Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до оформленн€ зв≥ту про проходженн€
¬иробничоњ практики

 

«в≥т з виробничоњ практики оформл€ють на аркушах формату ј4 (210 х 297 мм) темним чорнилом (до 28Ц29 р€дк≥в на стор≥нц≥). ѕри друкуванн≥ роботи на компТютер≥ використовують шрифт текстового редактора Word розм≥ру 14 через 1,5 м≥жр€дкових ≥нтервали. ” таблиц€х сл≥д використовувати одинарний м≥жр€дковий ≥нтервал, шрифт 12. “екст розм≥щуЇтьс€ з одного боку аркуша б≥лого паперу з дотриманн€м в≥дступ≥в: л≥вий Ц 30 мм, правий Ц 10 мм, верхн≥й ≥ нижн≥й Ц 20 мм. “екст рамкою не в≥дкреслюЇтьс€.

„ервоний р€док абзац≥в формуЇтьс€ шл€хом вказуванн€ параметра: в≥дступ 1.25.

—труктурн≥ елементи Ђ¬ступї, Ђ¬исновки ≥ пропозиц≥њї, Ђ—писок використаноњ л≥тературиї та Ђƒодаткиї не нумеруютьс€.

–озд≥ли та п≥дрозд≥ли повинн≥ мати заголовки. «аголовки структурних елемент≥в роботи ≥ заголовки розд≥л≥в сл≥д розташовувати у центр≥ р€дк≥в ≥ друкувати великими л≥терами без крапки в к≥нц≥, не п≥дкреслюючи.

ѕеренесенн€ сл≥в у заголовках не допускаЇтьс€.

¬≥дстань м≥ж заголовками ≥ подальшим текстом маЇ дор≥внювати 2 м≥жр€дковим ≥нтервалам, а м≥ж текстом ≥ наступним заголовком п≥дрозд≥лом Ц 3 м≥жр€дков≥ ≥нтервали.  ожен розд≥л починаЇтьс€ з новоњ стор≥нки.

Ќе допускаЇтьс€ розм≥щенн€ назви п≥дрозд≥лу в нижн≥й частин≥ стор≥нки, €кщо п≥сл€ нењ розм≥щено т≥льки один р€док тексту.

—тор≥нки роботи нумеруютьс€ арабськими цифрами, додержуючись наскр≥зноњ нумерац≥њ впродовж усього тексту роботи. Ќомер стор≥нки проставл€ють у правому верхньому кут≥ аркуша без крапки в к≥нц≥. “итульний аркуш включають до загальноњ нумерац≥њ стор≥нок, проте номер стор≥нки на ньому не проставл€ють. ѕочаток проставл€нн€ номер≥в стор≥нок починаЇтьс€ з другоњ стор≥нки вступу.

–озд≥ли та п≥дрозд≥ли нумеруютьс€ арабськими цифрами, без крапки п≥сл€ них.

ѕ≥дрозд≥ли повинн≥ мати пор€дкову нумерац≥ю в межах кожного розд≥ли. Ќомер п≥дрозд≥лу складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера п≥дрозд≥лу, в≥докремлених крапкою.

“аблиц≥ сл≥д розташовувати безпосередньо п≥сл€ тексту, у €кому вони згадуютьс€ вперше, або на наступн≥й стор≥нц≥. Ќумерувати таблиц≥ сл≥д арабськими цифрами пор€дковою нумерац≥Їю в межах розд≥лу, за вин€тком таблиць, що навод€ть у додатках. Ќомер таблиц≥ складаЇтьс€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера таблиц≥, в≥докремленого крапкою, наприклад: таблиц€ 2.1 Ц перша таблиц€ другого розд≥лу. –озм≥щують номер таблиц≥ в правому верхньому кут≥, вище назви таблиц≥.

ѕри перенесенн≥ гром≥здких таблиць на другу стор≥нку в правому верхньому кут≥ ц≥Їњ стор≥нки в≥дпов≥дно позначаЇтьс€, €ка таблиц€ перенесена (наприклад: ѕродовженн€ табл. 2.1).

“аблиц≥ розм≥щуютьс€ в текст≥ таким чином, щоб њх можна було читати без повороту або з поворотом за годинниковою стр≥лкою.

 ожна таблиц€ повинна бути описана та проанал≥зована.

≤люстрац≥њ (д≥аграми, граф≥ки, схеми, кресленн€ тощо) ≥менуютьс€ рисунками ≥ њх сл≥д розм≥щувати безпосередньо п≥сл€ тексту, де вони згадуютьс€ вперше, або на наступн≥й стор≥нц≥.  ожний рисунок повинен мати назву, €ку розм≥щують п≥д ним.

–исунки нумеруютьс€ арабськими цифрами пор€дковою нумерац≥Їю в межах кожного розд≥лу, за вин€тком наведених у додатках. Ќаприклад, рисунок 3.2 Ц другий рисунок третього розд≥лу.

ѕосиланн€ в текст≥ роботи на джерела сл≥д зазначати пор€дковим номером за перел≥ком посилань, вид≥леним двома квадратними дужками, наприклад ЂЕу роботах [7, 9, 14]ї.

ѕри посиланн≥ на додатки зазначають њх номер.

ѕосиланн€ сл≥д писати ЂЕу додатку ЅЕї.

Ћ≥тературн≥ джерела у Ђ—писку використаноњ л≥тературиї сл≥д розм≥щувати в абетковому пор€дку початкових буквб≥бл≥ограф≥чного опису.

«разки б≥бл≥ограф≥чного опису нормативних документ≥в в≥дпов≥дно до ƒ—“” √ќ—“ 7.1: 2006 ЂЅ≥бл≥ограф≥чного опис. «агальн≥ вимоги та правила складанн€ї наведен≥ нижче.

Ќормативн≥ документи

1. ѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥: закон ”крањни в≥д 16.07.1999 р. є 996 Ц 14//¬се про бухгалтерський обл≥к. Ц2007. Ц є66. Ц—.2Ц4.

2. ѕлан рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку актив≥в, кап≥талу, зобовТ€зань ≥ господарських операц≥й п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, затверджений наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 30.11.1999 р. є 291//¬се про бухгалтерський обл≥к. Ц2009. Ц є20. Ц—.37Ц44.

ƒодатки розм≥щуютьс€ п≥сл€ списку використаних джерел у пор€дку по€ви посилань на них у текст≥ роботи. ƒодатки нумеруютьс€ в правому верхньому кут≥ ≥ позначаютьс€ великими л≥терами украњнськоњ абетки за вин€тком л≥тер •, ™, «, ≤, ѓ, …, ќ, „, №, наприклад, ƒодаток ј, ƒодаток Ѕ ≥ т.д. ѕеред додатками повинен бути аркуш з≥ словом Ђƒќƒј“ »ї, розташован≥ посередин≥.

” к≥нц≥ зв≥ту ставитьс€ дата зак≥нченн€ його написанн€ ≥ п≥дпис студента.

 

—писок рекомендованоњ л≥тератури

ќсновна л≥тература

1. ≤нструкц≥€ про застосуванн€ ѕлану рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку актив≥в, кап≥талу, зобовТ€зань ≥ господарських операц≥й п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, затверджена наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 30.11.1999 р. є291 [“екст]// ¬се про бухгалтерський обл≥к. Ц 2009. Ц є20. Ц —. 6 Ц 69.

2. ћетодичн≥ рекомендац≥њ з бухгалтерського обл≥ку б≥олог≥чних актив≥в [“екст], затверджен≥ наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 29 грудн€ 2006 р≥к є 135.

3. ћетодичн≥ рекомендац≥њ з плануванн€ обл≥ку ≥ калькулюванн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ (роб≥т, послуг) с≥льськогосподарських п≥дприЇмств [“екст], затверджен≥ ћ≥нагропол≥тики ”крањни в≥д 10.05.2001 р. є 132.

4. ћетодичн≥ рекомендац≥њ по застосуванню форм документ≥в первинного обл≥ку на с≥льськогосподарських п≥дприЇмствах [“екст]: лист ћ≥нагропол≥тики в≥д 19.10.2004 р. є37 Ц 27 Ц 12/455.

5. ћетодичн≥ рекомендац≥њ щодо застосуванн€ рег≥стр≥в журнально-ордерноњ форми обл≥ку дл€ с≥льськогосподарських п≥дприЇмств [“екст], затверджен≥ наказом ћ≥н≥стерства аграрноњ пол≥тики ”крањни в≥д 4.06.2009 р. є 390.

6. ћетодичн≥ рекомендац≥њ щодо застосуванн€ спец≥ал≥зованих форм первинних документ≥в з обл≥ку довгострокових та поточних б≥олог≥чних актив≥в в с≥льськогосподарських п≥дприЇмствах [“екст], затверджен≥ наказом ћ≥н≥стерства аграрноњ пол≥тики ”крањни в≥д 21.02.2008 р. є 73.

7. ѕлан рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку актив≥в, кап≥талу, зобовТ€зань ≥ господарських операц≥й п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й [“екст], затверджений наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в в≥д 30.11.1999р. є 291 // ¬се про бухгалтерський обл≥к. Ц 2009. Ц є20. Ц —. 37 Ц 44.

8. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 30 ЂЅ≥олог≥чн≥ активиї [“екст], затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 18 листопада 2005р. є790 // ¬се про бухгалтерський обл≥к. Ц 2009. Ц є15. Ц —. 66 Ц 70.

9. ѕоложенн€ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 16 Ђ¬итратиї [“екст], затверджене наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 31 грудн€ 1999р. є318 // ¬се про бухгалтерський обл≥к. Ц 2009. Ц є10. Ц —. 75 Ц 79.

10. ѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥ [“екст]: закон ”крањни в≥д 16 липн€ 1999 року є 996-X≤V // ¬се про бухгалтерський обл≥к. Ц 2009. Ц є10. Ц —.3 Ц 7.

ƒодаткова л≥тература

11. Ѕухгалтерський обл≥к на с≥льськогосподарських п≥дприЇмствах [“екст]: п≥дручник/ ћ.‘. ќг≥йчук, ¬.я. ѕлакс≥Їнко, Ћ.√. ѕанченко [та ≥н.]; за ред. ћ.‘. ќг≥йчука. Ц  .: јлерта, 2007. Ц 979 с.

12. √нилицька Ћ. ќбл≥к ≥ розпод≥л витрат допом≥жних виробництв [“екст]/ Ћ. √нилицька // Ѕухгалтерський обл≥к ≥ аудит. Ц 2009. Ц є4. Ц —. 11 Ц 19.

13. √ончаренко Ќ. ”досконаленн€ методики визначенн€ ф≥нансових результат≥в д≥€льност≥ с≥льськогосподарських п≥дприЇмств в≥дпов≥дно до вимог ѕ(—)Ѕќ 30 ЂЅ≥олог≥чн≥ активиї [“екст]/ Ќ. √ончаренко // Ѕухгалтерський обл≥к ≥ аудит. Ц 2008. Ц є11. Ц —. 32 Ц 38.

14. ƒовгопол Ќ. ѕ(—)Ѕќ 16 ¬итратиї м≥ж ф≥нансовим ≥ управл≥нським обл≥ком [“екст]/ Ќ. ƒовгопол, ћ. Ќестеренко// Ѕухгалтерський обл≥к ≥ аудит. Ц 2011. Ц є 6. Ц —. 3 Ц 15.

15.  ом≥ренко ¬.—. Ѕухгалтерський обл≥к витрат у п≥дсобних виробництвах с≥льгоспп≥дприЇмств [“екст]/ ¬.—.  ом≥ренко // ¬се про бухгалтерський обл≥к. Ц 2005. Ц є35. Ц —. 5 Ц 8.

16.  ом≥ренко ¬.—.  алькул€ц≥€ продукц≥њ промислових виробництв на с≥льгоспп≥дприЇмствах [“екст]/ ¬.—.  ом≥ренко // ¬се про бухгалтерський обл≥к. Ц 2005. Ц є43. Ц —. 9 Ц 14.

17. —ук ѕ.Ћ. ќбл≥к загальновиробничих витрат ≥ њх розпод≥л в с≥льськогосподарських п≥дприЇмствах [“екст]/ ѕ.Ћ. —ук, ќ.√.  риворот // ќбл≥к ≥ ф≥нанси јѕ . Ц 2006. Ц є8. Ц —. 88 Ц 92.

18. „умаченко ћ. ƒискус≥йн≥ проблеми обл≥ку витрат ≥ калькулюванн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ [“екст]/ ћ. „умаченко, ≤. ЅЇлоусова // Ѕухгалтерський обл≥к ≥ аудит. Ц 2008. Ц є10. Ц —. 3 Ц 7.

 

 


 

ƒќƒј“ »

ƒодаток ј

«разок титульного аркуша

 

ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ј√–ј–Ќќѓ ѕќЋ≤“» » ≤ ѕ–ќƒќ¬ќЋ№—“ј ” –јѓЌ»

ќƒ≈—№ »… ƒ≈–∆ј¬Ќ»… ј√–ј–Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

≈коном≥чний факультет

 афедра бухгалтерського обл≥ку та аудиту

 

«в≥т

про проходженн€ виробничоњ практики

студентаЕ.. курсу...... групи

напр€му п≥дготовки 6.030509 Ц обл≥к i аудит

осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ ЂЅакалаврї

ѕетренка ≤.≤.,

з управл≥нського обл≥ку

в “ќ¬ Ђ олосї Ѕалтського району ќдеськоњ област≥

з 14 с≥чн€ 2013 р. по 27 с≥чн€ 2013 р.

 

   ер≥вник практики вiд ун≥верситету, асистент кафедри бух. обл≥ку ≥ аудиту _____________  омiренко ¬.—   «в≥т зданий на кафедру Ђ_____ї_______________2013 р.   «в≥т перев≥рений i допущений до захисту Ђ____ї____________2013 р.   «ахист проведено Ђ_____ї_______________2013 р.   ќц≥нка ______________________   ќдеса Ц 2013

ƒодаток Ѕ

 алендарний граф≥к

проходженн€ виробничоњ практики з Ђ”правл≥нського обл≥куї

студента Е курсуЕ групи, економ≥чного факультету спец.6.030509 Ц

обл≥к ≥ аудит ќдеського державного аграрного ун≥верситету

_________________________________________________________________

пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥ студента

Ќа п≥дприЇмств≥___________________________________________________

назва п≥дприЇмства

 

 

є п/п Ќазва теми чи роботи по програм≥ ћ≥сце роботи (виробничий п≥дрозд≥л)  ≥льк≥сть робочих дн≥в ƒата
ѕочаток роботи  ≥нець роботи
1.     2.   3. ќзнайомленн€ з п≥дприЇмством ≥ влаштуванн€. ”згодженн€ ≥ндив≥дуального календарного граф≥ка проходженн€ практики з кер≥вником практики в≥д п≥дприЇмства (головним бухгалтером). «б≥р матер≥алу дл€ проведенн€ анал≥зу орган≥зац≥йно-економ≥- чного стану п≥дприЇмства. ќзнайомленн€ з первинним, анал≥тичним та синтетичним обл≥ком витрат та виконаних роб≥т допом≥жних виробництв. ќбчисленн€ фактичноњ соб≥вартост≥ роб≥т та послуг допом≥жних виробництв ≥ таке ≥нше (зг≥дно з методичними вказ≥вками студент складаЇ ≥ндив≥дуальний календарний граф≥к проходженн€ практики та узгоджуЇ його з кер≥вником практики в≥д ун≥верситету та п≥дприЇмства).   ÷ентральна бухгалтер≥€     ÷ентральна бухгалтер≥€     ÷ентральна бухгалтер≥€       0,5   0,5   1,0   14.01.13   15.01.13   16.01.13     14.01.13   15.01.13   16.01.13  

 ер≥вники практики:

в≥д ун≥верситету _______________ ____________________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

в≥д п≥дприЇмства _______________ ____________________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

студент Ц практикант _______________ ____________________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

ћѕ

(п≥дприЇмства)

ƒодаток ¬

 

«разок титульного аркуша щоденника про проходженн€ практики

 

ћЌ≤—“≈–—“¬ќ ј√–ј–Ќќѓ ѕќЋ≤“» » ≤ ѕ–ќƒќ¬ќЋ№—“¬ј ” –јѓЌ»

ќƒ≈—№ »… ƒ≈–∆ј¬Ќ»… ј√–ј–Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

≈коном≥чний факультет

 афедра бухгалтерського обл≥ку та аудиту

 

ўќƒ≈ЌЌ» 

 

про проходженн€ виробничоњ практики

з управл≥нського обл≥ку

в “ќ¬ Ђ олосї Ѕалтського району ќдеськоњ област≥

студента.... курсу.... групи

напр€му п≥дготовки 6.030509 Ц обл≥к i аудит

осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ ЂЅакалаврї

ѕетренка ≤вана ≤вановича

з 14 с≥чн€ 2013 р. по 27 с≥чн€ 2013 р

 

 

ќдеса Ц 2013

ƒодаток √

«разок запису в щоденнику

  ƒата виконанн€   ћ≥сце ≥ короткий зм≥ст виконаних студентом роб≥т  ≥льк≥сть затраченого часу, годин ѕ≥дпискер≥вника практики ≥ зауваженн€
14.01.2013   15.01.2013 ѕрибув до п≥дприЇмства дл€ проходженн€ практики. ѕредставив направленн€ про проходженн€ практики кер≥внику практики в≥д п≥дприЇмства Ц головному бухгалтеру (за дорученн€м головного бухгалтера кер≥вником призначено його заступника). ќблаштував своЇ робоче м≥сце. ѕройшов ≥нструктаж про охорону прац≥ на своЇму робочому м≥сц≥, €кий пров≥в головний бухгалтер. ќблаштував своЇ робоче м≥сце, ознайомивс€ з граф≥ком роботи бухгалтер≥њ. ”згодив ≥нш≥ питанн€, повТ€зан≥ з проходженн€м практики. ќзнайомивс€ з орган≥зац≥йно-економ≥чним станом п≥дприЇмства. ¬≥д головного бухгалтера та головного економ≥ста отримав необх≥дну ≥нформац≥ю дл€ анал≥зу економ≥чного стану п≥дприЇмства. ќзнайомивс€ з орган≥зац≥йною структурою бухгалтер≥њ. ¬ивчив розпод≥л обовТ€зк≥в м≥ж прац≥вниками бухгалтер≥њ, наказ Ђѕро обл≥кову пол≥тику п≥дприЇмстваї, граф≥к документооб≥гу, штатний розпис. ѕрацював над складанн€м економ≥чних таблиць дл€ проведенн€ анал≥зу ф≥нансово-економ≥чного стану п≥дприЇмства ≥ т. ≥н. (за кожен день).             ѕ≥дпис     ѕ≥дпис

 

26 с≥чн€ 2013р.

 

 

√оловний бухгалтер п≥дприЇмства ________ ___________________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

ћѕ

 

—тудент-практикант ________ ___________________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

ƒодаток ƒ

¬≤ƒ√” -’ј–ј “≈–»—“» ј

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 387 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

550 - | 430 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.025 с.