн≥стю в≥дновленн€ ран≥ше засвоЇного ритму. јритм≥чна д≥€льн≥сть, коли незначн≥ ф≥≠зичн≥ чи нервово-псих≥чн≥ навантаженн€ зм≥нюютьс€ форсованими зусилл€ми у високому темп≥, дуже втомлив≥ дл€ прац≥вника. “ому в роботу сл≥д входити поступово, посл≥довно зб≥льшуючи потужн≥сть ≥ швидк≥сть нервових ≥ рухових реакц≥й.

ƒуже важливо вибрати оптимальний темп роботи, за €кого частота рух≥в в≥дпов≥дала б ф≥з≥олог≥чним законом≥рност€м використанн€ ру≠хового апарату людини. “емп трудових рух≥в залежить в≥д ф≥зичного ≥ нервово-псих≥чного навантаженн€. ѕри цьому, чим б≥льше наванта≠женн€, тим нижчий темп; з≥ зменшенн€м нервово-псих≥чних наванта≠жень темп може п≥двищуватис€. ќднак п≥двищенн€ темпу маЇ своњ меж≥, оск≥льки надто високий темп призводить до швидкоњ втоми.

¬≥ддаленню втоми спри€ють фактори, €к≥ д≥ють на центральн≥ апарати нервово-м'€зовоњ системи. ѕ≥двищенн€ працездатност≥ нер≠вових кл≥тин дос€гаЇтьс€ шл€хом посиленн€ в≥дновлювальних про≠цес≥в п≥д час роботи, а також послабленн€м охоронного гальмуван≠н€ в кор≥ головного мозку. ” першому випадку маЇ м≥сце справжн€ стимул€ц≥€, оск≥льки зб≥льшуЇтьс€ функц≥ональний потенц≥ал пра≠ц≥вника, а в другому Ч зб≥льшенн€ працездатност≥ дос€гаЇтьс€ за рахунок значного зменшенн€ ресурс≥в орган≥зму.

—еред фактор≥в першого напр€мку сл≥д в≥дм≥тити вплив емоц≥й на працездатн≥сть. ≈моц≥йне збудженн€ вт€гуЇ в активну д≥€льн≥сть п≥дкорков≥ центри, €к≥ тон≥зують кору ≥ п≥двищують њњ працездат≠н≥сть. ” цьому самому напр€мку д≥ють нервов≥ ≥мпульси з ретикул€≠рноњ формац≥њ. ¬насл≥док цього п≥двищуЇтьс€ лаб≥льн≥сть коркових кл≥тин ≥ посилюютьс€ в≥дновлювальн≥ процеси п≥д час роботи. ѕе≠реважанн€ процес≥в збудженн€ в≥ддал€Ї час розвитку охоронного гальмуванн€. ќднак не сл≥д зловживати використанн€м емоц≥йних стимул≥в, оск≥льки надм≥рно ≥нтенсивний, тривало д≥ючий емоц≥й≠ний фактор перешкоджаЇ охоронному гальмуванню припинити ро≠боту у в≥дпов≥дний момент. ўе одним фактором цього напр€мку Ї подразненн€ р≥зних рецептор≥в, €ке забезпечуЇ прит€гненн€ до до≠м≥нантного рефлексу сторонн≥х подразник≥в, що також посилюЇ нервову ≥мпульсац≥ю ≥ тон≥зац≥ю кори. ѕосиленню актив≥зац≥њ кор≠кових центр≥в спри€Ї одночасна робота р≥зних груп м'€з≥в, €к≥ за≠безпечують взаЇмну стимул€ц≥ю (наприклад, одн≥Їю рукою можна брати заготовку, а другою в≥дкладати готову деталь). ўе б≥льше практичне значенн€ в боротьб≥ з втомою маЇ робота ≥нших м'€з≥в перед виконанн€м основноњ роботи. ¬плив цього фактора на невтомлен≥ м'€зи пол€гаЇ в п≥двищенн≥ лаб≥льност≥ робочих апарат≥в, прискоренн≥ њх впрацюванн€, переход≥ на б≥льш висок≥ ритми актив≠ност≥. ÷ю функц≥ю на виробництв≥ виконуЇ вступна г≥мнастика.

«береженн€ працездатност≥ ≥ в≥ддаленн€ розвитку втоми забезпе≠чуЇтьс€ також зм≥ною вид≥в роботи. ¬ основ≥ цього заходу лежить ефект —Їченова. ѕ≥д час виконанн€ ≥ншоњ роботи в ран≥ше працюю≠чих робочих апаратах ≥нтенсивно в≥дбуваЇтьс€ в≥дновленн€ праце≠здатност≥, зар€дка нервових центр≥в енергетичними речовинами. јналог≥чну функц≥ю виконуЇ ≥ активний в≥дпочинок.

¬провадженн€ рац≥ональних режим≥в прац≥ ≥ в≥дпочинку залежно в≥д важкост≥ роботи Ї одним з основних орган≥зац≥йних заход≥в збе≠реженн€ працездатност≥ ≥ запоб≥ганн€ перевтом≥ прац≥вник≥в.

—л≥д також в≥дм≥тити ≥ засоби екстреного п≥двищенн€ працездат≠ност≥ ≥ в≥ддаленн€ втоми. ÷е, зокрема, р≥зн≥ х≥м≥чн≥ стимул€тори. ќдна група цих стимул€тор≥в включаЇ речовини, €к≥ впливають на обм≥нн≥ процеси, зменшуючи неспри€тлив≥ гуморальн≥ зрушенн€. ÷е глюкоза, фосфати, аскорб≥нова кислота, в≥там≥ни та м≥кроеле≠менти. ƒруга група стимул€тор≥в включаЇ речовини, €к≥ д≥ють спе≠ц≥ально на нервову систему. ƒо них належать фенам≥н, препарати лимоннику, женьшеню, кофењн ≥ т. ≥н. ¬они можуть давати €к справж≠ню стимул€ц≥ю за рахунок актив≥зац≥њ в≥дновлювального процесу по ходу роботи, так ≥ призводити до зб≥льшенн€ функц≥ональних затрат через в≥ддаленн€ процесу гальмуванн€. ѕри цьому порушенн€ кор≠ковоњ нейродинам≥ки пог≥ршуЇ €к≥сть виконанн€ роботи, особливо там, де необх≥дна координац≥€ рух≥в.

ќсобливо сл≥д в≥дм≥тити заходи, спр€мован≥ на орган≥зац≥ю ро≠зумовоњ прац≥ ≥ запоб≥ганн€ розумов≥й втом≥. –озумову працю необ≠х≥дно починати з найб≥льш простих елемент≥в ≥ п≥дготовки робочого м≥сц€, плануванн€ роботи. ¬ роботу сл≥д входити поступово, займа≠тис€ нею систематично, виробити св≥й ≥ндив≥дуальний стиль ≥ ритм, орган≥зувати рац≥ональний режим прац≥ ≥ в≥дпочинку в залежност≥ в≥д типу динам≥ки працездатност≥. ¬агомим фактором високоњ пра≠цездатност≥ Ї рац≥ональне поЇднанн€ розумовоњ д≥€льност≥ з ф≥зич≠ною працею.

 ќЌ“–ќЋ№Ќ≤ «јѕ»“јЌЌя

1. ” чому пол€гаЇ суть локально-гуморальних теор≥й втоми? як≥ факти св≥дчать про њхню обмежен≥сть?

2. ќбгрунтуйте центрально-нервову концепц≥ю втоми.

3. ” чому пол€гаЇ б≥олог≥чна ≥ ф≥з≥олог≥чна суть втоми?

4. ” чому ви€вл€ютьс€ особливост≥ розвитку втоми при р≥зних видах прац≥?

5. —характеризуйте основн≥ показники втоми.

6. —к≥льки ступен≥в втоми, €к≥ њх ознаки? „им в≥др≥зн€Їтьс€ втома в≥д перевтоми?

7. ” чому ви€вл€ютьс€ особливост≥ ф≥зичноњ ≥ розумовоњ втоми?

8. ќбгрунтуйте ефективн≥сть заход≥в по запоб≥ганню перевтом≥ прац≥вник≥в на виробництв≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 495 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

1299 - | 1281 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.