Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...

Нормативно-правова база організації самостійної (індивідуальної) роботи студентаМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

 

Кафедра трудового та аграрного права

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

ДЛЯ ВИКОНАННЯ

 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 

Дніпропетровськ – 2011


 


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої ради університету

(протокол № ___від _____2011 р.)

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

ДЛЯ ВИКОНАННЯ

 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

  С Х В А Л Е Н О на засіданні Науково-методичної ради університету (протокол № ___від ______2011 р.)

 

Дніпропетровськ – 2011


Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи студентів / Укладач: Легеза Ю.О. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011, - 24с.

 

 

Рецензенти: ________________________________________________________________________

 

 

Обговорено на засіданні кафедри (навчально-наукового комплексу) _________________, протокол №___ від ________ 20___ р.

 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри (навчально-наукового комплексу) _________________, протокол №___ від ________ 20___ р.

 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри (навчально-наукового комплексу) _________________, протокол №___ від ________ 20___ р.

 


Вступ

Cамостійна робота студентів в умовах упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) спрямована на розвиток особистості майбутнього фахівця, формування його як творця, здатного не лише самостійно здобувати знання, а й реалізувати їх відповідно до практичних вимог сьогодення. В умовах скорочення аудиторних годин за рахунок збільшення часу на СРС (50-70% навчального часу) відбувається переорієнтація процесу навчання з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форми.

Необхідною умовою впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу є розробка науково-методичного супроводу СРС та організаційно-методичного забезпечення індивідуальної роботи студентів, що є провідною метою діяльності кафедр.

Індивідуальна робота студента (ІРС) розуміється як один із основних компонентів навчальної діяльності студента, що сприяє реалізації творчих можливостей студентів, розвитку їхніх здібностей та пізнавальної активності.

Організація самостійної, індивідуальної роботи студентарозглядається як сукупність процесів, цілеспрямованих дій суб’єктів (кураторів, викладачів, студентів тощо) у навчальний та позанавчальний час згідно з технологіями, які враховують особливості професійної підготовки майбутнього фахівця і забезпечують реалізацію особистісно орієнтованої моделі взаємодії.

Ефективність самостійної навчальної роботи студентів значною мірою залежить від певних дидактичних умов: гнучкого та персоніфікованого керівництва самостійною роботою, посилення вимог до рівня її результатів за рахунок застосування програмних засобів самонавчання, самоконтролю та самокорекції; збільшення обсягу та продуктивності самостійної роботи у навчальному процесі, підвищення мотивації студентів до СР за рахунок її наближення до реальних умов майбутньої професійної діяльності; урахування індивідуальних особливостей студентів; використання завдань проблемного, навчально-дослідного характеру.

Нормативно-правова база організації самостійної (індивідуальної) роботи студента

Організація самостійної (індивідуальної) роботи студента на кафедрі трудового та аграрного права ДДУВС базується на таких документах:

· Законі України: «Про освіту» (Постанова Верховної Ради України від 23.03.96 р. № 100/ 96- ВР; Державній національній програмі «Освіта». Україна XXI століття. (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.93р., № 896); Законі України “Про вищу освіту” (№ 327, 21573/2002 від 17 січня 2002 року), Положенні про державний вищий заклад освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.1996 р., № 1074);

· Рішенні колегії МОН України: Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа) (рішення № 13/ 4-8 від 27.12.95 р).; “Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації”(рішення№5/5-4 від 24.04.03р.).

· Наказах МОН України: № 161 від 02.06.1993 p. «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»; №450 від 07.08.2002 p. “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”; № 48 від 23.01.2004 р «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців»; №49 від 23.01.2004 р. „Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки”; №774 від 30.12.2005 р. “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.

 

Дата добавления: 2016-12-18; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.