Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќародна€ гаспадарка Ѕ——– нап€рэдадн≥ вайны
«а гады ≥ндустры€л≥зацы≥ Ѕеларусь ператварылас€ Ґ ≥ндустры€льна-сельскагаспадарчую рэспубл≥ку. Ѕыл≥ створаны новы€ гал≥ны прамысловасц≥: станкабудаҐн≥ча€, сельскагаспадарчага машынабудаванн€, цэментна€, х≥м≥чна€. Ўырока в€лос€ прамысловае будаҐн≥цтва, асабл≥ва Ґ заходн≥х абласц€х Ѕ——–. Ѕыла Ґведзена Ґ эксплуатацыю электрастанцы€ Ґ ћазыры, а таксама друга€ чарга Ѕелƒ–Ё—. јжыцц€Ґл€лас€ рэканструкцы€ раней уведзеных прадпрыемствॠу ћ≥нску, ¬≥цебску, √омел≥, ќршы.  олькасць працоҐных ≥ служачых пав€л≥чылас€ за п€ць перадваенных гадоҐ (з 1937 г. па 1941 г.) амаль удва€ Ц з 645 тыс. да 1136 тыс.

јле перабольшваць поспех≥ беларускай прамысловасц≥ не трэба Ц на тое был≥ свае натуральны€ прычыны. ” 1940 г. на Ѕеларус≥ пражывала 4,8% насельн≥цтва ———–, у той жа час удзел рэспубл≥к≥ Ґ агульнасавецкай вытворчасц≥ не перавышॠ2%.
” перал≥ку на душу насельн≥цтва Ґзровень прамысловай прадукцы≥ быҐ н≥жэйшы Ґ 2,4 разы. ѕа энергазаб€спечанасц≥ беларуска€ прамысловасць саступала агульнасавецк≥м паказчыкам у 4,6 разы ≥ нават даваенным польск≥м у два разы. √ал≥ны металаапрацоҐк≥ ≥ машынабудаванн€ Ц самы€ перадавы€ Ц давал≥ тольк≥ 15,2% ад агульнай вытворчасц≥ беларускай прамысловасц≥, ≥ прыкладна 72% прамысловай прадукцы≥ рэспубл≥к≥ давал≥ чатыры Ґсходнебеларуск≥€ гарады: 23,1% Ц ¬≥цебск, 21,2% Ц ћ≥нск, 16,6% Ц √омель ≥ 11,5% Ц ћаг≥лЄҐ.

Ќатуральны€ прычыны такога адставанн€ беларускай прамысловасц≥ вельм≥ просты€ Ц Ѕ——– знаходз≥лас€ Ґ вельм≥ неб€спечнай прыгран≥чнай зоне Ц побач з верагодным≥ ваенным≥ прац≥Ґн≥кам≥ Ц ѕольшчай, а потым ≥ √ерман≥€й. –азв≥ваць ц€жкую прамысловасць так≥м чынам тут не мела ан≥€кай рацы≥, да таго, на Ѕеларус≥ не было н≥воднага радов≥шча прыроднай сырав≥ны, прыгоднай дл€ разв≥цц€ ц€жкай прамысловасц≥. ј Ґ ≥ндустры€л≥зацы≥ савецкай кра≥ны галоҐны акцэнт быҐ зроблены менав≥та на разв≥цц≥ ц€жкай прамысловасц≥. “ым не менш, гаварыць аб зан€падзе беларускай прамысловасц≥ так сама н€прав≥льна, €на хутка разв≥валас€, але гэта датычыцца гал≥н, традыцыйных дл€ рэг≥Єну Ц ≥льноапрацоҐк≥, дрэваапрацоҐк≥, харчовай ≥ швейнай прамысловасц≥. √эты€ гал≥ны так сама працавал≥ ≥ на абароназдольнасць кра≥ны Ц €ны заб€спечвал≥ арм≥ю абмундз≥раваннем, харчаваннем ≥ ≥ншым≥ бытавым≥ рэчам≥.

¬ажную гаспадарчую ≥ ваенна-стратэг≥чную значнасць мела разв≥ццЄ транспартнай с≥стэмы. ” гэтай гал≥не Ґ перадваенны€ гады был≥ зан€ты€ 142 тыс. рабочых ≥ служачых. «а каротк≥ час была рэканстру€вана Ґс€ чыгуначна€ гаспадарка. ѕрац€гласць чыгунк≥ на тэрыторы≥ Ѕ——– у 1940 г. дас€гнула 5,7 тыс. км супраць 3,8 тыс. км у 1913 г. яе грузаабарот у параҐнанн≥ з 1913 г. пав€л≥чыҐс€ Ґ 4 разы. ѕаскорана разв≥ваҐс€ аҐтамаб≥льны транспарт Ц у 1940 г. аҐтапарк рэспубл≥к≥ нал≥чвॠбольш за 21 тыс. машын. ƒаҐжын€ аҐтадарог з цвЄрдым пакрыццЄм перавыс≥ла
11 тыс. км.

” сельскай гаспадарке нагл€далас€ ≥снаванне двух с≥стэм Ц калгасна-саҐгаснай у цэнтры ≥ на Ґсходзе Ѕеларус≥ ≥ пераважна ≥ндыв≥дуальна-падворных гаспадарак на захадзе Ѕеларус≥. јле гэта€ с≥туацы€ была часова€ Ц усеагульна€ калектыв≥зацы€ была тольк≥ справай часу. ”рад у перадваенны€ гады пачॠправодз≥ць мерапрыемствы па эканам≥чнай стымул€цы≥ працы калгасн≥каҐ. ”водз≥лас€ грашова€ ц≥ натуральна€ аплата за адпрацаваны€ працадн≥, умацоҐвалас€ матэры€льна-тэхн≥чна€ база калгасॠi саҐгасаҐ, павышаҐс€ Ґзровень механ≥зацы≥ сельскагаспадарчых работ. —€л€нам дазвол≥л≥ мець асаб≥сты€ прыс€дз≥бны€ гаспадарк≥ ≥ нават жывЄлу Ц гэта так званы€ Ђстал≥нск≥€ каровыї. јднак у калгаснай сельскай гаспадарцы наз≥рал≥с€ н≥зка€ Ґраджайнасць, адставанне разв≥цц€ жывЄлагадоҐл≥, недахоп механ≥затарॠi калгасных кадрॠмасавых спецы€льнасцей, пакуль €шчэ слабае выкарыстанне сельскагаспадарчых машын.  алгаснае к≥раҐн≥цтва не мела ан≥€кай свабоды Ґ вырашэнн≥ гаспадарчых пытан툥 Ц €но вымушана было тольк≥ выконваць загады з цэнтра Ц дзе мала што ведал≥ пра гаспадарчы€ асабл≥васц≥ канкрэтнага рэг≥Єну.

’уткае разв≥ццЄ прамысловасц≥ ≥ механ≥зацы€ сельскай гаспадарк≥ запатрабавала в€л≥кую колькасць кадраҐ, ≥ менав≥та Ґ 1940 г. пачал≥ стварацца навучальны€ Ґстановы па падрыхтоҐцы квал≥ф≥каваных рабочых. Ѕыл≥ створаны тры тыпы прафес≥йна-тэхн≥чных устаноҐ Ц рамесны€ вучыл≥шчы, чыгуначны€ вучыл≥шчы ≥ школы фабрычна-заводскага навучанн€. ” 1940-1941 навучальным годзе Ґ Ѕеларус≥ мелас€ 40 так≥х школ, 15 рамесных ≥ 6 чыгуначных вучыл≥шч. ѕашыралас€ сетка с€рэдн≥х спецы€льных навучальных устаноҐ, у 1940-1941 навучальным годзе дзейн≥чала 128 тэхн≥кумॠ≥ вучыл≥шч. ≤нжынерॠ≥ спецы€л≥стॠк≥руючага рангу рыхтавала с≥стэма вышэйшай адукацы≥. ”жо Ґ 1940 г. у Ѕ——– працавала 25 ¬Ќ”.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 552 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1521 - | 1350 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.