Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—енд≥ру: қандай да б≥р ұғымды, адамгерш≥л≥к ұстанымды, болып жатқанды бағалауда ақылға салып дәлелдеуд≥ б≥лд≥ред≥.
—енсорлық мәдениет Ѕаланың түйс≥г≥ мен қабылдауының даму дәрежес≥

—енсорлық тәрбиен≥ң нег≥зг≥ әд≥с- эксперимент., зерттеу., тексеру

—енсорлық тәрбиен≥ң нег≥зг≥ әд≥с- эксперимент., зерттеу., тексеру

—енсорлық тәрбиен≥ң нег≥зг≥ әд≥с- эксперимент., зерттеу., тексеру

—ен≥мдер реттеуш≥л≥к қызметт≥ атқарып, тұлғаның рухани байлығын аңықтайды және... бағыты мен құндылықтарын.қызығушылықтар мен т≥лектерд≥.сез≥мдер мен әрекеттер≥н

—инергетикалық тұғыр деген≥м≥з :жеке тұлғаның өзгеру≥н≥ң б≥рнеше жолдары бар екен≥н мойындау. ѕсихологи€лық ерекшел≥ктерд≥ қабылдау. Ѕаланың ≥шк≥ әлеует≥н≥ң мүмк≥нд≥г≥не сену.

—оғыстан кей≥нг≥ жылдарда шыққан педагогика оқулығының мазмұны төмендег≥ бөл≥мдерд≥ қамтыды: ѕедагогиканың жалпы нег≥здер≥,дидактика,тәрбие теори€сы, мектептану

—оциодинамикалық заңдылық деген≥м≥з -адам өз≥не жұртты тартады немесе өз≥нен адамдарды кер≥ итеред≥

—оциодинамикалық заңдылық деген≥м≥з - адамның жеке қатынастардағы жағдайы

—оциодинамикалық заңдылық деген≥м≥з -адам өз≥не жұртты тартады немесе өз≥нен адамдарды кер≥ итеред≥

—оциометри€ әд≥с≥: Өзара қарым-қатынасты зерттейд≥*—ыныптағы шағын топтардың барын анықтайды*ќқушылардың жалпыға танымал немесе танымал емест≥г≥н зерттейд≥*

—оциометри€ әд≥с≥: Өзара қарым-қатынасты зерттейд≥*Ұжым ≥ш≥л≥к қатынастарды талдау*—ыныптағы шағын топтардың барын анықтайды*

—өзд≥к (“үс≥нд≥рмел≥) әд≥стер тобы:+Әңг≥ме+ƒәр≥с+“үс≥нд≥ру

—партада көң≥л бөл≥нген тәрбие. —оғыстар жүрг≥зу, әскери ≥с, дене шынықтыру жаттығулары, әскери-спорттық ойындар

—тандартты сұрақтар мен тапсырмалар қолданылатын бақылау формасы:тест≥леу

стильдер≥ :јвторитарлық*ƒемократи€лық*Ћибералдық

—туденттерге оқыту спецификасы туралы б≥л≥м беру.ѕедагогикалық үдер≥стерд≥ң дағдысы мен б≥л≥г≥н қалыптастыру.јғартушылық әрекет қажетт≥л≥гн дамыту және оларды ти≥мд≥ ұйымдастыра б≥лу.

—туденттерд≥ шығармашылық қаб≥леттер≥н дамытатын оқыту әд≥с≥: Aқпараттық- дамытушылық.ƒамытушылық.∆азбаша.

—туденттерд≥ шығармашылық қаб≥леттер≥н дамытатын оқыту әд≥с≥: ѕродуктивт≥* ќқытудың белсенд≥ әд≥стер≥*ћиға шабуыл әд≥с≥*

—туденттерд≥ң белсенд≥л≥г≥н көп қажет етет≥н оқыту әд≥с≥ :Aқпараттық лекци€.Aбстракци€лау.Cауалнама.

—туденттерд≥ң б≥л≥м≥не бақылау жасау талабы: Ѕ≥л≥мн≥ң ғылымилылығы.Ѕағаның шынайы қойылуы.Ѕағаның дұрыс қойылуы.

—туденттерд≥ң б≥рлескен ≥с-әрекет дағдысын қалыптастыруға бағытталған оқыту формасы: ‘ронталды*“оптық* өп құрамды*

—туденттерд≥ң қызығушылықтары мен қаб≥леттер≥не сай б≥л≥м беру бағдарламаларын дараландыру және оларды меңгеруд≥ қамтамасыз етет≥н қаз≥рг≥ заманғы және перспективт≥ технологи€: модульд≥ оқыту

—туденттерд≥ң өз≥нд≥к жұмысының үш деңгей≥ анықталған :репродуктивт≥, реконструктивт≥, шығармашылық

—туденттерд≥ң өз≥нд≥к зерттеу≥ нег≥з≥ндег≥ мәселен≥ оқыту әд≥с≥: «ерттеуш≥л≥к әд≥с.Ѕақылау.Ёксперимент.

—тудентт≥ң оқудағы жет≥ст≥г≥н≥ң шынайы көрсетк≥ш≥: Ѕ≥л≥м≥ мен оқу-танымдық ≥скерл≥ктерд≥ меңгеру≥.Ѕ≥л≥м, б≥л≥к, дағды қалыптастыру.“еори€ны тәж≥рибеде қолдана б≥лу..

—тудентт≥ң өз≥нд≥к жұмысы Ц бұл- оқытушының қатысуынсыз, оның әд≥стемел≥к басшылығымен және тапсырмасысен орындалатын студентт≥ң жоспарланған жұмысы

—тудентт≥ң өз≥нд≥к жұмысының құрамына к≥ред≥ -Өткен мәл≥метт≥ түс≥нуге арналған арнайы тапсырмалар.ќқулық бойынша жеке тақырыптар немесе сұрақтарды меңгеру.“әж≥рибен≥ сипаттау.

—у перiсi,айдаЮар бейнелерiн жасауда қолданылған тәсiл- јгглютинаци€

—убьективт≥ Ч прагматикалық әд≥ст≥ң мән≥ -тәрбиеленуш≥лерд≥ң әрекет≥ мен м≥нез-құлықтарын жақсы жағдай жасау арқылы ынталандыру

—убьект-субьект тұғыры: тең құқылы қарым-қатынас орнатады *тұлғалық сапаларды дамытады*оқу үдер≥с≥н белсенд≥ред≥ субьект≥лер≥? ƒиректор*ƒиректордың тәрбие ≥с≥ жөн≥ндег≥ орынбасары*ƒиректордың оқу ≥с≥ жөн≥ндег≥ орынбасары

—урдопедагогика -—аңырау және нашар естит≥н балаларды оқыту мен тәрбиелеу

—ұрак-жауап әд≥стер≥ :Әңг≥ме. —ұқбат. —ауалнама

—ұрақ-жауап әд≥стер≥н≥ң түрлер≥ :әңг≥ме.,сұқбат., сауалнама

—ұрақ-жауап әд≥с≥н≥ң түрлер≥: сауалнама жүрг≥зу;сұхбат;әңг≥ме;

-сұрақтарды т≥зу қисыны бойынша: т≥збект≥(шеңбер бойымен), жаппай, қорғанысты, жыланша, жекпе-жект≥ ұрыс.

—ұхбат әд≥с≥ :Ќысаны алдын ала әз≥рленген сұрақтарға жауап алу әд≥с≥.јқпарат жинауға бағытталған диалогтық әд≥с.јуызша п≥к≥рлесу арқылы ақпарат алу әд≥с≥.

—ыни ойлау технологи€сы келес≥ фазалардантұрады Ўақыру.∆үзеге асыру.–ефлекси€.

—ыни ойлау технологи€сының м≥ндеттер≥: ќқып, түс≥н≥к айту*∆аңа ақпарат кездескенде оған сыни түрде қарай б≥лу*∆аңа иде€ларды әр түрл≥ көзқарастардан көре б≥лу*

—ыни ойлау технологи€сының м≥ндеттер≥ Ўығармашылық, жазбаша жұмыстарды құруға үйрету.∆аңа ақпарат кездескенде оны критикалық түрде қарай б≥лу.∆аңа иде€ларды әр түрл≥ көзқарастардан көре б≥лу.

—ыни ойлау технологи€сының нег≥з≥н қалаушылар ƒженни —тилл.ƒ.’алперн. „.“емпл.

—ыни ойлау технологи€сының фазалары: ∆үзеге асыру*Ўақыру*Ѕей≥мделу*

—ынып алдында койылған м≥ндеттерд≥ң орындалуына талдау: ќку жылының ≥ш≥нде кандай м≥ндеттер нәтижел≥ атқарылды*Қандай м≥ндеттер орындалмады және оның себеб≥*Өткен оқу жылындағы м≥ндеттерд≥ң дұрыс≥ ығы, ез уакытында қойьшуы, уақытпен сәйкест≥г≥..

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1363 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1459 - | 1133 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.