Лекции.Орг


Поиск:
Розділ V. Розрахунок систем теплообмінників
14. Розрахунок систем теплообмінників ступінчастим методом

 

Задача 14.1. На рис. 14.1 показане поперечне з'єднання двох однакових противострумних теплообмінних апаратів. Виконати тепловий конструкторський розрахунок системи ступінчастим методом, якщо відомо: К, К, К. Відношення водяних еквівалентів теплоносіїв , коефіцієнт теплопередачі Вт/м2К, кількість переданої теплоти в системі Вт. Схема руху в системі – поперечний ток, с кожній ступені - протиток.

 

Розв’язання

1. Знаходимо необхідний коефіцієнт ефективності системи по теплоносію, що гріє (з більшим водяним еквівалентом) [1,4]:

2. Знаходимо значення ефективності ступені, задаючись значенням числа одиниць переносу теплоти для ступені по теплоносію з меншим водяним еквівалентом (холодному).

2.1 1-е наближення. Задаємося значенням числа одиниць переносу . Потік, що нагрівається, розділений на дві рівні частини, тому для кожної ступені відношення водяних еквівалентів

Ефективність ступені [1,4]:

2.2 Для поперечнострумного з'єднання при одержуємо для системи:

У зв'язку з тим, що , необхідно виконати розрахунок у другому наближенні.

2.3 2-е наближення. Задаємося значенням числа одиниць переносу для ступіні і розраховуємо ефективність ступіні:

 

Тоді ефективність системи:

3. Значення ефективності, отримане в другому наближенні, збіглося з заданим: . Отже, .

4. Знаходимо водяний еквівалент теплоносія, що гріє, для системи:

Вт/К

- теплоносія, що нагрівається, для системи:

Вт/К

- водяний еквівалент теплоносія, що нагрівається, для ступіні:

Вт/К

5. Площа теплообмінної поверхні ступіні:

м2

- і системи:

м2

 

Таким чином, дана система повинна складатися з двох апаратів із площею теплообмінної поверхні кожного по 525 м2.

 

Задача 14.2. Виконати конструкторський розрахунок системи теплообмінних апаратів (рис. 14.2) ступінчастим методом. Число ступіней у системі – 2, схема руху теплоносіїв у ступені – протитечія, ступені з'єднані по схемі протитечії. Середовищем, що гріє, служить повітря, що обмиває пучки труб. Швидкість руху повітря – 7 м/с, витрата кг/с, температура повітря змінюється від до . Нагрівним середовищем є пари аміаку, що рухаються в трубах (240 шт.) із внутрішнім діаметром 26 мм, і нагріваються від до . Витрата аміаку - кг/с. Внутрішній діаметр труб – 26 мм, товщина їхніх стінок - 2 мм.

 

Рис. 14.2

Схема з'єднання ступіней у системі теплообмінників.

Розв’язання.

2. Виписуємо теплофізичні властивості теплоносіїв, що відповідають їхнім середнім температурам.

Повітря (табл. 7 Додатку): оС

Дж/(кгК); Вт/(мК); кг/м3; м2/с;

1.2 Пари аміаку (табл. 9 Додатку): оС, МПа

Дж/(кгК); Вт/(мК); кг/м3; м2/с;

2. Розраховуємо водяні еквіваленти теплоносіїв.

2.1 Для повітря.

Вт/К

2.2 Для аміаку

Вт/К

3. Кількість переданої теплоти в системі теплообмінників:

Вт

4. Відношення водяних еквівалентів теплоносіїв (меншого до більшого) для системи і ступені:

5. По заданих вхідних і вихідних температурах теплоносіїв розраховуємо ефективність системи по гарячому теплоносію, яку необхідно забезпечити:

 

.

6. Задаємося значенням числа одиниць переносу ступені .

7. При протитечії для розрахунку ефективності ступіней по теплоносію з більшим водяним еквівалентом (у даному випадку - холодному: ) застосовна формула [4]:

З рівняння теплового балансу , одержуємо формулу для ефективності ступені по гарячому теплоносію :

8. Відповідно до прийнятого типу з'єднання ступіней розраховуємо ефективність усієї системи по гарячому теплоносію :

 

 

 

9. Зіставлення і показує, що похибка складає 7,5%. Тому розрахунок слід повторити при інших значеннях . Задаємося значеннями числа одиниць переносу ступіні .

10. Ефективність ступіні по холодному теплоносію:

Визначаємо ефективність ступіні по гарячому теплоносію :

11. Розраховуємо ефективність системи по гарячому теплоносію :

 

 

Порівнюємо значення , , визначені в п.п. 5 і 11. Вони збігаються.

Відповідне значення вважаємо остаточним.

12. Розраховуємо коефіцієнт теплопередачі

Визначаємо коефіцієнт тепловіддачі з боку повітря.

Число Рейнольдса:

Для поперечного обтікання пучка труб у діапазоні справедливе наступне критеріальне рівняння[3]:

 

Вт/(м2К)

 

12.2 Визначаємо коефіцієнт тепловіддачі з боку аміаку.

Швидкість руху аміаку:

м/с

Число Рейнольдса:

Для турбулентного плину рідини в трубах круглого перерізу критеріальне рівняння має вигляд [3]:

 

Вт/(м2К)

Коефіцієнт теплопередачі:

Вт/(м2К)

13. Обчислюємо поверхню теплообміну ступені зі співвідношення

м2

Тоді для всієї системи

м2.

 

15 Розрахунок систем теплообмінників методом - струму

 

Задача 15.1. На рис. 14.1 показане поперечне включення двох однакових протиструмних теплообмінних апаратів. Виконати конструкторський розрахунок системи методом -струму, якщо відомо: К, К, К. Відношення водяних еквівалентів , коефіцієнт теплопередачі Вт/м2К, кількість переданої теплоти в системі Вт.

 

Розв’язання.

1. Оскільки в кожній ступені теплоносії рухаються по схемі протитечії, то .

2. Ступені з'єднані за схемою поперечного струму, тому для системи в цілому [1,4,5]:

3. Знаходимо необхідне число одиниць переносу теплоти системи [1,4,5]:

4. Вт/К

Вт/К

Площа теплообмінної поверхні системи:

м2

 

Задача 15.2. Виконати конструкторський розрахунок системи теплообмінних апаратів (рис. 14.2) методом φ-струму. Число ступенів у системі – 2, схема руху теплоносіїв у ступені – протитечія, самі ступені з'єднані по схемі протитечії. Середовищем, що гріє, служить повітря, що обмиває пучки труб у теплообмінниках. Швидкість руху повітря – 7 м/с, витрата кг/с, температура повітря змінюється від до . Пари аміаку рухаються в трубах (240 шт.) внутрішнім діаметром 26 мм, і нагріваються від до . Витрата аміаку - кг/с. Внутрішній діаметр труб – 26 мм, товщина їхніх стінок - 2 мм.

Розв’язання

Для протитечії в ступені . Для системи значення залежить від числа ступіней, схеми їхнього з'єднання і визначається наступним співвідношенням при протиструмному з'єднанні [1,4]:

Відношення водяних еквівалентів холодного і гарячого теплоносіїв:

 

Необхідна ефективність системи:

Використовуємо формулу для числа одиниць переносу теплоти системи [1,4,5]:

 

 

Вираз для числа одиниць переносу системи: дозволяє визначити необхідну площу теплообмінної поверхні системи:

м2

Розрахунок для заданих умов приведений в задачі 14.2.

16. Задачі до розділу V для самостійного розв’язання

 

16.1. Виконати конструкторський розрахунок системи, схема якого приведена на рис. 14.1, ступінчастим методом, якщо відомо: К, К, К. Відношення водяних еквівалентів теплоносіїв , коефіцієнт

теплопередачі Вт/(м2К), кількість переданої теплоти в системі Вт. Число ступіней у системі – 2, схема руху теплоносіїв у ступіні – протитечія, самі ступіні з'єднані по схемі протитечії.

16.2. Виконати конструкторський розрахунок системи, схема якого приведена на рис. 14.2, ступінчастим методом, якщо відомо: К, К, К. Число ступіней у системі – 2, схема руху теплоносіїв у ступіні – протитечія, самі ступіні з'єднані по схемі прямотечії. Відношення водяних еквівалентів теплоносіїв , коефіцієнт теплопередачі Вт/(м2К), кількість переданої теплоти в системі Вт

16.3. Виконати розрахунок системи теплообмінників із задачі 16.1 методом φ-струму.

16.4. Виконати розрахунок системи теплообмінників із задачі 16.2 методом φ-струму.

16.5. Виконати ступінчастим методом перевірочний тепловий розрахунок системи, розглянутій в задачі 14.1, для режиму, в якому коефіцієнт теплопередачі зменшиться до значення К=500 Вт/м2К.

16.6. Розв’язати задачу 16.5 методом -струму.

16.7. Визначити вихідні температури теплоносіїв, кількість переданої теплоти в системі теплообмінників, розглянутій в задачі 14.1, якщо теплообмінна поверхня кожної ступені збільшиться до значення м2, а інші дані (, , , ) не зміняться. Застосувати ступінчастий метод.

16.8. Розв’язати задачу 16.7 методом -струму. Порівняти результати, одержані методами ступінчастим та -струму.


Перелік посилань

1. Календер’ян В.А. Тепломасобмінні аппарати.Навчальний посібник. ОДАХ. – Одесса, 2006. – 105 с.

2. Л.П. Андреев, Г.Н. Костенко, В.О. Мороз та ін. Задачник з основ теплотехніки. Київ, Техніка, 1967. – 342 с.

3. В.П. Исаченко, В.А. Осиповна, А.С. Сукомел. Теплопередача.М., Энергоатомиздат, 1981. – 416 с

4..Маньковский О.Н., Толчинский А.Р., Александров М.В. Теплообменная аппаратура химических производств. – Л.: Химия, 1976. – 368 с

5. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник / Под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 588 с

6. А. Франс, М. Оцисик. Расчет и конструирование теплообменников. М., Энергоатомиздат, 1971. – 358 с.

7. Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. – М.–Л.: Энергия, 1966. – 288 с.

8. Г.Н. Данилова и др. Сборник задач по процессам и аппаратам в пищевой и холодильной промышленности. М.: Агропромиздат. – 1976. – 288 с.

9. Е.А. Краснощеков, А.С. Сукомел. Задачник по теплопередаче: учебное пособие для вузов. М.:Энергия, 1980. – 288 с.

10. В.В. Авчухов, Б.Я. Паюсте. Задачник по процессам тепломассообмена. М., Энергоатомиздат, 1986. – 144 с.

11. А.И. Погорелов. Тепломассообмен (основы теории и расчета). Одесса, Черноморец, 1999. – 127 с.

12. Процессы тепло- и массопереноса в кипящем слое. /Баскаков А.П., Берг Б.В., Рыжков А.Ф., Филипповский Н.Ф./ – М. Металлургия, 1978. – 248 с

13. Горбис З.Р., Календерьян В.А. Теплообменники с проточными дисперсными теплоносителями. – М.: Энергия, 1975. – 296 с.

14..Календерьян В.А., Корнараки В.В. Теплообмен и сушка в движущемся плотном слое. К., Вища школа. – 1982. – 160 с.

15. Даффи Дж. А., Бекман У.А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии: Пер. с англ. – М.: Мир, 1977. – 420 с.

16. В.А. Календерьян. Методические указания к расчету сушилки с кипящим слоем дисперсного материала. Одесса – 2000. - ОГАХ. – 8 с.


 

 

ДОДАТОК

 

 

Таблиця 1. Теплофізичні властивості води при атмосферному тиску [3]

 

Ср, кДж/ (кгК) λ·10², Вт/ (м·K)
  1,013 999,9 4,212 55,1 13,1   1,789 - 0,63 756,4 13,67
  1,013 999,7 4,191 57,4 13,7   1,306 +0,70 741,6 9,52
  1,013 998,2 4,183 59,9 14,3   1,006 1,82 726,9 7,02
  1,013 995,7 4,174 61,8 14,9 801,5 0,805 3,21 712,2 5,42
  1,013 992,2 4,174 63,5 15,3 653,3 0,659 3,87 696,5 4,31
  1,013 988,1 4,174 64,8 15,7 549,4 0,556 4,49 676,9 3,54
  1,013 983,2 4,179 65,9 16,0 469,9 0,478 5,11 662,2 2,98
  1,013 977,8 4,187 66,8 16,3 406,1 0,415 5,70 643,5 2,55
  1,013 971,8 4,195 67,4 6,6 355,1 0,365 6,32 625,9 2,21
  1,013 965,3 4,208 68,0 16,8 314,9 0,326 6,95 607,2 1,95
  1,013 958,4 4,220 68,3 16,9 282,5 0,295 7,52 588,6 1,75

 


Таблиця 2. Теплофізичні властивості води на лінії насичення [3]

 

t, °С р, МПА ρ, кг/м3 λ, Вт/мК · град Ср, кДж/кгК   α·106, м3 /сек μ·103, Па·с ν·106, м2/сек β 104, н/м σ ·104, н/м Р r
  0,000587 999,9 0,550 4,21 0,130 1,78 1,78 —0,63 75,6 13,7
  0,00118 999,7 0,574 4,19 0,136 1,30 1,306 +0,70 74,1 9,52  
  0,00235     998,2   0,594 4,185 0,143 1,0 1,006 1,82 72,6 7,02
З0 0,00422 995,7 0,616 4.175 0,148 0,8 0,805 3,21 71,1 5,42
  0,00735 992,2 0,633 4.175 0,153 0,654 0,659 3,87 69,6 4,31
  0,0123 988,1 0,647 4,175 0,157 0,549 0,556 4,49 67,7 3,54
  0,0199 983,2 0,658 4,180 0,160 0,47 0,478 5,11 66,2 2,98
  0,0312 977,8 0,668 4,187 0,163 0,405 0,415 5,70 64,4 2,55
  0,0473 971,8 0,675 4,195 0,166 0,355 0,365 6,32 62,6 2,21
  0,07 965,3 0,679 4,205 0,167 0,314 0,326 6,95 60,7 1,95
  0,101 958,4 0,682 4,22 0,169 0,282 0,295 7,52 58,8 1,75
  0,199 943,0 0,686 4,254 0,171 0,238 0,252 8,64 54,9 1,47
  0,361 926,1 0,684 4,306 0,172 0,201 0,217 9,72 50,7 1,26
  0,617 907,4 0,682 4,35 0,172 0,173 0,191 10,7 46,6 1,1
  1,0 886,9 0,673 4,42 0,172 0,153 0,172 11,9 42,3 1,0
  1,56 863,0 0,661 4,51 0,170 0,136 0,158 13,3 37,6 0,93
  2,31 840,3 0,645 4,61 0,166 0,125 0,148 14,8 33,2 0,89
  3,34 813,6 0,626 4,76 0,163 0,115 0,141 16,8 28,5 0,87
  4,68 784,0 0,605 4,95 0,156 0,106 0,135 19,7 23,7 0,87
  6,42 750,7 0,574 5,24 0,146 0,098 0,131 23,7 19,1 0,9
  8,57 712,5 0,539 5,75 0,132 0,091 0,128 29,2 14,4 0,97
  11,27 667,1 0,505 6,59 0,115 0,085 0,128 38,2 9,81 1.11
  14,6 610,1 0,456 8,19 0,0916 0,077 0,127 53,4 5,66 1,39
  18,65 528,0 0.395 13,95 0,0536 0,067 0,126 109,0 2,02 2,35
  21,0 450,5 0,338 40,4 0,0186 0,057 0,126 264,0 0,47 6,79

 


 

Таблиця 3. Теплофізичні властивості водяної пари на лінії насичення [3]

, Дж/(кгК) λ·10², Вт/(м·K) м2
  1,013 0,598 2256,8 2,135 2,372 18,58 11,97 20,02 1,08
  1,43 0,826 2230,0 2,177 2,489 13,83 12,46 15,07 1,09
  1,98 1,121 2202,8 2,206 2,593 10,50 12,85 11,46 1,09
  2,70 1,496 2174,3 2,257 2,686 7,972 13,24 8,85 1,11
  3,61 1,966 2145,0 2,315 2,791 6,130 13,54 6,89 1,12
  4,76 2,547 2114,4 2,395 2,884 4,728 13,93 5,47 1,16
  6,18 3,258 2082,6 2,479 3,012 3,722 14,32 4,39 1,18
  7,92 4,122 2049,5 2,583 3,128 2,939 14,72 3,57 1,21
  10,03 5,157 2015,2 2,709 3,268 2,339 15,11 2,93 1,25
  12,55 6,394 1978,8 2,856 3,419 1,872 15,60 2,44 1,30
  15,55 7,862 1940,7 3,023 3,547 1,492 15,99 2,03 1,36
  19,08 9,588 1900,5 3,199 3,722 1,214 16,38 1,71 1,41
  23,20 11,62 1857,8 3,408 3,896 0,983 16,87 1,45 1,47
  27,98 13,99 1813,0 3,634 4,094 0,806 17,36 1,24 1,54
  33,48 16,76 1765,6 3,881 4,291 0,658 17,76 1,06 1,61
  39,78 19,98 1715,8 4,158 4,512 0,544 18,25 0,913 1,68
  46,94 23,72 1661,4 4,468 4,803 0,453 18,84 0,794 1,75
  55,05 28,09 1604,4 4,815 5,106 0,378 19,32 0,688 1,82
  64,19 33,19 1542,9 5,234 5,489 0,317 19,91 0,600 1,90
  74,45 39,15 1476,3 5,694 5,827 0,261 20,60 0,526 2,01
  85,92 46,21 1404,3 6,280 6,268 0,216 21,29 0,461 2,13
  98,70 54,58 1325,2 7,118 6,838 0,176 21,97 0,403 2,29
  112,90 64,72 1238,1 8,206 7,513 0,141 22,86 0,353 2,50
  128,65 77,10 1139,7 9,881 8,257 0,108 23,94 0,310 2,86
  146,08 92,76 1027,1 12,35 9,304 0,0811 25,21 0,272 3,35
  165,37 113,6 893,1 16,24 10,70 0,0580 26,58 0,234 4,03
  186,74 144,0 719,7 23,03 12,79 0,0386 29,14 0,202 5,23
  210,53 203,0 438,4 56,52 17,10 0,0150 33,75 0,166 11,1

Таблиця 4. Теплофізичні властивості трансформаторного масла [3]

t, °С ρ, кг/м3 , кДж/(кгК) λ, Вт/(мК) α·108, м2 µ·104, Па·с ν·106, м2 β·104, 1/К Pr
  892,5 886,4 880,3 874,2 868,2 862,1 856,0 850,0 843,9 837,8 831,8 825,7 819,6 1,549 1,620 1,666 1,729 1,788 1,846 1,905 1,964 2,026 2,085 2,144 2,202 2,261 0,1123 0,1115 0,1106 0,1098 0,1090 0,1082 0,1072 0,1064 0,1056 0,1047 0,1038 0,1030 0,1022 8,14 7,83 7,56 7,28 7,03 6,80 6,58 6,36 6,17 6,00 5,83 5,67 5,50 629,8 335,5 198,2 128,5 89,4 65,3 49,5 38,6 30,38 25,4 21,3 18,1 15,7 70,5 37,9 22,5 17,7 10,3 7,58 5,78 4,54 3,66 3,03 2,56 2,20 1,92 6,80 6,85 6,90 6,95 7,00 7,05 7,10 7,15 7,20 7,25 7,30 7,35 7,40 87,8 71,3 59,3 50,5 43,9 38,3 34,9

Таблиця 5. Теплофізичні властивості масла МС-20 [3]

t, °С ρ, кг/м3 , кДж/(кгК) λ, Вт/(мК) α·108, м2 µ·104, Па·с ν·106, м2 β·104, 1/К Pr
-10 0,0 990,3 903,6 897,9 892,3 886,6 881,0 875,3 869,6 864,0 858,3 852,7 847,0 841,3 835,7 1,951 1,980 2,010 2,043 2,072 2,106 2,135 2,165 2,198 2,227 2,261 2,290 2,320 2,353 0,136 0,135 0,135 0,134 0,132 0,131 0,130 0,129 0,128 0,127 0,126 0,126 0,124 0,123 7,75 7,58 7,44 7,30 7,19 7,08 7,00 6,86 6,75 6,67 6,56 6,44 6,36 6,25 - - - 798,5 498,3 336,5 234,4 171,7 132,4 101,0 - - - 91,9 58,4 39,2 27,5 20,3 15,7 12,1 6,24 6,24 6,31 6,35 6,38 6,42 6,46 6,51 6,55 6,60 6,64 6,69 6,73 6,77 - - -

Продовження табл. 5.

t, °С ρ, кг/м3 , кДж/(кгК) λ, Вт/(мК) α·108, м2 µ·104, Па·с ν·106, м2 β·104, 1/К Pr
  830,0 824,4 818,7 2,382 2,420 2,445 0,122 0,121 0,120 6,17 6,08 6,00 79,76 61,80 53,17 9,61 7,50 6,50 6,82 6,87 6,92  

Таблиця 5. Теплофізичні властивості масла МК [3]

t, °С ρ, кг/м3 , кДж/(кг·К) λ, Вт/(м·К) α·108, м2 µ·104, Па·с ν·106, м2 β·104, 1/К Pr
    911,0 903,0 894,5 887,5 879,0 871,5 864,0 856,0 848,2 840,7 838,0 825,0 817,0 809,2 801,6   1,645 1,712 1,758 1,804 1,851 1,897 1,943 1,989 2,035 2,081 2,127 2,173 2,219 2,265 2,311   0,1510 0,1485 0,1461 0,1437 0,1413 0,1389 0,1363 0,1340 0,1314 0,1290 0,1264 0,1240 0,1214 0,1188 0,1168   9,94 9,58 9,28 8,97 8,69 8,39 8,14 7,89 7,61 7,33 7,11 6,92 6,69 6,53 6,25   961,4 603,3 399,3 273,7 202,1 145,2 110,4 87,31 70,34 56,90   691,2 342,0 186,2 110,6 69,3 46,6 32,3 24,0 17,4 13,4 10,7 8,70 7,10   8,56 8,64 8,71 8,79 8,86 8,95 90,03 9,12 9,20 9,28 9,37 9,46 9,54 9,65 9,73   193,5 160,0 133,3 113,5

 


Таблиця 7. Теплофізичні властивості сухого повітря при тиску ρ = 100 кн/м2 [3]

t, °С , кг/м3 Ср, кДж/(кгК)кДж/(кгК) λ·10², Вт/(мК) α·106 м²/с μ·106, Па·с v·106, м²/с Рr
—50 1,584 1,013 2.04 12,7 14,6 9,23 0,728
—40 1,515 1,013 2,12 13,8 15,2 10,04 0,728
—З0 1,453 1,013 2,2 14,9 15,7 10,8 0,723
—20 1,395 1,009 2,28 16,2 16,2 11,59 0,716
—10 1,342 1,009 2,36. 17,4 16,7 12,43 0,712
  1,293 1,005 2,44 18,8 17,2 13,28 0,707
  1,247 1,005 2,51 20,1 17,7 14,16 0,705
  1,205 1,005 2,6 21,6 18,2 15,06 0,703
ЗО 1,165 1,005 2,67 22,9 18,7 16,00 0,701
  1,128 1,005 2,75 24,4 19,1 16,96 0,699
  1,093 1,005 2,83 25,7 19,6 17,95 0,698
  1,06 1,005 2,9 27,2 20,1 18,97 0,696
  1,00 1,009 3,05 30,3 21,1 21,09 0,692
  0,946 1,009 3,22 33,6 21,9 23,13 0,688
  0,898 1,009 3,33 36,8 22,8 25,45 0,686
  0,854 1,013 3,49 40,6 23,7 27,8 0,684
  0,815 1,017 3,64 44,0 24,5 30,09 0,682
  0,779 1,021 3,78 47,6 25,3 32,49 0,681
  0,746 1,025 3,96 51,5 26,0 34,85 0,680
  0,674 1,038 4,25 60,6 27,3 40,61 0,677
  0,615 1,046 4,6 71,5 29,7 48,33 0,674
  0,524 1,067 5.2 93,2 33,1 63,09 0,678
  0,456 1,089 5,74 115,2 36,1 79,38 0,687
  0,404 1,112 6,22 138,2 39,1 96,89 0,699
  0,362 1,131 6,71 163,5 41,8 115,4 0,706
  0,329 1,152 7,17 188,5 44,3 134,8 0,713
  0,277 1,182 8,06 246,0 49,0 177,1 0,719

 

 


Таблиця 8. Теплофізичні властивості сухої насиченої пари аміаку [3]

t, C P, MПа , кг/м3 , кДж/кг Ср, кДж/(кгК) λ·10², Вт/(м·K)) α·106 м²/с μ·105, Па·с v·106, м²/с Pr
  -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10   0,01092 0,02187 0,04082 0,07169 0,11940 0,19010 0,29080 0,42960 0,61530 0,85780 1,16750 1,55560 2,03370 2,61470 3,31170   0,1108 0,2123 0,3804 0,6439 1,0380 1,6050 2,3930 3,4600 4,8720 6,7060 9,0540 12,029 15,770 20,460 26,360   1469,3 1443,5 1416,8 1388,9 1359,6 1328,7 1296,1 1261,5 1224,8 1185,8 1144,0 1099,1 1050,5 997,6 939,4   2,028 2,066 2,118 2,184 2,267 2,368 2,484 2,625 2,783 2,966 3,177 3,424 3,719 4,081 4,545   1,50 1,60 1,70 1,80 1,91 2,03 2,17 2,33 2,50 2,69 2,91 3,15 3,43 3,75 4,11   66,80 36,50 21,10 12,80 8,120 5,340 3,650 2,570 1,840 1,350 1,010 0,765 0,585 0,449 0,343   0,672 0,711 0,785 0,807 0,830 0,854 0,880 0,907 1,936 0,968 1,000 1,035 1,072 1,114 1,160   60,62 33,54 20,636 12,533 7,996 5,321 3,677 2,621 1,921 1,443 1,104 0,860 0,680 0,544 0,440   0,83 0,84 0,98 0,98 0,98 1,00 1,01 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,16 1,21 1,28

Таблиця 9. Теплофізичні властивості рідинного аміаку [3]

t, ºС P МПа ρ кг/м³ Ср кДж/(кг·К) λ Вт/(м·К) α·106 м²/с μ·105, Па·с v·106, м²/с σ·10² Н/м β·104 1/м
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0,01092 0,02187 0,04082 0,07169 0,11940 0,19010 0,29080 0,42960 0,61530 0,85780 1,16750 1,55560 2,03370 2,61470 3,31170 725,3 713,9 702,2 690,2 677,9 665,1 652,0 638,5 624,6 610,2 595,1 579,4 562,8 545,2 526,3 4,359 4,378 4,404 4,434 4,468 4,506 4,549 4,599 4,659 4,731 4,821 4,931 5,070 5,246 5,475 0,550 0,600 0,585 0,570 0,554 0,538 0,522 0,506 0,490 0,472 0,455 0,436 0,417 0,398 0,377 - 0,192 0,189 0,186 0,183 0,180 0,176 0,172 0,168 0,164 0,159 0,153 0,146 0,139 0,131 - 38,1 31,5 27,6 24,3 21,6 19,4 17,5 15,9 14,5 13,2 12,1 11,1 10,0 9,1 - 0,533 0,449 0,400 0,358 0,325 0,298 0,274 0,255 0,238 0,223 0,209 0,195 0,183 0,173 5,49 5,14 4,81 4,48 4,16 3,84 3,53 3,23 2,93 2,64 2,34 2,06 1,77 1,49 1,22 15,6 16,1 16,9 17,7 18,3 19,3 20,2 21,1 22,5 23,9 25,7 27,9 30,3 33,2 -

Таблиця 10. Фізичні властивості ртуті і деяких розплавлених металів [9]

Металл λ·10², Вт/(м·K) Ср, кДж/(кгК)К)
Ртуть ; ;       7,90   0,1390   4,36   11,4   2,72
    8,95 0,1373 4,89 9,4 1,92
    9,65 0,1373 5,30 8,6 1,62
    10,3 0,1373 5,72 8,0 1,40
    11,7 0,1373 6,64 7,1 1,07
Олово ; ;       34,1   0,255   19,2   27,0   1,41
    33,7 0,255 19,0 24,0 1,26
    33,1 0,255 18,9 20,0 1,06
    32,6 0,255 18,8 17,3 0,92
Вісмут ; ;       13,0   0,151   8,61   17,1   1,98
    14,4 0,151 9,72 14,2 1,46
    15,8 0,151 10,8 12,2 1,13
    17,2 0,151 11,9 10,8 0,91
  Сплав 25 %Na+75% K К К кДж/к     24,5 1,072 27,6 45,2 1,64
    25,8 1,038 31,0 36,6 1.18
    27,1 1,005 34,7 30,8 0,89
    28,4 0,967 39,0 26,7 0,69
    29,6 0,934 43,6 23,7 0,54
    30,9 0,900 48,8 21,7 0,44

 

 

Таблиця 11. Теплофізичні властивості димових газів (P =1,01 105 Па) [3]

Склад компонентів: CO2+13%, H2O+11%, N2=76%.

t, oC p, кг/м3 Сp, кДж/(кгК)Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 317 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

573 - | 536 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.