Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”сеченна€ (неопределенна€) форма.
Ќеопределенна€ форма глагола называетс€ усеченной, если в аффиксах неопределенной формы: maq / mək, изъ€та последн€€ согласна€ буква: q / k. ¬от така€ форма глагола может измен€тьс€ по падежам, образу€ тем самым отглагольные существительные, которые имеют быть и в турецком; например:

Ј Mən şəkillərə baxmağ- ı səvirəm. = Ben resimlere bakmaya seviyorum.

Ј Dili öyrenmə- çox vaxt lazımdır. = Dili öğrenmeye çok vakit lazımdır.

І2.1.  орень + аффикс -anda /-əndə

ѕосредством аффикса: anda / əndə, после корн€ глагола, в сложнные предложенни€ ввод€тс€ придаточные; например:

Ј Mən evdən çıx- anda, xava çox xoş idi. = Ben evden çıkarken, hava çok hoştu.

Ј O seni bağda dostunla, sohbet ed- əndə, görüb. = O seni bahçede dostunla, sohbet ederken görmüş.

 ак видим, такой глагольной формы в турецком нет. ќднако же, есть вполне соответствующий аналог. «аметим, что така€ глагольна€ форма имеетс€ и в татарском.

ќтрицательна€ форма образуетс€ посредством все тех же аффиксов: - ma /-mə, которые ввод€тс€ перед аффиксом - anda /-əndə, например:

Ј Mən onu teatra apar- ma - (y)anda, o darıxır. = Ben onu teatra alıp varmadığımda, o sıkılır.

І2.2.  орень + а ффикс -(y)arkən2 /-dikdə4

ѕодобно аффиксу - (y)anda /-əndə, имеютс€ еще два аффикса подобного же значени€, такие как - (y)arkən2 /-dikdə4; например:

Ј Mən eşşəyi vur- anda o qaçırdı. = Ben eşeği vururken o kaçırdı.

Ј Mən eşşəyi vur- arkən o qaçırdı. = Ben eşeği vururken o kaçırdı.

Ј Mən eşşəyi vur- duqda o baxdı, sonra isə qaçdı. = Ben eşeği vurdukta o baktı, sonra ise kaçtı..

І2.3.  орень + а ффикс -(y)incə4 /-diqcə4

 роме того, имеютс€ еще два аффикса схожего значени€, такие как: (y)incə4 / diqcə4, например:

Ј Sən pulumu qaytar -ınca mən nə edim? = Sen paramı geri verince ben ne edim?

Ј Maşin al- ınca, sən öz oğluna mənzil al = Araba alınca, sen kendi oğluna daire al.

Ј Bu pula ayaqqablarını təmir ed- incə, təzələrini almaq olar. = Bu paraya ayak kabılarını temir edince, yenilerini almak olur.

Ј Pul qazan- dıqça mənim planlarım da böyüyür. = Para kazandıkça, benim planlarım da büyüyür.

І2.4.  орень + а ффикс - dan2 + sa2

ѕодобное же значение, в большинстве случаев, выражаетс€ также неопределенной формой глагола в исходном падеже: dan2 + sa2:

Ј Burada boş-boş danışmaq- dan+sa, get dərslərini elə. = Burada boş-boş konuşmaktansa, git derslerini yap.

І2.5.  орень + а ффикс - sa /-sə...

јффикс -sa /-sə, может переходить от вопросительного слова к глаголам, придава€ последним значение напрасно повтор€ющегос€ действи€, например:

Ј Kimi gördüm- , kimi soruşdum- sa mən heç nə öyrənmədim. = Kimi gördümse, kimi soruşdumsa ben hiç ne öğrenmedim.

Ј Haraya gədirəm- , nəyi gətirirəm- onun xoşuna gəlmir. = Nereye gidersem, neyi getirirsem onun hoşuna gelmiyor.

І3.  орень + а ффикс -madan /-mədən

јффикс - madan /-mədən, употребл€ютс€ дл€ образовани€ отрицательного значени€ глаголов, например:

Ј Mən bu adamı gör -mədən onu təsvir edə bilmərəm. = Ben bu adamı görmeden onu tasvir ede bilmiyorum.

Ј Bu məsələni ona danış- madan bildirdim. = Bu meseleni ona konuşmadan bildirdim.

І4.  орень + а ффикс -malı /-məli

¬ыражение долженствовани€ в азербайджанском, как и в турецком,оформл€етс€ при помощи аффиксов - malı /-məli, после корн€ слова, и, плюс: либо личн.аффиксы, либо глагол - olmaq с личн.аффиксами.

а) Ќасто€щее врем€

  • Mən get+ məli + (y)əm = Ben get+ meli + (y)im

Ј Mən get+ məliolur+am

Mən Göndərməli -(y)əm -oluram
Sən Tapmalı -san -olursan
O Başlamalı -dır -olur
Biz Gödərməli -(y)ik -oluruq
Siz Tapmalı -sız -olurs(un)uz
Onlar Başlamaı -dırlar -olurlar

 

‘орма отрицани€ образуетс€, как всегда, аффиксами - ma /-mə, которые став€тс€ перед аффиксами долженствовани€ - malı /-məli, например: get+ + məli + (y)əm.

¬ примечание: √овор€ о втором варианте сего следует сказать, что хот€ это и вполне пон€тно, однако, по турецки все же так не разговаривают будто бы.

б) ѕрошедшее врем€, образуетс€ при помощи тех же аффиксов - malı /-məli и вспомогательного глагола: - idi, измен€ющегос€ по лицам или же прошедшей формы глагола: olmaq с личн.аффиксами; например:

Ј Mən get- məli idim = Ben getmelidim

Ј Mən get- məli oldum.

Mən Göndərməli idim (oldum) Tapmalı idim (oldum)
Sən Göndərməli idin (oldun) Tapmalı idin (oldun)
O Göndərməli idi (oldu) Tapmalı idi (oldu)
Biz Göndərməli idik (olduq) Tapmalı idik (olduq)
Siz Göndərməli idiz (oldunuz) Tapmalı idiz (oldunuz)
Onlar Göndərməli idilər (oldular) Tapmalı idilər (oldular)

 

 ак видим, в турецком нет вспомогательного глагола - idi, хот€ турецкий вариант от того ничего не тер€ет, пожалуй. Ѕолее того, турецкий вариант видитс€ даже более усовершенствованным. «аметим, что такой же глагол имеетс€ и в татарском.

в) Ѕудущее врем€, образуетс€ также при помощи аффиксов -malı /-məli, и, глагола - olmaq в будущем времени с личн.суффиксами; например: Mən get- məli ol-acağ-ım.

Mən Göndərməli olacağam Tapmalı olacağam
Sən Göndərməli olacaqsan Tapmalı olacaqsan
O Göndərməli olacaq Tapmalı olacaq
Biz Göndərməli olacağıq Tapmalı olacağıq
Siz Göndərməli olacaqsız Tapmalı olacaqsız
Onlar Göndərməli olacaqlar Tapmalı olacaqlar

І 5. ѕонудительный залог -dir4

 огда что-либо делаетс€ Учужими рукамиФ по желанию или требованию кого-либо, это называетс€ понудительным залогом глагола. ќбразуетс€ така€ форма прибавлением к основе глагола аффикса - dir4 после согласных или аффикса - t /-d после гласных; например:

Tikmək < tik+ dir +mək = tiktirmek; Etmək < et+ dir +mək = ettirmek; Gözləmək < gözlə+ t +mək = bekletmek; Təmizləmək < təmizlə+ t +mək = temizletmek.

І6.  орень + а ффикс -ası /-əsi

¬ыражение необходимости передаетс€ в азербайджанском аффиксами - ası /-əsi, например: Mən həkimə müraciət ed- əsi- yəm.

¬ примечание: Ѕудто бы есть еще и в татарском ќднако, не вспомню, есть ли така€ форма в турецком.. ¬ переводе на русский, это можно сказать, например: ћне надо бы обратитьс€ к врачу. ’от€, это не совсем так, разумеетс€. ¬рем€ действи€ здесь выражаетс€ следующим образом:

(форма) (утверждени€) (отрицани€)
(насто€щее) O bu evi təsvir ed-əsi(dir). O bu hadisəni təsvir et-mə-yəsi-dir (edəsi deyil)
(будущее) ќ bu evi təsvir ed-əsi olacaq(olar). O bu hadisəni təsvir ed-əsi olmayacaq (olmaz)
(прошлое) O bu evi təsvir ed-əsi idi(oldu). O bu hadisəni təsvir ed-əsi olmadı (deyildi)

 

Ќаконец, производные с афиксом - ası /-əsi также могут употребл€тьс€ и в роли определени€, например: Gedəsi yer; Veriləsi pul(para).

І7. ¬спомогательный глагол -imiş

¬спомогательный глагол - imiş, €вл€етс€ разновидностью глагола -idi и имеет, прежде всего, повествовательноезначение:

Ј O gün Kamal xəstəxanaya anasını görməyə gedir+miş.

ѕомимо того, глагол - imiş употребл€етс€ в значении слова: оказываетс€:

Ј (Sən demə), o hər şəyi bilir+ miş orada nə baş verib.

ќговоримс€, что не следует путать глагол -imiş с афиксoм прошедшего времени - miş4, который ставитс€ сразу после корн€ глагола.

  • Sən demə, o müdirə müraciət etmiş+ miş (edibmiş) və icazə almış+ mış (alıbmış).

»бо, глагол -imiş присоедин€етс€ к глаголу ни после корн€, а после аффикса. ѕричем, присоедин€€сь, тер€ет после согласных первую букву -i, котора€ сохран€етс€ лишь после гласных букв, когда слово -imiş пишетс€ отдельно.

¬от теперь становитс€ пон€тным, что второй вариант аффиксов глагола прошедшего времени по€вилс€ в св€зи с тем, чтобы избегать глагольных форм подобных: etmiş+ miş (edibmiş), almış+ mış (alıbmış).

І 8. ћодальный глагол ede+bilmək.

ћодальный глагол в азербайджанском, как и в турецком, образуетс€ посредством дополнительного глагола bilmək, который присоедин€етс€ к основному, смысловому глаголу; причем, основной глагол преобразуетс€ аффиксом -(y)a2 , когда как дополнительный глагол: bilmək измен€етс€ по временам и лицам; например:

Ј Mən azərbaycanca danışa +bilirəm. = Ben azerbaycanca konuşabiliyorum.

Ј Mən bu gün kapını aça +bil(mə)mişəm. = Ben bugün kapıyı aça +bilmemişim.

ћодальный глагол olar.

√лагол: olmaq (olmak) в форме: olar (olur) становитс€ модальным и выражает в вопросах возможность или разрешение.

а) ѕри выражении возможности, слово olar, эквивалентное русскому слову мочь, ставитс€ в конце вопроса. ƒействи€ выражаютс€ неопределенной формой глагола в сочетании с вопросительными словами: necə (nasıl), haçan (ne zaman), harada (nerede). Ќапример: Bağışlayın, burada oturmaq olar? = »звините, здесь сесть можно?

Ётот вопрос по турецки или по татарски прозвучал бы непременно с вопросительной частицей - 2. ќднако, на азербайджанском вот подобный вопрос, как правило, звучит без такой вопросительной частицы, что поначалу очень непривычно.

б) ѕри выражении разрешени€ слово olar, эквивалентное русскому можно, ставитс€ в начале вопроса, если имеес€ действующее лицо. ¬ разговорной речи от 1-го и 3-го лица используетс€ и повелительна€ форма. ≈стесственно, что слово olmaz, в этом значении, означает запрещение. Ќапример: Bağışlayın, olar mən burada oturam? = »звините, можно € здесь прис€ду?

ѕримечание: ¬от это, разумеетс€, сугубо азербайджанска€ особенность, которую следует запомнить.

√лагольна€ форма arzu.

а) ¬ азербайджанском имеетс€ также глагольна€ форма arzu, котора€ образуетс€ посредством аффиксов: -(y)a /-ə и аффиксов личных местоимений.

  Mən Sən O Biz Siz Onlar
утверждение Gedəm, satam Gedəsən, satasan Gedə, sata Gedək, sataq Gedəsız, satasız Gedələr, satalar
отрицание Getməyəm, satmayam Getməysan, satmayasan Getməyə, satmaya Getməyək, satmayaq Getməyəsız, satmayasız Getməyələr, satmayalar

 

ƒанна€ глагольна€ форма используетс€ и в татарском, хот€, скорее всего, называетс€ иначе. ¬ турецком такого будто нет и это выражаетс€ несколько иначе; например:

Ј Mən arzu edirəm ki, oğluma teatrda yaxşı oyna- ya. = Ben arzu ediyorum ki, oğluma teatrada yiy oynamaya.

Ј Müdir istəyir ki, hamı onun mağazasına gəl- ə (lər) və ərzaqları al- a (lar). = Müdür istiyor ki, hepsi onun mağazasına gelsin ve erzakları alsın.

Ј Anam isteyirdi ki, mən məyvəni xalama aparam. = Anam istiyordu ki, ben meyveyi teyzeme alıp varacağımı.

ƒополнение: «десь также может употребл€тьс€ и повелительное наклонение. ќднако, в этом случае предложение уже предвар€ет фраза: Mana (sana) gərək... = Bana (sana) gerek...

Ј Bu il mənə gərək özümə təzə palto alam(ım). = Bu yıl bana gerek kendime yeni palto almaya.

б) Ќереализуемое и нереализованное желание соотносит действие в прошлое / насто€щее, что определ€етс€ по контексту и выражаетс€ единой формой: (y)а / ә + (y)di / dı + аффиксы личных местоимений. «ачастую же предвар€етс€ такое предложение словом: kaş, которое есть аналог турецкого keşke.

  GƏRƏK KAŞ
(лицо) (утверждение) (отрицание)
Mən Alaydım: gələydim Alma(y)aydım: gəlmə(y)əydım
Sən Alaydın: gələydin Alma(y)aydın: gəlmə(y)əydın
O Alaydı: gələydi Alma(y)aydı: gəlmə(y)əydı
Biz Alaydıq: gələydik Alma(y)aydıq: gəlmə(y)əydik
Siz Alaydız: gələydiz Alma(y)aydız: gəlmə(y)əydiz
Onlar Alaydılar: gələydilər Alma(y)aydılar: dəlmə(y)əydilər

 

 

Ј Kaş mənim dostlarım indi burada olaydılar. = Keşke benim dostlarım şımdı burada olaydılar.

Ј Kaş sən o kitabı o vaxt satmayaydın. = Keşke sen o kitabı o vakit satmasaydın.

Ёто, безусловно, следует подробно изучить и почувствовать, потому что аналога тому в турецком нет. —ловом, хот€ €зык во многом будто бы и похожий, тем не менее есть такие вот особенности, которые и делают его азербайджанским.

”рок 8. ѕричастие.

І1. ѕричастие насто€щего времени, образуетс€ посредством аффикса - (y)an /-ən, например: Otur- an adam; İslə- (y)ən adamlar. Ёто причастие не измен€етс€ по падежам и числам, например: Gel- ən qatarların (Gelen trenlerin); Otur- an adama (Oturan adama); Gel- ən qatar (tren) bu gün yola düşür (çıkar); Gel- ən qatar sabah yola düşəcək; Gel- ən qatar yola gecikmişdi.

‘орма отрицани€ образуетс€ все также афиксами - ma /-mə: Dərsə gəl- - (y)ən uşaqlar (çocuklar), yarışda iştirak edirlər / edəcəklər / edirdilər.

¬ дополнение, слово kimi в сочетании с причастием переводитс€: как только, так... например:

Ј Bu məsələ yadıma düş- ən kimi, men müdirə zəng etdim (edirəm / edecəm). = Bu mesele hatrıma düşen an, ben müdire telefon ettim.

Ј Men səyahətə hazırlaş- an kimi, yola düşəcəyəm (düşdüm). = Ben seyahate hazılaşan an, yola çıkacağım.

ѕримечание: јзербайджанское kimi и турецкое gibi вполне соответствуют друг другу. “ем не менее, никогда не слышал, чтобы в турецком это слово использовалось бы в эдаком предложении.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 559 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

749 - | 590 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.042 с.