Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћерапрыемствы партыйных, савецк≥х ≥ гаспадарчых органॠпа Ґмацаванню абароназдольнасц≥ кра≥ны
 омплекс мерапрыемствॠ—авецкага Ґрада з мэтай умацаванн€ абароназдольнасц≥ меҐ наступны€ нак≥рунк≥: мерапрыемствы Ґ гаспадарчай пал≥тыцы, ваенна€ рэформа ≥ ваенны€ прыгатаванн≥ да вайны, а так сама Ґнутрана€ сацы€льны€ пал≥тыка ≥ ≥дэалаг≥чны€ мерапрыемствы. ¬ажнай складаючай была так сама дыпламатычна€ гульн€ на суп€рэчнасц€х унутры тра≥стага пакту.

” с€рэдз≥не 1920-х гг. у ———– пачалас€ ≥ндустры€л≥зацы€, у вын≥ку €кой была пабудавана моцна€ цэнтрал≥завана€ прамысловасць, праҐда, за кошт сельскай гаспадарк≥. Ёканам≥чнае разв≥ццЄ CCC– праходз≥ла за кошт асваенн€ Ґсходн≥х раЄнॠкра≥ны (ѕаволжа, ”рал, —≥б≥р,  азахстан) €к≥€ знаходз≥л≥с€ далЄка ад заходн€й м€жы ≥ был≥ недас€гальным≥ дл€ варожай ав≥€цы≥, стварэнн€ там новых прамысловых цэнтраҐ. ” перадваенны€ гады было Ґведзена Ґ эксплуатацыю звыш 9 тыс. новых заводаҐ, фабрык, шахт. ѕераважнае разв≥ццЄ атрымала ц€жка€ ≥ндустры€ Ц аснова ¬ѕ . Ќа €е долю Ґ 1930-х гг. прыходз≥лас€ звыш 30% ус≥х кап≥талаҐкладан툥 у прамысловасць. Ѕыл≥ пабудаваны так≥€ г≥ганты, €к ћагн≥тагорск≥,  узнецк≥ ≥ Ќова-“аг≥льск≥ металург≥чны€ камб≥наты, ажыццЄҐлена тэхн≥чна€ рэканструкцы€ вугальнай базы на ”кра≥не, створаны новы вугальны басейн у —≥б≥ры ≥ на ”рале, асвоены ¬олга-”ральск≥ нафтавы раЄн. ’утка разв≥валас€ кал€рова€ металург≥€. Ѕыл≥ Ґведзены: н≥келевы€ камб≥наты на  ольск≥м паҐвостраве, ѕаҐдневым ”рале ≥ Ґ «апал€рТ≥; алюм≥н≥евы€ заводы на ”рале, св≥нцовы€ Ґ  азахстане; —€рэдне-”ральск≥, ќрск≥ ≥ Ѕалхашск≥ медзеплав≥льны€ камб≥наты. √эта дазвол≥ла значна скарац≥ць ≥мпарт кал€ровых металаҐ. ѕа-сутнасц≥, да 1940 г. ———– заб€спечыҐ с€бе неабходным≥ прамысловым≥ вытворчасц€м≥ дл€ належнага статусу кра≥ны Ґзмацненн€ ваенна-эканам≥чнага патэнцы€лу ≥ ≥снаванн€ разв≥тага ваенна-прамысловага комплексу.

ћагутнасц≥ савецк≥х танкавых ≥ ав≥€цыйных заводॠв€сной 1941 г. у 1,5 разы перавышал≥ германскую прамысловасць. «а
18 перадваенных мес€цॠ(да л≥пен€ 1941 г.) „ырвона€ јрм≥€ атрымала кал€ 7000 танкаҐ, кал€ 18000 ба€вых самалЄтаҐ. ѕрамысловасць выпусц≥ла 82 тыс. м≥намЄтॠ≥ гармат, больш чым 105 тыс. кул€мЄтॠрозных мадыф≥кацый, кал€ 100 тыс. аҐтамаб≥눥.

јле камандна€ с≥стэма к≥раванн€ гаспадаркай дапускала пэҐны€ прал≥к≥. “ак, тэмпы выплаҐк≥ стал≥ ≥ чыгуну за 1938-
1940 гг. узрасл≥ Ґс€го на 3%, у той час €к выпуск сродкॠвытворчасц≥ вырас на 53%, а прадукцы≥ машынабудаванн€ на 76%. Ќагл€даҐс€ востры дэф≥цыт сырав≥ны, што адмоҐна адб≥валас€ на разв≥цц≥ савецкай абарончай прамысловасц≥.


«а гады ≥ндустры€л≥зацы≥ (1928-1940 гг.) ———– пав€л≥чыҐ нацы€нальны даход больш чым у п€ць разоҐ, вытворчасць электраэнерг≥≥ Ґ 9,7 разоҐ, здабычу вугалю Ґ 4,7 разоҐ, выплаҐку стал≥ Ґ 4, нафты Ц у 2,7 разоҐ. √алоҐна€ гал≥на вытворчасц≥ Ц машынабудаванне Ц давала Ґ 1940 г. прадукцы≥ Ґ 20 разоҐ больш. ѕа некаторых паказчыках эканам≥чнага разв≥цц€ ———– перагнॠв€дучы€ кра≥ны кап≥тал≥стычнага свету Ц јнгл≥ю ≥ ‘ранцыю.

—пецыф≥чны€ аднос≥ны склал≥с€ Ґ 1939-1941 гг. у ———– ≥ √ерман≥≥. ƒа пал≥тычных дагаворॠдадавал≥с€ эканам≥чны€ дамоҐленасц≥, згодна з €к≥м≥ √ерман≥€ атрымл≥вала з ———– выключна каштоҐную сырав≥ну, а ———– Ц прамысловае абстал€ванне ≥ навейшы€ Ґзбраенн≥, лег≥раваную сталь, оптыку, сродк≥ сув€з≥ ≥ г.д. ƒл€ ———– гэты€ аднос≥ны был≥ вельм≥ карысным≥ Ц бо новае тэхналаг≥чнае абстал€ванне, у вын≥ку м≥жнародных санкцый, з ≥ншых кра≥н —авецкаму —аюзу пастаҐл€ць было забаронена. ” грашовых аднос≥нах германск≥€ пастаҐк≥ Ґ ———– дас€гнул≥ сумы Ґ 462,3 млн. марак.

ѕагроза вайны патрабавала выдаткаваць з бюджэту значны€ сродк≥ на абарону. ѕа-сутнасц≥, перадваенны€ бюджэты ———– Ц гэта Ђбюджэты вайныї. ” 1938 г. на абарону было выдаткавана 23 м≥ль€рды рублЄҐ, а Ґ 1940 г. 57 м≥ль€рдаҐ, ц≥ 32,6% дз€ржаҐнага бюджэту.

—твараючы ваенна-эканам≥чны патэнцы€л кра≥ны, к≥раҐн≥цтва —авецкага —аюза ≥мкнулас€ Ґдасканальваць арган≥зацыю вытворчасц≥ ≥ ҐмацоҐваць дысцыпл≥ну на прадпрыемствах ≥ ва Ґстановах. «годна загаду ¬€рхоҐнага савета ———– ад 26 чэрвен€ 1940 г. ycе працоҐны€ пераходз≥л≥ на
8-гадз≥нны рабочы дзень i 7-дзЄнны рабочы тыдзень, актыв≥завалас€ барацьба за Ґмацаванне дысцыпл≥ны на вытворчасц≥, забаран€лас€ самавольна пак≥даць рабочы€ месцы. ”се гэты€ мерапрыемствы падтрымал≥ савецк≥€ прафсаюзы на IX пленум ¬÷—ѕ—.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 651 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

1357 - | 1256 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.