Лекции.Орг


Поиск:
Правила поведінки та способи дій насе-лення при наявності загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.
ПЛАН-КОНСПЕКТ

Проведення занять з студентами МНАУ

з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Тема № 7. «Управління силами та засобами об`єкта господарювання під час надзвичайних ситуацій»

Навчальна мета: ознайомити студентів з порядком надання населенню ін.-формації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та споро-бів дій в цих умовах; сутністю і особливостю оперативного управління за умов виникнення НС; метою і загальною характеристикою рятувальних та інших не-відкладних робіт; технікою, що застосовується при ліквідації наслідків НС; складом та завданням угрупування сил першого, другого ешелоннів та резерву; організацією взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основ-них видів забезпечення у зоні НС.

 

 

Час: 2 години.

 

 

Місце проведення: аудиторія.

 

 

Навчально-матеріальне забезпечення: плакати, стенди, наочні приладдя.

 

 

Література: 1.Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Нав-чальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, - 158 с. 2. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ "Львів-ська політехніка", 2009.- 264 с. 3. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функ-ціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. – К., 2008. – 286с. 4. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів ви-щих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424с. 5. Черняков О.Г., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є, Костенецький М.І. Медицина катаст-роф. Навч. посібник. К.: "Здоров’я". 2001, - 348 с.

 

Порядок проведення занять.

Організаційний момент – 3 хв.

 

- перевіряю присутніх;

- оголошую тему та мету заняття, питання, яки мають вивчатися.

Викладення матеріалу теми - 72 хв.

Питання, які вивчатимуться:

1. Правила поведінки та способи дій населення при наявності загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Оперативне управління за умов виникнення надзвичайних ситуацій.

3. Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт.

 

3. Підведення підсумків – 5 хв.

- оголошую оцінки; відповідаю на запитання;

- указую на питання, які вимагають підвищеної уваги на самопідготовці.

Завдання на самопідготовку:

1. Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

2. Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС.

3. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти управління в НС.

4. Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації НС.

5. Сили і засоби постійної готовності.

6. Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт.

7. Техніка, що застосовується при ліквідації наслідків НС.

8. Розрахунок сил та їх ешелоноване угрупування.

9. Склад та завдання угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву.

10. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні НС.

 

Правила поведінки та способи дій насе-лення при наявності загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Головним і невід'ємним елементом всієї системи захисту на-селення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є інформація та оповіщення.

Зміст інформації мають становити відомості про надзвичай-ні ситуації, що прогнозуються або вже виникли, з визначенням їхньої класифікації, меж поширення і наслідків, а також захо-ди реагування на них.

Оперативну і достовірну інформацію про стан захисту насе-лення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, методи та способи їх захисту, заходи безпеки зобов'язані надавати населенню через засоби масової інформації центральні та місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи рад.

Оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуа-цій і постійне інформування про них населення забезпечується шляхом:

А) Завчасного створення, підтримання в постійній готовнос-ті загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення населення.

Б) Організаційно-технічного з'єднання територіальних сис-тем централізованого оповіщення і систем оповіщення на об'єктах господарювання.

В) Завчасного створення та організаційно-технічного з'єд-нання із системами спостереження і контролю постійно дію-чих локальних систем оповіщення та інформування населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах роз-міщення радіаційних і хімічних підприємств та інших об'єктів підвищеної небезпеки.

Г) Централізованого використання загальнодержавних і га-лузевих систем зв'язку, радіопровідного, телевізійного опові-щення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації.

Оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичай-ної ситуації у мирний, в особливий період та постійне інформу-вання його про наявну обстановку — одне з важливих завдань цивільного захисту України. Для цього створюється система, організаційно-технічне об'єднання засобів для передачі сигна-лів і розпоряджень органів управління цивільного захисту.

Система оповіщення та інформативного забезпечення ство-рюється завчасно в усіх ланках пунктів управління. Основу системи оповіщення утворюють автоматизована система цен-тралізованого оповіщення мережі зв'язку та радіомовлення, а також спеціальні засоби.

Автоматизована система оповіщення створюється завчасно на базі загальнодержавної мережі зв'язку та радіомовлення і поділяється на державну та територіальну.

Вона може забезпечити оповіщення населення, поєднавши місцеву телефонну мережу для подачі сигналу «Увага всім!» та повну інформацію за допомогою засобів радіомовлення й теле-бачення.

Додатково в Україні створюється локальна державна сис-тема оповіщення про загрозу катастрофічного затоплення в разі руйнування гідроспоруд на р. Дніпро.

Відповідальним за організацію оповіщення про загрозу і ви-никнення надзвичайної ситуації і постійне інформування насе-лення про становище є органи управління цивільного захисту відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Сигнали передаються каналами зв'язку, радіотрансляційни-ми мережами і засобами телебачення. Одночасно з інформаці-єю про надзвичайну ситуацію передаються вказівки про поря-док дій формувань цивільного захисту і населення.

Сигнали, подані вищим органом управління цивільного за-хисту, мають дублюватися всіма підпорядкованими підсисте-мами. Дублювати сигнали на об'єктах і в населенних пунктах можна за допомогою місцевого радіотрансляційного вузла, гуд-ків підприємств, сирен транспорту, ударами в рейку, дзвони.

Для своєчасного попередження населення введені сигнали попередження населення у мирний і воєнний час.

Сигнал «Увага всім!» повідомляє населення про надзвичайну обстановку в мирний час і на випадок загрози нападу против-ника у воєнний час.

Сигнал подається органами цивільного захисту за допомо-гою сирени і виробничих гудків. Тривалі гудки означають по-переджувальний сигнал.

Дії населення після одержання сигналу.

Почувши їх, необхідно включити радіо, телевізор і прослуха-ти текст інформації про дії населення після одержання сигна-лу. Якщо немає радіо, телевізора або вони не працюють, слід з'ясувати значення і зміст інформації у сусідів або інших лю-дей, які знають про неї. Після одержання інформації необхідно виконати всі вказівки тексту інформації сигналу.

 

1. Сигнали і варіанти оповіщення населення в мирний час:

А) «Аварія на атомній електростанції». Повідомляються міс-це, час, масштаби аварії, інформація про радіаційну обстанов-ку та дії населення. Якщо є загроза забруднення радіоактив-ними речовинами, необхідно провести герметизацію житлових, виробничих і складських приміщень. Провести заходи захисту від радіоактивних речовин сільськогосподарських тварин, кор-мів, урожаю, продуктів харчування та води. Прийняти йодні препарати. Надалі діяти відповідно до вказівок штабу органів цивільного захисту.

Дії у випадку раптового виникнення радіаційної небезпеки:

- З одержанням повідомлення про радіаційну небезпеку не-гайно укрийтеся в будинку. Стіни дерев'яного будинку послаб-люють іонізуюче випромінювання в 2 рази, цегляного - у 10 ра-зів; заглиблені укриття (підвали): з покриттям із дерева у 7 ра-зів, з покриттям із цегли або бетону - у 40-100 разів.

- Уникайте паніки. Слухайте повідомлення органів влади з питань надзвичайних ситуацій.

- Уменшіть можливість проникнення радіаційних речовин в приміщення.

- Проведіть йодну профілактику. Йодистий калій вживати після їжі разом з чаєм, соком або водою 1 раз на день протягом 7 діб: дітям до двох років - по 0,040 г на один прийом; дітям від двох років та дорослим - по 0,125 г на один прийом. Водно-спиртовий розчин йоду приймати після їжі 3 рази на день про-тягом 7 діб: дітям до двох років - по 1-2 краплі 5% настоянки на 100мл молока або годувальної суміші; дітям від двох років та дорослим - по 3-5 крапель на стакан молока або води. Нано-сити на поверхню кінцівок рук настоянку йоду у вигляді сітки 1 раз на день протягом 7 діб.

- Уточніть місце початку евакуації. Попередьте сусідів, допо-можіть дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підляга-ють евакуації в першу чергу.

- Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, про-дукти, запас питної води, найпростіші засоби санітарної об-робки та інші необхідні вам речі у герметичну валізу.

- По можливості негайно залишить зону радіоактивного заб-руднення.

- Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть протигаз (респіратор, ватно-марлеву пов'язку), верхній одяг (плащ, паль-то, накидка), гумові чоботи.

- З прибуттям на нове місця перебування, проведіть дезак-тивацію засобів захисту, одягу, взуття та санітарну обробку шкіри на спеціально обладнаному пункті або ж самостійно. Зняти верхній одяг, ставши спиною проти вітру, витрясти йо-го; повісити одяг на перекладину, віником або щіткою змести з нього радіоактивний пил та вимити водою; обробити відкриті ділянки шкіри водою. Для обробки шкіри можна використову-вати марлю чи просто рушники.

- Дізнайтеся у місцевих органів державної влади адреси ор-ганізацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

 

Запам'ятайте!

- Використовуйте для харчування лише продукти, що збері-галися у зачинених приміщеннях, консервацію і не зазнали ра-діоактивного забруднення; не вживайте овочі, які росли на за-брудненому ґрунті; не пийте молоко від корів, які пасуться на забруднених пасовиськах.

- Не пийте воду із відкритих джерел та із мереж водопоста-чання після офіційного оголошення радіаційної небезпеки, ко-лодязі накрийте.

- Уникайте тривалого перебування на забрудненій території.

- У приміщеннях щодня робіть вологе прибирання, бажано з використанням миючих засобів.

- У разі перебування на відкритій, забрудненій радіо актив-ними речовинами місцевості, обов'язково використовуйте за-соби захисту: для захисту органів дихання - протигаз, респіра-тор, ватно-марлева чи протипилова пов'язка, зволожена марле-ва пов'язка, хустинка або будь-яка частина одягу; для захисту шкіри - спеціальний захисний одяг типу ОЗК, плащ з капюшо-ном, накидка, комбінезон, гумове взуття і рукавиці.

 

Б) «Аварія на хімічно небезпечному об'єкті». Повідомляються місце, час, масштаби аварії, інформація про можливе хімічне зараження території, напрямок та швидкість можливого руху зараженого повітря, райони, яким загрожує небезпека. Даєть-ся інформація про поведінку населення. Залежно від обставин: залишатися на місці, у закритих житлових приміщеннях, на робочих місцях чи залишати їх і, застосувавши засоби індиві-дуального захисту, вирушити на місця збору для евакуації або в захисні споруди. Надалі діяти відповідно до вказівок штабу органів управління цивільного захисту.

Дії у випадку загрози виникнення хімічної небезпеки:

- Сирени і переривчасті гудки підприємств - це сигнал «Ува-га всім». Негайно ввімкніть приймач радіотрансляційної мере-жі або телевізор. Слухайте інформацію про надзвичайну ситуа-цію та порядок дій.

- При оголошенні небезпечного стану уникайте паніки.

- Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.

- Виконайте заходи щодо зменшення проникнення отруйних речовин в квартиру (будинок): щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте.

- Підготуйте запас питної води: наберіть воду у герметичні ємності, підготуйте найпростіші засоби санітарної обробки (ми-льний розчин для обробки рук).

- Дізнайтеся у місцевих органів влади про місце збору меш-канців для евакуації та уточніть час її початку. Підготуйтеся: упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби.

Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби за-хисту.

 

В) «Землетрус». Подається повідомлення про загрозу земле-трусу або його початок. Населення попереджається про необ-хідність відключити газ, воду, електроенергію, погасити вогонь у печах; повідомити сусідів про одержану інформацію; взяти необхідний одяг, документи, продукти харчування, вийти на вулицю і розміститися на відкритій місцевості на безпечній відстані від будинків, споруд, ліній електропередачі.

 

Дії у випадку загрози виникнення землетрусу:

- Уважно слухайте iнформацiю про обстановку та iнструкцiї про порядок дiй, не користуйтеся без потреби телефоном.

- Зберiгайте спокiй, попередьте сусiдiв, надайте допомогу iн-валiдам, дiтям та людям похилого вiкy.

- Навчiть дiтей, як дiяти пiд час землетрусу.

- Дiзнайтеся у мiсцевих opгaнiв державної влади та місцево-го самоврядування мiсце збору мешканцiв для eвaкyaцiї. Зав-часно вирiшiть, де буде мiсце зустрiчi вашої родини у разi eвa-кyaцiї.

- Одягнiться, вiзьмiть документи та зберiть найбiльш необ-хiднi речi, невеликий запас продуктiв харчування на декiлька днiв, питну воду, медикаменти, кишеньковий ліхтарик.

- Вiд'єднайте вci електроприлади вiд електромережi, вимк-нiть газ та систему нагрiвання.

- Поставте на пiдлогу бiльш важкi та великi речi. Закрiпiть речi, якi можуть впасти i спричинити травми. Не ставте лiжко бiля вiкна з великим склом.

Дії під час землетрусу:

- Зберiгайте спокiй, уникайте панiки.

- Дiйте негайно, як тiльки вiдчyєте коливання грунту або споруди, головна небезпека, яка вам загрожує - це предмети i уламки, що падають.

- Швидко залишiть будинок та вiдiйдiть вiд нього на вiдкри-те мiсце, якщо ви знаходитесь на першому або другому поверсі.

- Негайно залишiть кутові кiмнати, якщо ви знаходитесь ви-ще другого поверху. Негайно перейдiть у бiльш безпечне мicце, якщо ви знаходитесь у примiщеннi. Станьте в отворi внутрiш-нiх дверей або у кутку кiмнати, подалi вiд вікон i важких пред-метів.

- Не кидайтесь до сходiв або до лiфта, якщо ви знаходитесь у висотнiй спорудi вище п'ятого поверху. Вихiд зi споруди най-бiльш буде заповнений людьми, а лiфти вийдуть з ладу.

- Вибiгайте з будинку швидко, але обережно. Остерiгайтесь уламкiв, електричних дpoтiв та iнших джерел небезпеки.

- Вiддалiться вiд високих споруд, шляхопроводiв, мостів та лiнiй електропередач.

- Зупинiться, якщо ви їдете автомобiлем, вiдчинiть дверi та залишайтесь у автомобiлi до припинення коливань.

- Перевiрте, чи немає поблизу постраждалих, сповiстiть про них рятувалникiв та, по можливостi, надайте допомогу.

Дії після землетрусу:

- Зберiгайте спокiй, заспокойте дiтей та тих, хто отримав психiчну травму в результатi землетрусу, оцiнiть ситуацiю.

- Допоможiть, по можливостi, постраждалим, викличте ме-дичну допомогу тим, хто її потребує.

- Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Будьте дуже обережнi, може статися раптове обвалення, загро-жує небезпека вiд витоку газу, вiд лiнiй електромереж, розби-того скла.

- Перевiрте зовнiшнiм оглядом стан мереж електро-, газо- та водопостачання. Обов'язково кип'ятiть питну воду, вона може бути забруднена.

- Перевiрте, чи немає загрози пожежi.

- Не користуйтеся вiдкритим вогнем, освiтленням, нагрiва-льними приладами, газовими плитами i не вмикайте їх до того часу, доки не будете впевненi, що немае витоку газу.

- Не користуйтеся довго телефоном, oкpiм як для повiдом-лення про серйозну небезпеку.

- Не поспiшайте з оглядом міста, не вiдвiдуйте зони руйну-вань, якщо там не потрiбна допомога.

- Будьте готові до повторних поштовхiв, це додаткові руйну-вання.

Г) «Затоплення». Повідомляється район, в якому очікується затоплення в результаті підйому рівня води в річці чи аварії дамби. Населення, яке проживає у даному районі, повинне взяти необхідні речі, документи, продукти харчування, воду, виключити електроенергію, відключити газ і зібратись у вказа-ному місці для евакуації. Повідомити сусідів про стихійне лихо і надалі слухати інформацію штабу органів управління цивіль-ного захисту.

Дії у випадку загрози виникнення повені, паводка:

- Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та інструкції про порядок дій, не користуйтеся без потреби теле-фоном, щоб він був вільним для зв'язку з вами.

- Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу ін-валідам, дітям та людям похилого віку.

- Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцево-го самоврядування місце збору мешканців для евакуації та го-туйтеся до неї.

- Підготуйте документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів харчування на декілька днів, медикаменти. Складіть все у валізу. Документи зберігайте у водонепроникному пакеті.

- Від'єднайте всі споживачі електричного струму від елект-ромережі, вимкніть газ.

- Перенесіть більш цінні речі та продовольство на верхні по-верхи або підніміть на верхні полиці.

 

Дії в зоні раптового затоплення під час повені, паводка:

- Зберігайте спокій, уникайте паніки.

- Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, про-дукти та інші необхідні речі.

- Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.

- По можливості негайно залишіть зону затоплення.

- Перед виходом з будинку вимкніть електро - та газопоста-чання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час - закрийте вікна та двері першого поверху дошками (щитами).

- Підніміться на верхні поверхи або на горищні приміщення.

- До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівни-кам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти.

- Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по можливості, допомогу.

- Потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, за допомогою яких можна утри-матися до одержання допомоги.

- Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти).

 

Дії після повені, паводка:

- Переконайтесь, що ваше житло не отримало внаслідок по-вені ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням, відсутні провалини в будинку і навколо нього, не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття.

- Не користуйтесь електромережею до повного осушення бу-динку.

- Обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водо-постачання, які були підтоплені.

- Просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезін-фекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території.

- Здійснюйте осушення затоплених підвальних приміщень поетапно, з розрахунку 1/3 об'єму води на добу.

- Електроприладами можна користуватися тільки після їх ре-тельного просушування.

- Заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час повені. Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і отримала ушкодження.

- Все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції.

- Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцево-го самоврядування адреси організацій, що відповідають за на-дання допомоги потерпілому населенню.

 

Д) «Штормове попередження». Подається інформація для на-селення про посилення вітру. Населенню необхідно зачинити вікна, двері. Закрити в приміщеннях сільськогосподарських тварин. Повідомити сусідів. Населенню, по можливості, перей-ти в підвали, погреби.

 

Дії при загрозі стихійного лиха та отриманні штормового попередження:

- Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприй-мачу про обстановку та рекомендації про порядок дій.

- Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу ін-валідам, дітям та людям похилого віку.

- Підготуйте документи, одяг та зберіть найбільш необхідні й цінні речі, невеликий запас продуктів харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, кишеньковий ліхтарик, прий-мач на батарейках.

- Підготуйтесь до відключення електромережі, закрийте газо-ві крани, загасіть вогонь у грубах.

- Приберіть майно з двору та балконів у будинок (підвал), об-ріжте сухі дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.

- Поставте на підлогу речі, які можуть впасти і спричинити травми. Не ставте ліжко біля вікна з великими шибами.

- Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; віконне скло заклейте, по можливості, захистіть вікон-ницями або щитами.

- Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправ-ляйте їх у такі дні у дитячий садок та школу.

- Перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сховайтеся в підвалі або віддаленому від дерев і будинків погребі.

- Худобу поставте у капітальному хліві, двері та ворота міцно зачиніть.

- Якщо ви у човні та отримали штормове попередження або бачите наближення поганої погоди, негайно пливіть до берега.

 

Дії під час стихійного лиха:

- Зберігайте спокій, уникайте паніки, при необхідності на-дайте допомогу інвалідам, дітям, людям похилого віку та сусі-дам.

- Закрийте вікна та відійдіть від них подалі.

- Загасіть вогонь у грубах, вимкніть електро- та газопоста-чання.

- Зберіть документи, одяг та найбільш необхідні та цінні ре-чі, продукти харчування на декілька днів, питну воду, медика-менти, ліхтарик, приймач на батарейках.

- Перейдіть у безпечне місце. Сховайтеся у внутрішніх при-міщеннях - коридорі, ванній кімнаті, коморі або підвалі. Ввімк-ніть приймач, щоб отримувати інформацію.

- Не намагайтесь перейти в іншу будівлю - це небезпечно.

- Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть раптово вимкнути.

- Обминайте хиткі будівлі та будинки з хитким дахом, якщо лихо застало вас на вулиці. Вони руйнуються дуже швидко. По можливості заховайтеся в підвал найближчого будинку.

- Якщо ви на відкритій місцевості, притисніться до землі на дні будь-якого заглиблення (яру, канави, кювету), захищаючи голову одягом чи гілками дерев.

- Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем. Не ховайтеся у ньо-му, а виходьте і швидко ховайтеся у міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення.

- Уникайте різноманітних споруд підвищеного ризику, мос-тів, естакад, трубопроводів, ліній електромереж, водойм, по-тенційно небезпечних промислових об'єктів та дерев.

- Не наближайтесь до води подивитися на шторм, сильні віт-ри здіймають величезні хвилі на морі, які накочуються на бе-рег. Ви можете загинути.

 

Дії після стихійного лиха:

- Зберігайте спокій, заспокойте дітей та тих, хто отримав психічну травму в результаті лиха, оцініть ситуацію. Допомо-жіть, по можливості, постраждалим, викличте медичну допо-могу тим, хто її потребує.

- Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Перевірте зовнішнім оглядом стан мереж електро-, газо- та во-допостачання. Обов'язково кип'ятіть питну воду.

- Не користуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагріваль-ними приладами, газовими плитами і не вмикайте їх до того часу, доки не будете впевнені, що немає витоку газу. Перевір-те, чи не існує загрози пожежі. При необхідності сповістіть по-жежну охорону. Не користуйтеся телефоном, окрім як для пові-домлення про серйозну небезпеку.

- Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть вимкну-ти.

- Не виходьте відразу на вулицю - після того, як вітер стих, через кілька хвилин шквал може повторитися.

- Будьте дуже обережні, виходячи з будинку. Остерігайтесь: частин конструкцій та предметів, які нависають на будівлях; обірваних дротів від ліній електромереж; розбитого скла та ін-ших джерел небезпеки.

- Тримайтеся подалі від будинків, стовпів електромереж, ви-соких парканів та іншого. Не поспішайте з оглядом міста, не відвідуйте зони руйнувань, якщо там не потрібна ваша допо-мога.

- Дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місце-вого самоврядування адреси організацій, які відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

 

2. Сигнали оповіщення населення у воєнний час:

А) Сигнал «Повітряна тривога». Подається для всього насе-лення. Попереджається про небезпеку ураження противником даного району. По радіо передається текст: «Увага! Увага! По-вітряна тривога! Повітряна тривога!» Одночасно сигнал дублю-ється сиренами, гудками підприємств і транспорту. Тривалість сигналу 2 - 3 хв.

При цьому сигналі об'єкти припиняють роботу, транспорт зу-пиняється і все населення укривається в захисних спорудах. Робітники і службовці припиняють роботу відповідно до інст-рукції і вказівок адміністрації. Там, де неможливо через техно-логічний процес або через вимоги безпеки зупинити виробниц-тво, залишаються чергові, для яких мають бути захисні спору-ди.

Сигнал може застати у будь-якому місці й будь-який час. В усіх випадках необхідно діяти швидко, але спокійно, впевнено, без паніки. Суворо дотримуватися правил поведінки, вказівок органів цивільного захисту.

 

Дії після cигналу «Повітряна тривога»:

- Якщо сигнал застав удома, потрібно швидко одягнутися, допомогти одягнути молодших дітей, взяти індивідуальні засо-би захисту.

- Заздалегідь приготований запас продуктів і води, особисті документи і кишеньковий ліхтар.

- Закрити вікна, вимкнути світло і всі нагрівальні прилади, перекрити газову мережу, загасити пекти і негайно піти в при-тулок або укриття, по дорозі попередивши сусідів. Не можна залишатися в будівлях, оскільки при ядерному вибуху вони мо-жуть руйнуватися від дії ударної хвилі.

- По дорозі в притулок або укриття, а також при вході в них необхідно дотримувати спокій і порядок, обов'язково допома-гати молодшим дітям, старезним і інвалідам.

З виникненням загрози нападу в укриттях встановити чер-гування із складу груп (ланок) обслуговування укриттів. Їх обо-в'язки: стежити за правильним заповненням притулків, аби громадяни не вносили громіздкі речі, горючі речовини і мате-ріали з неприємним або різким запахом, не наводили домаш-ніх тварин. По сигналу «Закрити захисні споруди» або самос-тійно своєчасно закрити двері укриття. Спостерігати за станом тих, що переховуються, надавати їм першу медичну допомогу, користуючись наявною аптечкою з набором найбільш часто вживаних ліків.

 

Б) Сигнал «Відбій повітряної тривоги». Органами цивільного захисту через радіотрансляційну мережу передається текст: «Увага! Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги!». За цим сигналом населення залишає захисні споруди і повертається на свої робочі місця і в житла.

 

Дії після cигналу «Відбій повітряної тривоги»:

З цього сигналу населення з дозволу старших притулків і ук-риттів залишає їх. Робітники і службовці повертаються на свої робочі місця і приступають до роботи.

У містах (районах), по яких противник завдав ударів зброєю масової поразки, для вкриваємих передається інформація про обстановку, що склалася поза укриттів, про вжиті заходи з лік-відації наслідків нападу, «режимах поведінки населення та інша необхідна інформація для подальших дій.

 

Г) Сигнал «Радіаційна небезпека». Подається в населених пунктах і в районах, в напрямку яких рухається радіоактивна хмара, що утворилася від вибуху ядерного боєприпасу. Почув-ши цей сигнал, необхідно з індивідуальної аптечки АІ-2 прий-няти 6 таблеток радіозахисного препарату № 1 із гнізда 4, на-діти респіратор, протипилову пов'язку, ватно-марлеву маску або протигаз, взяти запас продуктів, документи, медикаменти, предмети першої потреби і направитися у сховище або ПРУ.

 

Дії у випадку загрози виникнення радіаційної небезпеки:

- При оголошенні небезпечного стану не панікуйте, слухайте повідомлення.

- Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.

- Дізнайтеся про час та місце збору мешканців для евакуа-ції.

- Уменшіть проникнення радіаційних речовин в квартиру (будинок): щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте.

- Підготуйтеся до можливої евакуації: упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, пред-мети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2 - 3 доби, питну воду. Підготуйте найпростіші засоби санітарної обробки (мильний розчин).

- Перед виходом з приміщення від'єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі, вимкніть газ та воду.

 

Д) Сигнал «Хімічна тривога». Подається у разі загрози або безпосереднього виявлення хімічного або бактеріологічного на-паду (зараження). При цьому сигналі необхідно прийняти з ін-дивідуальної аптечки АІ-2 одну таблетку препарату при отру-єнні фосфорорганічними речовинами з пенала з гнізда 2 або 5 таблеток протибактеріального препарату № 1 із гнізда 5, швид-ко надіти протигаз, а за необхідності - і засоби захисту шкіри, якщо можливо, та укритися в захисних спорудах. Якщо таких поблизу немає, то від ураження аерозолями отруйних речовин і бактеріальних засобів можна сховатися в житлових чи вироб-ничих приміщеннях.

Успіх захисту населення залежатиме від дисциплінованості, своєчасної і правильної поведінки, суворого дотримання реко-мендацій і вимог органів цивільного захисту.

 

Дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки:

- Уникайте паніки. З одержанням повідомлення (по радіо або іншим засобам оповіщення) про викид (розлив) в атмосфе-ру СДОР та про небезпеку хімічного зараження, виконайте пе-редбачені заходи.

- Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та найпростіші засоби захисту шкіри. Якщо засобів індивіду-ального захисту немає і вийти із району аварії неможливо, за-лишайтесь у приміщенні і негайно та надійно герметизуйте приміщення! Зменшіть можливість проникнення СДОР (парів, аерозолів) у приміщення: щільно закрийте вікна та двері, ди-моходи, вентиляційні люки, щілини в рамах вікон та дверей заклейте, вимкніть джерела газо-, електропостачання та ага-сіть вогонь у печах. Чекайте повідомлень органів влади з пи-тань надзвичайних ситуацій через засоби зв'язку.

- По можливості негайно залишить зону хімічного забруд-нення. Знайте, що вражаюча дія конкретної СДОР на людину зале-жить від її концентрації у повітрі та тривалості, тому як-що немає можливості покинути небезпечну зону, не панікуйте і продовжуйте вживати заходи безпеки.

- Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, про-дукти, запас питної води та інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації.

- Попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомо-гу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.

- Залишаючи приміщення (квартиру, будинок) вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.

- Виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендику-лярний напрямку вітру та обходьте тунелі, яри, лощини - в ни-зинах може бути висока концентрація СДОР.

- При підозрі на ураження СДОР уникайте будь-яких фізич-них навантажень, необхідно пити велику кількість рідини (чай, молоко, сік, вода) та звернутися до медичного закладу.

- Вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, рете-льно вимийте очі, ніс та рот, по можливості прийміть душ.

- З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у міс-цевих органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги по-терпілому населенню.

 

Надання першої допомоги при ураженні СДОР:

В першу чергу негайно захистіть органи дихання від подаль-шої дії СДОР. Надягніть на потерпілого протигаз або ватно-марлеву пов'язку, попередньо змочивши її водою або 2% роз-чином питної соди у випадку отруєння хлором, а у разі отруєн-ня аміаком - водою або 5% розчином лимонної кислоти. Вине-сіть потерпілого із зони зараження та забезпечте йому спокій і тепло.

 

Запам'ятайте!

Перша медична допомога ураженим СДОР в осередку хіміч-ного ураження полягає у захисті органів дихання, видаленні та знезараженні стійких СДОР на шкірі, слизових оболонках очей, на одязі та негайній евакуації за межі зараженої зони.

При отруєнні хлором винести потерпілого із зони зараження. При зупинці дихання зробіть штучне дихання. Шкіру, рот, ніс промити 2% розчином питної соди або водою.

При отруєнні аміаком винести потерпілого із зони заражен-ня, шкіру, рот, ніс промити водою. В очі закапати по дві-три краплі 30% альбуциду (сульфацил натрия), в ніс - оливкове масло. При необхідності відправити потерпілого до медичного закладу.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 749 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

839 - | 645 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.