Лекции.Орг


Поиск:
Притяжательные местоимения
менин – мой, моя, моё, мои биздин – наш, наше

сенин – твой, твоя, твоё, твои силердин – ваш, ваше

сиздин – ваш, ваше сиздердин – Ваш, Ваше

анын – его, её алардын – их

 

Таандык мүчөлөр (жекелик сан)

Аффиксы принадлежности (ед. ч.)

 

В кыргызском языке выражения (мой, твой, её, его) употребляются при помощи аффиксов принадлежности:

 

Менин – мой, моя, моё, мои

 

1) если слово оканчивается на гласную, присоединяется аффикс «-м»

Менин мой, моя, мои

апа+м мама

эже+м сестра

козу+м ягнёнок

жөжө+м цыплёнок

 

2) если слово оканчивается на согласную, присоединяются следующие аффиксы по закону сингармонизма

 

-ым -ум -им -үм
Шым+ым Кыз+ым Уул+ум Тоог+ум Мектеб+им Китеб+им Үй+үм Жүзүм+үм

 

Сенин– твой, твоя, твоё, твои

 

1) если слово оканчивается на гласную, присоединяется аффикс «-ң»

Сенин твой, твоя,твоё, твои

апа+ң мама

эже+ң сестра

козу+ң ягнёнок

жөжө+ң цыплёнок

 

2) если слово оканчивается на согласную, присоединяются следующие аффиксы по закону сингармонизма

 

-ың -уң -иң -үң
Баш+ың Карындаш+ың Тиш+иң Кийим+иң Гүл+үң Жүрөг+үң Тиш+иң Кийим+иң

 

Анын–его, её

 

1) если слово оканчивается на гласную

 

-сы -су -си -сү
Апа+сы Ата+сы Суу+су Тоо+су Ини+си Эже+си Күү+сү Жөжө+сү

 

 

2) если слово оканчивается на согласную

 

Кыз+ы Карындаш+ы Уул+у Бут+у Китеб+и Билим+и Гүл+ү Жүрөг+ү

 

Таандык мүчөлөр (көптүк сан)

Аффиксы принадлежности (мн. ч.)

 

Биздиннаш, наше

 

1) если слово оканчивается на гласную

 

-быз -буз -биз -бүз
Апа+ быз Ата+ быз Тоо+буз Козу+буз Ини+биз Эже+биз Көчө+бүз Жөжө+бүз

 

2) если слово оканчивается на согласную

 

-ыбыз -убуз -ибиз -үбүз

 

Силердин–Ваш,ваше

 

1) если слово оканчивается на гласную

 

-ңар -ңор -ңер -ңөр
Бала+ңар Тоо+ңор Эже+ңер Жөжө+ңөр

 

2) если слово оканчивается на согласную

 

-ыңар -уңар -иңер -үңөр
Кыз+ыңар Карындаш+ыңар Муз+уңар Туз+уңар Китеб+иңер Мектеб+иңер Гүлү+ңөр Жүрөг+үңөр

 

 

Алардын–их

Аффиксы принадлежности алардын также как и в ед. ч.

 

Сурама ат атоочтор

Вопросительные местоимения (вопросительные слова)

Ким? – Кто?

Эмне? – Что?

Нече? – Сколько?

Канча? – Сколько?

Кайда? – Где? Куда?

Кайдан? – Откуда?

Кандай? – Как?

Кайсы? – Какой? Какая?

Качан? – Когда?

 

Вопросительные местоимения ЭМНЕ, КИМ, КАЙСЫ, КАЧАН могут иметь
мн. ч., принадлежностные падежные аффиксы.

 

Мисалы: Булар эмнелер? Что это?

Булар кимдер? Кто они?

Кайсылар жакшы? Какие хорошие?

Канчаларда жолугушабыз? Во сколько встретимся?

 

Жактама ат атоочтордун жөндөлүшү

Склонение личных местоимений

 

Жекелик сан Ед. число
АТООЧ ИЛИК БАРЫШ ТАБЫШ ЖАТЫШ ЧЫГЫШ Мен Менин Мага Мени Менде Менден Сен Сенин Сага Сени Сенде Сенден Сиз Сиздин Сизге Сизди Сизде Сизден Ал Анын Ага Аны Анда Андан

 

Көптүк сан Мн. число
АТООЧ ИЛИК БАРЫШ ТАБЫШ ЖАТЫШ ЧЫГЫШ Биз Биздин Бизге Бизди Бизде Бизден Силер Силердин Силерге Силери Силерде Силерден Сиздер Сиздердин Сиздерге Сиздерди Сиздерде Сиздерден Алар Алардын Аларга Аларды Аларда Алардан

 

 

Шилтеме ат атоочтордун жөндөлүшү

Склонение указательных местоимений

 

АТООЧ ИЛИК БАРЫШ ТАБЫШ ЖАТЫШ ЧЫГЫШ Ошол Ошонун Ошого Ошону Ошондо Ошондон Тигил Тигинин Тигиге Тигини Тигинде Тигинден Бул Мунун Буга Муну Мында Мындан

 

Таандык мүчөлүү зат атоочтордун жөндөлүшү

Склонение имён существительных с аффиксами принадлежности

Жекелик сан Ед. число
АТООЧ ИЛИК БАРЫШ ТАБЫШ ЖАТЫШ ЧЫГЫШ Атам Атамдын Атама Атамды Атамда Атамдан Элиң Элиңдин Элиңе Элиңди Элиңде Элиңден Атасы Атасынын Атасына Атасын Атасында Атасынан Сөзү Сөзүнүн Сөзүнө Сөзүн Сөзүндө Сөзүндөн

 

Көптүк сан Мн. число
АТООЧ ИЛИК БАРЫШ ТАБЫШ ЖАТЫШ ЧЫГЫШ Балабыз Балабыздын Балабызга Балабызды Балабызда Балабыздан Колуңуз Колуңуздун Колуңузга Колуңузду Колуңузда Колуңуздан Китебиңиздер Китебиңиздердин Китебиңиздерге Китебиңиздерди Китебиңиздерде Китебиңиздерден

 

Спряжение следующих существительных:

Менин досум

Сенин кызың

Анын классы

Биздин алмабыз

Силердин шаарыңар

Алардын машиналары

 

САН АТООЧ

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

 

Эсептик сан – Количественные числительные

 

1 – бир 2 – эки 3 – үч 4 – төрт 5 – беш 6 – алты 7 – жети 8 – сегиз 9 – тогуз   10 – он 11 – он бир 12 – он эки 13 – он үч 14 – он төрт 15 – он беш 16 – он алты 17 – он жети 18 – он сегиз 19 – он тогуз 20 – жыйырма 30 – отуз 40 – кырк 50 – элүү 60 – алтымыш 70 – жетимиш 80 – сексен 90 – токсон 100 – жүз 200 – эки жүз 1000 – бир миң

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 683 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

587 - | 542 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.