Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—абаққа қойылатын талаптар-ƒидактикалық.ƒамыту.“әрбиел≥к.
—абақта әртүрл≥ әд≥стерд≥ қолдану мынаны қарастырады :Cтуденттерд≥ң оқу матери€ладрын өз бет≥мен оқуы.Cтудентт≥ң өз≥нд≥к жұмысын дамыту.Ўығармашылық қаб≥летт≥ дамыту.

—абақта оқушылардың белсенд≥л≥г≥н арттыруға болады:+ќқытудың дәстүрл≥ емес әд≥стер≥н қолдану арқылы +»нноваци€лық әд≥стерд≥ қолдану арқылы+ќқытудың белсенд≥ әд≥стер≥н қолдану арқылы

—абақта оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру формалары: ƒербес, “оптық, ∆аппай оқыту

—абақтағы оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастыру формасы: “оптық,јжыратымдық топтық, ƒифференциалды Ц топтық

—абақтан тыс оқушылармен ұжымдық жұмыс жүрг≥зу әд≥стемес≥н жасаған: ѕ.ѕ.Ѕлонский*ј.—.ћакаренко*Ќ. .  рупска€

—абақтан тыс тәрбие жұмыстары: кештер*ертеңг≥л≥к*олимпиада

—абақтан тыс тәрбие жұмысының ерекшел≥г≥: Ѕалаға өз≥не қатысты жағымды қатынасты қалыптастыру және ондағы өз≥н-өз≥ бағалаудың әд≥лд≥г≥н қамтамасыз ету.Ѕалада әртүрл≥ көркем өнер әрекеттер≥н≥ң түр≥ мен т≥келей танысу арқылы ондағы қажетт≥л≥кт≥ қалыптастыру.Ѕалада ынтымақтық, ұжымдық өзара әрекет ету дағдысын қалыптастыру.“әрбиен≥ң қүрамдас бөл≥ктер≥н тэрбиел≥к ≥с-шараларда жүзеге асыру..

—абақтан тыс тәрбие жұмысының ерекшел≥г≥: Ѕалаға өз≥не қатысты жағымды қатынасты қалыптастыру және ондағы өз≥н-өз≥ бағалаудың әд≥лд≥г≥н қамтамасыз ету*Ѕалада әр түрл≥ көркем онер әрекеттер≥н≥ң түр≥ мен т≥келей танысу арқылы ондағы кажетт≥л≥кт≥ қалыптастыру*Ѕалада ынтымақтастық, ұжымдык өзара әрекет ету дағдысын калыптастыру

—абақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнына әсер етет≥н факторлар: ћектепт≥ң ерекшел≥г≥ және ондағы калыптасқан дәстүр*ћұғал≥мн≥ң өз≥н≥ң жеке басының ерекшел≥г≥, қызығушылығы, бей≥м≥*ќқушылардың жас, жеке дара және сынып ерекшел≥г≥

—абақтан тыс тәрбие жұмысының танымдық әрекетгер≥: Ўығармашылық әрекет≥. өң≥л көтеру әрекет≥ ≈ңбек әрекет≥

—абақтан тыс тәрбие жұмысының танымдық әрекетгер≥:Ўығармашылық әрекет≥. өң≥л көтеру әрекет≥ ≈ңбек әрекет≥

—абақтан тыс тәрбие жұмысының танымдық әрекеттер≥: Ўығармашылық әрекет≥*≈ңбек әрекет≥* өң≥л көтеру әрекет≥

—абақтан тыс ≥с-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары: *кешертеңг≥л≥к*олимпиада

—абақтан тыс ≥с-әрекетте өзара әрекетету бойынша тәрбие формалары ж≥ктелед≥: ќлимпиада* еш

—абақты жет≥лд≥ру жолдары ѕсихологи€лық атмосфера құру.ќқытудың тәж≥рибеге бағыттылығы.Ўығармашылық ≥с әрекет үш≥н жағдай ұйымдастыру.

—абақты ти≥мд≥ жоспарлау: ќқу үдер≥с≥ндег≥ барлық белг≥ленген мақсаттарды жүзеге асыру*Ѕелг≥ленген м≥ңдеттерд≥ шешуд≥ң ти≥мд≥ әд≥с, тәс≥лдер≥н анықтау*∆ұмыс жай-кү≥н жан-жақты және мақсатты есепке алу

—абақты ти≥мд≥ жоспарлау:жұмыс жай күй≥н жан-жақты және мақсатты есепке алу*педагогикалық әд≥стерд≥ң ең нег≥зг≥с≥н таңдау

—абақты ти≥мд≥ жоспарлау: жұмыс жай күй≥н жан-жақты және мақсатты есепке алу*педагогикалық әд≥стерд≥ң ең нег≥зг≥с≥н таңдау*

—абақты ти≥мд≥ жоспарлау: ∆ұмыс жай-күй≥н жан-жақты және мақсатты есепке алу. јлдағы уақыттағы ≥с-әрекетт≥ң нег≥зг≥ мақсаттары мен м≥ндеттер≥н анықтау. јлға қойылған м≥ндеттерд≥ шешет≥н ти≥мд≥ жолдар мен тәс≥лдерд≥, құралдарды айқындау.

—абақты ти≥мд≥ жоспарлау :ќқу үдер≥с≥ндег≥ барлық белг≥ленген мақсаттарды жүзеге асыру;Ѕелг≥ленген м≥ңдеттерд≥ шешуд≥ң ти≥мд≥ әд≥с, тәс≥лдер≥н анықтау;∆ұмыс жай-кү≥н жан-жақты және мақсатты есепке алу

—абақты ұйымдастыруға к≥рмейт≥н формалар “әрбие сағаты

—абақтын нәтижел≥л≥г≥ байланысты:ћұғал≥мн≥ң дайындық деңгей≥не*ќқушылардың оқу-танымдық әрекет≥н ұйымдастыра алуына

—абақтың жоспарының құрылуы нег≥здер≥: тақырыптық жоспар нег≥з≥нде;бағдарлама мазмұны нег≥з≥нде;мұғал≥мн≥ң оқушыларды және олардың дайындық деңгей≥н б≥лу≥н≥ң нег≥з≥нде;

—абақтың нәтижел≥г≥ байланысты: мұғал≥мн≥ң дайындық деңгей≥не*оқушылардың оқу-танымдық әрекет≥н ұйымдастыра алуына*оқу ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижес≥н болжай алуына

—абақтың нәтижел≥л≥г≥ байланысты: ќқушылардың оқу-танымдық әрекет≥н ұйымдастыра алуына. ћұғал≥мн≥ң дайындық деңгей≥не.

—абақтың нәтижел≥л≥г≥ байланысты: оқу ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижес≥н болжай алуына

—алауатты ом≥р салтын құруга қатысты дәр≥герлерд≥ң кеңес≥:јшығу, дене жаттығулары* үн сәулес≥н пайдалану*“аза ауамен демалу, жаксы мүс≥н

—алауатты өм≥р салтын құруға қатысты дәр≥герд≥ң берген кеңес≥: Ѕасты т≥к ұстау*≤шк≥ жан дүниен≥ сақтау*

—алауатты өм≥р салтын құруға қатысты дәр≥герд≥ң берген кеңес≥: “аза суды пайдалану* ун сәулес≥н пайдалану*“аза ауамен демалу*

—алауатты өм≥р салтын құруға қатысты дәр≥герлерд≥ң кеңес≥ : үн сәулес≥н пайдалану“аза ауамен демалу, жақсы мүс≥н∆и≥-жи≥ мезг≥лден тыс су ≥шу

—алауатты өм≥р салтын қүруға қатысты дәр≥герлерд≥ң кеңес≥: “аза ауамен демалу, жақсы мүс≥н јшығу, дене жаттығулары

—алауатты өм≥р салтын қүруға қатысты дәр≥герлерд≥ң кеңес≥: “аза ауамен демалу, жақсы мүс≥н јшығу, дене жаттығулары

—алауатты өм≥р салтын қүруға қатысты дәр≥герлерд≥ң кеңес≥ :“аза ауамен демалу, жақсы мүс≥н јшығу, дене жаттығулары* үн сәулес≥н пайдалану

—алыстырмалы педагогика: Әр елдерд≥ң б≥л≥м беру жүйелер≥н зерттейт≥н ғылым саласы,ѕедагогика ғылымы саласы,Әр елдерд≥ң б≥л≥м беру жүйелер≥н≥ң қызметтер≥н және дамуын зерттейт≥н ғылым саласы

—алыстыруға, ұқсастығын табуға, айырмашылықтарын байқауға үйретет≥н дидактикалық ойынның түр≥- Қағазға басылған үстел үст≥ ойындары

—аналы iс-әрекет үшiн жат сипат- »нстинкттер

—аналылық пен белсенд≥л≥к ұстанымына жатады :Ѕ≥л≥мд≥ терең және өз бет≥нше түс≥ну.Ўарттар мен факторлардың қатары.Өз≥нд≥к танымдық белсенд≥л≥к.

—ананы қалыптастыру әд≥стер≥: *Ётикалық әңг≥ме*түс≥нд≥ру*сенд≥ру

—ананы қалыптастыру әд≥стер≥: —а€си әңг≥ме*ѕсихологи€лық әңг≥ме*Ётикалық әңг≥ме*

—ананы қалыптастыру әд≥стер≥: —енд≥ру*ƒәр≥с*Ётикалық

—ананы қалыптастыру әд≥стер≥не жататды :Ётикалық әңг≥ме*“үс≥н≥ктеме*—енд≥ру.

—ананы қалыптастыру әд≥с≥: *Үлг≥-өнеге

—ананың белг≥л≥ б≥р затқа шоғырлануы «ейiн

—анасыздық көрсссетк≥штер≥: автоматтандырылған қимылдар, кейб≥р ≥с-әрекетке деген талпыныстар

—ангвиникке тән қасиеттер-  үшт≥, байсалды, ширақ

—анның, ретт≥ң заттың кең≥ст≥кте орналасуын дамытатын дидактикалық ойынның түрлер≥- «аттармен ойналатын ойындар

—анның, ретт≥ң, заттың кең≥ст≥кте орналасуын өзгер≥ст≥ байқай б≥лу ≥скерл≥г≥н дамытатын дидактикалық ойынның түр, «аттармен ойналатын

—аңа сез≥мд≥ қалыптастыру әд≥стер: әңг≥мелесу*түс≥нд≥ру*сенд≥ру

—аңа сез≥мд≥ қалыптастыру әд≥стер: түс≥нд≥ру;сенд≥ру;әңг≥мелесу

—аралап оқыту: * Әрб≥р оқунының немесе жекелеген оқушылар тобының мүмк≥нд≥ктер≥ мен сұраныстарын ескеру

—ауал қою көмег≥мен ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған мәселен≥ң ≥зденуш≥л≥к әд≥с≥: ћәселел≥к лекци€.Әңг≥ме түр≥.Әңг≥ме.

—ауал- сұрақ әд≥стер≥ —ауалнама*Әңг≥мелесу*»нтервью беру

—ауалнама- бұл.әд≥ст≥ң сүр≥,сабақты қорытындылауда ти≥мд≥ әд≥ст≥ң түр≥,сұрақтар арқылы жаппай материалдар жинақтау әд≥с≥

—ауалнама кез≥нде оқушылардың белсенд≥л≥г≥н жоғарлататын әд≥стерд≥ көрсет :Cауалдар.ƒиктант.Ёссе.

—ауалнама түрлер≥: аралас

—ауалнама түрлер≥ :психологи€лық

—ауалнама түрлер≥ ∆абық*јшық*јралас

—ауал-сұрақ әд≥стер≥: әңг≥мелесу*интервью алу*сауалнама.

—ауал-сұрақ әд≥стер≥:Әңг≥мелесу;—ауалнама

—ауал-сұрақ әд≥с≥: —ұрақ жүрг≥зу,—ауалнама жүрг≥зу,ќқыту әд≥с≥

—ауал-сұрақ ә≥стер≥: »нтервью алу, Әнгемелесу“≥ркеу, —ауалнама

—ауатсыздықты жою кез≥нде (1920-40ж) кең≥нен қолданған оқу түрлер≥  ешк≥ мектепте

—ауық кештер≥н≥ң тәрбиелеудег≥ маңыздылығы- јдамгерш≥л≥к, ұжымдық, шығармашылық

—ауықтыру шаралары, сабақ, ойын, ертеңг≥л≥к гимнастика; ертеңг≥л≥к гимнастика, ойын, сабақ; дербес қозғалыс әрекет≥, шынықтыру процедурасы, белсенд≥ демалыс

—а€си хабарлама өтк≥зуге багытталған жоспардың үлг≥с≥: ’алықаралық жағдайдағы нег≥зг≥ оқиғалар туралы хабар*Ѕ≥р аптадағы әлемдег≥ са€си жағдайларға қысқаша сипаттама*Ѕ≥зд≥ң ел≥м≥здег≥, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнект≥ табыстар, жаңалықтар туралы хабар.

—а€си хабарлама өтк≥зуге бағытталған жоспардың үлг≥с≥: Ѕ≥р аптадағы әлемдег≥ са€си жағдайларға қысқаша сипаттама. Ѕ≥зд≥ң ел≥м≥здег≥, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнект≥ табыстар,жаңалықтар туралы хабар.’алықаралық жағдайдағы нег≥зг≥ оқиғалар туралы хабар.

—а€си хабарлама өтк≥зуге бағытталған жоспардың үлг≥с≥:Ѕ≥зд≥ң ел≥м≥здег≥, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнект≥ табыстар,жаңалықтар туралы хабар. ’алықаралық жағдайдағы нег≥зг≥ оқиғалар туралы хабар. Ѕ≥р аптадағы әлемдег≥ са€си жағдайларға қысқаша сипаттама

—әби топтарға бер≥лет≥н тапсырма түрлер≥ Қарапайым, қысқа мерз≥мд≥

—әнд≥к аппликаци€лардағы оюлық композици€ның өз≥нд≥к белг≥с≥: ќрталық-сәулел≥к композици€. “аспалы композици€.џрғақтылық.

—әнд≥к аппликаци€лардағы оюлық композици€ның өз≥нд≥к белг≥с≥: “аспалы композици€. ќрталық-сәулел≥к композици€.џрғақтылық.

—ез≥м мүшелер≥не ықпал етет≥н және дүниен≥ таңдауды жең≥лдетет≥н снесомоторлық стимул болып табылатын нәрсе рет≥нде қызмет етед≥ ƒидактикалық құралдар.ќқыту құралдары.ќқыту үдер≥с≥нде қолданылатын құралдар.

—ез≥м мүшелер≥не ықпал етет≥н және дүниен≥ таңдауды жең≥лдетет≥н снесомоторлық стимул болып табылатын нәрсе рет≥нде қызмет етед≥. ƒидактикалық құралдар —еминар*ќқытуды ұйымдастырудың б≥р формасы

—ез≥м≥ аффект дәрежес≥не көтер≥лген кезде адам: көп жағдайларды байқамай қалады, дөрек≥ қимыл-қозғалыстар сыртқа шығады, қанағаттанбаушылық сез≥ммен күйзелед≥

—елевко √.  ѕедагогикалық технологи€ї түс≥н≥г≥н аспект≥де: Ѕейнелеул≥ ≥с-жүрг≥зу

—елевко √. . Ђпедагогикалық технологи€ї түс≥н≥г≥н үш аспект≥де қарастырады: Ғылыми*бейнелеул≥ ≥с-жүрг≥зу*нақтылы ≥с-жүрг≥зу

—еминар сабақтары мына формада жүрг≥з≥лед≥ :әңг≥ме және к≥ш≥г≥р≥м ба€ндамалар түр≥нде

—еминар сабақтарын жүрг≥зуд≥ң ти≥мд≥л≥г≥н≥ң шарты болып табылмайды: теори€ мен реалды практикамен байланысты қамтамасыз етет≥н тапсырмалардың болуы

—еминар түрлер≥: —еминар-конференци€. —еминар-п≥к≥рталас.  инофильмдерд≥, тәж≥рибелерд≥, эксперименттерд≥ талқылау..

—еминарда бағдарламалық сұрау кез≥нде пайдаланылатын ұйымдасқан оқыту формасы :топтық.дәстүрл≥.дербес.

—еминарда бағдарламалық сұрау кез≥нде пайдаланылатын ұйымдасқан оқыту формасы :фронтальды.дәстүрл≥.дербес.

—еминардың мақсаттары -“еорети€лық мәл≥метт≥ терең≥нен зерттеу. өпш≥л≥к алдында сөз сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.Ғылыми мәт≥нд≥ қайта өңдеу дағдыларын қалыптастыру.

—еминардың мақсаты: Ѕ≥л≥м алушының игерген б≥л≥м≥н тексеру, белсенд≥л≥г≥н жет≥лд≥ру.Ѕ≥л≥м алушылардың өз≥нд≥к ≥зден≥с≥н қалыптастыру.

—еминардың мақсаты: Өз≥нд≥к көзқарас қалыптастыруға дағдыландыру*Ѕ≥л≥м алушылардың өз≥нд≥к ≥зден≥с≥н қалыптастыру*ќқытуды ұйымдастыруды жүзеге асыру*

—еминардың мүмк≥нд≥ктер≥ ѕсихологи€лық тосқауылды жою жүзеге асырылады.—туденттер белсенд≥л≥г≥н арттыра түсед.ќқытушы студенттерд≥ жақсырақ б≥лу мүмк≥нд≥г≥не ие болады.

—енб≥л≥ктерге қатысу мақсаты: Ұжым мүддес≥н жүзеге асыру*јдамгерш≥л≥к қасиеттер≥н қалыптастыру*

—енд≥ру әд≥стер≥н≥ң б≥р≥:Ђ“әрбие теори€сыїбөл≥м≥н оқыту әд≥стемес≥*этикалық әңг≥ме

—енд≥ру әд≥с≥ деген≥м≥з. ќқушының көзқарасын қалыптастыру мақсатында әсер ету,ќқушының дағдыларын қалыптастыру мақсатындағы әсер ету жолдары,ќқушының дағдыларын қалыптастыру мақсатындағы әсер ету жолдары

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1529 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1273 - | 1242 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.027 с.