Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ықтық құз≥рет бойынша тест тапсырмалары
 

#1

*!15 күнд≥к ұл бала, өм≥р≥н≥ң 5-ш≥ күн≥нен бастап жасанды тамақтандырылады. Әкес≥нде Ц таға тәр≥зд≥ бүйрек; анасында пиелонефрит. 15 тәул≥кте жағдайы нашарлады: емшектен бас тартты, дене қызуы көтер≥лд≥, ≥ш≥ өтт≥, үлкен дәрет≥ сұйық, 5-6 рет тәул≥г≥не, патологи€лық қоспасыз. Ѕүйрек ”ƒ«-де Ц оң жақты пиелоэктази€. ѕневмони€ жоққа шығарылды. Қандай тактика науқастың б≥л≥кт≥ медициналық көмек алу құқығына сәйкес келед≥?

 

*+жедел жәрдеммен шұғыл нефрологи€ бөл≥мшес≥не жатқызу

*жедел жәрдеммен шұғыл жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызу

*роцефин көктамырға

*∆Қј, ∆«ј, несепт≥ бак.себу

*зинацеф бұлшық етке

 

#2

*!ЌЎ∆»-да мына зерттеулерд≥ң қайсысы б≥р≥нш≥ кезекте жүрг≥з≥лу≥ ти≥с, €ғни науқастың б≥л≥кт≥ медициналық көмек алуға құқығына сәйкес келед≥?

 

*қанды бак.себу

*цистографи€

*цистоскопи€

*+бүйрек ”ƒ«-≥+несепт≥ бак.себу

*экскреторлы урографи€

 

#3

*!1,5 жастағы ұл балаға Ќ∆»+ҚЌ– ≤≤-≤≤≤ дәрежес≥ деген диагноз қойылды. јнтибактериалды ем курсынан кей≥н клинико-зертханалық көрсетк≥штер қалпына келд≥. Ќауқасты ары қарай жүрг≥зуд≥ң қандай тактикасы оның б≥л≥кт≥ медициналық көмек алу құқығына сәйкес келед≥?

 

*хирурги€лық ем

*фитотерапи€ 6-8 ай бойы

*1-1,5 ай бойы қуық аймағына физиоем жасау

*б≥р жыл бойы терапи€сыз нефрологтың бақылауында болу

*+нитрофурандарды ұзақ уақыт емд≥к дозаның ½-1/3-≥н түнге қарай тағайындау

 

#4

*!6 жасар балада нефротикалық синдром анықталды. јта-анасы преднизолонмен емдеуден бас тартты. Ѕаланың б≥л≥кт≥ медициналық көмек алуға құқығы:

 

*алдын ала нефробиопси€ жасау

*циклоспорин ј-ға ауыстыру

*мофетил микофенолатқа ауыстыру

*амбулаторлық емге шығару

*+ата-анасын преднизолонмен емдеуд≥ң қажетт≥л≥г≥не көздер≥н жетк≥зу

 

#5

*!6 жасар ұл балада рецидивирлеуш≥ макрогематури€. Ќауқастың мамандандырылған көмек алуға құқығын қамтамасыз ету үш≥н мына зерттеу б≥р≥нш≥ кезекте жүрг≥з≥лед≥:

 

*цистоскопи€

*бүйрек ”ƒ«

*нефробиопси€

*экскреторлы урографи€

*+несепт≥ң фазалық-контрасттық микроскопи€сы

 

#6

*!13 жасар қыз бала, диагнозы: нефротикалық синдром. Ѕиопси€ жасалынды, морфологи€лық варианты Ц ‘—√—.  ешенд≥ емд≥ қажет етед≥: глюкокортикостероидтармен және ÷иклоспорин ј-мен. Қымбат тұратын бұл препараттарды қабылдауға науқастың құқығы?

 

*ақылы

*+тег≥н

*төлемн≥ң 25%-ы

*төлемн≥ң 50%-ы

*төлемн≥ң 75%-ы

 

#7

*!9 жасар ұл балада гломерулопати€ның морфологи€лық нұсқасы Ц ‘—√—, соған байланысты циклоспорин ј және метилпреднизолон алады. Ќауқастың мамандандырылған көмек алуға құқығын қамтамасыз ету үш≥н жүйел≥ түрде оған мына м≥ндетт≥ тексеру жасап отырылуы ти≥с:

 

*‘√ƒ—

*бауыр ферменттер≥

*окулист≥ң кеңес≥

*стоматологтың кеңес≥

*+қандағы циклоспорин ј концентраци€сы

 

#8

*!јуруханаға түскен 14 жастағы науқаста 2 апта ≥ш≥нде креатинин 75-тен 170 мкмоль/л-ге дей≥н жоғарылаған, шағымдары: ауру басталғанда несепт≥ң түс≥ өзгерген. ≈ртеректег≥ анамнез≥н жинағанда бүйрек ауруының болмағандығын айтты. «ертханалық мәл≥меттер: гематури€ Ц басым көпш≥л≥г≥ дисморфты эритроциттер, протеинури€ 1 г/тәул, Ё“∆ 45 мм/сағ, ”ƒ«-де бүйрек ұлғайған, конкременттер мен несеп ≥рк≥л≥с≥ жоқ. ≈мдеу тактикасын анықтауға қандай тексеру әд≥с≥ көмектесед≥ және науқастың мамандандырылған көмек алуға құқығын қамтамасыз етед≥?

 

*бүйрек тамырларының ”ƒƒ√

*бүйрек  “

*ј—Ћ-ќ

*+бүйрек биопси€сы

*экскреторлы урографи€

 

#9

*!∆ақсы дамып жатқан 1 жастағы балада 4 күнге созылған диаре€дан және құсудан кей≥н олигури€ дамыды. Ѕалада осы жағдайдың дамуына қандай себеп әкелгенд≥г≥н ата-анасына айту керек?

 

*туа б≥ткен тубулопати€

*шумақшалардың иммундық патологи€сы

*несеп шығару жолдарының жедел инфекци€сы

*респираторлық жолдардың жедел инфекци€сы

*+диаре€лық синдром салдарынан дамыған дегидратаци€

 

#10

*!јуруханаға 9 айлық қыз бала түст≥, анасының шағымдары: бала ≥с≥нген, қайталап құсады, несеб≥ азайған. јнамнез≥нен: 3 күн бойы дене қызуы 39-40˚— дей≥н жоғарылаған, күн≥не 5-6 ретке дей≥н құсқан, 8-10 ретке дей≥н сұйық нәж≥с. —оңғы тәул≥кте несеб≥ азайған, ≥с≥ну≥ артқан. “ексергенде: қанда Ќв 85 г/л, Ће 18 мың, “р 190 мың, с 72%, л 18%, м 7%, э 3%, Ё“∆ 43 мм/сағ. Ѕиохими€: креатинин 220 ммколь/л, калий 6,2 ммоль/л, натрий 147 ммоль/л, қант 4,5 ммоль/л. ∆Ќ“ Ц белок 0,165 г/л, Ће 5-6 к/а, Ёр 3-4 к/а. Қандай асқыну жөн≥нде ата-анасын хабардар ету керек?

 

*бүйрек веналарының тромбозы

*жедел гломерулонефрит

*+бүйрект≥ң жедел зақымдалуы

*жедел жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥

*гемолитикалық-уреми€лық синдром

 

#11

*!—алмағы 9 кг 1,5 жасар балада туа б≥ткен нефротикалық синдром, Ѕ—ј. ≈мдеуд≥ң қандай тактикасы туралы баланың ата-анасына айту керек?

 

*гемодиализ

*плазмаферез

*гемофильтраци€

*гемосорбци€

*+перитонеалды диализ + трансплантаци€

 

#12

*!17 жастағы науқастың Ѕ—ј-ның терминалды сатысымен гемодиализде жүрген≥не 5 жыл. √емодиализ аптасына 3 реттен 4 сағат қабылдайды. Ќауқастың әкес≥ ұлына бүйрек доноры болуға кел≥с≥м≥н берд≥. ƒонор рет≥нде әкес≥н≥ң қандай құқығы бар?

 

*б≥р жолғы ақша компенсаци€сын қажет етед≥

*өм≥рбақи әлеуметт≥к жәрдемақы тағайындалады

*ота жасау кез≥нде мед.қызметкерлер≥н≥ң денсаулығына залал келт≥рген жағдайда ақылы ем

*+алдағы жасалатын отаға байланысты оның денсаулығына әсер етет≥н мүмк≥н болатын асқынулары жайында толық ақпаратты қажет етед≥.

*өтк≥з≥лген отаға байланысты денсаулық сақтау ұйымында тек ақылы ем алу, оның ≥ш≥нде медикаментозды

 

#13

*!9 жастағы қыз балаға 5 жасында ‘—√— диагнозы қойылған. Қаз≥рг≥ кезде Ў—∆ 5 мл/мин. ћамандандырылған б≥л≥кт≥ медициналық көмек алуға науқастың құқығы:

 

*фозиноприл

*÷сј

*+бағдарламалық гемодиализ

*+бүйрек трансплантаци€сы

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 616 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

528 - | 461 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.