Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...

Соціальні програми як інструмент соціальної політикиЗагрузка...

Державне економічне програмування можна розглядати як одну з форм державного регулювання економіки. Його завданняполягає у комплексному використанні всіх елементів соціальної та економічної політики держави для досягнення поставленої мети. Програмування передбачає формулювання цілей, а також визначення матеріальних і фінансових засобів їх реалізації.

Програмування як засіб державного регулювання в капіталістичних країнах набуло значного розвитку у 50-х роках ХХ сторіччя. Соціалістичні країни на той час розвивали методи народногосподарського планування, проте навіть у такому плануванні, командно-адміністративному за сутністю, також використовувалися методи програмування або, точніше, програмного планування.

Соціальна програма - це зміст і план діяльності з викладом основних цілей і завдань вирішення соціальних (ой) проблем (и), характеру заходів, уточненням термінів виконання та визначенням учасниківпроцесів та їх рольових функцій.

Соціальна проблема - це об'єктивно виникає в процесі функціонування та розвитку суспільства протиріччя; комплекс питань, які потребують вирішення засобами соціального управління.

Спочатку створюється документальна база, де встановлюються межі будь-якої діяльності: визначаються права та обов'язки, повноваження і обмеження організацій та окремих громадян, визначається, що і яким чином має відбуватися, хто за це відповідальний і де взяти на це гроші. Створюється інституційна база - мережа органів і служб, відповідальних за розробку та впровадження певних напрямків соціальної політики. Визначаються джерела та методи фінансування окремих сфер соціальної політики, соціальних програм: де саме кошти акумулюватимуться, в який спосіб вони туди потраплятимуть і в який спосіб витрачатимуться.

У практиці соціальні програми поділяються на такі види:

 • доходів і цін;
 • зайнятості та соціально-трудових відносин;
 • охорони здоров'я населення і розвитку охорони здоров'я;
 • соціального захисту населення та його окремих груп (інвалідів, літніх, колишніх військовослужбовців та членів їх сімей, і т.п.);
 • освіти;
 • сім'ї, материнства і дитинства;
 • діти та ін

Довгострокова цільова соціальна програма повинна формуватися на термін понад 10 років. Цільова програма - це скоординоване по цілях, термінах, змістом поточне і перспективне плануваннякомплексу заходів, спрямованих на вирішення тих чи інших соціальних проблем, на основі раціонального використання матеріально-технічних, кадрових і фінансових ресурсів. Така програма передбачає цілеспрямоване взаємодія всіх її учасників, визначених виконавцями намічених програмних заходів.

Формування програми вимагає проведення наступних поетапних розробок:

1. Формулювання та експертний аналіз проблемної ситуації;

2. Концептуальна розробка планованої програми;

3. Інформаційний пошук даних, що вводяться;

4. Власне формування програми;

5. Прогнозування результатів реалізації програми;

6. Розробка стандартизованих показників ефективності програмних заходів;

7. Розробка управління реалізацією програми.

Концептуальна розробка планованої програми передбачає:

 • розробку концепції вирішення проблеми в цьому часовому періоді;
 • визначення мети і підцілей програми;
 • формування плану заходів;
 • розробку моделі організаційної інфраструктури системи, в рамках якої передбачається реалізувати програму (структурно-функціональна модель системи);
 • визначення підходів до інформаційного забезпечення системи (визначення джерел інформації, виду і форм вхідних і вихідних даних).

Соціальне програмування, його логіка спирається на певні закономірності, які складають принципи програмування.

1. Принци єдності економіки та політики. Розробка та впровадження програм неможливі без наявності політичної волі. Разом з тим, програми мають бути узгоджені з економічними можливостями держави.

2. Принцип наукової обґрунтованості та ефективності рішень. Він означає необхідність врахування дії всієї системи законів розвитку суспільства, передбачає глибоке вивчення і практичне використання досягнень сучасної науки, удосконалення інформаційного та методичного забезпечення.

3. Принцип поєднання загальних та локальних інтересів. Передбачає необхідність узгодження інтересів різних класів, соціальних груп, суспільства в цілому з метою уникнення підвищення соціальної напруги у суспільстві.

4. Принци єдності процесу розробки, можливості та контролю виконання програм.

Класифікація соціальних програм. Класифікувати соціальні програми можна за різними критеріями: спрямованістю, територіальним масштабам, термінам дії, рівнем комплексності. За спрямованістю програми поділяються на такі види:

• спрямовані на попередження негативних соціальних наслідків будь-яких процесів або явищ (програми соціального страхування);

• спрямовані на подолання негативних соціальних явищ або процесів — програми адресної допомоги, житлових субсидій, соціальної допомоги одинакам або інвалідам;

• спрямовані на розвиток будь-якої соціальної сфери, або соціальної групи (розвиток молоді, покращення здоров’я нації тощо).

 

Дата добавления: 2017-02-11; просмотров: 288 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. III. Цілі та основні завдання воєнної політики
 2. Internet як інструмент для комунікацій
 3. IV. Суспільно-політичні, економічні та інші умови реалізації воєнної політики. Воєнно-політичні та воєнно-стратегічні обмеження
 4. Oсобливості соціальної роботи з різними групами населення.
 5. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 1 страница
 6. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 2 страница
 7. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 3 страница
 8. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 4 страница
 9. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 4 страница
 10. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 5 страница
 11. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 5 страница
 12. V. Шляхи досягнення цілей воєнної політики України


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.