Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈лементи операц≥йн≥х витрат
ѕриложение 1

 

    ƒата (р≥к, м≥с€ць, число)  оди
       
ѕ≥дприЇмство«јќ ƒ ’ѕ.1 за ™ƒ–ѕќ”  
“еритор≥€ за  ќј“””  
‘орма власност≥ самосто€тельна€ за  ‘¬  
ќрган державного управл≥нн€ коллективна€ за —ѕќƒ”  
√алузь мукомольное производство за « √Ќ√  
¬ид економ≥чноњ д≥€льност≥ за  ¬≈ƒ  
ќдиниц€ вим≥ру: тис.грн.  онтрольна сума  
јдреса ƒонецк-59, пр. »льича, 115

 

ЅјЋјЌ—

на _____1 €нвар€____20+2р.

‘орма є 1 код за ƒ ”ƒ  
јктив код строки Ќа початок зв≥тного пер≥оду Ќа к≥нець зв≥тного пер≥оду
1. Ќеоборотн≥ активи      
Ќематер≥альн≥ активи:      
залишкова варт≥сть   70,2 116,2
перв≥сна варт≥сть   101,4 180,4
знос   (31,2) (64,2)
Ќезавершене буд≥вництво   524,9 563,7
ќсновн≥ засоби:      
залишкова варт≥сть   9937,3 10642,0
перв≥сна варт≥сть   19316,3 20987,5
знос   (9379,0) (10345,5)
ƒовгостроков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ:      
€к≥ обл≥ковуютьс€ за методом участ≥ в кап≥тал≥ ≥нших п≥дприЇмств      
≥нш≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ      
довгострокова деб≥торська заборгован≥сть      
¬≥дстрочен≥ податков≥ активи      
≤нш≥ необоротн≥ активи   160,8 154,9
”сього за розд≥лом 1   10693,2 11476,8
2. ќборотн≥ активи      
«апаси:      
виробнич≥ запаси   4550,8 3846,5
тварини на вирощуванн≥ та в≥дгодуванн≥   377,4 246,8
незавершене виробництво      
готова продукц≥€   275,9 236,4
товари   185,3 28,4
¬ексел≥ одержан≥      
ƒеб≥торська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги:      
чиста реал≥зац≥йна варт≥сть   1608,4 1539,6
перв≥сна варт≥сть   2113,2 1963,0
резерв сумн≥вних борг≥в   (504,8) (423,4)
ƒеб≥торська заборгован≥сть за розрахунками:      
з бюджетом   121,8 177,1
за виданими авансами   1,9  
з нарахованих доход≥в      
≥з внутр≥шн≥х розрахунк≥в      
≤нша поточна деб≥торська заборгован≥сть   1460,3 2845,5
ѕоточн≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ      
√рошов≥ кошти та њх екв≥валенти:      
в нац≥ональн≥й валют≥   435,6 324,3
в ≥ноземн≥й валют≥   1,6 1,4
≤нш≥ оборотн≥ активи   44,0 31,7
”сього за розд≥лом 2   9063,0 9277,7
3. ¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в   1,2 8,0
Ѕаланс   19757,4 20762,5
ѕасив      
1. ¬ласний кап≥тал      
—татутний кап≥тал   1598,9 2994,7
ѕайовий кап≥тал      
ƒодатков≥й вкладений кап≥тал      
≥нший додатковий кап≥тал   11486,1 11486,1
–езервний кап≥тал   399,7 399,7
Ќерозпод≥лений прибуток (непокритий збиток)   5416,2 3626,7
Ќеоплачений кап≥тал      
¬илучений кап≥тал      
”сього за розд≥лом 1   18900,9 18507,2
2. «абезпеченн€ наступних витрат ≥ платеж≥в      
«абезпеченн€ витрат персоналу      
≤нш≥ забезпеченн€     1,7
÷≥льове ф≥нансуванн€     309,9
”сього за розд≥лом 2     311,6
3. ƒовгостроков≥ зобовТ€занн€      
ƒовгостроков≥ кредити банк≥в      
≤нш≥ довгостроков≥ ф≥нансов≥ зобовТ€занн€      
¬≥дстрочен≥ податков≥ зобовТ€занн€      
≤нш≥ довгостроков≥ зобовТ€занн€      
”сього за розд≥лом 3      
4. ѕоточн≥ зобовТ€занн€      
 ороткостроков≥ кредити банк≥в      
ѕоточна заборгован≥сть за довгостроковими зобовТ€занн€ми      
¬ексел≥ видан≥      
 редиторська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги   332,8 1139,5
ѕоточн≥ зобовТ€занн€ за розрахунками:      
з одержаних аванс≥в      
з бюджетом   117,6 111,7
з позабюджетних платеж≥в      
з≥ страхуванн€   69,2 69,3
з оплати прац≥   97,6 12,7
з учасниками   12,8 11,8
≥з внутр≥шн≥х розрахунк≥в      
≤нш≥ поточн≥ зобовТ€занн€   226,5 598,7
”сього за розд≥лом 4   856,5 1943,7
5.ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в      
Ѕаланс   19757,4 20762,5

ѕриложение2

    ƒата (р≥к, м≥с€ць, число)  оди
       
ѕ≥дприЇмство«јќ ƒ ’ѕ.1 за ™ƒ–ѕќ”  
“еритор≥€ за  ќј“””  
ќрган державного управл≥нн€ коллективна€ за —ѕќƒ”  
√алузь мукомольное производство за « √Ќ√  
¬ид економ≥чноњ д≥€льност≥ за  ¬≈ƒ  
ќдиниц€ вим≥ру: тис.грн.  онтрольна сума  

 

«¬≤“ ѕ–ќ ‘≤ЌјЌ—ќ¬≤ –≈«”Ћ№“ј“»

за _________год__________ 20+ _1_ р.

‘орма є 2 код за ƒ ”ƒ  

‘≤ЌјЌ—ќ¬≤ –≈«”Ћ№“ј“»

—татт€  од р€дка «а зв≥тний пер≥од «а попередн≥й пер≥од
ƒоход (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, робот, послуг)   20763,0 33563,5
ѕодаток на додану варт≥сть   (3460,5) (5593,9)
јкцизний зб≥р      
       
≤нш≥ вирахуванн€ з доходу      
„истий доход (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ(товар≥в, роб≥т, послуг)   17302,5 27969,6
—об≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)   (15928,6) (21557,8)
¬аловий:      
прибуток   1373,9 6411,8
збиток      
≤нш≥ операц≥йн≥ доходи   490,8 180,2
јдм≥н≥стративн≥ витрати   (1193,9) (607,2)
¬итрати на збут   (369,3) (122,1)
≤нш≥ операц≥йн≥ витрати   (629,1) (4096,2)
‘≥нансов≥ результати в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥:      
прибуток     1766,5
збиток   (327,6)  
ƒоход в≥д участ≥ в кап≥тал≥      
≤нш≥ ф≥нансов≥ доходи   47,2  
≤нш≥ доходи   3,6 145,8
‘≥нансов≥ витрати      
¬трати в≥д участ≥ в кап≥тал≥      
≤нш≥ витрати   (26,2) (83,6)
‘≥нансов≥ результати в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€      
прибуток   - 1828,7
збиток   (303,0)  
ѕодаток на прибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥   (1176,1) (1993,3)
‘≥нансов≥ результати в≥д звичайноњ д≥€льност≥      
прибуток      
збиток   (1479,1) (164,6)
Ќадзвичайн≥:      
доходи      
¬итрати на збут      
ѕодатки з надзвичайного прибутку      
„истий:      
прибуток      
збиток      

 

≈Ћ≈ћ≈Ќ“» ќѕ≈–ј÷≤…Ќ≤’ ¬»“–ј“

Ќайменуванн€ показника код р€дка «а зв≥тний пер≥од «а попередн≥й пер≥од
ћатер≥альн≥ затрати   11323,8 20011,0
¬итрати на оплату прац≥   2435,5 1762,9
¬≥драхуванн€ на соц≥альн≥ заходи   902,2 654,7
амортизац≥€   1009,8 711,3
≤нш≥ операц≥йн≥ витрати   1442,3 3243,4
–азом   17113,6 26383,3

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 274 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

516 - | 493 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.