Амплитудалық модулятордың биполярлы транзисторының вольт амперлі сипаттамасы ВАС мына көрсетілмеген апроксимацияланған
Лекции.Орг

Поиск:


Амплитудалық модулятордың биполярлы транзисторының вольт амперлі сипаттамасы ВАС мына көрсетілмеген апроксимацияланған
КІРІСПЕ

Курстың тапсырмасы – пәнді оқып – үйрену нәтижесінде студенттерде телекомуникациялық жүйелердің бөгеуілге төзімділігі және өткізгіштік қасиеттің шекті мүмкіншітіктерін бағалау, дабылдардың түрленуімен өңделуі, электрлік дабылдардың математикалық талдау жүргізуге мүмкіншілік беретін талаптар мен білімдер қалыптастыруды көздейді.

Берілген есептік графикалық жұмыста телекоммуникациялық жүйелердегі акпаратты берудің негізгі заңдылықтарын оқып үйреніп, сонымен қатар негізгі концепцияларды, модельдерді және телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді тұрғызу ұстанымдарымен, бөгеуілге төзімді кодерлеу әдістермен, хабарды оптималды қабылдаумен, көпарналы тарату ұстанымдарымен, байланыс жүйесінің оптимизация сұрақтарымен, телекоммуникация облысындағы стандарттар мен қазіргі кезде өсу қарқынымен танысу.

 

 

Тапсырма

Сызықты элемент кірісіне (электірлік сүзгінің) периодтық дабыл беріледі.

Талап етіледі:

а)Сүзгіш тізбектің кірісіндегі дабылды Фурье қатарына (тригонометриялық түрде) жіктеу керек, нөлге тең емес, бірінші бес гармоника коэфициенттері мен тұрақты құрушыны анықтау керек;

б) Кірістегі кернеудің лездік мәндерін жазып алу;

в) Кіріс дабылдың дискретті спектірін бейнелеу;

г) Тұрақты құрушы мен бес гармоника бойынша ток немесе кіріс кернеудің графигін тұрғызу;

д) Екіншіден бастап бесінші гармоника бойынша, ЭЕМө де есептеу жүргізу. Тапсырмаға арналған бастапқы мәндер 1 суретте және 2 кестеде келтірілген.

1-кесте

Сынақ кітапшасының соңғы саны
U1,мВ
Сынақ кітапшасының соңғысының алдыңғы саны
Дабыл пішіні-1 сурет

Сурет 1. Дабыл пішіні

а) Фильтр тізбегіндегі сигналды Фурье тобына жайып (тригонометриялық түрде), тұрақты құраманыжәне алғашқы бес, нөлге тең емес, гармонканың коэффициенттерін тап. Берілгені бойынша жұп немесе тақ туралы әңгіме болмайды, себебі бұл анықталмаған. Есептегенде , және тұрақтыларын табу керек.

Келесі формулаларды қолданамыз:

Ең бірінші 0<t<T аймағында дабыл теңдеуін табайық:

t = 0; U(t) = 80 мВ;

t = T; U(t) = 0;

 

Сондықтан:

Осыдан кейін коэфициентерді есептеймін:

 

 

 

 

 

 

Осыдан барып кірістегі кернеудің өрнегін аламыз:

 

б) кірістегі кернеудің лездік мәнін жазу:

 

 

 

 

 

в) кірістегі сигналдың дискреттік спектрін салу;

Сурет 2. Кірістегі сигналдың дискреттік спектрі

г) Тұрақты құраушы мен бес гармоника бойынша кіріс кернеудің сызбасын тұрғызу:

 

3 Сурет. Кірістегі кернеудің сызбасы

Тапсырма

Амплитудалық модулятордың биполярлы транзисторының вольт амперлі сипаттамасы ВАС мына көрсетілмеген апроксимацияланған

мұндағы Ік- транзитордың коллектор тогы, мА;

UБЭ- транзистор базасының кернеуі, В;

S- ВАС сипаттаманың тіктігі, мА/B;

Е0- кесу кернеуі, В;

Талап етіледі:

а) Тасымалдаушы дабыл модуляциясының тағайындалуын түсіндіру және аналогты модуляциясының әр түрлі турлерін сипаттау;

б) Транзисторлы амплитудалы модулятордың қысқартылған сұлбасын бейнелеу, оның жұмысының ұстанымы мен сұлба элементтерінің тағайындалуын суреттеу;

в) Статикалық модуляцичлы сипаттамаға СМС анықтама беру, S, U0 және Um жоғары жиілікті тасымалдаушы дабыл амплитудасының мәндері берілген кездегі СМС тұрғызу және есептеу-4.1-кесте;

г) СМС көмегімен Ебоңт оңтайлы ығысу кернеуі мен (Ω=2πF) бұрмаланбаған модуляцияға сәйкес, uмод(t)=UcosΩt модульдеуші дабылдың рұқсат етілетін UΩmax амплитуда өлшемін анықтау;

д) Таңдалынған режим үшін М модуляция коэфициентін есептеу және біртоналды АМ дабылының спектралды және векторлы диаграммаларын тұрғызып, осы дабылдың математикалық түрін жазу.

Берілгені:

2-кесте

Сынақ кітапшасының соңғысының алдыңғы саны
S, mA/B
Сынақ кітапшасының соңғы саны
F0 ,кГц
E0,В 0.5
Um,B 0.6
F,кГц 5.0

Шешуі:

а) Тасымалдаушы дабыл модуляциясының тағайындалуын түсіндіру және аналогты модуляциясының әр түрлі турлерін сипаттау:

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 498 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.