Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ та особливост≥ провадженн€ у зв'€зку з новови€вленими обставинами
ѕерегл€д р≥шень або ухвал суду, €кими зак≥нчено розгл€д справи, що набрали законноњ сили, а також судового наказу у зв'€зку з ново-ви€вленими обставинами Ї самост≥йною стад≥Їю цив≥льного процесу ≥ становить собою сукупн≥сть процесуальних д≥й суду та ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, спр€мовану на встановленн€ на€вност≥ або в≥дсутност≥ обставин, зазначених у ч. 2 ст. 361 ÷ѕ  ”крањни, дл€ повторного перегл€ду справи у пор€дку касац≥йного провадженн€ у випадках, встановлених цив≥льним процесуальним законом, та усуненн€ встановлених у зв'€зку з цим порушень законност≥ постановлених судових р≥шень..

” л≥тератур≥ немаЇ Їдиноњ думки щодо характеру такого перегл€ду. ќдн≥ автори вважають, що це - стад≥€ цив≥льного процесу1, ≥нш≥ - що це вид судового провадженн€ в цив≥льному процес≥.

¬арто погодитис€ з першою точкою зору ≥ вважати, що перегл€д р≥шень або ухвал суду, що набрали законноњ сили, а також судового наказу у зв'€зку з новови€вленими обставинами Ї самост≥йною стад≥Їю цив≥льного процесу, а не видом провадженн€ у цив≥льному процес≥.

—тад≥€ перегл€ду судових р≥шень ≥ ухвал, що набрали законноњ сили, а також судового наказу у зв'€зку з новови€вленими обставинами Ї одн≥Їю ≥з самост≥йних к≥нцевих стад≥й цив≥льного процесу ≥ може бути, €к це випливаЇ з ч. 1 ст. 361 ÷ѕ , у вс≥х трьох видах провадженн€. ƒл€ настанн€ ц≥Їњ стад≥њ необх≥дн≥, €к правило, так≥ стад≥њ цив≥льного процесу: в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥, провадженн€ у справ≥ до судового розгл€ду, стад≥€ судового розгл€ду, стад≥€ перегл€ду судових р≥шень ≥ ухвал у апел€ц≥йному пор€дку. —тад≥€ перегл€ду судових р≥шень або ухвал, що набрали законноњ сили, а також судового наказу у зв'€зку з новови€вленими обставинами може наставати п≥сл€ њх перегл€ду в касац≥йному пор€дку. Ќа стад≥њ апел€ц≥йного та касац≥йного перегл€ду означених р≥шень може ≥ не бути. ƒл€ цього достатньо, щоб зак≥нчилис€ строки апел€ц≥йного оскарженн€ ≥ ц≥ судов≥ р≥шенн€, ухвали або судовий наказ набрали законноњ сили.

ѕерегл€д судових р≥шень ≥ ухвал, що набрали законноњ сили, €кими зак≥нчено розгл€д справи, а також судового наказу и зв'€зку з новови€вленими обставинами маЇ певн≥ загальн≥ риси з перегл€дом р≥шень ≥ ухвал, а також судового наказу в касац≥йному пор€дку. ќб'Їктом перегл€ду судових р≥шень ≥ ухвал, що набрали законноњ сили, у зв'€зку з новови€вленими обставинами, €к ≥ перегл€ду в касац≥йному пор€дку, Ї судов≥ р≥шенн€ та ухвали, що набрали законноњ сили, а також судовий наказ. ”хвали ≥ р≥шенн€ апел€ц≥йноњ та касац≥йноњ ≥нстанц≥њ будуть об'Їктом перегл€ду у зв'€зку з новови€вленими обставинами тод≥, коли такими судовими актами зм≥нюЇтьс€ р≥шенн€ суду першоњ ≥нстанц≥њ, виноситьс€ нове р≥шенн€, закриваЇтьс€ провадженн€ у справ≥ або залишаЇтьс€ без розгл€ду позов.

ќб'Їктом перегл€ду у зв'€зку з новови€вленими обставинами може бути р≥шенн€, ухвала суду в ц≥лому. јле в де€ких випадках об'Їктом перегл€ду може бути ≥ кожна з його частин, тому може бути перегл€нуте р≥шенн€ в частин≥ тих вимог, €к≥ стосуютьс€ новови€влених обставин.

¬одночас перегл€д р≥шень ≥ ухвал, а також судового наказу за ново-ви€вленими обставинами та перегл€д у касац≥йному пор€дку р≥зн€тьс€ за п≥дставами перегл€ду; за судовими органами, що зд≥йснюють перегл€д справ; за пор€дком перегл€ду; за повноваженн€ми суду; за строками поданн€ за€ви.

ѕ≥дставами дл€ порушенн€ провадженн€ у зв'€зку ≥з новови€вленими обставинами в≥дпов≥дно до ч. 2 ст. 361 ÷ѕ  ”крањни Ї:

1) ≥стотн≥ дл€ справи обставини, що не були ≥ не могли бути в≥дом≥ особ≥, €ка звертаЇтьс€ ≥з за€вою, на час розгл€ду справи;

2) встановлен≥ вироком суду, що набрав законноњ сили, зав≥домо неправдив≥ показанн€ св≥дка, зав≥домо неправильний висновок експерта, зав≥домо неправильний переклад, фальшив≥сть документ≥в або речових доказ≥в, що пот€гли за собою ухваленн€ незаконного або необгрунтованого р≥шенн€;

3) встановленн€ вироком суду, що набрав законноњ сили, вини судд≥ у вчиненн≥ злочину, внасл≥док €кого було ухвалено незаконне або необірунтоване р≥шенн€;

4) скасуванн€ судового р≥шенн€, €ке стало п≥дставою дл€ ухваленн€ р≥шенн€ чи постановленн€ ухвали, що п≥дл€гають перегл€ду;

5) встановлена  онституц≥йним —удом ”крањни неконституц≥йн≥сть закону, ≥ншого правового акта чи њх окремого положенн€, застосованого судом при вир≥шенн≥ справи, €кщо р≥шенн€ суду ще не виконане.

ѕитанн€ про те, чи Ї ≥стотними обставини, €к≥ ви€влено, вир≥шуЇтьс€ у кожному конкретному випадку. ѕроте об'Їктивним критер≥Їм в≥днесенн€ новови€влених обставин до ≥стотних можна вважати њх спроможн≥сть вплинути на к≥нцевий результат вир≥шенн€ справи.

”мовно можна вид≥лити так≥ характерн≥ риси новови€влених обставин:

1. « об'Їктивних причин ц≥ обставини повинн≥ бути нев≥домими за≥нтересованим особам, та ви€влен≥ т≥льки п≥сл€ набранн€ судовим р≥шенн€м законноњ сили;

2. ¬они Ї ≥стотними дл€ справи, тобто такими, що можуть вплинути на к≥нцевий результат розгл€ду та вир≥шенн€ справи;

3. ¬они повинн≥ об'Їктивно ≥снувати на момент розгл€ду ≥ вир≥шенн€ цив≥льноњ справи та постановленн€ в≥дпов≥дного судового р≥шенн€;

4. ÷е мають бути т≥льки обставини, факти, а не докази.

Ќе можуть бути визнан≥ новови€вленими нов≥ обставини (так≥, що виникли чи зм≥нилис€ п≥сл€ ухваленн€ р≥шенн€), а також т≥, на €к≥ посилалас€ особа, €ка брала участь у справ≥, у своњх по€сненн€х, касац≥йн≥й скарз≥ або €к≥ могли бути встановлен≥ при всеб≥чному та повному досл≥дженн≥ судом обставин справи.

Ќаступною п≥дставою дл€ перегл€ду р≥шень, ухвал суду у зв'€зку з новови€вленими обставинами Ї встановлен≥ вироком суду, що набрав законноњ сили, зав≥домо неправдив≥ показанн€ св≥дка, зав≥домо неправильний висновок експерта, зав≥домо неправильний переклад, фальшив≥сть документ≥в або речових доказ≥в, що пот€гли за собою ухваленн€ незаконного або необгрунтованого р≥шенн€. ÷≥ обставини мають ≥снувати на момент винесенн€ в≥дпов≥дного судового р≥шенн€, про њх недостов≥рн≥сть не повинн≥ знати за€вник або суд.  р≥м того, вони мають т€гнути за собою винесенн€ у справ≥ неправильного р≥шенн€ чи ухвали.

ќсоблив≥стю цих обставин Ї те, що њх одержують з ч≥тко визначених законом джерел ≥ њх неправдив≥сть, за загальним правилом, маЇ бути п≥дтверджена вироком суду у крим≥нальн≥й справ≥, €кий набрав законноњ сили. ќднак на практиц≥ Ї непоодинок≥ випадки, коли щодо особи, €ка вчинила сусп≥льне небезпечне д≥€нн€, провадженн€ у крим≥нальн≥й справ≥ не зак≥нчуЇтьс€ постановленн€м вироку, зокрема у раз≥ закритт€ провадженн€ у крим≥нальн≥й справ≥ у зв'€зку з т. зв. нереаб≥л≥туючими обставинами. “од≥ постаЇ законом≥рне питанн€: чи можуть вважатис€ новови€вленими обставинами так≥ д≥€нн€ суду чи ≥нших учасник≥в цив≥льного процесу?

ўодо цього ѕленумом ¬ерховного —уду ”крањни у постанов≥ є 1 в≥д 27 лютого 1981 року "ѕро практику перегл€ду судами у зв'€зку з новови€вленими обставинами р≥шень, ухвал ≥ постанов у цив≥льних справах, що набрали законноњ сили" дано так≥ роз'€сненн€: у випадках, коли в≥дносно особи, €ка вчинила сусп≥льне небезпечне д≥€нн€, провадженн€ у крим≥нальн≥й справ≥ в силу закону не може бути зак≥нчене постановленн€м вироку (в зв'€зку ≥з зак≥нченн€м строк≥в давност≥, внасл≥док акта амн≥ст≥њ, помилуванн€, недос€гненн€ в≥ку крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥, у зв'€зку з≥ смертю), на п≥дтвердженн€ на€вност≥ вказаних обставин суд може врахувати постанову сл≥дчих орган≥в за результатами розсл≥дуванн€, проведеного в пор€дку крим≥нального судочинства, €кщо вона винесена у сувор≥й в≥дпов≥дност≥ з законом. “обто, суд при розгл€д≥ питанн€ про перегл€д справи у зв'€зку з новови€вленими обставинами може вз€ти до уваги так≥ обставини.

“ретьою п≥дставою Ї скасуванн€ судового р≥шенн€, €ке стало п≥дставою дл€ ухваленн€ р≥шенн€ чи постановленн€ ухвали, що п≥дл€гають перегл€ду. ¬ такому раз≥ необх≥дно, щоб скасуванн€ в≥дбулос€ п≥сл€ набранн€ р≥шенн€м, ухвалою законноњ сили, оск≥льки факти, €к≥ були встановлен≥ скасованими актами, повинн≥ мати на момент њх винесенн€ преюдиц≥альне значенн€ дл€ суду.

„етвертою п≥дставою дл€ перегл€ду Ї встановлена  онституц≥йним —удом ”крањни неконституц≥йн≥сть закону, ≥ншого правового акта чи њх окремого положенн€, застосованого судом при вир≥шенн≥ справи, €кщо р≥шенн€ суду ще не виконане. Ќаприклад, р≥шенн€м  онституц≥йного —уду ”крањни в≥д 23 травн€ 2001 року у справ≥ щодо конституц≥йност≥ статт≥ 248-3 ÷ѕ  ”крањни визнан≥ неконституц≥йними р€д положень ÷ѕ  1963 р. ("—карги на р≥шенн€ ≥ д≥њ, €к≥ не п≥дв≥домч≥ судам"). “ому об'Їктом перегл€ду у зв'€зку з новови€вленими обставинами можуть бути р≥шенн€, ухвали, постановлен≥ ран≥ше у ц≥й категор≥њ справ.

22 березн€ 2012 року зг≥дно з «аконом ”крањни "ѕро внесенн€ зм≥н до статей 361 ≥ 362 ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни щодо п≥дстав перегл€ду р≥шенн€ чи ухвали суду" в≥д 22 березн€ 2012 року до п≥дстав перегл€ду р≥шенн€ чи ухвали суду було включено €к п≥дставу встановленн€ вироком суду, що набрав законноњ сили, вини судд≥ у вчиненн≥ злочину, внасл≥док €кого було ухвалено незаконне або необірунтоване р≥шенн€.

ќтже, €к новови€влен≥ можуть розгл€датис€ обставини, що обірунтовують вимоги або запереченн€ стор≥н чи мають ≥нше ≥стотне значенн€ дл€ правильного вир≥шенн€ справи, €к≥ ≥снували на час ухваленн€ р≥шенн€, настановленн€ ухвали суду, але про них не знали ≥ не могли знати за€вник ≥ суд.

«а€ви про перегл€д р≥шень ≥ ухвал у зв'€зку з новови€вленими обставинами можуть бути подан≥ сторонами, ≥ншими особами, €к≥ беруть участь у справ≥ прот€гом одного м≥с€ц€ з дн€ встановленн€ обставини, що Ї п≥дставою дл€ њх перегл€ду (ст. 362 ÷ѕ ). «азначений строк обчислюЇтьс€:

- у випадку на€вност≥ ≥стотних дл€ справи обставин, що не були ≥ не могли бути в≥дом≥ особ≥, €ка звертаЇтьс€ ≥з за€вою, на час розгл€ду справи - з дн€ встановленн€ таких обставин. ƒнем установленн€ цих обставин Ї день, коли ц≥ обставини стали в≥дом≥ за€вников≥. ÷≥ обставини п≥дл€гають доказуванню;

- у випадку, €кщо мали м≥сце зав≥домо неправдив≥ показанн€ св≥дка, зав≥домо неправильний висновок експерта, зав≥домо неправильний переклад, фальшив≥сть документ≥в або речових доказ≥в, що пот€гли за собою ухваленн€ незаконного або необгрунтованого р≥шенн€, а також встановленн€ вироком суду, що набрав законноњ сили, вини судд≥ у вчиненн≥ злочину, внасл≥док €кого було ухвалено незаконне або необірунтоване р≥шенн€ - з дн€, коли набрав законноњ сили вирок у крим≥нальн≥й справ≥ стосовно цих факт≥в;

- у випадку скасуванн€ судового р≥шенн€, €ке стало п≥дставою дл€ ухваленн€ р≥шенн€ чи постановленн€ ухвали, що п≥дл€гають перегл€ду з дн€ набранн€ законноњ сили судовим р≥шенн€м, €ким скасоване судове р≥шенн€, що стало п≥дставою дл€ ухваленн€ р≥шенн€ чи постановленн€ ухвали, €к≥ п≥дл€гають перегл€ду;

- у випадку, €кщо  онституц≥йним —удом ”крањни встановлена неконституц≥йн≥сть закону, ≥ншого правового акта чи њх окремого положенн€, застосованого судом при вир≥шенн≥ справи, €кщо р≥шенн€ суду ще не виконане - з дн€ ухваленн€ в≥дпов≥дного р≥шенн€  онституц≥йним —удом ”крањни.

ѕроцесуальною гарант≥Їю забезпеченн€ ≥нтерес≥в ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥, у раз≥ пропуску строку з поважних причин Ї право на його поновленн€.

–≥шенн€ чи ухвали перегл€даютьс€ у зв'€зку з новови€вленими обставинами судом, €кий њх постановив. ”хвала суду апел€ц≥йноњ ≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, €кою було в≥дхилено скаргу, поданн€ на р≥шенн€ суду першоњ чи апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ, в раз≥ перегл€ду р≥шенн€ чи ухвали у зв'€зку з новови€вленими обставинами втрачаЇ свою силу (ст. 363 ÷ѕ  ”крањни).

«г≥дно ст. 364 ÷ѕ  ”крањни за€ви про перегл€д р≥шень або ухвал у зв'€зку з новови€вленими обставинами подаютьс€ в≥дпов≥дно до вимог ÷ѕ  ”крањни щодо оформленн€ за€в до суду першоњ ≥нстанц≥њ.

” за€в≥ вказуютьс€:

1) найменуванн€ суду, €кому адресуЇтьс€ за€ва;

2) ≥м'€ (найменуванн€) особи, €ка подаЇ за€ву, м≥сце њњ проживанн€ чи м≥сцезнаходженн€;

3) ≥нш≥ особи, €к≥ брали участь у справ≥;

4) дата ухваленн€ чи постановленн€ ≥ зм≥ст р≥шенн€, ухвали чи судового наказу, про перегл€д €ких подано за€ву;

5) новови€влен≥ обставини, €кими обірунтовуЇтьс€ вимога про перегл€д р≥шенн€, ухвали чи судового наказу, ≥ дата њх в≥дкритт€ або встановленн€;

6) посиланн€ на докази, що п≥дтверджують на€вн≥сть новови€влених обставин.

ƒо за€ви додаютьс€ њњ коп≥њ в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ ос≥б, €к≥ брали участь у справ≥.

«а€ви про перегл€д у зв'€зку з новови€вленими обставинами можуть бути подан≥ сторонами та ≥ншими особами, €к≥ беруть участь у справ≥, прот€гом одного м≥с€ц€ з дн€ встановленн€ обставини, що Ї п≥дставою дл€ перегл€ду.

«а€ву про перегл€д р≥шенн€ чи ухвали у зв'€зку з новови€вленими обставинами суд розгл€даЇ у судовому зас≥данн≥ в одному провадженн≥ з≥ справою, по €к≥й винесен≥ це судове р≥шенн€ чи ухвалу. «а€вник ≥ ≥нш≥ особи, €к≥ беруть участь у справ≥, пов≥домл€ютьс€ про час ≥ м≥сце зас≥данн€, але њх не€вка не Ї перешкодою дл€ розгл€ду за€ви.

«а результатами розгл€ду за€ви суд постановл€Ї ухвалу про задоволенн€ за€ви ≥ скасуванн€ р≥шенн€ чи ухвали в зв'€зку з новови€вленими обставинами або в≥дмовл€Ї у њњ задоволенн≥, €кщо за€ва необірунтована.

ѕ≥сл€ скасуванн€ р≥шенн€, ухвали справа розгл€даЇтьс€ судом у пор€дку, встановленому ÷ѕ  ”крањни, починаючи з попереднього судового зас≥данн€.

–≥шенн€, ухвала суду чи судовий наказ перегл€даютьс€ у зв'€зку з новови€вленими обставинами судом, €кий ухвалив р≥шенн€, постановив ухвалу або видав судовий наказ. ”хвала суду апел€ц≥йноњ чи касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, €кою було в≥дхилено скаргу на р≥шенн€ суду першоњ чи апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ, в раз≥ перегл€ду р≥шенн€ чи ухвали у зв'€зку з ново-ви€вленими обставинами втрачаЇ законну силу.

ѕ≥сл€ скасуванн€ р≥шенн€, ухвали суду або судового наказу справа розгл€даЇтьс€ судом за правилами, встановленими цив≥льно-процесуальним законодавством.

”хвала суду про задоволенн€ за€ви про перегл€д судового наказу, заочного р≥шенн€, р≥шенн€ або ухвали у зв'€зку з новови€вленими обставинами оскарженню не п≥дл€гаЇ.

”хвала суду про в≥дмову в задоволенн≥ за€ви про перегл€д судового наказу, заочного р≥шенн€, р≥шенн€ або ухвали у зв'€зку з новови€вленими обставинами може бути оскаржена в загальному пор€дку (ст. 366 ÷ѕ ).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 326 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

519 - | 475 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.