Лекции.Орг


Поиск:
Розрахунок показників прибутковості акції
Назва статті код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій      
Скоригована середньорічна кількість простих акцій      
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію      
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію      
Дивіденди на одну просту акцію      

Приложение 3

 

    Дата (рік, місяць, число) Коди
       
ПідприємствоЗАО ДКХП.1 за ЄДРПОУ  
Територія за КОАТУУ  
Орган державного управління коллективная за СПОДУ  
Галузь мукомольное производство за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності за КВЕД  
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума  

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за _____ год ________ 20+ _ 1 _р.

Форма № 3 код за ДКУД  
Стаття код За звітний період За попередній період
    Надход-ження Видаток Надходження Вида-ток
           
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування     303,0 1828,7  
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів   1009,8 х 711,3 х
збільшення (зменшення) забезпечень   311,6      
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць          
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності   22,6     62,2
Витрати на сплату відсотків          
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах   1041,0   2477,4  
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів   2197,2     2203,6
витрат майбутніх періодів     6,8   1,2
Зменшення (збільшення):          
поточних зобов’язань     883,7   240,9
доходів майбутніх періодів          
Грошові кошти від операційної діяльності   2347,7     31,7
Сплачені:          
відсотки   х   х 2,4
податки на прибуток   х 1315,0 х 1034,0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій   1032,7     1004,7
Рух коштів від надзвичайних подій          
Чистий рух коштів від операційної діяльності   1032,7     1004,7
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій     х   х
необоротних активів     х 7,9 х
майнових комплексів          
Отримані:          
відсотки   47,2 х   х
дивіденди     х   х
Інші надходження     х   х
Придбання:          
фінансових інвестицій   х   х  
необоротних активів   х 1191,4 х 780,6
майнових комплексів   х   х  
Інші платежі   х 1395,8 х  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій     2540,0   772,7
Рух коштів від надзвичайних подій          
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності     2540,0   772,7
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу   1395,8 х 617,9 х
Отримані позики     х   х
Інші надходження     х   х
Погашення позик   х   х  
Сплачені дивіденди   х   х 164,7
Інші платежі   х   х  
чистий рух коштів до надзвичайних подій   1395,8   453,2  
Рух коштів від надзвичайних подій          
Чистий рух коштів від фінансової діяльності   1395,8   453,2  
Чистий рух коштів за звітний період     111,5   1324,2
Залишок коштів на початок року   437,2 х 1761,0 х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів          
Залишок коштів на кінецьь року   325,7 х 437,2 х

Приложение 4

    Дата (рік, місяць, число) Коди
       
ПідприємствоЗАО ДКХП.1 за ЄДРПОУ  
Територія за КОАТУУ  
Орган державного управління коллективная за СПОДУ  
Галузь мукомольное производство за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності за КВЕД  
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума  

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 20+1 р.

 

Форма № 4 код за ДКУД  

 

Стаття Код Статут-ний капітал Пайо-вий капітал Додатко-вий вкладе-ний капітал Інший додатко-вий капітал Резерв-ний капітал Нероз-поділе-ний капітал Неопла-чений капітал Вилуче-ний капітал Разом
                     
Залишок на початок року   1598,9     11486,1 399,7 5416,2     18900,9
Коригування: Зміна облікової політики                    
Виправлення помилок             (310,4)     (310,4)
Інші зміни                    
Скоригований залишок на початок року   1598,9     11486,1 399,7 5105,8     18590,5
Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів                    
Уцінка основних засобів                    
Дооцінка незавершеного будівництва                    
Уцінка незавершеного будівництва                    
Дооцінка нематеріальних активів                    
Уцінка нематеріальних активів                    
                     
Чистий прибуток (збиток) за звітний період             (1479,1)     (1479,1)
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)                    
Спрямування прибутку до статутного капіталу                    
відрахування до Резервного капіталу                    
                     
Внески учасників: Внески до капіталу   1395,8               1395,8
Погашення заборгованості з капіталу                    
                     
Вилучення капіталу: викуп акцій (часток)                    
Перепродаж викуплених акцій (часток)                    
Анулювання викуплених акцій (часток)                    
Вилучення частки в капіталі                    
Зменшення номінальної вартості акцій                    
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків                    
Безкоштовно отримані активи                    
                     
Разом змін в капіталі                    
Залишок на кінецьь року   2994,7     11486,1 399,7 3626,7     18507,2

Приложение 5

 

ПідприємствоЗАО “Донецкий комбинат хлебопродуктов” за ЄДРПОУ  
Територія за КОАТУУ  
Форма власності самостоятельная за КФВ  
Орган державного управління коллективная за СПОДУ  
Галузь мукомольное производство за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності за КВЕД  
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума  

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 266 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

627 - | 537 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.