Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬≥дносини у сфер≥ страхуванн€, що регулюютьс€ ф≥нансовим правом.
«м≥ни, €к≥ на даний час в≥дбуваютьс€ в ”крањн≥, можна розгл€дати €к п≥дтвердженн€ утворенн€ нових ф≥нансових в≥дносин, що регулюютьс€ ф≥нансово-правовими нормами, а це, у свою чергу, приводить до розширенн€, уточненн€ ≥ зм≥ни предмета ф≥нансового права.

” ф≥нансово-правов≥й науц≥ ≥ дал≥ гостро постаЇ питанн€ про визначенн€ предмета й системи ф≥нансового права. ќдн≥Їю з найб≥льш вразливих д≥л€нок на меж≥ ф≥нансово-правового регулюванн€, €к зазначаЇ ¬. ¬. —трельн≥ков, Ї в≥дносини у сфер≥ страхуванн€. —л≥д визнати, що Їдиний науковий п≥дх≥д з ц≥Їњ проблематики в≥дсутн≥й. ћожна лише в≥дзначити тенденц≥ю зменшенн€ ф≥нансово-правовоњ складовоњ в систем≥ регулюванн€ страхових в≥дносин, що розпочалас€ з л≥кв≥дац≥Їю державноњ страховоњ монопол≥њ. ” звТ€зку з тим, що переважна б≥льш≥сть страхових орган≥зац≥й, а в≥дпов≥дно фонд≥в грошових засоб≥в, в≥докремлен≥ в≥д держави, в≥дносини у сфер≥ страхуванн€ почали регулюватис€ головним чином нормами цив≥льного й адм≥н≥стративного права.

як слушно в≥дм≥чаЇ ј. ё. јн≥шин, предмет ф≥нансового права в ринкових умовах суттЇво зм≥нивс€, ≥ незважаючи на те, що частина ф≥нансових в≥дносин почала регулюва- тис€ цив≥льним правом, у ц≥лому ф≥нансово-правов≥ в≥дносини мають тенденц≥ю до роз- ширенн€, в≥дпов≥дно ц€ ж тенденц≥€ характерна ≥ дл€ предмета ф≥нансового права

Ќезважаючи на те, що публ≥чно-правов≥ в≥дносини у сфер≥ страхуванн€ регулюютьс€, кр≥м ф≥нансового, нормами конституц≥йного, адм≥н≥стративного та ≥нших публ≥чних галу- зей чи ≥нститут≥в, можна виокремити ≥ групи в≥дносин у сфер≥ страхуванн€, що п≥дпадають п≥д регулюванн€ саме ф≥нансовим правом. «окрема, п≥д регулюванн€ ф≥нансового права, зважаючи на наведен≥ вище ознаки в≥дносин, €к≥ вход€ть у предмет ф≥нансового права, в галуз≥ страхуванн€, п≥дпадаЇ загальнообо- вТ€зкове державне соц≥альне ≥ медичне стра- хуванн€, оск≥льки в цих випадках страхов≥ платеж≥ за своЇю сутн≥стю набувають статусу загальнообовТ€зкових збор≥в.

 р≥м того, ¬. ¬. —трельников наводить, зважаючи на предмет ≥ метод ф≥нансового права, особливост≥ страхових в≥дносин, групу ознак у вигл€д≥ тесту, дл€ визначенн€ публ≥ч- ноњ (ф≥нансово-правовоњ) складовоњ в страхових в≥дносинах:

1. ѕравовий статус страховика.

2. ѕравовий режим страхового фонду (фонд≥в).

3. ћета д≥€льност≥ страховика ≥ ≥нших учасник≥в страхового правов≥дношенн€. «окрема, публ≥чн≥ ≥нтереси можуть бути обумовлен≥ високою в≥рог≥дн≥стю ≥ значною к≥льк≥стю страхових випадк≥в.

4. ¬≥дсутн≥сть диспозитивних, зокрема догов≥рних, основ у регулюванн≥ страхових в≥дносин.

5. ѕравова природа страхових внеск≥в, механ≥зм њх сплати.

6. ’арактер санкц≥й за несплату страхових внеск≥в ≥ ≥нш≥ правопорушенн€ в сфер≥ страхуванн€.

7. «агальна направлен≥сть правового регулюванн€

 

ћожна зробити висновок, що до в≥дносин у сфер≥ страхуванн€, €к≥ вход€ть до предмета ф≥нансового права, належать загальнообовТ€зкове державне соц≥альне й медичне страху- ванн€, а також в≥дносини щодо гарантуванн€ вклад≥в ф≥зичних ос≥б, тобто в≥дносини щодо моб≥л≥зац≥њ, розпод≥ленн€ ≥ використанн€ в≥д- пов≥дних страхових фонд≥в. “акож сл≥д в≥д- значити, що зм≥ни, €к≥ на даний час в≥дбува- ютьс€ в ”крањн≥, призвод€ть до утворенн€ но- вих ф≥нансових в≥дносин ≥ у сфер≥ страхуван- н€, що регулюютьс€ ф≥нансово-правовими нормами, а це, у свою чергу, приводитиме до розширенн€, уточненн€ ≥ зм≥ни предмета ф≥- нансового права.

 

√алуз≥ страхуванн€ (види)

¬раховуючи р≥зноман≥тн≥сть об'Їкт≥в страхуванн€ вир≥зн€ють п'€ть основних галузей страхуванн€: особисте, майнове, в≥дпов≥дальност≥, економ≥чних ризик≥в ≥ соц≥альне. ќб'Їктами страхуванн€ Ї:

1) при особистому страхуванн≥Чжитт€, здоров'€, працездатн≥сть людини;

2) при майновому страхуванн≥Ч майно, що знаходитьс€ у волод≥нн≥, користуванн≥ або розпор€дженн≥ страхувальника;

3) при страхуванн≥ в≥дпов≥дальност≥ Ч в≥дпов≥дальн≥сть окремих суб'Їкт≥в;

4) при страхуванн≥ економ≥чних ризик≥в Ч шкода, €ка виникаЇ у процес≥ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥;

5) при соц≥альному страхуванн≥Ч працездатн≥сть ≥ працевлаштуванн€.

¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро страхуванн€" предметом договору страхуванн€ можуть бути майнов≥ ≥нтереси, що не суперечать закону ≥ пов'€зан≥:

- з житт€м, здоров'€м, працездатн≥стю та пенс≥йним забезпеченн€м (особисте страхуванн€):

- з волод≥нн€м, користуванн€м ≥ розпор€дженн€м майном (майнове страхуванн€);

- з в≥дшкодуванн€м страхувальником запод≥€ноњ ним шкоди особ≥ або њњ майну, а також шкоди, запод≥€ноњ юридичн≥й особ≥ (страхуванн€ в≥дпов≥дальност≥).

«а формами страхуванн€ може бути добров≥льним або обов'€зковим.

ƒобров≥льне страхуванн€Чце страхуванн€, €ке зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ договору м≥ж страхувальником ≥ страховиком. «агальн≥ умови й пор€док зд≥йсненн€ добров≥льного страхуванн€ визначаютьс€ правилами страхуванн€, що встановлюютьс€ страховиком самост≥йно в≥дпов≥дно до вимог вказаного вище «акону.  онкретн≥ умови страхуванн€ визначаютьс€ при укладенн≥ договору страхуванн€ в≥дпов≥дно до законодавства.

ƒобров≥льне страхуванн€ у конкретного страховика не може бути обов'€зковою передумовою при реал≥зац≥њ ≥нших правов≥дносин.

¬иди добров≥льного страхуванн€, на €к≥ видаЇтьс€ л≥ценз≥€, визначаютьс€ зг≥дно з прийн€тими страховиком правилами (умовами) страхуванн€, зареЇстрованими спец≥ального уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади у справах нагл€ду за страховою д≥€льн≥стю (”повноважений орган). ’арактеристику та класиф≥кац≥йн≥ ознаки вид≥в добров≥льного страхуванн€ визначаЇ ”повноважений орган. —траховики мають право займатис€ т≥льки тими видами добров≥льного страхуванн€, €к≥ визначен≥ в л≥ценз≥њ.

ќбов'€зкове страхуванн€ Ч це така форма страхуванн€, за €коњ страхов≥ в≥дносини ≥снують в силу закону.

ќбов'€зкова форма страхуванн€ поширюЇтьс€ на пр≥оритетн≥ об'Їкти страхового захисту (наприклад, страхуванн€ цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземних транспортних засоб≥в, страхуванн€ врожаю с≥льськогосподарських культур ≥ багатор≥чних насаджень державними с≥льськогосподарськими п≥дприЇмствами, врожаю зернових культур ≥ цукрових бур€к≥в с≥льськогосподарськими п≥дприЇмствами вс≥х форм власност≥; страхуванн€ л≥н≥й електропередач та перетворюючого обладнанн€ передавач≥в електроенерг≥њ в≥д пошкодженн€ внасл≥док впливу стих≥йних лих або техногенних катастроф та в≥д протиправних д≥й трет≥х ос≥б тощо). —аме тому метою обов'€зкового страхуванн€ Ї посиленн€ стаб≥льност≥ в економ≥ц≥ завд€ки рац≥ональному використанню страхових фонд≥в, розширенн€ кола страхувальник≥в в≥дпов≥дне зниженн€ на п≥дстав≥ цього страхових платеж≥в.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 696 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

668 - | 721 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.