Перелік контрольних питань для підсумкового контролю
Лекции.Орг

Поиск:


Перелік контрольних питань для підсумкового контролю

1. Визначте місце і роль перших руських князів у розбудові Київської Русі: від Аскольда до Святослава (включно).

2. Визначте напрямки внутрішньої та зовнішньої політики князя Володимира Великого.

3. Охарактеризуйте процес прийняття християнства на Русі та його значення для розвитку України-Русі.

4. Обґрунтуйте суть розквіту Київської держави в період правління Ярослава Мудрого.

5. Розкрийте причини і наслідки політичної роздробленості Київської Русі в другій половині ХІ – першій половині ХІІ ст., що привели до занепаду держави.

6. Визначте напрямки внутрішньої та зовнішньої політики князя Володимира Мономаха в першій половині ХІІ ст.

7. Висвітліть боротьбу населення українських земель проти татаро-монгольських завойовників.

8. Висвітліть стан культури Київської Русі.

9. З’ясуйте обставини утворення Галицько-Волинського князівства. Дайте оцінку діяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславовича.

10. Охарактеризуйте основні напрямки державної діяльності Данила Галицького.

11. Висвітліть розвиток культури Галицько-Волинської Русі.

12. Проаналізуйте процес занепаду Галицько-Волинського князівства і включення українських земель до складу Великого князівства Литовського та Польщі в ХІV ст.

13. Охарактеризуйте політику Великого князівства Литовського щодо українських земель в ХІV ст.

14. Охарактеризуйте основні напрямки соціально-економічного розвитку українських земель ХIV ‒ першої половини ХVІ ст.

15. Висвітліть розвиток культури України в литовсько-польську добу (ХІV ‒ перша половина ХVІ ст.).

16. Поясніть, як і коли виникло Кримське ханство та якими були наслідки його сусідства для долі українського народу.

17. З’ясуйте основні умови Люблінської унії та її наслідки для України.

18. Визначте причини, мету, суть і наслідки Берестейської церковної унії.

19. Проаналізуйте діяльність братських шкіл в Україні в кінці ХVІ – ХVІІ ст. та просвітницьку діяльність митрополита П.Могили.

20. З’ясуйте причини виникнення козацтва, його заняття, побут, звичаї.

21. Проаналізуйте особливості заснування Запорозької Січі: час виникнення, місцезнаходження, кількість та устрій. Охарактеризуйте особу Дм. Вишневецького.

22. Охарактеризуйте причини, хід і наслідки селянсько-козацьких повстань кінця ХVІ ст. – 20-30-х рр. ХVІІ ст.

23. Розкрийте суть боротьби запорозьких козаків проти турків і татар в середині ХVІ – першій чверті ХVІІ ст.

24. Дайте оцінку діяльності П.Сагайдачного. З’ясуйте причини, хід і наслідки Хотинської війни 1621 р.

25. Охарактеризуйте стан української культури у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

26. Проаналізуйте причини, початок і перші перемоги у Визвольній війні українського народу під проводом Б.Хмельницького.

27. Дайте оцінку воєнним діям 1649 р. та порівняйте умови Зборівського та Білоцерківського українсько-польських договорів.

28. Проаналізуйте процес державотворення на визволених територіях України в ході національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.

29. Охарактеризуйте воєнні дії 1650-1653 рр. в Україні та наслідки Білоцерківського договору.

30. Висвітліть перебіг Переяславської ради та основні положення «Березневих статей» у 1654 р.

31. Розкрийте хід боротьби українсько-російських військ проти шляхетської Польщі в 1654-1656 рр. та суть Віленської угоди.

32. Висвітліть основні моменти боротьби за владу в Україні після смерті Б.Хмельницького. Дайте оцінку діяльності гетьмана І.Виговського.

33. Проаналізуйте три періоди гетьманства Ю.Хмельницького. Чигиринські походи.

34. З’ясуйте обставини поділу України на Правобережну й Лівобережну в період «Руїни». «Чорна рада» в Ніжині 1663 р., Андрусівська угода і «Вічний мир».

35. Визначте основні напрямки та цілі внутрішньої і зовнішньої політики П.Дорошенка.

36. Охарактеризуйте політику І.Мазепи. Дайте оцінку його гетьманування.

37. Дайте оцінку діяльності гетьмана в еміграції П.Орлика та його Конституції.

38. Проаналізуйте політику російського уряду щодо обмеження автономії України у ХVІІІ ст.

39. Розкрийте причини і суть відновлення гетьманства у середині ХVІІІ ст. Дайте оцінку діяльності К.Розумовського.

40. Розкрийте причини та наслідки остаточної ліквідації Гетьманщини та зруйнування Запорозької Січі.

41. Висвітліть особливості опришківського руху на західноукраїнських землях і гайдамацького руху у визвольній боротьбі українського народу ХVІІІ ст.

42. Охарактеризуйте зміни у територіально-адміністративному становищі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.

43. Охарактеризуйте українську культуру другої половини ХVІІ ‒ ХVІІІ ст.

44. Охарактеризуйте основні напрямки діяльності таємних товариств Наддніпрянської України в першій чверті ХІХ ст. Проаналізуйте особливості рухів масонів і декабристів в Україні.

45. Дайте оцінку діяльності Кирило-Мефодіївського товариства, його програмних документів.

46. Проаналізуйте основні етапи та напрямки діяльності громадівського руху другої половини ХІХ ст.

47. Визначте особливості розвитку української культури у ХІХ ст., внесок Т.Шевченка. Проаналізуйте впливи Валуєвського циркуляру та Емського указу.

48. Дайте характеристику здобутків національного відродження 20-30-х рр. ХІХ ст. у Галичині. Обґрунтуйте значення «Руської трійці» в культурно-освітньому русі України.

49. Проаналізуйте революційні події 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях. Головна Руська Рада.

50. Розкрийте причини, зміст і значення селянської реформи 1861 р. та особливості її впровадження в Україні.

51. Вкажіть і охарактеризуйте реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. та особливості їх впровадження в Україні.

52. З’ясуйте особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.

53. Висвітліть основні течії в суспільно-політичному русі на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. та діяльність Наукового Товариства ім.Шевченка, «Просвіти» і «Руської бесіди».

54. Проаналізуйте виникнення і діяльність політичних партій в Україні на початку ХХ ст.

55. Проаналізуйте становище України в період Першої російської революції 1905-1907 рр. та перший парламентський досвід для українців.

56. Висвітліть становище українських земель у роки Першої світової війни.

57. Визначте передумови утворення Центральної Ради, проаналізуйте її Перший та Другий Універсали.

58. Охарактеризуйте діяльність УНР в листопаді 1917 – квітні 1918 р. Дайте оцінку Третьому та Четвертому Універсалам Центральної Ради.

59. З’ясуйте становище України за гетьманування П.Скоропадського (1918 р.) та його роль в культурно-освітньому будівництві Української Держави.

60. Проаналізуйте діяльність Директорії УНР.

61. З’ясуйте обставини становлення та причини поразки ЗУНР, значення злуки УНР та ЗУНР.

62. З’ясуйте становище України у період нової економічної політики (1921-1927 рр.). Якими були наслідки входження України в СРСР?

63. З’ясуйте суть, хід і наслідки політики українізації в 20-ті – на початку 30-х рр. ХХ ст. та її значення для національно-культурного відродження в Україні.

64. Проаналізуйте, як здійснювалася індустріалізація в Україні в 30-ті рр. ХХ ст.

65. Розкрийте причини, хід, характер і наслідки колективізації в Україні.

66. Розкрийте причини голодомору в Україні в 1932-1933 рр. та його згубні наслідки.

67. З’ясуйте причини, масштаби і наслідки сталінських репресій в Україні 20-30-х рр. ХХ ст. Посилення ідеологічного тиску на українську культуру. “Розстріляне відродження”.

68. Охарактеризуйте становище західноукраїнських земель в 20-30-х рр. ХХ ст.

69. Висвітліть події входження Західної України, Північної Буковини, Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в УРСР у склад СРСР та їх становище (вересень 1939 – 22 червня 1941 рр.).

70. Висвітліть боротьбу ОУН-УПА проти німецьких окупантів під час Другої світової війни.

71. Розкрийте перебіг перших боїв і причини невдач Червоної армії в 1941 р.

72. Висвітліть боротьбу партизанських загонів проти окупантів в німецько-радянській війні.

73. Охарактеризуйте німецько-фашистський окупаційний режим в Україні.

74. Розкрийте хід оборони Києва, Одеси, Севастополя в німецько-радянській війні, а також вигнання з українських земель фашистських загарбників (1943-1944 рр.).

75. Визначте напрямки і значення антирадянського руху в західних областях України в 40 – на початку 50-х рр. ХХ ст.

76. З’ясуйте особливості післявоєнної відбудови в Україні в 1946-1953 рр.

77. З’ясуйте причини та наслідки голоду 1946-1947 рр. в Україні.

78. З’ясуйте суть і прояви хрущовської «відлиги» в Україні (1953-1964 рр.).

79. Вкажіть основні причини зростання кризових явищ у соціально-економічному і політичному житті України в середині 60-80-х років ХХ ст.

80. Охарактеризуйте українську культуру в 60-80-х роках ХХ ст. У чому проявлялись застійні явища у розвитку науки, літератури і мистецтва.

81. Охарактеризуйте суспільно-політичне і національно-культурне життя України у 1985 – серпні 1991 рр., що свідчили про кризу тоталітарної системи.

82. Охарактеризуйте процес формування багатопартійної системи в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.

83. Розкрийте обставини проголошення та значення Акту незалежності України.

84. З’ясуйте, в чому полягали проблеми соціально-економічного розвитку України 1991-2016 рр. та якими шляхами їх розв’язували.

85. Вкажіть основні напрямки зовнішньої політики України у 1991-2016 рр.

86. Проаналізуйте національно-культурний розвиток незалежної України.

87. Дайте оцінку Помаранчевій революції 2004 р.

88. Розкрийте причини, хід та наслідки Революції гідності 2013-2014 рр.

89. Проаналізуйте вибори Президента України в 2014 р. і депутатів Верховної ради в 2015 р.

90. Охарактеризуйте причини і перебіг військово-політичного конфлікту між Україною та Росією (2014-2015 рр.).


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Список использованных источников. Специальность (направление) | й клас АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 302 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.