й клас АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Лекции.Орг

Поиск:


й клас АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Й клас МАТЕМАТИКА

( І сем. 4 год. на тиждень – 64год.,

ІІ сем. 4 год. на тиждень – 76 год.,

Всього 140 год.)

№ уроку Дата Тема уроку Примітка
І семестр  
  Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ
  Повторення вивченого в початковій школі  
  Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел  
  Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел  
  Порівняння натуральних чисел  
  Натуральні числа та їх порівняння. Самостійна робота № 1  
  Додавання натуральних чисел. Властивості додавання  
  Додавання натуральних чисел. Властивості додавання  
  Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання  
  Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання  
  Додавання та віднімання натуральних чисел. Самостійна робота № 2  
  Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи  
  Тематична контрольна робота № 1  
  Множення натуральних чисел  
  Множення натуральних чисел  
  Властивості множення  
  Властивості множення  
  Множення. Властивості множення. Самостійна робота № 3  
  Степінь натурального числа з натуральним показником  
  Ділення натуральних чисел  
  Ділення натуральних чисел  
  Ділення з остачею  
  Піднесення до степеня і ділення натуральних чисел. Самостійна робота № 4  
  Систематизація знань та підготовка до тематичної контрольної роботи  
  Тематична контрольна робота № 2  
  Числові вирази. Буквені вирази та формули  
  Числові вирази. Буквені вирази та формули  
  Рівняння  
  Рівняння  
  Текстові задачі. Самостійна робота №5  
  Розв’язування текстових задач  
  Розв’язування текстових задач  
  Розв’язування текстових задач  
  Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь  
  Розв’язування задач. Самостійна робота № 6  
  Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи  
  Тематична контрольна робота № 3  
  Комбінаторні задачі  
  Комбінаторні задачі  
  Вправи та задачі на всі дії з натуральними числами  
  Вправи та задачі на всі дії з натуральними числами  
  Відрізок та його довжина. Самостійна робота № 7  
  Відрізок та його довжина  
  Промінь, пряма, площина  
  Промінь, пряма. Координатний промінь  
  Координатний промінь. Шкала  
  Координатний промінь. Шкала. Самостійна робота № 8  
  Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи  
  Тематична контрольна робота № 4  
  Кут. Види кутів  
  Величина кута. Вимірювання та побудова кутів  
  Величина кута. Вимірювання та побудова кутів  
  Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників  
  Прямокутник. Квадрат  
  Прямокутник. Квадрат  
  Трикутник. Прямокутник, квадрат. Самостійна робота № 9  
  Рівні фігури  
  Площа прямокутника і квадрата  
  Площа прямокутника і квадрата  
  Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда  
  Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба  
  Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Самостійна робота № 10  
  Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи  
  Тематична контрольна робота № 5  
  Узагальнення та систематизація знань. Підведення підсумків першого семестру  
ІІ семестр  
Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА
  Звичайні дроби  
  Знаходження дробу від числа і числа за його дробом  
  Знаходження дробу від числа і числа за його дробом  
  Звичайні дроби і ділення натуральних чисел  
  Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками  
  Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками  
  Правильні і неправильні дроби  
  Правильні і неправильні дроби. Самостійна робота №11  
  Мішані числа  
  Мішані числа  
  Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками  
  Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками  
  Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.  
  Додавання і віднімання мішаних чисел  
  Додавання і віднімання мішаних чисел  
  Додавання і віднімання мішаних чисел. Самостійна робота №12  
  Систематизація знань та підготовка до тематичногооцінювання  
  Тематична контрольна робота №6  
  Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.  
  Зображення десяткових дробів на числовому промені.  
  Порівняння десяткових дробів.  
  Порівняння десяткових дробів.  
  Округлення натуральних чисел. Самостійна робота №13  
  Округлення десяткових дробів.  
  Округлення натуральних чисел і десяткових дробів  
  Додавання і віднімання десяткових дробів.  
  Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання  
  Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота №14  
  Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання  
  Тематична контрольна робота №7  
  Множення десяткових дробів.  
  Множення десяткових дробів.  
  Множення десяткових дробів. Властивості множення.  
  Множення десяткових дробів. Правила множення і їх використання.  
  Множення десяткових дробів. Правила множення і їх використання  
  Окремі випадки множення десяткових дробів  
  Окремі випадки множення десяткових дробів. Самостійна робота 15.  
  Ділення десяткового дробу на натуральне число  
  Ділення десяткового дробу на натуральне число  
  Ділення десяткових дробів на 10, 100, …  
  Ділення десяткових дробів на натуральне число  
  Ділення десяткових дробів на натуральне число  
  Ділення чисел на десятковий дріб  
  Ділення чисел на десятковий дріб  
  Ділення чисел на десятковий дріб  
  Ділення чисел на десятковий дріб  
  Ділення чисел на десятковий дріб  
  Ділення чисел на десятковий дріб. Самостійна робота №16  
  Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання  
  Тематична контрольна робота №8  
  Поняття про відсотки  
  Знаходження відсотків від числа  
  Знаходження відсотків від числа  
  Знаходження відсотків від числа  
  Знаходження числа за його відсотками  
  Знаходження числа за його відсотками  
  Знаходження числа за його відсотками  
  Знаходження відсотків від числа і числа за його відсотками. Самостійна робота №17  
  Середнє арифметичне  
  Середнє значення величини  
  Вправи на всі дії з десятковими дробами  
  Вправи на всі дії з десятковими дробами. Самостійна робота №18  
  Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання  
  Тематична контрольна робота №9  
Тема 3. ПОВТОРЕННЯ
  Вправи на всі дії з натуральними числами.  
  Вправи на всі дії з натуральними числами. Комбінаторні задачі  
  Вправи на всі дії з натуральними числами  
  Вправи із звичайними дробами  
  Вправи на всі дії з десятковими дробами  
  Вправи на всі дії з десятковими дробами  
  Кут, трикутник, прямокутник, квадрат  
136 Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда  
  Відсотки, середнє арифметичне  
  Підсумкова контрольна робота  
  Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи  
140 Підсумковий урок  

 

 

Й клас АЛГЕБРА

( І сем. 2 год. на тиждень – 32год.,

ІІ сем. 2 год. на тиждень – 38 год.,

Всього 70 год.)

№ п/п Дата Назва теми Примітка
І семестр
І. Цілі вирази (43 год) Тема 1. Вирази. Одночлени. (9 год)
  Перетворення виразів. Повторення матеріалу 5-6 класів.  
  Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази  
  Тотожно рівні вирази. Тотожності  
  Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником  
  Розв’язування вправ. Самостійна робота  
  Одночлен та його стандартний вигляд. Піднесення до степеня  
  Множення одночленів  
  Розв’язування вправ. Підсумковий урок  
Тематична контрольна робота №1
Тема 2. Дії з многочленами.(9 год)
  Аналіз контрольної роботи. Многочлен  
  Додавання і віднімання многочленів  
  Розв’язування вправ. Самостійна робота  
  Множення одночлена на многочлен  
  Розв’язування вправ  
  Множення многочлена на многочлен  
  Множення многочлена на многочлен. Самостійна робота  
  Розв’язування вправ. Підсумковий урок  
Тематична контрольна робота №2
Тема 3. Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники (11 год)
  Аналіз контрольної роботи. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки  
  Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки  
  Розкладання многочленів на множники способом групування  
  Розкладання многочленів на множники способом групування. Самостійна робота  
  Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів  
  Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів  
  Різниця квадратів двох виразів  
  Різниця квадратів двох виразів  
  Розв’язування вправ. Самостійна робота  
  Розв’язування вправ. Підсумковий урок  
Тематична контрольна робота №3
Тема 4. Сума і різниця кубів. Застосування різних способів розкладання на множники. (14 год)
  Аналіз контрольної роботи. Сума і різниця кубів  
  Сума і різниця кубів. Формули скороченого множення.  
  Розв’язування вправ на використання формул скороченого множення.  
ІІ семестр
  Розкладання многочленів на множники  
  Розв’язування вправ. Самостійна робота  
  Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники  
  Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники  
  Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники  
  Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники  
  Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники  
  Розв’язування вправ. Самостійна робота  
  Розв’язування вправ. Підсумковий урок  
Тематична контрольна робота №4
  Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.  
ІІ. Функції (9 год) Тема 5. Функції (9 год)
  Функція. Область визначення і область значень функції.  
  Способи задання функції  
  Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів  
  Лінійна функція, її графік і властивості.  
  Побудова графіків лінійної функції  
  Лінійна функція, її графік і властивості. Самостійна робота  
  Розв’язування вправ. Підсумковий урок  
Тематична контрольна робота №5
  Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.  
ІІІ. Лінійні рівняння та їх системи (13 год) Тема 6. Лінійні рівняння та їх системи (13 год)
  Загальні відомості про рівняння. Лінійні рівняння  
  Розв'язування лінійних рівнянь  
  Розв'язування задач за допомогою рівнянь  
  Розв’язування вправ. Самостійна робота  
  Рівняння із двома змінними. Розв'язок рівняння із двома змінними  
  Графік лінійного рівняння із двома змінними. Самостійна робота  
  Система двох лінійних рівнянь із двома змінними. Графічний спосіб розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними.  
  Розв'язування систем двох лінійних рівнянь із двома змінними способом підстановки  
  Розв'язування систем лінійних рівнянь способом додавання  
  Розв’язування вправ. Самостійна робота  
  Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь із двома змінними  
  Розв'язування вправ. Підсумковий урок  
Контрольна робота №6
ІV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (5 год) Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу (5 год)
  Аналіз контрольної роботи. Дії з многочленами  
  Формули скороченого множення  
Підсумкова контрольна робота №7
  Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ  
  Підсумкове повторення та оцінювання за рік  

 

 

Й клас ГЕОМЕТРІЯ

( І сем. 2 год. на тиждень – 32год.,

ІІ сем. 2 год. на тиждень – 38 год.,

Всього 70 год.)

№ п/п Дата Тема уроку Примітка
І семестр
І. Елементарні геометричні фігури та їх властивості. (8 год) Тема 1. Початкові поняття геометрії.(8 год)
  Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь.  
  Відрізки і їх довжини. Відстань між двома точками.  
  Розв'язування вправ. Самостійна робота.  
  Кути та їх вимірювання. Бісектриса кута.  
  Кути та їх вимірювання. Бісектриса кута.  
  Розв'язування вправ. Самостійна робота.  
  Розв'язування вправ. Підсумковий урок  
  Тематична контрольна робота №1  
ІІ. Взаємне розміщення прямих на площині. (18 год) Тема 2. Суміжні та вертикальні кути. Перпендикулярні прямі. (9 год)
  Аналіз контрольної роботи. Аксіоми, теореми, означення  
  Суміжні кути та їх властивості  
  Вертикальні кути та їх властивості. Кут між двома прямими  
  Вертикальні кути та їх властивості. Кут між двома прямими  
  Розв'язування вправ з використанням властивостей суміжних та вертикальних кутів  
  Розв'язування вправ. Самостійна робота  
  Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої.  
  Розв’язування вправ. Підсумковий урок  
  Тематична контрольна робота №2.  
Тема 3. Паралельні прямі. Кути, утворені при перетині двох прямих січною (9 год)
  Аналіз контрольної роботи. Паралельні прямі.  
  Кути, утворені при перетині двох прямих січною.  
  Ознака паралельності прямих.  
  Розв'язування вправ  
  Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною.  
  Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною.  
  Розв'язування вправ. Самостійна робота.  
  Розв’язування вправ. Підсумковий урок  
  Тематична контрольна робота №3.  
ІІІ. Трикутники. Ознаки рівності трикутників (25 год) Тема 4. Трикутник і його види. І і ІІ ознаки рівності трикутників.(13 год)
  Аналіз контрольної роботи. Трикутник і його елементи. Види трикутників  
  Медіана, бісектриса і висота трикутника  
  Розв'язування вправ.  
  Властивість кутів трикутника. Сума кутів трикутника.  
  Зовнішній кут трикутника  
  Розв'язування вправ на використання властивостей кутів трикутника  
ІІ семестр  
ІІ семестр  
  Розв'язування вправ.  
  Рівність геометричних фігур. Перша ознака рівності трикутників.  
  Друга ознака рівності трикутників.  
  Виконання задач на використання ознак рівності трикутників.  
  Розв'язування вправ. Самостійна робота.  
  Розв'язування вправ. Підсумковий урок.  
  Тематична контрольна робота №4.  
Тема 5. Рівнобедрений трикутник. Прямокутний трикутник.(12 год)
  Аналіз контрольної роботи. Властивості рівнобедреного трикутника  
  Ознака рівнобедреного трикутника.  
  Розв'язування вправ на використання властивостей та ознаки рівнобедреного трикутника  
  Третя ознака рівності трикутників.  
  Розв'язування вправ на використання третьої ознаки рівності трикутників  
  Розв’язування вправ. Самостійна робота.  
  Нерівність трикутника. Співвідношення між сторонами та кутами трикутника  
  Ознаки рівності прямокутних трикутників.  
  Властивості прямокутних трикутників  
  Розв’язування вправ. Самостійна робота.  
  Розв'язування вправ. Підсумковий урок.  
  Тематична контрольна робота №5.  
ІV. Коло і круг. (13 год) Тема 6. Коло і круг. (13 год)
  Аналіз контрольної роботи. Коло і круг.  
  Дотична до кола, її властивість.  
  Розв'язування вправ на використання властивості дотичної до кола  
  Розв’язування вправ. Самостійна робота.  
  Коло, описане навколо трикутника.  
  Коло, описане навколо трикутника.  
  Коло, вписане в трикутник.  
  Коло, вписане в трикутник.  
  Розв'язування вправ. Самостійна робота.  
  Геометричне місце точок. Метод геометричних місць  
  Розв’язування задач методом ГМТ  
  Розв'язування вправ. Підсумковий урок.  
  Тематична контрольна робота №6.  
V. Повторення і систематизація навчального матеріалу. (6 год) Тема 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 год)
  Аналіз контрольної роботи. Ознаки паралельності прямих.  
  Ознаки рівності трикутників.  
  Прямокутні трикутники та їх властивості.  
  Розв'язування вправ.  
  Підсумкова контрольна робота №5.  
  Аналіз контрольної роботи. Підсумкове повторення та оцінювання за рік.  

 

 

Й клас АЛГЕБРА

( І сем. 2 год. на тиждень – 32 год.,

ІІ сем. 2 год. на тиждень – 38 год.,

Всього 70 год.)

№ уроку Дата проведення Теми уроку Примітки
І семестр
Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ (32 год)
  Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу  
  Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу  
  Раціональні вирази. Раціональні дроби.  
  Основна властивість раціонального дробу  
  Основна властивість раціонального дробу  
  Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 1  
  Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками  
  Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками  
  Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками  
  Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Самостійна робота № 2
  Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи  
  Тематична контрольна робота № 1  
  Множення дробів. Піднесення дробу до степеня  
  Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
  Ділення дробів
  Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3  
  Тотожні перетворення раціональних виразів  
  Тотожні перетворення раціональних виразів  
  Раціональні рівняння  
  Раціональні рівняння. Самостійна робота № 4  
  Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
  Тематична контрольна робота № 2  
  Степінь із цілим показником  
  Властивості степеня із цілим показником  
  Властивості степеня із цілим показником  
  Властивості степеня із цілим показником. Самостійна робота № 5  
  Стандартний вигляд числа  
  Функція , її графік і властивості  
  Функція , її графік і властивості. Самостійна робота № 6
  Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи  
  Тематична контрольна робота № 3  
  Підсумковий урок  
ІІ семестр
Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА (14 год)
  Функція y = x2, її графік і властивості  
Арифметичний квадратний корінь  
Арифметичний квадратний корінь  
Множина. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа
Тотожність . Рівняння  
Тотожність . Рівняння . Самостійна робота № 7  
Властивості арифметичного квадратного кореня  
Властивості арифметичного квадратного кореня  
Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Функція , її графік і властивості
Функція , її графік і властивості. Самостійна робота № 8
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
46 Тематична контрольна робота № 4
Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ (18 год)
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння
Формула коренів квадратного рівняння
Формула коренів квадратного рівняння
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 9
Теорема Вієта
Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач
Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач
Самостійна робота № 10. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
  Тематична контрольна робота № 5  
  Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники  
  Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних  
  Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних  
  Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь  
  Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь  
  Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь. Самостійна робота № 11  
  Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи  
  Тематична контрольна робота № 6  
Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 8-ГО КЛАСУ (5 год)
Раціональні вирази
Квадратні корені. Дійсні числа
Квадратні рівняння і раціональні рівняння
Текстові і прикладні задачі
Підсумкова контрольна робота за рік
Підсумковий урок

 

8-й клас ГЕОМЕТРІЯ

( І сем. 2 год. на тиждень – 32 год.,

ІІ сем. 2 год. на тиждень – 38 год.,

Всього 70 год.)

№ уроку Дата проведення Тема уроку Примітки
І семестр
Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ (21 год)
  Повторення і узагальнення матеріалу з курсу геометрії 7-го класу  
  Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника  
  Чотирикутник, його елементи. Паралелограм і його властивості  
  Паралелограм, його властивості й ознаки  
  Паралелограм, його властивості й ознаки. Самостійна робота № 1  
  Прямокутник і його властивості  
  Ромб і його властивості  
  Ромб і його властивості
  Квадрат і його властивості  
  Самостійна робота № 2. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи  
  Тематична контрольна робота № 1  
  Трапеція
  Трапеція  
  Центральні і вписані кути  
  Вписані та описані чотирикутники  
  Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3  
  Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника  
  Середня лінія трикутника. Середня лінія трапеції  
  Середня лінія трапеції
  Самостійна робота № 4. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи  
  Тематична контрольна робота № 2  
Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ (11 год)
  Узагальнена теорема Фалеса  
  Подібні трикутники.  
  Ознаки подібності трикутників  
  Ознаки подібності трикутників. Самостійна робота № 5  
  Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику  
  Властивість бісектриси трикутника  
  Застосування подібності трикутників до розв’язування задач
  Застосування подібності трикутників до розв’язування задач. Самостійна робота № 6  
  Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи  
  Тематична контрольна робота № 3  
  Підсумковий урок  
ІІ семестр
Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ (14 год)
Теорема Піфагора
Теорема Піфагора
  Теорема Піфагора  
Перпендикуляр і похила, їх властивості  
  Перпендикуляр і похила, їх властивості  
  Розв’язування задач. Самостійна робота № 7  
  Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника  
Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника  
Розв’язування прямокутних трикутників  
  Розв’язування прямокутних трикутників  
  Розв’язування задач. Самостійна робота № 8
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи  
Тематична контрольна робота № 4
Тема 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ (16 год)
47 Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола
  Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола
  Поняття площі многокутника. Площа прямокутника  
Поняття площі многокутника. Площа прямокутника
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 9
Площа паралелограма
Площа паралелограма
Площа трикутника
Площа трикутника
  Площа трикутника  
  Площа трапеції
  Площа трапеції  
Площа трапеції
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 10
  Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи  
  Тематична контрольна робота № 5  
Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (8 год)
  Чотирикутники  
  Чотирикутники  
  Подібність трикутників
  Розв’язування прямокутних трикутників  
  Розв’язування прямокутних трикутників  
  Многокутники. Площі многокутників  
Підсумкова контрольна робота за 7 клас
Підсумковий урок

 

 

Й клас АЛГЕБРА

( І сем. 2 год. на тиждень – 32 год.,

ІІ сем. 2 год. на тиждень – 38 год.,

Всього 70 год.)


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перелік контрольних питань для підсумкового контролю | Разум и Абсолютное знание это цельный контур.

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 197 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.015 с.