Лекции.Орг
 

Категории:


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

У структурі довготривалих циклів виділяють два етапи розвит­ку— низхідну і висхідну хвилі, або фази. Звідси цикл також має дві фази.Низхідна фаза великого циклу — період зміни базисних техно­логій і технологічних структур виробничої системи суспільства — триває 20—25 років. У цей час відбуваються гострі економічні кри­зи малих і середніх циклів. Один з них утворює вихідний пункт для найбільших вкладень у технічні вдосконалення, які були накопичені попереднім розвитком. Він також бере на себе найбільше наванта­ження в перебудові економічної структури суспільства, яка адек­ватна технологічному оновленню виробництва.

Характерною рисою такої кризи є невідповідність існуючої сис­теми економічних зв'язків новій технології. Це криза 1873 р., яка завершила епоху так званої вільної конкуренції й поклала початок формуванню нової фази в розвитку підприємництва — монополі­стичної. Це й криза 1929—1931 рр., яка стала вихідним пунктом фронтального розповсюдження державно-монополістичної струк­тури підприємництва. Це також криза 1974—1975 рр., з якою пов'язаний розвиток транснаціонального підприємницького сус­пільства.

Висхідна фаза великого циклу — період тривалого піднесення економічного та науково-технічного розвитку суспільства. Він три­ває від 25 до ЗО років. У цей час не виключені й циклічні кризи, пов'язані з оновленням виробничих фондів. Розвиваються вони,як правило, на рівні високої кон'юнктури.

Період "високого піднесення" — це період масового розповсю­дження нових технологій, зародження і розвитку нових провідних або навіть базових галузей економіки. В цій фазі відкриваються додаткові можливості для отримання прибутку, розширення інвес­тиційного процесу, залучення у виробництво додаткової робочої сили, зростання заробітної плати.

У той самий час з просуванням економіки до верхньої точки великого циклу в народному господарстві починають нагромаджу­ватися й протидіючі тенденції. Зростання органічної будови вироб­ництва посилює дію тенденції норми прибутку до зниження. Зрос­тає напруга на ринку позикового капіталу, підвищуються відсот­кові ставки. Нагромаджуються інші суперечності, які вже немож­ливо розв'язати на еволюційній основі технологічного оновлення виробництва. Починається глибока криза, яка є початком нової, низхідної, фази великого циклу,

Поряд із створенням наукових основ довгострокового прогнозу­вання економічної структури суспільства теорія довгих хвиль дає змогу виявити також фундаментальні закономірності розвитку тієї чи іншої економічної системи.

Взаємозалежність між зміною ба­зисних технологій (великих циклів) і глибинною перебудовою ви­робничих відносин, наприклад підприємницького виробництва, має такий вигляд:

· першому технологічному циклу (довгій хвилі) відпо­відає домонополістичне підприємництво, засноване на вільному рин­ково-конкурентному механізмі;

· другій довгій хвилі — монополіс­тичне підприємництво з ринково-конкурентним господарським механізмом, який монополістичне регулюється;

· третій хвилі — пе­ріод державно-монополістичного підприємництва з державно-моно­полістичним конкурентно-ринковим механізмом господарювання.

Урахування об'єктивної взаємозумовленості довгих циклів у роз­витку технологічного способу виробництва і відповідного оновлен­ня економічної структури суспільства дає можливість наукового обґрунтування сучасного етапу підприємницького виробництва. Його початок припадає на другу половину 70-х років. У економіч­ній літературі його називають транснаціональним.

Основою структурної перебудови виробничої бази транснаціо­нального капіталу є новий цикл науково-технічної революції, який почався наприкінці 70-х років. Цей цикл ґрунтується на широкій інтернаціоналізації структури відтворення, розвитку ресурсозбері­гаючих технологій, електронній автоматиці, біотехнології, інфор­матиці. За прогнозами вчених, він триватиме до другого десятиліт­тя наступного століття. Вважається, що нинішній цикл завершить індустріальний тип розвитку загальноісторичного процесу. На змі­ну йому прийде постіндустріальна цивілізація. Цим визначається особлива складність (суперечливість) сучасної виробничої структу­ри економічно розвинутих країн. Вона має перехідні від індуст­ріальної до постіндустріальної структурні характеристики.

Великі цикли притаманні як країнам з розвинутою ринковою економікою, так і країнам командно-адміністративної системи. Гли­бина кризових потрясінь економіки колишнього СРСР і східноєв­ропейських країн, яка припала на другу половину 80-х — початок 90-х років, зумовлена не тільки деформаціями командно-адміні­стративної системи. Ці економічні потрясіння були пов'язані з не­обхідністю докорінного технологічного переозброєння виробництва, викликаного новим етапом науково-технічної революції.

На відміну від промислово розвинутих ринкових країн, де цик­лічні фактори довгих хвиль виявилися в середині 70-х — на почат­ку 80-х років, часові межі в країнах командно-адміністративної сис­теми зсунулися приблизно на десятиліття. Головним фактором цього відставання став більш низький рівень розвитку техніки і технології. Отже, існує й об'єктивна зумовленість спільності ряду пере­творень механізмів управління, організаційно-економічних струк­тур і форм власності у країнах з різним економічним устроєм. Пи­тання не в самій проблемі, а у формах і методах її розв'язання.

Щодо України, то тут глибока економічна криза не є ні цикліч­ною, ні довгохвильовою. Вона є частиною всеохоплюючої кризи, яка витікає з: по-перше, структурної трансформації народногоспо­дарських пропорцій у зв'язку з розпадом колишнього єдиного вироб­ничого простору в рамках СРСР і порушенням колишніх виробни­чих зв'язків та не створенням відповідних економічних; по-друге, трансформації економічної системи в цілому та, по-третє, з прак­тичної некерованості цими трансформаційними процесами на макрорівні в умовах, коли національна держава тільки формується.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Які основні типи економічного зростання? .

2. У чому виражається інтенсифікація економіки?

3. Що спільного і в чому відмінності понять "економічне зростання" і "еконо­мічний розвиток" ? Яка роль при цьому еволюції економічної системи?

4. Що таке "економічна рівновага"?

5. У чому суть зв'язку між економічною рівновагою іекономічною кризою?

6. Яке значення мас антициклічна політика у досягненні економічної рівноваги?

7. Порівняйте матеріальну основу середніх і малих циклів, зробіть висновки щодо специфіки кожного з них.

8. Яка структура економічного циклу та що розуміють під її еволюцією?

9. Дайте визначення поняттю "довгі хвилі" в економіці. Яка їх суть та струк­тура?

10. Яке значення має теорія довгих хвиль для економічної практики?

 

Дисципліна: «Економічна теорія»

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 120 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. II. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ
 2. V Основні етапи підготовки поурочного конспекту
 3. А.О.Варзацька пропонує такі етапи уроку навчання школярів зв’язним висловлюванням.
 4. Анотація. В статті розглянуті проблеми формування і використання трудового потенціалу на селі, а також виявлено причини цих проблем.
 5. Бактеріологічний метод дослідження. Принципи, методи та етапи виділення чистих культур бактерій та їх ідентифікації.
 6. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи.
 7. Види циклів. Особливості сучасних циклів.
 8. Виділяють два типи ключових цілей і результатів: фінансові і стратегічні.
 9. Виділяють три основні етапи розвитку інтернаціоналізації господарського життя.
 10. Виникнення філософії та основні історичні етапи розвитку.
 11. Вправа 3. Намалювати криві для зазначених життєвих циклів товарів. Кожна вірна відповідь оцінюється в 1 бал (разом 5 балів).
 12. Дайте визначення економічного циклу та охарактеризуйте окремі йо­го фази.


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.