Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


олданылған қайнар көздер т≥з≥м≥.

∆ћ ƒиректоры

«.ғ.к., доцент —.√. ѕен

_______________________

/қолы/

∆.

 

ѕӘЌЌ≤Ң ќҚ” ЅјҒƒј–Ћјћј—џ

(SYLLABUS)

ѕәнн≥ң атауы: коды SP Ђ—алыстырмалы құқықтануї

ћамандығы: 5¬030100-Ђёриспруденци€ї

5¬030200- Ђ’алықаралық құқықї

 

 редиттер саны: 2 кредит
 урс:  
 онтакт≥л≥ сағаттар:  
Ѕақылау нысаны: жазбаша емтихан
   
ќқытушы/лар туралы ақпарат: заңтану магистр≥, “аңатарова «ухра Ћесханқызы
“ел.: +7 (7172) 70-30-26
  ѕререквизиттер≥:   - философи€; - мемлекет және құқық теори€сы; - конституци€лық құқық;  
ѕостреквизиттер≥: - азаматтық құқық; - қылмыстық құқық; - отбасы құқығы; - әк≥мш≥л≥к құқық; - халықаралық құқық.

 

 

јстана 2016

 

 

 урстың академи€лық са€саты

 

Ђ—алыстырмалы құқықтануї пән≥ бойынша б≥л≥мдер мен дағдыларды алу үш≥н, студенттер оқытушының тапсырмаларын уақытылы орындаулары қажет. —туденттер оқытушымен ұсынылған нег≥зг≥ және қосымша әдебиеттермен танысуға м≥ндетт≥. ѕәнд≥ оқып үйренуде студенттер заң терминологи€сын ерк≥н түрде пайдаланулары және пәнн≥ң нег≥зг≥ институттарына құқықтық сипаттама бере алулары ти≥с.

“апсырмаларды орындауда, студенттер басқа студенттерд≥ң, ғалымдардың, практик заңгерлерд≥ң жұмыс нәтижелер≥н көш≥руге, плагиаттықпен айналыспаулары ти≥с.

Ұсынымдар: үй тапсырмаларын уақытылы және толық орындау, оқу үрд≥с≥не белсенд≥ қатысу, ұжымдық жұмысқа жәрдемдесу, өздер≥н≥ң интеллектуалдық және ораторлық қаб≥леттер≥н дамыту, к≥тапханаға жи≥ бару, заң терминологи€сы мен заңи ойлау қаб≥лет≥не ие болу. ќқытушылар мен курстастарына мей≥р≥мд≥ болу.

 

ќқу пән≥н≥ң сипаттамасы

 

Қаз≥рг≥ кезеңде салыстырмалы құқықтану ғылым рет≥нде құқық унификаци€сында, халықаралық және ұлттық құқықтың дамуында үлкен маңызға ие. —ондықтан Ђ—алыстырмалы құқықтануї Құқық ∆оғары мектеб≥н≥ң студенттер≥не оқытылатын пән болып табылады.

ѕәнн≥ң оқу бағдарламасында шетелд≥к және отандық ғылыми қайнар көздер, заңнамалар нег≥з≥нде ұлттық құқықтық жүйелерд≥ ж≥ктеу және олардың нег≥з≥нде құқықтық отбасыларды қалыптастыру мәселелер≥, салыстырмалы құқықтанудың ғылым рет≥нде құрылуы мен дамуы қарастырылады.

Ђ—алыстырмалы құқықтануї пән≥ Ђћемлекет және құқық теори€сыї, ЂЎет елдер≥н≥ң конституци€лық құқығыї си€қты оқу пәндер≥мен үзд≥кс≥з байланыста.

ѕәнн≥ң мақсаты Ц өм≥р сүр≥п жатқан әлемд≥к құқықтық жүйелермен, олардың қалыптасуы, дамуы, ерекшел≥ктер≥мен, өзара әрекет≥ мен өзара ықпалымен таныстыру.

ѕәнн≥ң м≥ндет≥ - салыстырмалы құқықтанудың пайда болу тарихы, түс≥н≥г≥, пән≥, әд≥стемес≥н, заңнаманың салыстырмалы құқықтық анализ≥, әртүрл≥ елдерд≥ң заңдары мен құқықтық жүйелер≥н оқытудан тұрады.

 


ѕәнд≥ оқып үйренуд≥ң жоспары

 

є “ақырып атауы (сабақ өтет≥н апта мен сағат саны) —абақтың өту нысаны —абаққа дайындалу үш≥н тапсырмалар ≤. * - сабақ үст≥нде қолданылатын б≥л≥м технологи€сы ≤≤. * - үй тапсырмасы Ѕ≥л≥мдер≥н бақылау және бағалау ƒайындалу үш≥н ұсынылатын әдебиеттер
1. —алыстырмалы құқықтану пән≥не к≥р≥спе   1 апта 2 сағат   ѕәнн≥ң ұйымдастырылуымен таныстыру, библиографи€лық шолу жасау Ц 10 мин; ƒәр≥с Ц 60 мин; —туденттермен жұмыс Ц 20 мин; —абақты қорытындылау- 10 мин.   ≤. Әңг≥мелесу. “оптық диалог.   ≤≤. Ђ—алыстырмалы құқықтануї термин≥н≥ң мазмұнына талдау жасаңыз. —алыстырмалы құқықтану туралы алғашқы көр≥н≥стерд≥ қалыптастыру үш≥н осы терминн≥ң мән≥н әртүрл≥ т≥лдерде талдап алу қажет. Ђ—алыстырмалы құқықтануї термин≥н≥ң әдебиеттерде қолданылуын қарастыру.  өпш≥л≥к ғалымдардың ойынша —алыстырмалы құқықтану деген атау б≥р≥нш≥с≥не қарағанда едәу≥р ауқымды және кешенд≥ сипатқа ие си€қты. —онымен қатар —алыстырмалы құқық деп атап, құқықтың жаңа б≥р түр≥н ойлап табудың да қажет≥ жоқ. —алыстырмалы құқықтану құқықтың б≥р түр≥ болуды емес сол әртүрл≥ құқық пен құқықтық жүйелерд≥ салыстырып, зерттеуд≥ мақсат етед≥.   ѕәнн≥ң мазмұнын ашыңыз. —алыстырмалы құқықтанумен қарастырылатын сұрақтар щеңбер≥н анықтау. —алыстырмалы құқықтанудың табиғаты мен өз≥нд≥к мәртебес≥н анықтау мәселес≥нде де ғалымдар арасында даудың бар екенд≥г≥ шындық. Ѕ≥р-б≥р≥не қарама-қайшы бұл көзқарастарды оқулықтардан қараңыздар. ќсы жағдайларға қарамастан салыстырмалы құқықтанудың қаз≥рг≥ даму кезең≥ндег≥ табиғаты мен мәртебес≥н анықтауда, салыстырмалы құқықтану өз≥н≥ң зерттеу пән≥, әд≥с≥, қолданылу а€сы және заң ғылымдары жүйес≥нде өз≥нд≥к әлеуметт≥к м≥ндет≥ бар, қалыптасқан, басқа гуманитарлық ғылымдардан өз≥нд≥к ерекшел≥г≥ бар, белг≥л≥ б≥р шекте дербес құқықтық ғылым және оқу пән≥ екен≥н дәлелдең≥з.   —алыстырмалы құқықтану пән≥ бойынша нег≥зг≥ оқулықтарға шолу жасаңыз.   Ёссе жазыңыз. Қаз≥рг≥ кездег≥ салыстырмалы құқықтанудың маңызы   —ызба дайындаңыз. —алыстырмалы құқықтанудың обьект≥лер≥ —алыстырмалы құқықтанудың мақсаттары —алыстырмалы құқықтанудың қағидалары   √лоссарий. “ерминдерд≥ сөзд≥к дәптер≥не жазып, оларға түс≥н≥к бер≥ң≥з.     1.—аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 17-34 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 14-36 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996. 30-53 беттер. 4. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 7-17 беттер.
2. —алыстырмалы құқықтанудың әд≥стемес≥   2 апта 2 сағат Үй тапсырмаларының орындалуын қарап шығу Ц 5 мин; Өткен тақырыпты қайталауЦ 30 мин; ∆аңа тақырыпты талқылау Ц 40 мин; ∆аңа тақырыпты бек≥ту - 20 мин. —абақты қорытындылау - 5 мин.   ≤. “оптық жұмыс.  ейс.   ≤≤. «аң ғылымдарында салыстырмалы құқықтық әд≥ст≥ң маңызын көрсет≥ң≥з. Әд≥с рет≥нде қолданылу а€сы, зерттеу мүмк≥нд≥ктер≥, мәселелерд≥ зерттеуде үлес≥, күт≥лет≥н нәтижелер≥, ти≥мд≥л≥г≥ туралы жазыңыз. ћысал рет≥нде, заң ғылымының б≥р саласын (мемлекет және құқық теори€сы, шет елдер≥н≥ң мемлекет және құқық тарихы, Қ– мемлекет және құқық тарихы, конституци€лық құқық, әк≥мш≥л≥к құқық және т.б.) алып, салыстырмалы құқықтық әд≥ст≥ң қолданылуы бойынша талдау жасаңыз.   —алыстырмалы құқықтанудың әд≥стемес≥не сипаттама бер≥ң≥з. —алыстырмалы-құқықтық зерттеулерд≥ң нәтижес≥нде б≥з құқықтық жүйелерд≥ң ортақ белг≥лер≥н және оларға тән ерекшел≥ктер≥н анықтай аламыз. —ондықтан салыстырмалы құқықтанудағы теори€лық зерттеулерде салыстырмалы әд≥стемен≥ қолданудың нег≥зг≥ мақсаттарын ашып бер≥ң≥з. —алыстырмалы құқықтық зерттеулерд≥ң түрлер≥не (диахрондық және синхрондық, ≥шк≥ және сыртқы, микро және макро салыстыру) талдау жасаңыз. «ерттеу обьект≥лер≥не байланысты салыстырудың әртүрл≥ деңгейлер≥н анықтаңыз. —алыстырмалы құқықтық зерттеулерд≥ жүрг≥зу тәс≥лдер≥н≥ң (нормативт≥ және функционалдық) ерекшел≥ктер≥н көрсет≥ң≥з.   —ызба дайындаңыз. —алыстырмалы құқықтық зерттеулерд≥ң түрлер≥   √лоссарий. “ерминдерд≥ сөзд≥к дәптер≥не жазып, оларға түс≥н≥к бер≥ң≥з.     1.—аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 39-54 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996. 54-67 беттер.  
3. —алыстырмалы құқықтанудың тарихы   3 апта 2 сағат Үй тапсырмаларының орындалуын қарап шығу Ц 5 мин; ∆аңа тақырыпты талқылау Ц 25 мин; Өт≥лген 1,2 тақырыптар бойынша б≥л≥мдер≥н бақылау мен бағалау - 70 мин.   ≤. —туденттерд≥ң б≥л≥м≥н жазбаша кешенд≥ тапсырмалар қолдану арқылы бақылау және бағалау (эссе, сұрақ, тест) ≤≤.   Ёссе —алыстырмалы құқықтану иде€ларының ежелг≥ және орта ғасырлардағы пайда болуы мен дамуы. √ермани€дағы салыстырмалы құқықтанудың тарихи-философи€лық бағыты. —алыстырмалы құқықтанудың француздық мектеб≥. –есейдег≥ салыстырмалы құқықтану. јнгли€ мен јҚЎ-тағы салыстырмалы құқықтану. ’’ ғасырдағы салыстырмалы құқықтану. —алыстырмалы құқықтанудың халықаралық және ұлттық орталықтары.    есте. јтаулы күндермен байланысты тарихи -хронологи€лық кесте   √лоссарий. “ерминдерд≥ сөзд≥к дәптер≥не жазып, оларға түс≥н≥к бер≥ң≥з.     1, 2 тақырыптар бойынша б≥л≥мдер≥не 0-90 балл, ал үй тапсырмаларын дәптерге орындағаны үш≥н 10 баллға дей≥н қойылады 1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 55-95 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002.75-128 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996.2-30 беттер. 4. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 18-28 беттер
4. —алыстырмалы құқықтанудың функци€лары   4 апта 2 сағат ∆аңа тақырыпты талқылау Ц 30 мин; Өт≥лген тақырыптар бойынша б≥л≥мдер≥н бақылау мен бағалау - 70 мин.   ≤. “оппен жұмыс жасау. —туденттер түрл≥ түст≥ фигуралар таңдап алып, нәтижес≥нде соған қарай топтасады. Ђ—алыстырмалы құқықтанудың тарихыї және Ђсалыстырмалы құқықтанудың функци€ларыї тақырыптары бойынша сұрақтарды өзара талқылап қорғайды.   ≤≤. Ёссе —алыстырмалы құқықтанудың теоретикалық-танымдық, тәж≥рибел≥к-қолданбалы және б≥л≥м беру функци€лары. Құқықтың халықаралық унификаци€сы.    есте   √лоссарий. “ерминдерд≥ сөзд≥к дәптер≥не жазып, оларға түс≥н≥к бер≥ң≥з.     3 және 4 тақырыптар бойынша б≥л≥мдер≥не 0-80 баллға дей≥н қойылады 1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 95-114 беттер.  
5. ’алықаралық құқық пен ұлттық құқықтың (мемлекет ≥ш≥ндег≥) салыстырмалы зерттелу≥   5 апта 2 сағат Үй тапсырмаларының орындалуын қарап шығу және қайталау жүрг≥зу Ц 25 мин; Өт≥лген 3,4,5 тақырыптар бойынша б≥л≥мдер≥н бақылау мен бағалау - 75 мин ≤. —туденттерд≥ң тақырып бойынша қалған б≥л≥мдер≥н ауызша тапсырма беру арқылы бағалау ≤≤. Ёссе. ’алықаралық және ұлттық құқықтың арақатынасы ≈уропалық ќдақ және “әуелс≥з ћемлекеттер ќдағын құрудың тарихи-құқықтық аспект≥лер≥ ≈уропалық құқықтың даму басымдықтары.   1-ѕрактикалық тапсырма. “ћƒ қатысушы мемлекеттер≥н≥ң (мысалы, м≥ндетт≥ түрде Қазақстан –еспубликасының және Өзбекстан –еспубликасының ЂЅ≥л≥м туралыї) «аңдарына анализ жасау.   3, 4 және 5 тақырыптар бойынша эссе орындағаны үш≥н 20 баллға дей≥н қойылады 1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 130-137 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 252-321, 359-373 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996. 67-111, 231-246 беттер. 4.јбайдiлдинов ≈.ћ. Қазақстан –еспубликасының ұлттық құқығы мен халықаралық құқықтың арақатынасы (басымдылықтың қалыптасу мәселелер≥). Ц јстана: ≈Ұ” –ЅЅ, 2010.-300 б.  
6. Қаз≥рг≥ кездег≥ нег≥зг≥ құқықтық жүйелерд≥ң ж≥ктел≥ну≥     6 апта 2 сағат   ѕрактикалық тапсырманы орындалуын бақылау мен бағалау - 70 мин.   ∆аңа тақырыпт бойынша түс≥н≥ктерд≥ қалыптастыру Ц 30 мин.   ≤. “ћƒ қатысушы мемлекеттер≥н≥ң заңдарына жасалынған салыстырмалы талдауды қорғау   ≤≤.    елес≥дей түс≥н≥ктерге талдау жасаңыз: Ђсемь€ правовых системї (–. ƒавид), Ђправовые кругиї ( .-’. Ёберт, ћ. –ейнстайн), Ђформа правовых системї (». —або), Ђструктурна€ общностьї (—.—. јлексеев).   Құқықтық жүйелерд≥ ж≥ктеу критерийлер≥н және авторларын көрсете отырып, кесте түр≥нде орындау. Ђ“ипологи€ї және Ђклассификаци€ї түс≥н≥ктер≥н≥ң және олардың нег≥зг≥ құқықтық жүйелерд≥ жүйелеудег≥ қолданылу шектер≥н анықтаңыз.     1-ѕрактикалық тапсырманы орындап қорғағаны үш≥н 0-70 баллға дей≥н бағаланады.     1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 115-129 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 433-455 беттер. 3. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 18-28 беттер.
7. –омано-германдық құқықтық отбасының жалпы сипаттамасы   7 апта 2 сағат Өт≥лген 6 тақырып бойынша б≥л≥мдер≥н бақылау мен бағалау - 70 мин.   ∆аңа тақырыпт бойынша түс≥н≥ктерд≥ қалыптастыру Ц 30 мин.   ≤.  омандалық жұмыс.  ритерийлерд≥ анықтап, оларды басшылыққа ала отырып нег≥зг≥ құқықтық жүйелерд≥ ж≥ктең≥з. ∆≥ктеуд≥ң себептер≥н атаңыз. Әлемн≥ң құқықтық картасын дайындаңыздар.   ≤≤.   2-ѕрактикалық тапсырма. ѕравовые системы стран мира: Ёнциклопедический справочник. јталған анырқтамалықты қолдана отырып романо-германдық құқықтық отбасыға жататын мемлекеттерд≥ң құқықтық жүйес≥не (мемлекетт≥к құрылысы, құқықтық жүйес≥, азаматтық құқық саласы, қылмыстық құқық саласы, сот жүйес≥) толық ақпарат бер≥ң≥з.     6 тақырып бойыша тапсырманы сабақ үст≥нде топпен орындағаны үш≥н 30 баллға дей≥н бағаланады     2-практикалық тапсырма бойынша әр студентпен жеке –еферат түр≥нде орындалған жазбаша жұмысы үш≥н мазмұны бойынша - 70 балл, ал техникалық талаптарды сақтауына байланысты - 30 баллға дей≥н бағаланады 1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 154-177, 192-210 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 497-580 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996.112-119 беттер. 4. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 29-110 беттер.
8. Ћатын јмерика елдер≥н≥ң құқықтық жүйелер≥н≥ң ерекшел≥ктер≥   8 апта 2 сағат   ∆аңа тақырыпт бойынша түс≥н≥ктерд≥ қалыптастыру Ц 30 мин.   ≤. 7 тақырып бойынша жалпы талқылау жүрг≥зу, нег≥зг≥ түс≥н≥ктерд≥ қалыптастыру, терминологи€лық сөзд≥кпен жұмыс жасау.   ≤≤. –омандық және германдық құқықтық топтарға жататын елдерд≥ және құқық жүйес≥ндег≥ ұқсастықтары мен айырмашылықтарын кесте түр≥нде көрсету   . 3-ѕрактикалық тапсырма ≈к≥ елд≥ң конституци€лық құқық саласын зерттеу (мысалы, Қазақстан –еспубликасының  онституци€сы және Әз≥рбайжан –еспубликасы  онституци€сының құрылымы, институттары, әр конституци€ның ≤ және ≤≤ бөл≥мдер≥н≥ң нормаларын салыстыру)       1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 154-177, 192-210 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 497-580 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996.112-119 беттер. 4. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 29-110 беттер.
9. —кандинави€ елдер≥н≥ң құқықтық жүйелер≥н≥ң ерекшел≥ктер≥   9 апта 2 сағат     ∆аңа тақырыпт бойынша түс≥н≥ктерд≥ қалыптастыру Ц 30 мин.     ≤. “ћƒ қатысушы мемлекеттерд≥ң конституци€лық құқық саласы бойынша жүрг≥з≥лген зерттеулер қорытындысын қорғау ≤≤.  есте Ћатын јмерика және —кандинави€ елдер≥н≥ң құқықтық жүйелер≥н≥ң ерекшел≥ктер≥н кесте арқылы көрсету.     √лоссарий   3-практикалық тапсырманы топпен орындап, қорғағандары үш≥н 0-60 баллға дей≥н бағаланады.     1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 154-177, 192-210 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 497-580 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996.112-119 беттер. 4. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 29-110 беттер.
10. —оциалист≥к және постсоцалист≥к құқық 10 апта   2 сағат ∆аңа тақырыпт бойынша түс≥н≥ктерд≥ қалыптастыру Ц 30 мин.   ≤. “ћƒ қатысушы мемлекеттерд≥ң конституци€лық құқық саласы бойынша жүрг≥з≥лген зерттеулер қорытындысын қорғау     ≤≤.  есте  еңест≥к және посткеңест≥к құқықтық жүйелерд≥ң белг≥лер≥ мен ерекшел≥ктер≥н кестен≥ толтыру арқылы көрсету.   √лоссарий     1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 211-240 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 763-848 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996. 124-128 беттер. 4. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 112-206 беттер.
11. јғылшын-сакcондық құқықтық отбасы 11 апта 2 сағат ∆аңа тақырыпты талқылау Ц 40 мин; Өт≥лген 7, 8, 9, 10 тақырыптар бойынша б≥л≥мдер≥н бақылау мен бағалау - 60 мин. ≤. —туденттерд≥ң б≥л≥м≥н жазбаша кешенд≥ тапсырмалар қолдану арқылы бақылау және бағалау   ≤≤. ƒайындалуға арналған тақырыптар: јнгли€ның құқықтық жүйес≥ 1. јғылшын жалпы құқығының қалыптасуы 2. јнгли€ның прецендентт≥к құқығы 3. јғылшын жалпы құқығының құрылымы, қайнар көздер≥ 4. јғылшын жалпы құқығына тән белг≥лер 5. Ўотланди€ның құқықтық жүйес≥   јҚЎ құқықтық жүйес≥ 1. јмерикандық құқықтың қалыптасуы 2. јҚЎ құқықтық жүйес≥н≥ң түс≥н≥г≥ және нег≥зг≥ категори€лары 3. јмерикандық құқықтың қайнар көздер≥ 4. Қаз≥рг≥ кездег≥ американдық құқықтың ерекшел≥ктер≥ 5. јмерикандық құқықтың қаз≥рг≥ кездег≥ даму басымдықтары   Ѕритан Қауымдастығы елдер≥н≥ң құқықтық жүйелер≥ 1. јғылшын жалпы құқығының географи€лық таралуы 2. Ѕритан Қауымдастығы елдер≥н≥ң ұлттық құқықтық жүйелер≥н≥ң ж≥ктелу≥ 3. ѕрецедентт≥к құқық және Ѕритан Қауымдастығының құқықтық мұрасы 4.  анада, јвстрали€ және ∆аңа «еланди€ құқықтық жүйелер≥н≥ң ерекшел≥ктер≥ (қайнар көздер≥, сот жүйес≥)   7,8,9,10 тақырыптар бойынша б≥л≥мдер≥не 0-40 баллға дей≥н қойылады     —туденттер алдын ала 3 топқа бөл≥н≥п, әр алынған тақырыпты сабақ үст≥нде талдау, талқылау, ақпарат алмасу арқылы жүрг≥зед≥. 1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 242-291 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 620-719 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996. 120-123 беттер. 4. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 207-290 беттер.
12. јнгли€ мен јҚЎ құқықтық жүйелер≥н≥ң ерекшел≥ктер≥   12 апта 2 сағат   Ѕа€ндама қорғау әр топқа 7 минуттан уақыт бер≥лед≥. Қалған уақыт сұрақ жауап және қорытындылау ≤. “оптық жұмыс. ƒайындап келген ақпаратпен алмасу.“ерминдермен жұмыс жасау. ≤≤. ∆алпы құқықтың қалыптасуы мен дамуының нег≥зг≥ кезеңдер≥. јғылшын-саксондық құқықтың нег≥зг≥ қайнар көздер≥: түс≥н≥г≥, түрлер≥. ѕрецедент. јғылшын жалпы құқығының және американдық құқықтың қайнар көздер≥ мен ерекшел≥ктер≥н бөл≥п кесте түр≥нде көрсету.   √лоссарий   11, 12 тақырыптар бойыша тапсырманы сабақ үст≥нде топпен орындағаны үш≥н 50 баллға дей≥н бағаланады     1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 242-291 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 620-719 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996. 120-123 беттер. 4. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 207-290 беттер.
13. ƒ≥ни және дәстүрл≥ құқықтық жүйелер ћұсылмандық құқықтық отбасының сипаттамасы   13 апта 2 сағат   Өт≥лген 11, 12 тақырыптар бойынша б≥л≥мдер≥н бақылау мен бағалау - 60 мин.   ∆аңа тақырыпты талқылау Ц 30 мин;   ≤. —туденттерд≥ң б≥л≥м≥н жазбаша кешенд≥ тапсырмалар қолдану арқылы бақылау және бағалау ≤≤. ћұсылмандық құқықтық отбасы: түс≥н≥г≥, нег≥зг≥ қайнар көздер≥. Үнд≥ құқығы ерекшел≥ктер≥ және қаз≥рг≥ кездег≥ жағдайы. Қиыр Ўығыс елдер≥н≥ң құқықтық жүйес≥не жалпы сипаттама. јфрикандық құқықтық отбасы   √лоссарий 11, 12 тақырыптар бойыша тапсырманы жазбаша орындағаны үш≥н 50 баллға дей≥н бағаланады   1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 295-344 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 901-962 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996. 129-134 беттер. 4. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 300-390 беттер.
14. Үнд≥ құқығы јфрикандық құқықтық отбасы 14 апта 2 cағат   Өт≥лген 13, 14, 15 тақырыптар бойынша б≥л≥мдер≥н бақылау мен бағалау - 60 мин. ≤. “оптық жұмыс. —туденттерд≥ң б≥л≥м≥н ауызша бағалау. ≤≤. Қиыр Ўығыс елдер≥н≥ң құқықтық жүйелер≥н≥ң (Қытай және ∆апони€) ұқсастықтары мен айырмашылықтары бойынша салыстырмалы кесте.   ћұсылмандық елдердег≥ сот жүйес≥не салыстырмалы кесте құру.   »удейл≥к құқықтың нег≥зг≥ қайнар көздер≥не сипаттама (кесте түр≥нде).   Үнд≥ құқығындағы ¬еда, Ўастра, ѕарламент акт≥лер≥ және қаз≥рг≥ кездег≥ Үнд≥станның әдеп-ғұрпы түс≥н≥ктер≥н≥ң арақатынасы.   √лоссарий   13, 14, 15 тақырыптар бойынша үй тапсырмаларын орындағаны үш≥н 20 баллға дей≥н қойылады 1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 295-344 беттер. 2. ћарченко ћ.Ќ.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: ќќќ Ђ√ородец-издатї, 2002. 901-962 беттер. 3. “ихомиров ё.ј.  урс сравнительного правоведени€. Ц ћ.: »здательство Ќќ–ћј, 1996. 129-134 беттер. 4. ƒавид –., ∆оффре-—пинози  . ќсновные правовые системы современности: ѕер. с фр. ¬.ј. “уманова. Ч ћ.: ћеждунар. отношени€, 1999. 300-390 беттер.
15. —алыстырмалы құқықтану және аралас құқықтық жүйелер   15 апта 2 сағат ∆аңа тақырыпты талқылау және өткен тақырыптарды қайталау   ≤. —туденттерд≥ң б≥л≥м≥н жазбаша кешенд≥ тапсырмалар қолдану бақылау және бағалау ≤≤.  онспект  анаданың  вебек провинци€сының және јмериканың Ћуизиана штатының құқықтық жүйелер≥. »зраильд≥ң құқықтық жүйес≥. јралас құқықтық жүйедег≥ елдерд≥ң құқығының қайнар көздер≥ мен ерекшел≥ктер≥н кесте түр≥нде көрсету. —иллабуста бер≥лген емтихан сұрақтарына дайындалу 13, 14, 15 тақырыптар бойынша б≥л≥мдер≥не 0-80 баллға дей≥н қойылады 1. —аидов ј.’. —равнительное правоведение (основные правовые системы современности): ”чебник / ѕод. ред. ¬.ј. “уманова. Ц ћ.: ёристь, 2004. 345-359 беттер.  

—абақ үрд≥с≥нде қолданылатын б≥л≥м беру технологи€ларына сипаттама

 

“оптық жұмыс —абақ барысында студенттер топтарға бөл≥нед≥ және әр топ пәнн≥ң тақырыптары бойынша ғылыми мақала мәт≥ндер≥н ба€ндау не талдау, пәнн≥ң проблемалы тақырыптарына арналған салыстырмалы құқықтық зерттеу жүрг≥зу не талдау бойынша жеке тапсырма алады. ћ≥ндет≥ Ц топтың әрб≥р мүшес≥ белсенд≥ атсалыса отырып, бер≥лген материалды зерттеу және ба€ндау. јл басқа топ мақала, проблемалы тақырып мазмұны не зерттеу нәтижелер≥ туралы толық ақпарат алуы қажет.  
∆обалық технологи€ —туденттерге жеке немесе ұжымдық тапсырма рет≥нде таңдап алынған тақырып бойынша салыстырмалы құқықтық зерттеу жүрг≥зу ұсынылады. ќсындай зерттеуд≥ң нәтижес≥ болып ғылыми мақала, презентаци€, ғылыми конференци€ға қатысу арқылы, алдыға қойған мәселен≥ шешу бойынша нақты ұсыныстар әз≥рлеу, қолданыстағы заңнаманы жет≥лд≥ру және т.б. табылады.  
Өз≥нд≥к жұмыспен алдын ала танысу және дайындалу —туденттер аудитори€лық сабақ өт≥лгенге дей≥н қажетт≥ материалдарды оқып б≥л≥п, зерттеуге мүмк≥нд≥к беру үш≥н, практикалық тапсырмалар тематикасы, нег≥зг≥ және қосымша әдебиеттер т≥з≥м≥ туралы студенттерге алдын ала ақпарат жетк≥з≥лед≥  
ѕәнаралық оқыту ќсы курстың көптеген элементтер≥ өт≥л≥п қойған не жүрг≥з≥л≥п жатқан пәндермен немесе алдағы өтет≥н пәндермен қиылысады.  өпжақты және әртүрл≥ деңгейдег≥ б≥л≥мдерд≥ салыстырмалы құқықтану б≥р≥кт≥р≥п, әлемд≥к көзқарастағы юриспруденци€ның нег≥з≥н салады. Құқықтық ретттеу функци€сын жүзеге асыратын кәс≥би маман рет≥нде болашақ заңгерлерд≥ң құқықтық санасын қалыптастырады. —алыстырмалы құқықтану құқық және мемлекетт≥ң жалпы теори€сымен, мемлекет және құқық тарихымен, Қ– және шетелдер≥н≥ң конституци€лық құқығымен, халықаралық жари€ және жеке құқықпен және т.б. өте тығыз байланыста. Ёкономика, философи€, социологи€, мәдениеттану және басқа да әлеуметт≥к ғылымдардың қорытындыларына сүйенед≥. ќқыту барысында студенттерге пәнаралық пәндер бойынша нақты м≥ндеттерд≥ шешуде басқа пәндерде және практикада салыстырмалы құқықтық әд≥ст≥ пайдалану туралы ақпарат бер≥лед≥.  
јқпараттық технологи€ —туденттерге ұсынылатын теори€лық материалдардың б≥р бөл≥г≥ презентаци€ түр≥нде рәс≥мделген, сондай ақ студенттерге де ба€ндама, реферат, салыстырмалы құқықтық зерттеу нәтижелер≥ бойынша презентаци€мен рәс≥мдеу ұсынылады.

 

 

“апсырмаларды орындаудың нұсқаулықтары

 

*Ёссе Ђ—алыстырмалы құқықтануї проблематикасы бойынша эссе проблеманың мән≥ туралы автордың п≥к≥р≥нен тұратын, ерк≥н ба€ндалған шығармашылық жұмыс. ћұндай шығармашылық философи€лық, тарихи биографи€лық, публицистикалық, әдеби сыни, ғылыми сипатта болуы мүмк≥н. Ёссе ауызша не жазбаша нысанда әз≥рлену≥ мүмк≥н. ∆азбаша нысанда тақырыптың көлем≥не, мазмұнына, өзект≥л≥г≥не қарай 150 Ц 250 сөз көлем≥нде жазылады. Ёссе тақырыбы оқытушымен ұсынылған т≥з≥мнен таңдап алынуы мүмк≥н немесе студентпен ғылыми қызығушылығы бойынша ұсынылуы мүмк≥н. Ёссе мазмұнында б≥р≥нш≥ кезекте автордың көзқарасы, ойы және сол тақырыпты сез≥ну≥ бағаланады. ∆обамен эссе тақырыптары төменде бер≥лген.  
–еферат –еферат жазу және оны қорғау студентт≥ң оқу материалын жақсы меңгерген≥н, нормативт≥к акт≥лер мен әдеби қайнар көздер≥мен жұмыс ≥стеу дағдысын, зерттеуд≥ң методологи€сын игерген≥н, мәселен≥ң тарихнамасымен таныс екенд≥г≥н, зерттел≥п отырған объект бойынша субъективт≥к көзқарасын жеке дәлелд≥ түрде көрсете алатынын және қорытындылай б≥лу қаб≥лет≥н көрсету≥ қажет. –еферат Ц студентт≥ң күрдел≥ әлеуметт≥к болмыстарды ғылыми талдау әд≥стер≥н меңгеру деңгей≥н, теори€лық және тәж≥рибел≥к қорытындылар беру қаб≥лет≥н, зерттел≥п отырған саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуд≥ жет≥лд≥ру бойынша нег≥зг≥ ұсыныстар бере б≥лу қаб≥лет≥н көрсету≥ ти≥с.   –ефераттың жоспары мен құрылымы ≈гер студент тақырып бойынша жұмысқа б≥р≥нш≥ рет к≥р≥ссе, жоспарды б≥рден құрастыруға болмайды, ең алдымен рефератта қарастырылуы ти≥с сұрақтар мен мәселелерд≥ң өр≥с≥н анықтап алу қажет. ќл үш≥н тақырыпты толығырақ ашатын б≥рнеше нег≥зг≥ жұмыстарды зерттеу қажет, тек содан кей≥н ғана жоспарды құруға к≥р≥суге болады. ∆оспар рефераттың бөл≥мдер≥ мен параграфтардың аттарынан ғана емес, сонымен қатар әр бөл≥мде ашып көрсет≥лет≥н нег≥зг≥ сұрақтардың т≥з≥м≥нен құрылуы ти≥с. —ұрақтардың кезект≥л≥г≥не үлкен назар аудару қажет, әрб≥р тараудың алдыңғы тараумен байланысы болуы керек. (∆оспарды құрудың үлг≥с≥н ј қосымшасынан қараңыз) ∆асалған жоспарды оқытушымен талқылау керек, оқытушы жоспарда ескер≥лмеген мәселелерд≥ көрсету≥ мүмк≥н және мазмұнының тереңд≥г≥ мен жүйел≥г≥н толық қамтамасыз ету үш≥н сұрақты дұрыс тұжырымдауға көмектесед≥. Әдебиеттерд≥ зерттеп, қажетт≥ материалдарды жинаған соң ғана рефератты жазуды бастау керек. –еферат жұмыстың құрылымы келес≥ элементтерден тұрады: - титулдық бет - мазмұны - к≥р≥спе - нег≥зг≥ бөл≥м - қорытынды - пайдаланылған әдебиеттер т≥з≥м≥. –ефераттың б≥р≥нш≥ бет≥ Ц титулдық бет. “итулдық бетке ретт≥к сан нөм≥р≥ қойылмайды.  елес≥ беттер нөм≥рленед≥. –ефераттың к≥р≥спес≥нде жұмыстың жалпы сипаттамасы бер≥лед≥, тақырыптың өзект≥л≥г≥ дәлелденед≥. ћәселен≥ ғылыми зерттеуд≥ң деңгей≥ қарастырылады. ∆ұмыстың жаңалығы, мақсаты, м≥ндеттер≥ зерттеуд≥ң объект≥с≥ мен пән≥ көрсет≥лед≥, теори€лық құндылығы немесе тәж≥рибел≥к мән≥, зерттеу әд≥стер≥, жұмыстың эмприкалық нег≥з≥ мен реферат құрылымының қысқаша сипаттамасы көрс≥н≥с табады. –ефераттың нег≥зг≥ бөл≥м≥ б≥рнеше бөл≥мдерден тұрады. ∆ұмыстың нег≥зг≥ бөл≥м≥нде студент жоспарлы мақсатқа жету үш≥н, к≥р≥спеде анықталған м≥ндеттерд≥ шешед≥. Қортындыда тақырыптың сипатына және рефераттың зерттелу тереңд≥г≥не байланысты студент өз көзқарасын, қорытындысы мен ұсыныстарын тұжырымдайды. ќлар заңдық нормаларды қолданудың теори€лық мәселелер≥н, қарастырылатын салалардағы заңдаманы жет≥лд≥ру жолдарын, сұрақтарды қарастыруы мүмк≥н. ѕайдаланылған әдебиеттер т≥з≥м≥. Қорытындыдан кей≥н қолданылған қайнар көздерд≥ң библиографи€лық т≥з≥м≥ бер≥лед≥. Ѕиблиографи€лық т≥з≥м Ц қолданылған қайнар көздерд≥ң библиографи€лық сипаттауын құрайтын библиографи€лық аппараттың элемент≥. ћұндай т≥з≥м жұмыстың нег≥зг≥ бөл≥ктер≥н≥ң б≥р≥ болып табылады. Өйткен≥ автордың жеке шығармашылық жұмысын көрсетет≥н және жүрг≥з≥лген зерттеуд≥ң дәрежес≥н≥ң деңгей≥ туралы қорытынды жасауға қолданылған қайнар көздерд≥ң т≥з≥м≥н≥ң ықпалы жоғары.   –ефератты рәс≥мдеу –әс≥мдеуге қойылатын талаптар. –еферат таңдалған тақырып бойынша жүрг≥з≥лген зерттеуд≥ң нәтижелер≥ бар қолжазба. ќл м≥ндетт≥ түрде компьютерде тер≥лу≥ ти≥с. ∆ұмыс көлем≥ Ц Ђј4ї форматындағы қағазда 5-7 парақ түс≥нд≥рме хат, компьютерде Ц парақтың б≥р жағында, б≥р интервал аралығында, кегль Ц 14, шрифтЧTimes New Roman немесе KZ Times New Roman.. Ѕеттер барлық қосымшаларымен б≥рге б≥рыңғай номерлену≥ ти≥с. –ефераттың б≥р≥нш≥ парағы (парақта номер қойылмайды) титулдық парақ болып табылады.  елес≥ парақ - мазмұны (төмендег≥ үлг≥н≥ қараңыз). ћатериалдарды орналастырудың кезект≥л≥г≥ мазмұнға сәйкес болуы керек. ∆ұмыстың әрб≥р құрылымдық элемент≥н жаңа парақтан бастау қажет. Ѕөл≥мшелерд≥ң атауын орналастырғанда бұл ережен≥ орындау қажетт≥л≥г≥ жоқ. Әдебиеттер т≥з≥м≥ жұмыс мәт≥н≥нде с≥лтемес≥ бар және рефераттың мазмұны қолданылған әдебиеттерден тұрады. Үлг≥ ћазмұны  ≥р≥спе 1. “ақырыптың атауы 1.1
Құжаттың б≥р≥нш≥ бөл≥м≥ндег≥ бөл≥мшен≥ң нөм≥рлену≥
1.2

1.3

 

Қорытынды

ѕайдаланылған әдебиеттер т≥з≥м≥

 

Ѕөл≥мдерд≥ң атауларының соңында нүкте қойылмайды. ћәт≥н мен атаулар арасында 1 интервал қалдырылады (10 мм).

 

олданылған қайнар көздер т≥з≥м≥.

≈гер жұмыста интернеттен алынған қайнар көздер пайдаланылса, көрсет≥лу≥ ти≥с: Http: // president.kremlin.ru / events / 264.html.

–ефератты бағалау критерийлер≥

“ақырыптың ғылыми және тәж≥рибел≥к маңыздығы

«ерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерд≥ терең оқып, дұрыс талдау жүрг≥з≥п, оны дұрыс жаза б≥лд≥

Қажетт≥ қортындылар мен жалпыламаларды жасады

ћатериалдарды жоспарға сәйкес қисынды және рет рет≥мен жазды

∆ұмысты әдеби т≥лмен дұрыс жазды және оны дұрыс рәс≥мдед≥

 

 

Ѕақылау жұмысы —абақ барысында б≥л≥мдерд≥ бек≥ту немесе бағалау мақсатында орындалады. Ѕақылау жұмысын жазу студенттермен пәнн≥ң оқу материалын игеру және ти≥ст≥ құзыреттерд≥ қалыптастыру деңгей≥н анрықтауға арналған. Ѕақылау жұмысы нег≥зг≥ ережелер, терминдер, мәл≥меттер, нақты құқықтық есептер шығарудан немесе кешенд≥ түрде қолданылған бағалау тапсырмаларынан тұруы мүмк≥н. —тудентпен бер≥лген жауаптар оның теори€лық мен практикалық сұрақтарының шеш≥м≥ бойынша б≥л≥м≥н көрсетед≥. Ѕақылау алдында студенттер оқулық бойынша сұрақтардың мазмұнымен мұқи€т танысуы қажет. ∆ауаптар толық, мән жайы ба€ндалған және сұрақтың мазмұны толық ашылуы ти≥с.    
*Өз≥нд≥к жұмыс Өз≥нд≥к жұмыстардың нысандары мен түрлер≥: нег≥зг≥ және қосымша әдебиеттерд≥ оқу Ц ұсынылған әдебиет қайнар көздер≥ бойынша материалдарды өз бет≥нше зерттеу; библиотекалық каталогпен жұмыс, қажетт≥ әдебиеттерд≥ жинақтау; сөзд≥кпен, анықтамалықпен жұмыс жасау; »нтернет жел≥с≥нде қажетт≥ ақпаратты ≥здеу; оқылған әдебиеттерге аннотаци€ құрастыру; оқылған материалдарға п≥к≥прлер мен сын п≥к≥рлер беру; тақырып бойынша жари€ланымдарға шолу жасау; терминологи€лық сөзд≥кт≥ құрастыру және әз≥рлеу; хронологи€лық кесте құру; библиографи€ құрастыру; әртүрл≥ нысандағы ағымдағы және аралық бақылауға (тест≥леу, бақылау жұмысы, емтихан) дайындық; үй тапсырмаларын орындау; практикалық тапсырмаларды орындау (сұрақтарға жауап, есептер, тест≥лер, шығармашылық тапсырмаларды орындау). Әртүрл≥ елдерд≥ң құқықтық жүйелер≥н≥ң нег≥зг≥ ерекшел≥ктер≥н айқындауға арналған презентаци€ дайындау, студентт≥ң өз≥нд≥к жұмыстарының ≥ш≥нде маңызды орны алады. ≈рекшел≥ктер≥не қарай студент әрдайым салыстырмалы анализ жасауға басымдық беру қажет. ѕрезентаци€лар тақырыптары төменде бер≥лген. Өз≥нд≥к жұмыс мақсатына, көлем≥не, тақырыбына, күрдел≥л≥г≥ бойынша деңгей≥не, б≥л≥м алушылардың б≥л≥кт≥л≥к деңгей≥не қарай жеке немесе топпен жүзеге асырылуы мүмк≥н. ќрындалуын бақылау нысандары әртүрл≥: оқытушымен қарап шығу және тексеру; орындалған тапсырманы топ арасында өзара тексеру; топта орындалған жұмыс нәтижелер≥н талқылау; ауызша сұрау алу өтк≥зу; жеке әңг≥мелесуд≥ ұйымдастыру және өтк≥зу; орындалған жұмыстар бойынша есептерд≥ тыңдау.  
“ест “ест Ц пәнд≥ игеру барысында студентт≥ң өз≥нд≥к жұмыстарын орындаудың сапасын тексеру үш≥н қолданылатын, ти≥ст≥ құзыреттерд≥ң қалыптасын анықтау үш≥н және студенттерд≥ң теори€лық б≥л≥м≥н≥ң деңгей≥н анықтау нысаны. “ест сұрақтардан және сұррақтарға мүмк≥н болатын қысқаша жауаптардан тұрады. “ест тапсырмалары әртүрл≥ құрылымда болуы мүмк≥н, соның ≥ш≥нде: б≥р жауаппен немесе б≥рнеше дұрыс жауаптармен, салыстыру тапсырмасынан, немесе дұрыс кезект≥л≥кт≥ анықтау тапсырмасынан тұруы мүмк≥н.  
“ерминологи€лық сөзд≥к “ерминологи€лық сөзд≥кт≥ орындау немесе жүрг≥зу нысаны әртүрл≥: студентер сабақтың басынан бастап терминологи€лық дәптер жүрг≥з≥п, әр тақырып өт≥лген сайын сөзд≥к қорын толықтырып, байытып отырады; сабақ барысында бер≥лген немесе ұсынылған терминологи€лық сөзд≥ктерге түс≥н≥к бер≥п, оларды пайдалана отырып эссе жазу ұсынылуы мүмк≥н; микро топтарға бөл≥н≥п, әр топ кем≥нде 50 терминнен тұратын тақырып бойынша терминологи€лық сөзд≥к құрады, әр топтың мүшес≥ ти≥ст≥ терминологи€ны б≥лу≥ және рәс≥мдеу≥ қажет.  
 ейс  ейс бұл проблемалы тапсырма, студентке осы проблеманы шешуге қажетт≥ шынайы кәс≥би бағытталған мән жайды ойдан өтк≥зу.  ейс есеп қолданыстағы заңнама нормаларының нег≥з≥нде шеш≥лед≥. ќны орындау мен тексеру уақыты оқытушымен белг≥ленед≥.  
Әңг≥мелесу Әңг≥мелесу оқытылып жатқан пәнмен және студентт≥ң бөл≥м, тақырып, мәселе бойынша б≥л≥мдер≥н анықтаумен байланысты, оқытушы мен студент арасындағы арнаулы әңг≥мелесу рет≥нде ұйымдастырылған бақылау құралы. Әңг≥мелесу жүрг≥зу барысында студен оқытушымен ти≥ст≥ проблематиканы диалог деңгей≥нде талқылау жүрг≥зе алуы қажет.    

 

*Ёссе, реферат және презентаци€лар тақырыптары:

 

1. —алыстырмалы құқықтанудың тарихы

2. —алыстырмалы құқықтанудың құқық теори€сы және тарихымен, халықаралық құқықпен арақатынасы

3. Қаз≥рг≥ кездег≥ құқықтық отбасыларды ж≥ктеу мәселелер≥

4. –омано германдық құқықтық отбасының түс≥н≥г≥ мен құрылымы

5. –омано германдық құқықтық отбасының нег≥зг≥ ерекшел≥ктер≥

6. –омано германдық құқықтың қайнар көздер≥н≥ң түс≥н≥г≥ мен жүйес≥

7. ‘ранци€ және √ермни€ның құқықтық жүйелер≥ (салыстырмалы құқықтық анализ)

8. Әлемн≥ң құқықтық картасында Ћатын јмерика елдер≥н≥ң құқықтық жүйелер≥н≥ң орны

9. —кандинави€ елдер≥н≥ң құқықтық жүйелер≥н≥ң даму тарихы. —кандинави€лық құқықтың қайнар көздер≥

10. јнглосаксондық құқықтық отбасының түс≥н≥г≥ және құрылымы, даму тарихы

11. јнглосаксондық құқықтың қайнар көздер≥н≥ң түс≥н≥г≥ және жүйес≥

12. —от прецедент≥ жалпы құқықтың қайнар көз≥ рет≥нде: түс≥н≥г≥, тану және қолдану ережелер≥

13. јнгли€ және јҚЎ-да заң құқық қайнар көз≥ рет≥нде (салыстырмалы құқықтық анализ)

14.Қаз≥рг≥ кездег≥ әлемде құқық: жаһандану басымдықтары

15.ћұсылмандық құқық және оның қаз≥рг≥ кездег≥ жағдайы

16.  анондық құқық және оның қаз≥рг≥ кездег≥ жағдайы

17. ≈уропалық құқықтық кең≥ст≥кт≥ң мәселелер≥н шешуде салыстырмалы құқықтанудың м≥ндеттер≥

18. –омано-германдық, англо-саксондық және мұсылмандық құқықтық жүйелердег≥ 19. құқықтық әдеп-ғұрыптың ықпалына салыстырмалы-құқықтық талдау

19.–омано-германдық, англо-саксондық және мұсылмандық құқықтық жүйелердег≥ сот практикасының рөл≥не салыстырмалы-құқықтық талдау

20.–омано-германдық, англо-саксондық және мұсылмандық құқықтық жүйелердег≥ құқықтың қайнар көз≥ рет≥нде құқықтық доктринаның рөл≥не салыстырмалы-құқықтық талдау

21.–омано-германдық, англо-саксондық және мұсылмандық құқықтық жүйелердег≥ заңдардың маңызына салыстырмалы-құқықтық талдау

22. ∆аһандану жағдайында салыстырмалы құқықтану

 

*ѕрезентаци€лар тақырыптары:

 

1. √ермани€ның құқықтық жүйес≥

2. ‘ранци€ның құқықтық жүйес≥

3. јвстри€ның құқықтық жүйес≥

4. Ўвейцари€ның құқықтық жүйес≥

5. »тали€ның құқықтық жүйес≥

6. Ќидерланды құқықтық жүйес≥

7. »спани€ның құқықтық жүйес≥

8. ѕортугали€ның құқықтық жүйес≥

9. –умыни€ның құқықтық жүйес≥

10. Ѕолгари€ның құқықтық жүйес≥

11. „ехи€ның құқықтық жүйес≥

12. ¬енгри€ның құқықтық жүйес≥

13. Ўвеци€ның құқықтық жүйес≥

14. ƒани€ның құқықтық жүйес≥

15. ‘инл€нди€ның құқықтық жүйес≥

16. Ұлыбритани€ның құқықтық жүйес≥

17. јҚЎ құқықтық жүйес≥

18. јвстрали€ның құқықтық жүйес≥

19. —ауд јрави€сының құқықтық жүйес≥

20. »ранның құқықтық жүйес≥

21. “урци€ның құқықтық жүйес≥

22. јфганистанның құқықтық жүйес≥

23. ѕакистанның құқықтық жүйес≥

24. »ндонези€ның құқықтық жүйес≥.

25. »нди€ның құқықтық жүйес≥

26. »зраильдың құқықтық жүйес≥.

27. Қ’– құқықтық жүйес≥

28. ∆апони€ның құқықтық жүйес≥

29. ”краинаның құқықтық жүйес≥

30. Өзбек≥станның құқықтық жүйес≥ және т.б.

 

 

≈мтиханға дайындалу үш≥н сұрақтар:

1. —алыстырмалы құқықтанудың пән≥, ғылымы

2. —алыстырмалы-құқықтық зерттеуд≥ң әд≥с-тәс≥лдер≥: диахрондық, синхрондық, ≥шк≥ салыстыру, сыртқы салыстыру, микросалыстыру, макросалыстыру.

3. —алыстырмалы құқықтанудың мән≥, функци€лары, қағидалары

4. —алыстырмалы құқықтанудың обькт≥лер≥ мен мақсаттары

5. Қаз≥рг≥ кезеңдердег≥ салыстырмалы құқықтанудың ғылым және пән рет≥нде маңызы

6. —алыстырмалы құқықтанудың √ермани€дағы тарихи-философи€лық бағыты. –оманистер мен германистер ағымы.

7. —алыстырмалы құқықтанудың француздық мектеб≥.

8. –есейдег≥ салыстырмалы құқықтану.

9. јнгли€ мен јҚЎ-тағы салыстырмалы құқықтану.

10. Құқықтық жүйелерд≥ң ж≥ктел≥ну мәселелер≥

11. –омано-германдық құқық жүйес≥н≥ң пайда болуы, қалыптасуы, құрылысы.

12. јнгли€ның прецендентт≥к құқығы

13. јнгло-саксондық құқық жүйес≥н≥ң ерекшел≥ктер≥.

14. јҚЎ пен јғылшын құқықтарының айырмашылықтары.

15. ћұсылман құқығының құрылуы мен қалыптасуы. ћұсылман құқығы бойынша құқықтар: қылмыстық, неке және отбасы, менш≥к, м≥ндеткерл≥к құқықтар

16. ћұсылман құқығындағы мектептер. ћұсылман құқығының қайнар көздер≥.

17. —оциалист≥к құқықтың пайда болуы және қалыптасуы.

18. Ћатын јмерика елдер≥ндег≥ құқық жүйес≥н≥ң түс≥н≥г≥.

19. ∆апони€ құқық жүйес≥н≥ң түс≥н≥г≥ және тарихы. ∆апон мемлекет≥н≥ң құқық ерекшел≥г≥ және дамуы.

20. —кандинави€лық мемлекеттерд≥ң құқығының қалыптасуына байланысты заңнамалық акт≥лер≥. —кандинави€лық құқықтың жүйес≥.

21. јфрика құқығының қалыптасуы мен дамуына әдетт≥ң рол≥ мен м<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
“әж≥рибел≥к сабақтар тақырыбы, мазмұны |  ниги одного, двух, трех авторов
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 823 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

734 - | 558 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.176 с.