Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ та класиф≥кац≥€ проект≥в
ѕроектна д≥€льн≥сть пронизуЇ сьогодн≥ вс≥ сфери функц≥онуванн€ традиц≥йного промислового п≥дприЇмства: у маркетингу - це проекти маркетингових досл≥джень, рекламних акц≥й, виведенн€ на ринок нових продукт≥в, завоюванн€ нових ринк≥в збуту; у досл≥дно-конструкторських п≥дрозд≥лах - це проекти розробки нових продукт≥в, технолог≥й; у виробництв≥ - проекти освоЇнн€ випуску новоњ продукц≥њ, техн≥чного переозброЇнн€, впровадженн€ нових технолог≥й; у збут≥ - проекти побудови торговельно-збутовоњ мереж≥. ѕор€д з традиц≥йними п≥дприЇмствами динам≥чно розвиваютьс€ проектно-ор≥Їнтован≥ галуз≥ - буд≥вництво, науково-досл≥дна д≥€льн≥сть, рекламний, консалтинговий б≥знес, розробка програмних продукт≥в та ≥нш≥.

ѕ≥д проектом розум≥ють комплекс науково-досл≥дних, проектно-конструкторських, соц≥ально-економ≥чних, орган≥зац≥йно-господарських та ≥нших заход≥в, що повТ€занн≥ ресурсами, виконавц€ми та строками, в≥дпов≥дно оформлен≥ ≥ направленн≥ на зм≥ну обТЇкта управл≥нн€, що забезпечуЇ ефективн≥сть вир≥шенн€ основних завдань та дос€гненн€ в≥дпов≥дних ц≥лей за певний пер≥од.

ѕроект Ц це задум (завданн€, проблема) та необх≥дн≥ засоби його реал≥зац≥њ з метою дос€гненн€ бажаного економ≥чного, техн≥чного, технолог≥чного чи орган≥зац≥йного результату [3].

“ерм≥н Ђпроектї (в≥д латинського Ђкинутий впередї) спец≥ал≥сти трактували до недавнього часу €к по€снювальна записка ≥ кошториси, на основ≥ €ких можна збудувати л≥так, споруду чи завод; або це текст, що передуЇ документу Ц плану, договору, угод≥ [4]. Ќаведемо ще к≥лька вар≥ант≥в визначенн€ пон€тт€ Ђпроектї, €к≥ зустр≥чаютьс€ в л≥тератур≥:

ѕроект Ц це окреме п≥дприЇмство з конкретними ц≥л€ми, €к≥ часто включають вимоги до часу, вартост≥ та €кост≥ результат≥в, що дос€гаютьс€ (јнгл≥йська асоц≥ац≥€ проект-менеджер≥в);

ѕроект ‑ це певне завданн€ з визначеними вих≥дними даними й встановленими результатами (ц≥л€ми), що обумовлюють спос≥б його вир≥шенн€ (“лумачний словник з управл≥нн€ проектами).

÷≥ визначенн€ Ї ун≥версальними, методолог≥чно виваженими та широко застосовуваними в заруб≥жн≥й практиц≥ управл≥нн€ проектами.

¬≥дпов≥дно до теоретичних та методолог≥чних вимог необх≥дно розр≥зн€ти пон€тт€ ≥нвестиц≥йного проекту, б≥знес-плану та техн≥ко-економ≥чного обірунтуванн€ ≥нвестиц≥й:

1) ≥нвестиц≥йний проект Ц це сукупн≥сть документ≥в, що характеризують проект в≥д його задуму до дос€гненн€ заданих показник≥в ефективност≥ та обс€гу та включають перед≥нвестиц≥йну, ≥нвестиц≥йну, експлуатац≥йну ≥ л≥кв≥дац≥йну стад≥њ його реал≥зац≥њ; це будь-€кий комплекс забезпечених ≥нвестиц≥€ми заход≥в. ”с≥ проекти Ї ≥нвестиц≥йними, оск≥льки без вкладенн€ кошт≥в реал≥зувати проект неможливо.

2) б≥знес-план Ц це детальне викладенн€ ц≥лей та шл€х≥в њх дос€гненн€, що створюЇтьс€ дл€ обірунтуванн€ ≥нвестиц≥й. Ѕ≥знес-план проекту (п≥дприЇмства) може входити в ≥нвестиц≥йний проект, €к його складова частина, зам≥нювати ≥нвестиц≥йний проект або включати дек≥лька ≥нвестиц≥йних проект≥в (при розширенн≥, модерн≥зац≥њ, реконструкц≥њ ≥ реструктуризац≥њ п≥дприЇмства);

3) техн≥ко-економ≥чне обірунтуванн€ ≥нвестиц≥й Ц включаЇ в себе передпроектну розробку ≥нженерно-конструкторських, технолог≥чних ≥ буд≥вельних р≥шень, пор≥вн€нн€ альтернативних вар≥ант≥в ≥ обірунтуванн€ вибору конкретного способу зд≥йсненн€ проекту. “ехн≥ко-економ≥чне обірунтуванн€ проекту передбачаЇ поглиблену й детальну розробку, а також всеб≥чну оц≥нку вибраного способу реал≥зац≥њ проекту.

ѕроекти мають сп≥льн≥ ознаки, що характеризують њх €к проекти:

- спр€мован≥сть на дос€гненн€ конкретноњ мети;

- базуванн€ на координованому виконанн≥ повТ€заних м≥ж собою д≥й;

- обмежен≥сть у час≥ виконанн€, визначен≥сть певноњ дати початку ≥ зак≥нченн€;

- на€вн≥сть певного бюджету (ф≥нансового, матер≥ального тощо);

- певною м≥рою неповторн≥сть, ун≥кальн≥сть.

Ќайпоширен≥шими сферами д≥€льност≥, повТ€заними з проектами (проектно-ор≥Їнтованими), Ї буд≥вництво, автомоб≥лебудуванн€, фармацевтика, арх≥тектура, медичне обслуговуванн€, розробка компТютерних програм та багато ≥нших. ќкр≥м проект≥в у традиц≥йному розум≥нн≥ можна вести мову про зд≥йсненн€ соц≥альних (пенс≥йна реформа), пол≥тичних (вибори до парламенту) або ж побутових (с≥мейне св€то) проект≥в.  ласиф≥кац≥€ проект≥в подана в табл. 1.1.

“аблиц€ 1.1.  ласиф≥кац≥€ проект≥в [1]

 ласиф≥кац≥йна ознака ¬иди проект≥в
ћета й характер д≥€льност≥ - комерц≥йн≥; - некомерц≥йн≥.
’арактер та сфера д≥€льност≥ - промислов≥; - орган≥зац≥йн≥; - економ≥чн≥; - соц≥альн≥; - досл≥дницьк≥.
ћасштаб та розм≥р проекту - велик≥; Ц середн≥; - мал≥.
—туп≥нь складност≥ - прост≥; Ц складн≥; - дуже складн≥.
—клад ≥ структура проекту - монопроекти; Ц мультипроекти; - мегапроекти.
–≥вень альтернативност≥ - взаЇмовиключн≥; - альтернативн≥ по кап≥талу; - незалежн≥. - взаЇмовпливаюч≥; - взаЇмодоповнююч≥.
“ривал≥сть проекту - короткостроков≥; Ц середньостроков≥; - довгостроков≥.

ƒо малих проект≥в в≥днос€тьс€ Ц науково-досл≥дн≥ ≥ досл≥дно-конструкторськ≥ розробки на промислових п≥дприЇмствах, включаючи конструкторську, технолог≥чну ≥ орган≥зац≥йно-економ≥чну п≥дготовку виробництва, виготовленн€ досл≥дно-промислових зразк≥в новоњ продукц≥њ, реконструкц≥ю, техн≥чн≥ переозброЇнн€ й модерн≥зац≥ю виробництва. ¬ американськ≥й практиц≥ до таких проект≥в в≥днос€тьс€ нововведенн€ з кап≥тальними витратами до 10-15 млн. дол. ≥ трудовитратами до 40-50 тис. людино-годин. “ак≥ проекти, €к правило, виконуютьс€ силами самих п≥дприЇмств. “ерм≥н розробки таких проект≥в не виходить за меж≥ одного-двох рок≥в.

—ередн≥ проекти Ц включають роботи по проектуванню ≥ буд≥вництву п≥дприЇмств, освоЇнню й облаштуванн€ невеликих родовищ корисних копалин (нафтових, газових, вуг≥льних), €кщо њх проектуванн€ ведетьс€ на основ≥ типових проектних р≥шень, а буд≥вництво зд≥йснюЇтьс€ комплектно-блочним методом, суть €кого в тому, що б≥льша частина обТЇкту, що будуЇтьс€, виготовл€Їтьс€ не на буд≥вельн≥й площадц≥, а на потужност€х п≥др€дчика (виготовлювача конструкц≥й).

¬елик≥ проекти виконуютьс€ по ц≥льових народногосподарських програмах ≥ м≥ст€ть у соб≥ багато мультипроект≥в, обТЇднаних загальною ц≥ллю, використовуваними ресурсами ≥ Їдиним планом-граф≥ком розробки й реал≥зац≥њ. “ак≥ програми можуть бути нац≥ональними, м≥жнародними, рег≥ональними, галузевими, м≥жгалузевими ≥ т.д. ¬они формуютьс€ й координуютьс€ на макрор≥вн≥, €к правило, за участю держави.

¬елик≥ проекти характеризуютьс€ великими витратами, наприклад, в американськ≥й практиц≥ б≥льш 1 млрд. дол., р≥зними джерелами ф≥нансуванн€, великою трудом≥стк≥стю розробки проекту (б≥льш 2 млн. людино-годин) ≥ буд≥вництва (15-20 млн. людино-годин). “ерм≥н реал≥зац≥њ великого проекту виходить за меж≥ 5-7 рок≥в.

«а класом проекту (складом ≥ структурою самого проекту та його предметноњ галуз≥) ≥снують так≥ проекти:

- монопроекти Ц це окрем≥ проекти р≥зних тип≥в, вид≥в та масштаб≥в;

- мультипроекти Ц комплексн≥ проекти, що складаютьс€ з р€ду монопроект≥в ≥ потребують застосуванн€ багатопроектного управл≥нн€;

- мегапроекти Ц ц≥льов≥ програми розвитку рег≥он≥в, галузей та ≥нших утворень, €к≥ включають до свого складу р€д моно- ≥ мультипроект≥в.

 р≥м того, проекти под≥л€ютьс€ на:

1) взаЇмовиключн≥ (альтернативн≥) проекти Ц це проекти, €к≥ зд≥йснюютьс€, €кщо неможливим або нец≥леспр€мованим Ї зд≥йсненн€ ≥нших проект≥в;

2) альтернативн≥ по кап≥талу Ц проекти, €к≥ зд≥йснюютьс€ в тому випадку, коли кожен ≥з них не може бути зд≥йсненим без використанн€ ф≥нансових засоб≥в, необх≥дних дл€ зд≥йсненн€ ≥нших проект≥в;

3) незалежн≥ проекти Ц проекти, €к≥ зд≥йснюютьс€ в тому випадку, коли результати реал≥зац≥њ одного не впливають на результати реал≥зац≥њ ≥нших ≥ будь-€ка ≥нформац≥€ про параметри одного не зм≥нюЇ ≥нформац≥ю про результати ≥нших;

4) взаЇмовпливаюч≥ Ц проекти, €к≥ зд≥йснюютьс€ в тому випадку, €кщо при њх сп≥льн≥й реал≥зац≥њ виникають допом≥жн≥ (системн≥, синергетичн≥, емерджентн≥) позитивн≥ або негативн≥ ефекти, €к≥ не ви€вл€ютьс€ при реал≥зац≥њ кожного ≥з проект≥в окремо;

5) взаЇмодоповнююч≥ Ц це проекти, €к≥ зд≥йснюютьс€ в тому випадку, €кщо по €ких-небудь причинах вони можуть бути прийн€т≥ чи в≥дкинут≥ т≥льки одночасно.

«а тривал≥стю проекту або за терм≥нами реал≥зац≥њ розр≥зн€ють:

- короткостроков≥ проекти (до 3 рок≥в);

- середньостроков≥ (в≥д 3 до 5 рок≥в);

- довгостроков≥ (понад 5 рок≥в).

¬ залежност≥ в≥д мети проекту (отриманн€ прибутк≥в чи соц≥ального ефекту) розр≥зн€ють комерц≥йн≥ та некомерц≥йн≥ проекти.

«а характером ≥ сферою д≥€льност≥ проекти под≥л€ютьс€ на економ≥чн≥, промислов≥, соц≥альн≥, орган≥зац≥йн≥ та досл≥дницьк≥. јле кожен ≥з даних вид≥в проект≥в маЇ загальн≥ ознаки. ÷е точно окреслен≥ й сформульован≥ ц≥л≥, посл≥довне њх досл≥дженн€, њх ун≥кальн≥сть, умови обмеженост≥, координоване використанн€ взаЇмозалежних д≥й тощо.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 512 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

725 - | 558 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.