Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕ≥р≥ккен ұлттар ұйымы бағдарламасының ёЌ≈ѕ деректер≥
нег≥зг≥ ластағыштар жылына 25 млрд т. болса, оларға:

 

є  омпоненттер  өлем≥ бойынша, млн. т./ж
   өм≥рдиоксид≥ мен шаң тозаң бөлшектер≥ јзот оксидтер≥  үк≥рт диоксид≥  өм≥р сутектер    

јтмосфера (ауа ортасы) ек≥ аспект≥де бағаланады:

1.  лимат және оның табиғи әсерлерд≥ң нәтижес≥нде өзгеру≥мен антропогенд≥ әсерлерд≥ң (микроклимат) нәтижес≥ндег≥ өзгер≥с≥ және ұсынылып отырған жобаның нәтижес≥нде өзгеру≥ (микроклимат). Ѕұл бағалар ≥ске асырылайын деп отырған жобаның антропогенд≥ қызмет≥не климаттың ықтимал әсер≥н болжауды да көздейд≥.

2. јтмосфераның ластануы алдымен оның ықтимал ластануы кешенд≥ көрсетк≥штерд≥ң б≥реу≥н≥ң көмег≥мен бағаланады: јтмосфераның ластану потенциалы (јЋѕ), атмосфераның сей≥лту шашыратқыш қаб≥лет≥ (јЎҚ) және басқа.

јтмосфераның ластануының басты белг≥с≥-ластағыш заттардың шект≥ мөлшерл≥к концентраци€сы (Ўћ ) болып табылады. јуадағы ластағыш заттардың өлшенген немесе есептел≥нген концентраци€сы Ўћ -мен салыстырылады, сөйт≥п атмосфераның ластануы Ўћ  шамасымен өлшенед≥. јтмосфералық ауаның санитарлық сапасын анықтау үш≥н, ондағы ластағыш заттардың мөлшер≥н көлем≥ 1 м3 ауадағы мг-мен алынған салмағымен бағалайды.

јтмосфера ауасын ластаудың алдын алу үш≥н ластағыштардың барлық көздер≥ т≥з≥мге алынып, қатаң қадағалау үш≥н олардың әрқайсысына (шахта, мұржа, автокөл≥к және т.б.) нормалар бек≥т≥лген. Әрб≥р өнд≥р≥с орнымен жекеленген обьект≥лер үш≥н әрб≥р аудан, әрб≥р шаршы метрге дей≥н Ўћ -ның ғылыми-техникалық норматив≥ әрб≥р нақты ластағыш түр≥не, белг≥л≥ уақыт аралығында (г/с) сол аудандағы барлық ластағыштардың мөлшер≥н≥ң суммасы адам денсаулығына әсер етпейт≥н шамадан (Ўћ ) аспауы қатаң түрде қадағаланып отыруы ти≥с.

јуаны ластағыштықтың жалпы және ақпаратты көрсетк≥ш≥ рет≥нде-јЋќ »- атмосфераның ластануының орташа жылдық кешенд≥ (комплекст≥) индекс≥ қолданылады. ќлар атмосфераның күй≥не байланысты ластану дәрежес≥не қарай төмендег≥дей кластарға ж≥ктелед≥:

1. ЂЌорма класы-Қ– қалаларының ауасының оташа ластығы дәрежес≥нен төменге сәйкес деңгей.

2. ЂҚау≥п класы-орта дәрежедег≥ деңгей шамасында.

3. Ђ ризис класы-орта шамадан жоғары деңгей.

4. Ђјпаттың класы-орта деңгейден әлде қайда жоғары.

јЋќ »-көб≥несе қала немесе өнеркәс≥п территори€сының жекеленген аумағындағы атмосфераның ластану дәрежелер≥н салыстыру үш≥н немесе атмосфераның ластану тенденци€сындағы уақытша өзгер≥ске ұшырауын бақылау үш≥н қолданылады.

 

јтмосфераның ластану дәрежес≥н кешенд≥

индекс (јЋќ ») критерийлер≥ бойынша бағалау.

 

јтмосфера күй≥н≥ң көрсетк≥ш≥ јтмосфераның экологи€лық күй≥н≥ң класы
Ќорма (н) Қау≥п (Қ)  ризис ( ) јпат (ј)
јуаның ластану деңгей≥ 5-тен төмен 5-8 8-15 15-тен жоғары

 

“ерритори€ атмосферасының ресурстық потенциалы (–ѕ) Цдеп ауаның ≥с жүз≥ндег≥ ластануын Ўћ  шамасына дей≥н қоспаларды сей≥лту арқылы өзд≥г≥нен тазалану мүмк≥нд≥г≥н айтады. јтмосфераның сей≥лтк≥ш қаб≥лет≥, кешенд≥ климаттық және лаборатори€лық көрсетк≥штерден атмосфераның ластану потенциалы јЋѕ және ауа пайдалану параметр≥ јѕѕ нег≥з≥нде бағаланады. Ѕұл сипаттамалар ластану деңгейлер≥н≥ң жасалуы ерекшел≥ктер≥н, метеожағдайларға байланысты қоспалардың атмосферада жинақталып содан соң шығарылуын анықтайды.

јуаны пайдалану параметр≥ (јѕѕ)-ауадағы ластағыш заттардың шамасын, таза ауамен сұйылтып араластырылу нәтижес≥нде орташа мөлшерл≥ концентраци€ға дей≥н қажетт≥ таза ауа көлем≥н сипаттайды. Ѕұл параметр қоршаған ортаның ауа тазалығына жауапкерш≥л≥к ұжымдық түрде ≥ске асырылатын жағдайда қажет. Ѕұл нег≥зде б≥ртұтас территори€да орналасқан өнд≥р≥с орындары ортақтасып, әрб≥реу≥не ластағыштар мөлшер≥н нормалауға, сөйт≥п жалпы ластағыш көлем≥ аз болатын болса, басқа өнд≥р≥с, өнеркәс≥п және басқа обьект≥лерге атмосфераға ластағыш шығару құқығын сатуға да өз араларында кел≥с≥м жасай алады.

јтмосфераның ресурстық потенциалын (ј–ѕ) бағалау, территори€ климатының жағымдылық нег≥з≥нде, ол территори€ны ≥р≥ктеу мақсатта қолдану мүмк≥нд≥г≥ ескер≥л≥п жүрг≥з≥лед≥.

јтмосфераның күй≥н бағалаудың оптималды компоненттер≥н≥ң интегралды, кешенд≥ жүйес≥ төмендег≥лерд≥ қамтуы қажет:

1. —анитарлық-гигиеналық тұрғыдан Ўћ  ластану деңгей≥н≥ң бағалануы.

2. јтмосфераның ресурстық потенциалының бағалануы (ј–ѕ және јѕѕ).

3. Ѕелг≥л≥ басқа орталарға әсер≥ дәрежес≥н≥ң бағалануы (топырақ және өс≥мд≥ктер, қар, сулар).

4. јнтропогенд≥к әсерлерд≥ң табиғи-техникалық жүйеге әсер≥н≥ң интенсивт≥л≥г≥ нег≥з≥нде ол әсерлерд≥ң қысқа мерз≥мд≥ және ұзақ мерз≥мд≥ болжамы.

5. јнтропогенд≥к әсерд≥ң кең≥ст≥кт≥к және уақыттық ықтимал кер≥ әсерд≥ң көлем≥н анықтау.

∆оғарыда айтылғандарды ескере отырып атмосфераға әсерд≥ нег≥здеп бағалау үш≥н мемлекетт≥к экологи€лық сараптау жүрг≥зу үш≥н мыналарды қарастыруды ұсынады:

1. јтмосфералық ауадағы зи€нды заттардың таралуын анықтайтын әд≥стерд≥ң сипаттамасы мен коэффициенттер≥.

2. Ћастағыш заттардың параметрлер≥, қондырғылар толық ≥степ тұрған кездег≥ ластағыш заттардың сапалық және мөлшерлек көрсетк≥штер≥.

3. Ћастағыштар мөлшер≥н≥ң азайтылуы туралы ≥стелет≥н жұмыстардың нег≥здемелер≥ (технологи€лық процест≥ жет≥лд≥ру, газ сорғыш, с≥ң≥рг≥штерд≥ң сапасын жақсарту және т.б.).

4. Ѕ≥р кезектег≥ үлкен мөлшердег≥ шығарылу сипаты.

5. ∆иынтық (суммалық) зи€нды әсер етет≥н заттар және заттар тобының т≥з≥м≥.

6. Ўект≥ мөлшердег≥ шығарылу норматив≥н енг≥зу туралы ұсыныс.

7. ќзық ғылыми-техникалық дәрежедег≥ технологи€ларды қолдану арқылы атмосфераға шығарылатын ластағыштар мөлшер≥н азайтудың қосымша жолдарын ≥здест≥ру.

8. јтмосфералық ауаны ластағыштармен жобаланып отырған обьект≥н≥ң ықтимал ластағыштарына сипаттама (ти≥ст≥ есептеулер≥ мен болжауларына талдау жасау).

9. Қабылданған санитарлық нормалардың нег≥здемелер≥.

10. “ехнологи€лық режимд≥ сақтамаудың немесе табиғи апаттар нәтижес≥ндег≥ ықтимал қау≥пт≥ң нәтижелер≥н болжау т≥з≥м≥.

11. Ѕолуы мүмк≥н апаттардың көлем≥ және оның салдарын жоюдың шаралары.

12. јномальды ыңғайсыз метеорологи€лық жағдайлардағы атмосфераға шығарылатын ластағыштардың мөлшер≥н≥ң шектен тыс тарамауын реттейт≥н, қадағалайтын ≥стер.

13. јтмосфералық ауаның ластанбауын қадағалау жұмыстары.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1123 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1191 - | 1132 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.