Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“әж≥рибел≥к сабақтар тақырыбы, мазмұны
“әж≥рибел≥к жұмыстар Ђ≈ңбек қорғауї курсы бойынша тәж≥рибел≥к жұмыстарды орындау бойынша әд≥стемел≥к нұсқаулар бойынша жүрг≥з≥лед≥.

3.4 —туденттерд≥ң өз≥нд≥к жұмыс шег≥ндег≥ сабақ жоспары (—Ө∆ Ц 30 сағат)

1. Ёлектр тогымен зақымдану кез≥нде көрсет≥лет≥н алғашқы көмек

2. Ғимараттың жасанды жарықтандырылуын есептеу

3. Қорғаныстық жерс≥нд≥руд≥ есептеу

4. Ѕөлмен≥ң микроклиматын анықтау

5. ∆ылан, қарақұрт, кене шағуы кез≥нде (алғашқы дәр≥герге дей≥нг≥) көмек көрсету.

6. Ғимарттар мен үймереттерд≥ң найзағайдан қорғаныс категори€сын анықтау.

7. Құрылыс материалдарын отқа тұрақтылыққа тексеру әд≥стемес≥

8. Өрт кез≥нде адамдардың қау≥пс≥зд≥г≥н қамтамасыз ету шарттарын есептеу

9. Қорғаныс конструкци€ларының дыбыс оқшаулылығын есептеу.

10. Ёлектр магнитт≥к алаңнан қорғаныстық экрандауды есептеу ти≥мд≥л≥г≥.

11. Қарқындылығы 80 дЅ болатын 4 б≥рдей шу көз≥ және алдыңғылардан қарқындылығы өзгеше б≥р 70 дЅ шу көз≥ орналасқан ғимарат ≥ш≥ндег≥ шу мөлшер≥н есептеу

12. ≈гер жұмыс орны мен ауа ағынындағы шаң концентраци€сы белг≥л≥ болса, қажетт≥ ауа алмасуды анықтау қажет.

13. Өрт қау≥пт≥л≥г≥ бойынша ғимараттар мен үймереттерд≥ң классификаци€сы

14. –адиаци€ аймағында болу уақытында жұмысшылармен жұтылған дозаны анықтау.

15. Ќайзағайдан қорғанысты анықтау

3.5 —туденттерд≥ң оқытушымен өз≥нд≥к жұмыс шег≥ндег≥ сабақ жоспары (—ќӨ∆-30 сағат)

1. ≈ңбек қорғау бойынша заңдылық акт≥лерд≥ игеру

2. ≈ңбек қорғау бойынша нормативт≥к құжаттарды талдау, оқып, б≥лу.

3.  омпьютермен жұмыс атқару кез≥нде бөлме микроклиматын анықтау бойынша —нж≈ танысу

4. Өрт кез≥нде адамдарды эвакуаци€лау есебен≥ң әд≥стемес≥мен танысу.

5. Өнд≥р≥ст≥к ғимараттарда шуды есептеуд≥ң жалпы әд≥стемес≥

6. Қорғаныстық жерс≥нд≥руд≥ есептеу әд≥стемес≥

7. ∆азатайым жағдайларды зерттеу бойынша әд≥стемел≥к нұсқаулар

8. «и€нды газдар мен шаңды есептеу әд≥стемес≥.

9. Ғимаратта өрт сөнд≥руге арналған автоматты сулы сплинкерл≥ қондырғыны есептеу.

10. ћұнай газ саласында өрт сөнд≥ру әд≥стер≥.

11. Өнд≥р≥с≥тк шаң және онымен күресу.

12.  өлемд≥ өртт≥ сөнд≥руге арналған көб≥кт≥ құрылғыны есептеу.

13. ≈септ≥к жолмен өнд≥р≥стерд≥ң өртжарылыс қау≥пт≥л≥г≥ категори€лырын анықтау.

14. ∆ерг≥л≥кт≥ сору желдету≥.

15. “ок жел≥с≥не ұрылған уақытта электр тогынан қорғау.

 

5-кесте

—абақтың жүрг≥зу графиг≥

є  үн≥ ”ақыты “ақырыптардың атаулары
      ƒәр≥ст≥к сабақтардың тақыптары
      Ђ≈ңбек қорғауї пән≥н≥ң мақсаты және шарттары, оның оқу үрд≥с≥ндег≥ алатын орны
      ≈ңбек қорғаудың құқықтық нег≥здер≥
      ≈ңбек қорғау бойынша мемлекетт≥к нормативт≥к талаптар
      ≈ңбек қорғау мен еңбект≥к тәрт≥пт≥ң талаптарын сақтау бойынша жұмыс беруш≥ мен жұмыскерд≥ң жауапкерш≥л≥ктер≥ мен м≥ндеттер≥
      ≈ңбек физиологи€сы және психологи€сы нег≥здер≥
      Өнд≥р≥ст≥к санитари€ және гигиена
      ≈ңбек жағдайы бойынша өнд≥р≥ст≥к объект≥лерд≥ аттестаци€дан өтк≥зу
      Өнд≥р≥ст≥к қау≥пс≥зд≥кт≥ техникалық реттеу
      Ќег≥зг≥ өнд≥р≥ст≥к объект≥лер
      Ёлектр қау≥пс≥зд≥г≥н қамтамасыз ету
      Өрт қау≥пс≥зд≥г≥н≥ң жалпы түс≥н≥ктер≥
      Өнд≥р≥ст≥к травматизм және кәс≥би аурулар
      —әтс≥з оқиғаларда зардап шегуш≥лерге алғашқы көмек көмек көрсету
      Өнд≥р≥стег≥ еңбек қорғау қызмет≥н≥ң ұйымдары
      ≈ңбек қорғау бойынша шараларды жоспарлау және қаржыландыру

ѕән бойынша пайдаланылған оқу-әд≥стемел≥к әдебиеттер т≥з≥м≥

Ќег≥зг≥ әдебиеттер

1. Ѕезопасность и охрана труда. ѕод ред. –усака ќ.ћ. —.-ѕ.,2001г.

2. Ѕезопасность жизнеде€тельности. ѕод ред. Ѕелова —.¬. ћ., 2001г.

4. ќхрана труда. ѕод ред. ”шакова  .«. ћ., 1986г.

5. ¬.ј. ƒевисилов. ќхрана труда. - ћ.: ‘ќ–”ћ-»Ќ‘–ј-ћ, 2007, 440 с.

6. –асдорожный ј.ј. Ѕезопасность производственной де€тельности ћ., 2003.

7. ƒенисенко √.‘. ќхрана труда ћ., 1985г.

8. янович ј.Ќ, Ѕусунин ј.ј. ќхрана труда ћ.,1990 г.

9. ќхрана труда и техника безопасности в практической де€тельности субъектов – . —оставитель —кала ¬.». јлматы, 2002 г.

10. ќрлов —.ј. ќхрана труда. ƒнепропетровск, 2000г.

11. ’акимжанов “.≈. ќхрана труда. ”ч. пособие. -јлматы:Ёверо. 2006, 262 с.

12. Ѕобок —.ј. и др. „—: «ащита населени€ и территорий. -ћ.: Ђ√Ќќћиƒї, 2000г.

13. –усак ќ.Ќ. Ѕезопасность техносферы. Ц  расно€рск: ¬Ў, 2003г

14. ќхрана труда и техника безопасности в практической де€тельности субъектов – , јлматы, ЂLemї, 2002. /—остав. ¬.». —кала

ќсымша әдебиеттер

1. ѕравила пожарной безопасности в – . јлматы, 2003г.

2. —Ќиѕ–  2.02-05-2002. ѕожарна€ безопасность зданий и сооружений.

3. ѕравила расследование и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровь€. ”тв. ѕрав. –  от 4.07. 2001г.

4. «акон –  Ђќб охране здоровь€ граждан – ї јлматы, 2004г.

5.  онституци€ – 

6. ѕоложение об аттестации производственных объектов организации по услови€м труда.

7. ќказание первой помощи при несчастном случае. ћетодическое указани€ к лабораторной работе. стр.23.

8. “рудовой  одекс –еспублики  азахстан: закон – : [прин€т 15 ма€ 2007 г.] //  азахстанска€ правда - 2007. -22 ћа€.

9. «акон ќ промышленной безопасности на опасных производственных объектах: закон – : [прин€т парламентом 3 апрел€ 2002 г.] // ¬едомости ѕарламента – . - 2002. - є 7-8. - ст. 77.

10. «акон ќ техническом регулировании: закон – : [прин€т парламентом 9 но€бр€ 2004 г.] // ¬едомости ѕарламента – . -2004. -є21. -ст. 124.

11. —борник нормативных актов –  по Ђќхране трудаї,  араганда. 2002г.

12. “рудовой кодекс – , 2007г.

13. Ќурбаев ƒ.ј. “рудовое право – , јлматы, Ѕастау, 2004.

 

ћј«ћҰЌџ

 

  ѕәнд≥ оқытудың мақсаты  
1.1 ѕәнд≥ оқытудың м≥ндет≥  
1.2 ѕәнд≥ оқытудың нәтижес≥нде студент б≥лу≥ керек:  
1.3 јлдыңғы реквизит:  
1.4 —оңғы реквизит:  
  Ѕ≥л≥мд≥ бақылау және бағалау  
  ѕәнн≥ң мазмұны  
3.1  урстың тақырыптық жоспары  
3.2 ƒәр≥ст≥к сабақтардың тақырыбы және мазмұны  
3.3 “әж≥рибел≥к сабақтар тақырыбы және мазмұны  
3.4 —Ө∆ тақырыбы және олардың сағаттық көлем≥:  
3.5 —ќӨ∆ тақырыбы және олардың сағаттық көлем≥:  
3.6 —абақты өтк≥зу кестес≥  
  ѕән бойынша пайдаланылған оқу-әд≥стемел≥к әдебиеттер т≥з≥м≥  
  ћазмұны  

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 894 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

665 - | 595 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.